UJI
  • UJI
  • Coordinació docent

Coordinació docent

Última modificació: 08/02/2017 | Font: InfoCampus

La coordinació d’aquest màster es basa en una Comissió Gestora, formada pel director del màster i tres professors d’aquest.

Un d’aquests professors ha de coordinar les pràctiques pròpies de l’itinerari professional. La Comissió Gestora té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l’apartat b de la secció III de la Normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

Les principals atribucions d’aquesta Comissió Gestora són les de tràmit i gestió general del màster així com vetllar per una òptima coordinació del disseny del màster i la coordinació entre matèries: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

Són també funcions de la Comissió Gestora, entre altres que puguen afegir-se:

a. Elaborar els programes/guies docents de les assignatures.

b. Modificar els continguts que s’han d’impartir en funció de les noves necessitats que puguen plantejar-se.

c. Elaborar i corregir les proves d’accés en el cas de les especialitats tal com marca el decret.

d. Proposar l’estudiantat admès en cada especialitat.

e. Proposar el professorat que ha d’impartir les matèries de l’especialitat.

f. Designar un coordinador o coordonadora de pràctiques d’empresa per a l’itinerari professional.

Donada aquesta composició, i acollint-nos al punt k de la normativa general, la Comissió Gestora, a més, deurà:

1. Garantir per la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

2. Garantir per una òptima coordinació del disseny del màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus