UJI

Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)

Última modificació: 06/09/2019 | Font: InfoCampus

El màster universitari English Language for International Trade (ELIT) pretén respondre a la necessitat real, palpable en el treball diari de les empreses de l´entorn geogràfic de la Universitat Jaume I, d'ampliar la formació lingüística dels treballadors i treballadores dels departaments de relacions internacionals d´aquestes empreses. És un tema que ens han transmès amb freqüència les empreses, i la nostra proposta ha sigut, i continua sent, aportar una resposta ferma i decidida, com venim fent des dels nostres orígens. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Idioma de docència: anglès.

 

Introducció

Presentació

El màster universitari English Language for International Trade (ELIT) pretén respondre a la necessitat real, palpable en el treball diari de les empreses de l´entorn geogràfic de la Universitat Jaume I, d´ampliar la formació lingüística dels treballadors i treballadores dels departaments de relacions internacionals d´aquestes empreses. És un tema que ens han transmès amb freqüència les empreses, i la nostra proposta ha sigut, i continua sent, aportar una resposta ferma i decidida, com venim fent des dels nostres orígens.

Són ja tretze les edicions del màster en English Language for International Trade (ELIT) les que s´han desenvolupat en els últims anys, amb èxit considerable de matrícula, així com també referent a la posterior inserció laboral dels estudiants egressats. Aquest fet ens ha permès, tant a la universitat com a la direcció del Màster, fer un pas més enllà i presentar-la un any més com a títol universitari, actualitzant els seus continguts tradicionals, que tan bé han funcionat en edicions prèvies, incloent nous àmbits de treball que permetran augmentar la formació dels presents i futurs professionals.

Per al disseny de l’actual temari d’aquest nou títol de màster hem continuat treballant molt estretament amb les empreses provincials. Consultem les necessitats reals de les firmes de l’entorn i busquem aportar solucions a les seues necessitats i la millor formació per als nostres estudiants. Són precisament els directius d’aquestes empreses els que coneixen amb certesa quins trets han de necessitar (o millorar) els futurs (o actuals) professionals que formen part del seu organigrama corporatiu. Així, continuarem la nostra labor preparant l’estudiantat perquè tinga les majors opcions d’integrar-se en departaments relacionats amb el comerç internacional amb les majors garanties d’èxit.

L’orientació del títol oficial proposat és mixta, combinant un itinerari acadèmic/investigador, imprescindible en qualsevol màster universitari, al costat d’un vessant de clara preparació professional, especialment dissenyat perquè els nostres alumnes puguen gaudir del màxim nombre d’oportunitats en un entorn empresarial cada vegada més competitiu.

El màster està adscrit a la Facultat de Ciències Humanes i Socials (FCHS) de la Universitat Jaume I i s’imparteix en llengua anglesa.

 

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018).

Docència presencial: octubre 2017 / abril 2018.

El màster es pot també completar en dos cursos acadèmics.

 

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Els objectius generals del títol es poden resumir en els següents:

 • Especialització en el desenvolupament de destreses relacionades amb l'anglès econòmic-empresarial.
 • Incrementar la capacitat comunicativa oral i escrita en llengua anglesa dels estudiants dins d'entorns econòmic-empresarials.
 • Formació en la docència de l'anglès d'especialitat econòmic-empresarial.
 • Iniciació al desenvolupament de la investigació en entorns lingüístics i la seua aplicació a l'estudi de l'anglès professional.
 • Preparar a l'estudiant per al desenvolupament de relacions en entorns internacionals dins de l'àmbit econòmic-empresarial.
 • Preparar a l'estudiant per a fer front als reptes d'un nou entorn comercial globalitzat, incloent aspectes interculturals.
 • Facilitar la integració dels estudiants en equips multidisciplinaris de l'àmbit del comerç internacional.

Coneixements previs recomanables

Llicenciats i llicenciades, diplomats i diplomades, i graduats i graduades universitaris, amb capacitats comunicatives avançades en llengua anglesa, que pretenga millorar les seues competències específiques a l'hora de desenvolupar comunicació professional en contextos empresarials i que puga tenir interès per la docència i investigació de les llengües d'especialitat. Els coneixements bàsics que es requereixen són un nivell avançat en llengua anglesa, junt amb un interès pel món de la comercialització i distribució de productes i serveis a partir de l'estructura empresarial de l'àrea geogràfica de la universitat.

Orientació

L'orientació del màster és mixta, conté una orientació acadèmica/investigadora així com una vessant de clara preparació professional.

Eixides professionals

Incorporació a empreses. Preparació específica per a la comunicació amb clients/empreses, així com per a l´exportació/importació de productes i serveis. A causa de les característiques del màster, eminentment pràctiques, es pretén que tots els estudiants siguen capaços de comunicar-se de manera adequada en entorns professionals i acadèmics mitjançant la utilització de la llengua anglesa.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Demostrar un grau intermedi/avançat de competència oral/escrita en llengua anglesa (nivells B2-C1 del Marc de referència europeu), per mitjà d’acreditacions oficials (EOI, Cambridge o semblants). En cas de no poder aportar el grau sol·licitat, prendre part en una prova de nivell confeccionada a l’efecte per la direcció del màster.

En aquell cas en què la demanda supere a l’oferta, els sol·licitants es baremaran i prioritzaran amb base als següents criteris d’accés i admissió:


a) Nota mitjana de l’expedient, calculada sobre 10 punts.
b) Nivell d’estudis amb què s’accedeix:

b.1) Puntuació atorgada a enginyers, arquitectes, graduats i llicenciats: 3 punts addicionals
b.2) Puntuació atorgada a diplomats universitaris: 2 punts addicionals

c) Afinitat de la titulació d’accés:

c.1) Un punt addicional per a titulacions universitàries relacionades amb el camp d’estudi lingüístic (llicenciatures en Filologia i en Traducció/Interpretació i els títols de grau que se’n deriven).
c.2) Un punt addicional per a titulacions universitàries relacionades amb l’àmbit del comerç, economia i empresa (llicenciatures en Economia, Administració i Direcció d’Empresa, Ciències Empresarials i els títols de grau que se’n deriven).

Els dits criteris es publicaran amb la resta d’informació de matrícula amb la suficient antelació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari English Language for International Trade (ELIT) 

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Reconeixement de l'experiència professional

Proposem que es reconeguen 6 crèdits (10%) del pla d'estudis de manera que siga equiparable al valor de la majoria d'assignatures del pla. Per a sol·licitar aquest reconeixement l'alumne haurà d'acreditar un mínim de 3 anys d'experiència professional o laboral i/o els ensenyaments universitaris no oficials, i serà la Comissió Gestora del Màster qui estudie aquesta documentació i decidisca l'adequació de la mateixa al contingut del Pla d'estudis.


Així mateix, els alumnes tenen la possibilitat de convalidar la majoria de crèdits dels cursats en l'anterior Títol propi (a excepció del Treball de fi de màster), resultant en el següent reconeixement:

Crèdits a reconèixer:

- Títol propi: 48 crèdits

- Títol oficial:

 • 48 crèdits de l'itinerari professional
 • 24 créditos de l'itinerario investigador

 

Oferta de places

25 places

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional/English Language for International Trade (ELIT) per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigida o autònoma.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C01 - Comunicació oral i escrita a nivell avançat, dins dels àmbits de l'anglès dels negocis i l'anglès acadèmic, així com en situacions socials vinculades al món de l'empresa i la investigació
 • C02 - Capacitat de comunicar-se mitjançant aplicacions tecnològiques en contextos empresarials i d'investigació acadèmica internacionals, així com crear i engegar sistemes bàsics de comunicació basats en les noves tecnologies emergents
 • C03 - Capacitat d'analitzar i sintetitzar les últimes teories, models i investigació en àmbits lingüístics i pedagògics del llenguatge especialitzat econòmic-empresarial
 • C04 - Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits i de resoldre problemes en l'àmbit de la investigació lingüística i pedagògica de l'anglès especialitzat i en entorns empresarials
 • C05 - Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a desenvolupar operacions internacionals a partir de casos pràctics basats en el treball d'empresa
 • C06 - Capacitat per a desenvolupar habilitats d'aprenentatge que permeten la utilització de la competència lèxica relacionada amb l'anglès comercial/empresarial en àmbits específics a partir de situacions concretes i registres adequats, tant en el món empresarial com el món acadèmic
 • C07 - Capacitat d'organització, anàlisi i síntesi oral i escrita en l'àmbit de la investigació i l'empresa
 • C08 - Coneixement d'aspectes interculturals (incloent cortesia i etiqueta) que puguen contribuir a resoldre situacions vinculades a entorns empresarials i acadèmics (negociacions, reunions de treball, resolució de problemes, viatges, menjades de treball)
 • C09 - Capacitat de dissenyar i elaborar plans i projectes en àmbits professionals (empresarials i acadèmics) en llengua anglesa a partir de la col·laboració amb altres membres d'equips de treball
 • C10 - Capacitat d'adaptar-se a noves situacions professionals en un entorn educatiu-laboral en llengua anglesa
 • C11 - Capacitat de gestionar el coneixement derivat de les experiències desenvolupades dins de l'empresa relatives al comerç internacional

A més de les competències específiques del màster, els estudiants que seguisquen l'itinerari professional adquiriran la competència C12:

 • C12 - Capacitat d'analitzar, aplicar i sistematitzar corrents històrics relacionats amb l'empresa internacional emergent i la seua recerca de mercats

A més de les competències específiques del màster, els estudiants que seguisquen l'itinerari investigador adquiriran la competència C13:

 • C13 - Capacitat de comprendre i aplicar mètodes d'investigació lingüística i pedagògica de l'anglès especialitzat

Pla d'estudis

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES (36 CRÈDITS ECTS)

 • Using Documents in a Business Environment / L'entorn Empresarial i la seua Documentació
 • Intercultural Communication, Meetings and Negotiations in a Business Context / Comunicació Intercultural, Reunions i Negociacions en el Món de l'Empresa
 • Business Correspondence / Correspondència Comercial
 • The Language of Telephoning and Other Communication Technologies in the Business World / El Llenguatge Telefònic i les Noves Tecnologies Aplicades a l'Empresa
 • The Language of Marketing and Product Promotion  / El Llenguatge del Màrqueting i la Promoció de Productes
 • Business Trips and Socialising Activities in the Business World / Els Viatges de Negocis i la Socialització en el Món Empresarial
 • Case Studies / Estudi de Casos
 • Master's Thesis / Treball de Final de Màster

ITINERARI PROFESSIONAL (24 CRÈDITS ECTS)

 • Persuasive Language and Business Presentations / El Llenguatge Persuasiu i el de les Presentacions Empresarials
 • International Marketing / Màrqueting Internacional
 • International Business Management / Direcció de l'Empresa Internacional
 • Internship / Pràctiques en Empresa

ITINERARI INVESTIGADOR (24 CRÈDITS ECTS)

 • Specific English Teaching: ESP/CLIL / Ensenyament de l'Anglès Especialitzat: IFE/AICLE
 • Analysis of the Specialised Discourse in English / Anàlisi del Discurs Especialitzat en Anglès
 • Research Methods / Métodes d'Investigació

 

Horaris

L'horari del curs 2017/2018 pot consultar-se ací.

 

Continuar la meua formació

Els estudiants que finalitzen amb èxit el màster, en el seu itininerari investigador, tenen la possibilitat de continuar els seus estudis de doctorat en el Departament d´Estudis Anglesos de la Universitat Jaume I.

La continuació natural d´aquest màster, en l´itinerari investigador, hauria de ser l´accés a un programa de doctorat per a la realització d´una tesi doctoral. L´itinerari professional deu permitir als alumnes prendre part activa en la dinàmica professional de qualsevol empresa.

Coordinació docent

La coordinació d’aquest màster es basa en una Comissió Gestora, formada pel director del màster i tres professors d’aquest.

Un d’aquests professors ha de coordinar les pràctiques pròpies de l’itinerari professional. La Comissió Gestora té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l’apartat b de la secció III de la Normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I.

Les principals atribucions d’aquesta Comissió Gestora són les de tràmit i gestió general del màster així com vetllar per una òptima coordinació del disseny del màster i la coordinació entre matèries: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

Són també funcions de la Comissió Gestora, entre altres que puguen afegir-se:

a. Elaborar els programes/guies docents de les assignatures.

b. Modificar els continguts que s’han d’impartir en funció de les noves necessitats que puguen plantejar-se.

c. Elaborar i corregir les proves d’accés en el cas de les especialitats tal com marca el decret.

d. Proposar l’estudiantat admès en cada especialitat.

e. Proposar el professorat que ha d’impartir les matèries de l’especialitat.

f. Designar un coordinador o coordonadora de pràctiques d’empresa per a l’itinerari professional.

Donada aquesta composició, i acollint-nos al punt k de la normativa general, la Comissió Gestora, a més, deurà:

1. Garantir per la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

2. Garantir per una òptima coordinació del disseny del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del màster.
La mida dels grups serà variable, segons si es tracta d'una matèria obligatòria o optativa. En les matèries obligatòries, els grups plenaris seran d'aproximadament 25 estudiants, la totalitat dels alumnes de nou accés anual.
Les assignatures optatives, pròpies dels dos itineraris contemplats en el títol, tindran un menor nombre d'estudiants (10/15 per grup, aproximadament).

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics: exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions, o amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyaments pràctics: classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori de llengües (implica l'ús de tècniques com ara: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).
 • Seminaris: es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cineforum, taller de lectura, convidar experts, etc.).
 • Tutories: treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d'ús “obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria “assistencial” de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment, la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com ara: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació: activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, traduccions, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens: revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, entrenar habilitats i destreses lingüístiques de forma autònoma, grups d'estudi i de preparació de proves d'avaluació presencial, etc. Hi ha l'opció que els professors decidisquen incloure-hi alguna sessió puntual basada en les metodologies pròpies dels seminaris i/o tutories, i queda a consideració de la comissió gestora aquesta possibilitat.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació que cal desenvolupar al llarg de les diferents matèries del màster, convé resumir-les:

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
 • Entrevista de tutorización i/o Informes d'experts: testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): es pot subdividir en diversos tipus:
  • Desenvolupament o resposta llarga: prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però amb molt poques limitacions d'espai.
  • Resposta curta: prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test: prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.e. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
 • Examen oral: prova d'avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes”.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques: estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el mateix context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació, rúbriques, simulacions, role-playing i altres variants que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant la pàgina web del màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.
 • Presentacions orals i pòsters: exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.
 • Procés d'autoavaluació: participació de l'estudiant en la identificació i selecció d'estàndards i/o criteris a aplicar en el seu aprenentatge i en l'emissió de judicis sobre en què mesura ha aconseguit aquests criteris i estàndards. Pot usar-se qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, grupal, etc.
 • Resolució de casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces, tant de manera oral com a escrita.
 • Resolució d'exercicis i problemes: prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment, tant de manera oral com escrita.

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

El procediment establit en la Universitat Jaume I per a la gestió administrativa i acadèmica dels estudiants que participen en programes d'intercanvi nacionals i internacionals es descriu en el sistema de garantia interna de qualitat de la universitat, i més concretament en els documents AUD07 "Gestió mobilitat estudiants entrants" i AUD08 "Gestió mobilitat estudiants eixents". 

Des de l'adreça del Màster es promourà la mobilitat dels estudiants del Màster, tant a nivell d'ingrés d'estudiants provinents d'altres centres nacionals i estrangers, com de gestió de la mobilitat per a estudiants UJI que desitgen realitzar pràctiques d'estudis en l'estranger. Considerem, dins del nou entorn que la universitat europea ha de gaudir durant els pròxims anys, que la realització d'estades d'estudis i de pràctiques laborals en altres països afavorirà l'augment de la capacitat comunicativa de l'estudiantat del nostre Màster, per la qual cosa defensem aquesta política des de l'adreça del mateix. 

Per les característiques concretes del Màster defensem la importància de les pràctiques ERASMUS a Europa. Consistiria en una estada en pràctiques en una empresa pública o privada, centre de formació, centre d'investigació o en altres organitzacions, podent incloure's universitats. L'estada en pràctiques seria en països de la UE i d'altres estats europeus que han subscrit aquest conveni (en l'actualitat són Islàndia, Turquia, Noruega i Liechtenstein). Aquestes pràctiques serien tutoritzades per la persona designada a aquest efecte per l'adreça del Màster, i coordinades per l'adreça del mateix o persona en qui delegue. 

Més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42142/intercambio

Treball final de màster

Assignatura SAR016
(Aprovat per la Comissió Acadèmica del Màster ELIT el 25 de gener 2013)

Preàmbul:
L´article 1, apartat 3 de la Normativa de Treballs Final de Grau i Màster de la Universitat Jaume I aprovada pel Consell de Govern nº 26 del 26 de juliol de 2012 estableix que les Comissions de titulació poden desplegar les directrius contingudes en aquesta normativa i adaptar-les a les especificitats del títol.
En resposta a aquestes indicacions es redacta la present normativa interna que especificarà el procés d´elaboració i defensa del Treball Final de Màster del Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (English Language for International Trade, ELIT).

 

1. PRESENTACIÓ
El Treball Final de Màster suposa la realització per part de l´estudiant d´un projecte, memòria o estudi original i de forma individual, sota la supervisió d´un tutor, en el qual s´integren i desenvolupen els coneixements i competències adquirits en el si del Màster.

El Treball Final de Màster (TFM) del Màster ELIT s´acull a la normativa vigent en la Universitat Jaume I relativa al reglament i acords sobre els treballs de final de màster.

Una vegada conclòs i avaluat positivament el període de formació teòrica (assignatures obligatòries i optatives corresponents), i les pràctiques externes (assignatura SAR010), els estudiants del màster hauran d´elaborar i defensar públicament davant un tribunal el seu Treball de Final de Màster (assignatura SAR015).

El nombre de crèdits que correspon al TFM del màster ELIT és de 12 ECTS que equivalen a 300 hores de dedicació efectiva i exigible a l'alumne per a la seua elaboració.

L´elaboració i defensa del TFM servirà d´instrument de síntesi del conjunt de coneixements adquirits i de competències desenvolupades en el Màster al llarg de les diferents matèries cursades.

1. OBJECTIUS

Els dos itineraris del màster ELIT (investigador i professional) conclouran amb la realització d´un Treball Final de Màster (TFM), un projecte dirigit que constarà d´un valor de 12 crèdits ECTS. El TFM d´orientació investigadora permetrà a l´alumne realitzar posteriorment estudis de doctorat. El TFM d´orientació professional, en principi, no dóna accés directe als estudis de Doctorat. Si un estudiant amb TFM d´orientació professional vol realitzar posteriorment el Doctorat, la Comissió Acadèmica del Programa de Doctorat corresponent, estudiat el seu cas, establirà la necessitat o no de realitzar alguns complements de formació.
Dins de l´itinerari professional, les estades en pràctiques en empresa marcaran la posada en escena dels coneixements desenvolupats en l´aula. De la mateixa manera, i dins de l´itinerari investigador, els continguts del màster seran analitzats en un projecte final, en el qual l´alumne haurà de demostrar la seua competència investigadora. En tots dos casos, la tasca de direcció realitzada pel professorat farà que els projectes se circumscriguen dins de les competències pròpies de cada estudiant, per la qual cosa els treballs s´adequaran en la seua forma, objectius, plantejament i desenvolupament, a les necessitats reals de l´estudiant en qüestió. Seguirem, en qualsevol cas, tenint en compte aquestes característiques bàsiques a l´hora de desenvolupar aquesta tasca:

 • El nostre interès per formar de manera íntegra al personal titulat en el màster, equilibrant la seua formació teòrica i pràctica.
 • El nostre interès per que els estudiants adquirisquen la metodologia de treball adequada a la realitat en la qual hauran de desenvolupar les seues habilitats lingüístiques.
 • L´obtenció d´experiència que propicie la inserció dels estudiants en l´àmbit laboral, o la capacitat de demostrar la seua competència investigadora.
 • El desenvolupament de la capacitat de decisió i de l´esperit crític dels estudiants.

 

2. CONTINGUTS

En l´itinerari professional l´estudiant haurà de reflectir en un document tot el relacionat amb el seu pràcticum (Internship), incloent una proposta de millora d'algun dels aspectes observats en l´empresa durant la seua estada. Aquesta proposta haurà de fonamentar-se en les competències i continguts apresos en les assignatures del màster. S´haurà d´incloure també una valoració personal sobre el pràcticum i el màster. El TFM d´orientació professional, doncs, haurà de presentar de manera argumentada una proposta d´integració d´aquests coneixements i competències en un context professional.

Respecte a l´itinerari investigador, l´estudiant haurà de presentar un treball de recerca inèdit sobre un tema inclòs en el marc del màster i de l´anglès d´especialitat, en el qual demostre adequadament la seua capacitat investigadora i que seguisca els estàndards dels articles de recerca.

3. DIRECCIÓ

La Comissió Acadèmica del Màster (CAM-ELIT) assignarà a l´estudiant un/a director/a de TFM entre el professorat del màster, depenent dels seus objectius i interessos específics. És molt probable que la direcció de TFM tinga una correspondència directa amb la tutorització del Pràcticum (dins de l´itinerari professional). En el cas de l´orientació investigadora, el tutor ha de ser necessàriament doctor.
El director de TFM té les següents funcions:

 • Assessorament sobre el plantejament inicial del treball, la seua pertinència i, si escau, orientació metodològica, teòrica, bibliogràfica i documental.
 • Orientació específica en el Treball Acadèmicament Dirigit, en els TFM d´orientació investigadora.
 • Consultes i revisions periòdiques durant el curs de forma presencial i/o virtual.
 • Resposta a les revisions que l´alumne li remeta per mitjans electrònics o presencials.
 • Lectura i correcció del treball abans de la seua presentació.
 • Elaboració i enviament al tribunal corresponent de l'informe sobre el TFM que ha dirigit (procés d´autorització, qualitat del treball, qualsevol altre aspecte que vulga donar a conèixer al tribunal, etc.)

 

4. ESTRUCTURA I FORMAT DELS TREBALLS: ITINERARI PROFESSIONAL
L´estudiant i el seu director, en una sessió inicial, desenvoluparan un esquema de treball que serà el que regirà l´estructura del projecte, una vegada completat, sense menyscapte al fet que es puga modificar durant el seu desenvolupament i redacció. El format dels treballs haurà de respondre a uns mínims acadèmics exigibles. En qualsevol cas el treball ha d´incloure:

a. Portada:
Haurà d'incloure el títol, les dades de l'autor/a i DNI, i les dades del/la director/a.

b. Vistiplau del/de la director/a:
La primera pàgina del treball haurà de ser una declaració signada per el/la director/a en la qual declare la seua conformitat amb el treball que es diposita (model en l´annex 1).

c. Resum:
Haurà d´incloure´s, al principi del treball, un resum del mateix d´una extensió no superior a una pàgina. En aquest hauran de detallar-se necessàriament els objectius i principals resultats i conclusions.

d. Estructuració del contingut:
El treball ha de tenir una extensió aproximada de 60 pàgines. L´estructura, consensuada entre les adreça del TFM i l´/la estudiant, no està tancada, encara que s´exigeix una estructura coherent que complisca amb tots aquells aspectes formals i de contingut propis d´un treball acadèmic basat en el Prácticum 1 (índex, introducció, especificació de l´objectiu del treball, seccions concordes al contingut exposat (descripció de l´empresa, resum de les tasques realitzades, utilitat de les assignatures del màster en les pràctiques, proposta de millora, etc.), valoració personal, bibliografia (correctament referenciada), annexos (mostres de materials usats en les pràctiques), etc. La falta de coherència i ús incorrecte de la llengua utilitzada, així com les faltes d´ortografia seran motiu de suspens del treball.

e. Idioma:
Els treballs hauran de presentar-se i defensar-se en anglès.

1 Ha de tenir-se en compte que el títol del màster pot donar lloc a la realització posterior de la tesi doctoral, per la qual cosa el/la directora/a de el TFM haurà de vigilar especialment que el TFM que es presenta tinga la qualitat necessària per a possibilitar que el/la candidat/a, en tant entre en els seus plans, afronte amb èxit la posterior realització de la Tesi. En qualsevol cas, l´alumne que després de realitzar l´itinerari professional desitge seguir amb l´investigador, haurà de realitzar els cursos d´adaptació oportuns i potser un nou treball amb finalitats investigadores.

 

5. REQUISITS, PROCEDIMENT DE DIPÒSIT, TERMINIS DE LECTURA I AVALUACIÓ: VIA PROFESSIONAL

5.1.1 Requisits
Per a portar a acabe el dipòsit del TFM es deu:

 • Acreditar haver completat satisfactòriament totes les assignatures del màster (48 crèdits restants). o, en cas d´alumnes que es matriculen del màster en dos anys, comptar amb permís exprés de la comissió gestora del màster.
 • Informe favorable del/de la director/a de el TFM (Annex 1), incloent títol provisional del treball.


5.1.2 Procediment de dipòsit

 • En aplicació de la normativa vigent en la Universitat Jaume I sobre Pràcticum i TFM, l´estudiant podrà presentar-se a dues convocatòries en cada curs acadèmic. L´estudiant podrà fer ús d´aquestes dues convocatòries. S´estableixen 2 períodes anuals de defensa (1º al juny-juliol i 2º al setembre).
 • El dipòsit del Treball Final de Màster haurà de realitzar-se abans del 10 juny per a la convocatòria de juliol i abans del 5 de setembre per a la convocatòria de setembre.
 • El dipòsit haurà de realitzar-se de manera física seguint el següent procediment:
  • S´han de lliurar cinc exemplars, que es distribuiran de la següent forma:
  • Tres còpies per als tres membres avaluadors del TFM.
  • Una còpia per al director del treball.
  • Una còpia com a dipòsit per al Departament d´Estudis Anglesos. En el departament haurà de registrar-se l´entrada i donar-li una còpia d´aquest registre a l´alumne/a.
 • Una vegada dipositat el treball, en un màxim de 15 dies des del terme del termini de dipòsit, s´establirà data de lectura i es comunicarà a l´estudiant amb una antelació mínima d´una setmana. En aquest termini el director del TFM ha de remetre l´informe confidencial al president del tribunal. L´informe és requisit indispensable per a procedir a la defensa.


5.1.3 Tribunal, avaluació, qualificacions i defensa

Sobre el tribunal
La CAM-ELIT seleccionarà entre el professorat doctor del màster aquelles persones que per les seues línies de recerca o docència siguen expertes o properes a la temàtica abordada en el TFM. Tot el professorat del màster pot ser cridat a formar part d´un tribunal de TFM.

De manera excepcional, i amb autorització expressa de la CAM-ELIT, podran formar part del tribunal altres professors, col·laboradors o membres externs.

Actuarà en qualitat de president del tribunal avaluador, la persona experta de major antiguitat i/o categoria professional.

Actuarà en qualitat de secretari, la persona experta de menor antiguitat i/o categoria professional.

El segon vocal actuarà com a secretari de les sessions desenvolupades. Hi haurà una quarta persona que formarà part del tribunal avaluador (vocal suplent), que substituirà a qualsevol dels tres membres titulars en cas que algun d´aquests haguera actuat com a director/a de algun dels treballs presentats, ja que en cap cas, el/la director/a de el TFM podrà formar part del tribunal avaluador del mateix.

En cap cas podrà formar part d´aquest tribunal el tutor o cotutor del TFM.

En la data fixada per la CAM-ELIT l´estudiant haurà de fer una presentació pública i oral, presencial o en línia, del seu Treball Final de Màster davant aquest tribunal.

La Comissió Acadèmica del Màster ELIT assignarà un tribunal i fixarà la data de la defensa en un termini màxim de 15 dies després de la presentació del TFM en la secretaria del Departament d´Estudis Anglesos.

Els tribunals es constituiran durant la setmana següent de finalitzar el termini de dipòsit de cada convocatòria.

Sobre l´avaluació
La qualificació de cada estudiant tindrà en compte la qualitat i rigor acadèmic del treball presentat. Els criteris generals per a l´avaluació dels estudiants són els següents: qualitat del treball realitzat; qualitat de la iniciativa investigadora i/o professional; interrelació entre les matèries del Màster i quantes evidències es puguen aportar sobre l´adquisició de les competències de l´assignatura; habilitats comunicatives i tecnològiques en la defensa de TFM.

Després de l´exposició de l´alumne el tribunal deliberarà a porta tancada sobre la qualificació del TFM tenint en compte la documentació presentada per l´estudiant i l´exposició pública del treball.

La qualificació del TFM s´atorgarà segons l´escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d´un decimal, a la qual haurà d´afegir-se la seua corresponent qualificació qualitativa:

 • 0 – 4'9: Suspens;
 • 5'0 – 6'9: Aprovat;
 • 7'0 – 8,9: Notable;
 • 9'0 – 10: Excel·lent.


En cas de no haver-hi consens entre els membres del tribunal, la qualificació serà la resultant d´aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFM per cadascun dels membres.

Els membres del tribunal tindran en compte en la seua avaluació els següents aspectes:

 • Originalitat i rellevància del tema
 • Objectius/Competències
 • Metodologia
 • Resultats
 • Memòria i presentació
 • Discussió i diàleg amb el tribunal


Quan la qualificació final siga suspés, el tribunal farà saber a l´estudiant en l´acte de defensa les recomanacions que es consideren oportunes amb la finalitat que el TFM es puga millorar i siga presentat en la següent convocatòria.

La qualificació es farà pública pel President del Tribunal, qui la remetrà a la Coordinació del Màster. La coordinació del màster posarà la nota del TFM en l'acta corresponent.

A proposta del tribunal i sempre que l´estudiant haja obtingut una qualificació de 10, podrà proposar-se per a Matrícula d´Honor. El nombre de matrícules d´honor a assignar haurà de respectar la normativa sobre aquest tema, una cada vint estudiants. En el cas que hi haja més propostes que nombre possible de MH, serà la Comissió Acadèmica del Màster la que dictamine. L´adjudicació de la MH no es realitzarà fins al tancament de l´acta del curs corresponent.

 

Sobre la defensa del TFM:
La defensa del TFM serà realitzada pels estudiants de manera pública i oral, presencial o en línia (en casos excepcionals i prèvia aprovació de la CAM-ELIT) davant el tribunal.

L´estudiant haurà d´exposar en un temps màxim recomanable de 20 minutos les principals aportacions de la seua TFM i fent ús dels mitjans informàtics que considere oportuns, A continuació s´establirà un torn de preguntes, aclariments, comentaris i suggeriments que pogueren plantejar-li els membres del Tribunal.

És aconsellable que estiga present el tutor del treball en l´acte de defensa, el qual únicament podrà intervenir a suggeriment del tribunal.

El secretari del tribunal emplenarà l´acta que arreplega les dades relatives a la presentació d´aquest treball (autor, tutor, data, títol, membres del tribunal, nota, etc.) i farà arribar una còpia del mateix a la coordinació del màster.

QUANTIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA DEDICACIÓ

Presencial

Treball personal: 275 h

Tutories: 20 h

Avaluació: 5 h

Hores totals de treball: 300 h

 

 

 

 

 

6. FORMAT DELS TREBALLS: VIA INVESTIGADORA

a. Portada:
Haurà d´incloure el títol, les dades de l´autor/a i DNI, i les dades del/de la director/a.

b. Vistiplau del/de la director/a:
La primera pàgina del treball haurà de ser una declaració signada per el/la director/a en la qual declare la seua conformitat amb el treball que es diposita (model en l´annex 1).

c. Resum:
Haurà d´incloure's, al principi del treball, un resum del mateix d´una extensió no superior a una pàgina. En aquest hauran de detallar-se necessàriament els objectius i principals resultats i conclusions.

d. Estructuració del contingut:
El treball ha de tenir una extensió aproximada de 100 pàgines. L´estructura, consensuada entre la direcció del TFM i l'estudiant, no està tancada, encara que s´exigeix una estructura coherent, que complisca amb tots aquells aspectes formals i de contingut propis d´un treball acadèmic de recerca 2 (índex, introducció, especificació de l´objectiu del treball, seccions concordes al contingut exposat, conclusions, bibliografia (correctament referenciada), annexos si són necessaris, pàgines numerades, etc.). La falta de coherència i ús incorrecte de la llengua utilitzada, així com les faltes d´ortografia seran motiu de suspens del treball.

e. Idioma:
Els treballs hauran de presentar-se i defensar-se en anglès.

2 Ha de tenir-se en compte que el títol del màster pot donar lloc a la realització posterior de la tesi doctoral, per la qual cosa el/la directora/a de el TFM haurà de vigilar especialment que el TFM que es presenta tinga la qualitat necessària per a possibilitar que el/la candidat/a, en tant entre en els seus plans, afronte amb èxit la posterior realització de la Tesi.6.1 REQUISITS, PROCEDIMENT DE DIPÒSIT, TERMINIS DE LECTURA I AVALUACIÓ: VIA INVESTIGADORA

6.1.1 Requisits
Per a portar a acabe el dipòsit del TFM es deu:

 • Acreditar haver completat satisfactòriament totes les assignatures del màster (48 crèdits restants) o, en cas d´alumnes que es matriculen del màster en dos anys, comptar amb permís exprés de la comissió gestora del màster.
 • Informe favorable del/de la director/a de el TFM (Annex 1), incloent títol provisional del treball.


6.1.2 Procediment de dipòsit

 •  
 • En aplicació de la normativa vigent en la Universitat Jaume I sobre Pràcticum i TFM, l´estudiant podrà presentar-se a dues convocatòries en cada curs acadèmic. L´estudiant podrà fer ús d´aquestes dues convocatòries. S'estableixen 2 períodes anuals de defensa (1a al juny-juliol i 2a al setembre).
 • El dipòsit del Treball Final de Màster haurà de realitzar-se abans del 10 juny per a la convocatòria de juliol i abans del 5 de setembre per a la convocatòria de setembre.
 • El dipòsit haurà de realitzar-se de manera física seguint el següent procediment:
  • S´han de lliurar cinc exemplars, que es distribuiran de la següent forma:
  • Tres còpies per als tres membres avaluadors del TFM.
  • Una còpia per al director del treball.
  • Una còpia com a dipòsit per al Departament d´Estudis Anglesos. En el departament haurà de registrar-se l´entrada i donar-li una còpia d´aquest registre a l´alumne/a.
 • Una vegada dipositat el treball, en un màxim de 15 dies des del terme del termini de dipòsit, s´establirà data de lectura i es comunicarà a l´estudiant amb una antelació mínima d´una setmana. En aquest termini el director del TFM ha de remetre l´informe confidencial al president del tribunal. L´informe és requisit indispensable per a procedir a la defensa.

 

6.1.3 Tribunal, avaluació, qualificacions i defensa

Sobre el tribunal
La CAM-ELIT seleccionarà entre el professorat doctor del màster aquelles persones que per les seues línies de recerca o docència siguen expertes o properes a la temàtica abordada en el TFM. Tot el professorat del màster pot ser cridat a formar part d´un tribunal de TFM.

De manera excepcional, i amb autorització expressa de la CAM-ELIT, podran formar part del tribunal altres professors, col·laboradors o membres externs.

Actuarà en qualitat de president del tribunal avaluador, la persona experta de major antiguitat i/o categoria professional.

Actuarà en qualitat de secretari, la persona experta de menor antiguitat i/o categoria professional.

El segon vocal actuarà com a secretari de les sessions desenvolupades. Hi haurà una quarta persona que formarà part del tribunal avaluador (vocal suplent), que substituirà a qualsevol dels tres membres titulars en cas que algun d´aquests haguera actuat com a director/a de algun dels treballs presentats, ja que en cap cas, el/la director/a de el TFM podrà formar part del tribunal avaluador del mateix.

En cap cas podrà formar part d´aquest tribunal el tutor o cotutor del TFM.

En la data fixada per la CAM-ELIT l´estudiant haurà de fer una presentació pública i oral, presencial o en línia, del seu Treball Fi de Màster davant aquest tribunal.

La Comissió Acadèmica del Màster ELIT assignarà un tribunal i fixarà la data de la defensa en un termini màxim de 15 dies després de la presentació del TFM en la secretaria del Departament d´Estudis Anglesos.

Els tribunals es constituiran durant la setmana següent de finalitzar el termini de dipòsit de cada convocatòria.

Sobre l´avaluació
La qualificació de cada estudiant tindrà en compte la qualitat i rigor acadèmic del treball presentat. Els criteris generals per a l´avaluació dels estudiants són els següents: qualitat del treball realitzat; qualitat de la iniciativa investigadora i/o professional; interrelació entre les matèries del Màster i quantes evidències es puguen aportar sobre l´adquisició de les competències de l´assignatura; habilitats comunicatives i tecnològiques en la defensa de TFM.

Després de l´exposició de l´alumne el tribunal deliberarà a porta tancada sobre la qualificació del TFM tenint en compte la documentació presentada per l´estudiant i l´exposició pública del treball.


La qualificació del TFM s´atorgarà segons l´escala numèrica de 0 a 10, amb expressió d´un decimal, a la qual haurà d´afegir-se la seua corresponent qualificació qualitativa:

 • 0 – 4'9: Suspens;
 • 5'0 – 6'9: Aprovat;
 • 7'0 – 8,9: Notable;
 • 9'0 – 10: Excel·lent.


En cas de no haver-hi consens entre els membres del tribunal, la qualificació serà la resultant d´aplicar la mitjana aritmètica entre les notes atribuïdes al TFM per cadascun dels membres.
Els membres del tribunal tindran en compte en la seua avaluació els següents aspectes:

 • Originalitat i rellevància del tema
 • Objectius/Competències
 • Metodologia
 • Resultats
 • Memòria i presentació
 • Discussió i diàleg amb el tribunal


Quan la qualificació final siga suspés, el tribunal farà saber a l´estudiant en l´acte de defensa les recomanacions que es consideren oportunes amb la finalitat que el TFM es puga millorar i siga presentat en la següent convocatòria.

La qualificació es farà pública pel President del Tribunal, qui la remetrà a la Coordinació del Màster. La coordinació del màster posarà la nota del TFM en l´acta corresponent.

A proposta del tribunal i sempre que l´estudiant haja obtingut una qualificació de 10, podrà proposar-se per a Matrícula d´Honor. El nombre de matrícules d´honor a assignar haurà de respectar la normativa sobre aquest tema, una cada vint estudiants. En el cas que hi haja més propostes que nombre possible de MH, serà la Comissió Acadèmica del Màster la que dictamine. L´adjudicació de la MH no es realitzarà fins al tancament de l´acta del curs corresponent.

 

Sobre la defensa del TFM:
La defensa del TFM serà realitzada pels estudiants de manera pública i oral, presencial o en línia (en casos excepcionals i prèvia aprovació de la CAM-ELIT) davant el tribunal.
L´estudiant haurà d´exposar en un temps màxim recomanable de 20 minutos les principals aportacions de la seua TFM i fent ús dels mitjans informàtics que considere oportuns, A continuació s´establirà un torn de preguntes, aclariments, comentaris i suggeriments que pogueren plantejar-li els membres del Tribunal.

És aconsellable que estiga present el tutor del treball en l'acte de defensa, el qual únicament podrà intervenir a suggeriment del tribunal.

El secretari del tribunal emplenarà l´acta que arreplega les dades relatives a la presentació d´aquest treball (autor, tutor, data, títol, membres del tribunal, nota, etc.) i farà arribar una còpia del mateix a la coordinació del màster.

QUANTIFICACIÓ I DISTRIBUCIÓ DE LA DEDICACIÓ

DISTRIBUCIÓ HORES

 

Hores totals

Presencial
 

Treball personal: 275 h

Tutories: 20 h

Avaluació: 5 h

Hores totals de treball: 300 h

 

 

Annex 1
Declaració del vistiplau del director/a

 

 

D/Dª……………………………………………..Professor/a……………del àrea de……  del Departament de ………………………….  de la Universitat Jaume I de Castelló.

 

DECLARA QUE:
El present Treball Fi de Màster titulat “…………………………………… …………………………………………………………………..” ha sigut realitzat per D/Dª ………………………………………… amb DNI…………., baix la meua direcció en el Departament de …………….. de la Universitat Jaume I de Castelló, i constitueix el seu Treball Final de Màster en el Màster Oficial Universitari English Language for International Trade.

 

I per deixar-ne constància, en compliment de la normativa vigent, done el vistiplau a la versió que ací es diposita en el Departament de ………………………. de la Universitat Jaume I de Castelló, a……de……………….. de 20…..

 

 

 

                                                                                                  El  Director/La Directora

 


                                                                                           

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Aguado Muñóz, Raquel
Empresa: IVEX Instituto Valenciano de la Exportación
Càrrec: Coordinador Red Exterior
Adreça de correu electrònic: aguador@uji.es
Breu currículum: Raquel Aguado Muñoz, es Licenciada en Derecho, Máster en Gestión del Comercio Internacional y diplomada en International Business por la Southbank Polythecnic de Londres. Su experiencia profesional ha estado ligada siempre al comercio y marketing internacionales en la empresa privada, donde ha desarrollado esta actividad en las áreas de gestión y dirección y desde los últimos 4 años en el Instituto Valenciano de la Exportación, donde es Directora del Área de Coordinación de la Red Exterior. Ha venido combinando la docencia en marketing y comercio internacional con su actividad profesional, en diversos centros formativos tanto en España como en México. Es coautora del Libro Negocios Internacionales (Pirámide, 2003)
Professorat extern Màsters
Alcina Gallardo, María Carmen
Empresa: ADC Infraestructuras y Sistemas
Càrrec: Técnico Informático: Área de Business Intelligence
Adreça de correu electrònic: sa113854@uji.es
Breu currículum: EXPERIENCIA LABORAL Técnica Informática departamento BI (Inteligencia de negocio) ADC Infraestructuras y Sistemas, S.L. (Castellón) Noviembre 2009 – Actualidad FORMACIÓN ACADÉMICA Ingeniería Técnica en Informática de Sistemas Universitad Jaume I (Castellón) 2003 – 2006 Módulo Superior en Secretaría de Dirección Instituto Enseñanza Superior El Caminas (Castellón) 1997 – 1998 Técnico Especialista Administrativo Instituto EE.MM. de Alcalá de Chivert (Castellón) 1988 - 1993 IDIOMAS Inglés: Nivel alto hablado y escrito. Trabajé en Inglaterra (Hull – East Yorkshire) durante más de dos años. Certificate of Proficiency in English (Cambridge University) Ciclo Superior de la Escuela Oficial de Idiomas Valenciano: Certificado medio de la Junta Qualificadora de Coneixements del Valencia Certificat mitjà de la Universitat Jaume I FORMACIÓN COMPLEMENTARIA Curso de Aptitud Pedagógica (CAP) Instituto de Ciencias de la Educación – Universidad Politécnica de Valencia Noviembre – Abril 2007 Curso de Herramientas Informáticas de Apoyo para Presentaciones Fundació Universitat Empresa (UJI) Abril – Mayo 2006 Curso de Protocolo EADE-Consulting J.E. Marzo 2006 Curso de Creación y Mantenimiento de Páginas Web Fundació Universitat Empresa (UJI) Febrero 2006 INFORMACIÓN DE INTERÉS Miembro del Patronato de la Fundación Caja Castellón. Premio Ernest Breva Mallach curso 2006/2007 al Esfuerzo y la Excelencia Académica por la Escuela Superior de Tecnología i Ciencias Experimentales (Universitat Jaume I). Premio Extraordinario de Final de Carrera por la Universitat Jaume I. Premio al Rendimiento Académico del Curso 2005/2006 por la Conselleria d’Educació. Premio al Rendimiento Académico del Curso 2003/2004 por la Universitat Jaume I .
Professorat extern Màsters
Alecsandru , Mihaela Andra
Carceller Bono, Felipe Professorat extern Màsters
Carreguí Gómez, Raquel
Empresa: Promo Trade Co
Càrrec: Directora Comercial
Adreça de correu electrònic: al063602@uji.es
Professorat extern Màsters
Casañ Pitarch, Ricardo
Del Campo Cañizares, Maria José
Empresa: SEROCA
Adreça de correu electrònic: mdelcamp@uji.es
Breu currículum: Formación académica: • Licenciada en Filología Anglo-Germánica, Universidad de Valencia, Junio 1992. • Cursos de Doctorado • Certificado de Aptitud Pedagógica (CAP) • Máster en Dirección y Gestión de Empresa en Comercio Internacional (parte en la Universidad de Delaware y parte de los créditos en varias instituciones europeas en Bruselas). • Máster en Gestión Portuaria y Transporte Intermodal de la Universidad Pontificia de Comillas. Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): • Impartición de cursos de lengua inglesa para Cambridge University Press y Longman • Becaria en la Fundación Shakespeare (5 años); tareas docentes en distintos niveles (desde niños hasta nivel avanzado), de gestión desde la jefatura de estudios, y de traducción de diferentes obras shakespearianas editadas por la editorial Cátedra. • Cursos de logística para profesorado de formación profesional • Colaboradora y docente en el máster ELIT desde su creación (en su etapa como máster propio y en su etapa como máster oficial) • Empresa Kerabén, Dpto. de exportación, 6 meses. • Desde 1999 trabajo en • Sucesores de Sebastián Roca, SA, empresa transitaria y agente de aduanas (desde 1999) • Roca Castellón Consignaciones, S.L., consignataria perteneciente al grupo Sucesores de Sebastián Roca, SA como directora (desde 2005)
Professorat extern Màsters
Edo Marzá, Nuria Dep. d'Estudis Anglesos Professora Titular d'Universitat
Fortanet Gómez, Inmaculada Dep. d'Estudis Anglesos Catedràtica d'Universitat
Herrerías Ballester, José
Empresa: Gama-Decor
Càrrec: Director gerente
Breu currículum: Formación académica: • Licenciado en Filología Inglesa, 2004 • Curso de Formación Continua “English for Business Communication”, Universitat Jaume I, Castellón. Idiomas: • Castellano y Catalán a nivel nativo • Inglés: nivel avanzado Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura (para profesorado del máster no universitario): • Comercial internacional de Butech, Grupo Porcelanosa, de 2005 hasta 2006. • Responsable comercial, Grupo Porcelanosa-New Jersey (USA), de 2006 a 2008. • Responsable comercial, Grupo Porcelanosa- Reino Unido, de 2008 a 2010. • Director Gerente de la Empresa Gama Decor, S.A. desde el 16 de Noviembre de 2010.
Professorat extern Màsters
Llorens Monzonís, Jaume Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
Martínez Cháfer, Luis Dep. d'Administració d'Empreses i Màrqueting Professor Contractat Doctor
Membrado Trilles, Juan Miguel Dep. d'Estudis Anglesos Professor Associat Laboral
Mestre Segarra, María Ángeles
Nita , Elena Verónica
Empresa: Azulejos Carceller S.L. Departamento de Exportación
Càrrec: Administrativa-comercial
Adreça de correu electrònic: nita@uji.es
Professorat extern Màsters
Ovejas Ocerin, Enrique
Empresa: BP Oil Castellón
Adreça de correu electrònic: ovejas@uji.es
Breu currículum: • Degree in Chemistry (Valencia) 1982 - Third Spanish National Prize. Some grants. Career • Professional Research in the University 1983 • Working in computers. Honeywell Bul S.A. (Valencia) 1984 • Diverse Commercial Activity in Castellon Refinery (Petromed S.A. at that time) 1985-1992 • Operations in Castellon Refinery (BP) 1993-1995 • Cogeneration Project (25m$) Start Up Team Leader in Castellon Refinery (BP) 1996 • Diverse Commercial Coordination Activity in BP Iberian Market Place 1997-1999 • BP Refining Mediterranean Strategy Project Leader 2000 • BP Lavera Refinery (France) Commercial Manager, 2001-2004 • Castellon Refinery Learning and Development Manager 2005-2006 • Castellon Refinery Human Resources Manager 2007- to date
Professorat extern Màsters
Palmer Silveira, Juan Carlos Dep. d'Estudis Anglesos Professor Titular d'Universitat
Pérez Lavall, Manuel
Adreça de correu electrònic: perezm@uji.es
Professorat extern Màsters
Ruiz Garrido, Miguel F. Dep. d'Estudis Anglesos Professor Titular d'Universitat
Ruiz Madrid, María Noelia Dep. d'Estudis Anglesos Professora Titular d'Universitat
Saorín Iborra, Ana María Dep. d'Estudis Anglesos Professora Associada Laboral
Saorín Iborra, Mª del Carmen
Universitat: Universitat de València
Doctor:
Categoria: TU
Adreça de correu electrònic: msaorin@uji.es
Breu currículum: Formación académica: • Licenciada en Ciencias Económicas y Empresariales (Universitat de València, Rama Empresa, 1995). Premio Extraordinario de Licenciatura • Doctora en Ciencias Económicas y Empresariales (Universitat de València, 2002). Calificación: Sobresaliente Cum Laude por unanimidad. Título de la tesis doctoral: “Negociación Interorganizativa: El comportamiento negociador en las Joint Ventures y Adquisiciones” Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): • En la Universitat de València es Profesora Titular de Universidad (28/10/2013 hasta la actualidad) • Quinquenios concedidos: 3 (1995-2010) • Sexenios concedidos: 1 (1998-2003) Líneas de investigación: • El comportamiento negociador en las fusiones y adquisiciones y alianzas estratégicas • Gestión de las diferencias culturales
Professorat extern Màsters
Subero Sáenz, Álvaro
Adreça de correu electrònic: subero@uji.es
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Dr. Juan Carlos Palmer Silveira. Departament d´Estudis Anglesos. UJI

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Juan Carlos Palmer Silveira
Telèfon: 964 729 753
palmerj@uji.es

Departaments implicats

Departaments de:

 • Estudis Anglesos
 • Administració d'Empreses i Màrqueting

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Dr. Juan Carlos Palmer

Coordinació del treball final de màster

Dra. Noelia Ruiz Madrid

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42142

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42142

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Llengua Anglesa per al Comerç Internacional (ELIT)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus