UJI
 • UJI
 • Competències genèriques i específiques

Competències genèriques i específiques

En el Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional/English Language for International Trade (ELIT) per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C01 - Comunicació oral i escrita a nivell avançat, dins dels àmbits de l'anglès dels negocis i l'anglès acadèmic, així com en situacions socials vinculades al món de l'empresa i la investigació
 • C02 - Capacitat de comunicar-se mitjançant aplicacions tecnològiques en contextos empresarials i d'investigació acadèmica internacionals, així com crear i engegar sistemes bàsics de comunicació basats en les noves tecnologies emergents
 • C03 - Capacitat d'analitzar i sintetitzar les últimes teories, models i investigació en àmbits lingüístics i pedagògics del llenguatge especialitzat econòmic-empresarial
 • C04 - Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en l'àmbit de la investigació lingüística i pedagògica de l'anglès especialitzat i en entorns empresarials
 • C05 - Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a desenvolupar operacions internacionals a partir de casos pràctics basats en el treball d'empresa
 • C06 - Capacitat per a desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permeten la utilització de la competència lèxica relacionada amb l'anglès comercial/empresarial en àmbits específics a partir de situacions concretes i registres adequats, tant en el món empresarial com el món acadèmic
 • C07 - Capacitat d'organització, anàlisi i síntesi oral i escrita en l'àmbit de la investigació i l'empresa
 • C08 - Coneixement d'aspectes interculturals (incloent cortesia i etiqueta) que puguen contribuir a resoldre situacions vinculades a entorns empresarials i acadèmics (negociacions, reunions de treball, resolució de problemes, viatges, menjades de treball)
 • C09 - Capacitat de dissenyar i elaborar plans i projectes en àmbits professionals (empresarials i acadèmics) en llengua anglesa a partir de la col·laboració amb altres membres d'equips de treball
 • C10 - Capacitat d'adaptar-se a noves situacions professionals en un entorn educatiu-laboral en llengua anglesa
 • C11 - Capacitat de gestionar el coneixement derivat de les experiències desenvolupades dins de l'empresa relatives al comerç internacional

A més de les competències específiques del màster, els estudiants que seguisquen l'itinerari professional adquiriran la competència C12:

 • C12 - Capacitat d'analitzar, aplicar i sistematitzar corrents històrics relacionats amb l'empresa internacional emergent i la seua recerca de mercats

A més de les competències específiques del màster, els estudiants que seguisquen l'itinerari investigador adquiriran la competència C13:

 • C13 - Capacitat de comprendre i aplicar mètodes d'investigació lingüística i pedagògica de l'anglès especialitzat
Informació proporcionada per: InfoCampus