UJI

Tècniques Cromatogràfiques Aplicades

Última modificació: 22/02/2016 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades té com a principal objectiu formar l’alumnat en una de les tècniques més utilitzades en l’àmbit de l’anàlisi industrial, alimentària, ambiental i sanitària, entre altres. L’aprofundiment en el coneixement de les tècniques cromatogràfiques i de les diferents tècniques de tractament de mostres capacitarà l’alumnat per a resoldre tot tipus de problemes analítics, a més de mostrar-li les fonts d’informació més útils en aquest àmbit, els sistemes d’acreditació de la qualitat, i dotar-lo d’habilitats per a planificar i organitzar la investigació en la química analítica. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari. Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

El màster de Tècniques Cromatogràfiques Aplicades té com a principal objectiu formar l’alumnat en una de les tècniques més utilitzades en l’àmbit de l’anàlisi industrial, alimentària, ambiental i sanitària, entre altres. L’aprofundiment en el coneixement de les tècniques cromatogràfiques i de les diferents tècniques de tractament de mostres capacitarà l’alumnat per a resoldre tot tipus de problemes analítics, a més de mostrar-li les fonts d’informació més útils en aquest àmbit, els sistemes d’acreditació de la qualitat, i dotar-lo d’habilitats per a planificar i organitzar la investigació en la química analítica.

El màster capacita als estudiants a desenvolupar  una tesi doctoral en un grup de investigació o a incorporar-se a empreses privades o publiques especialitzades en cromatografia, com laboratoris farmacèutics  i clínics, ambientals, alimentaris, refineries, etc.

Atès que el màster és interuniversitari té una important vessant de mobilitat. Per a facilitar aquest desplaçament, les classes presencials es realitzen en setmanes intensives. Aquest fet no implica cap limitació d'organització sinó un valor afegit que ajuda a establir contactes valuosos entre futurs professionals del camp de la cromatografia.

Entitats col·laboradores:

Entitats col·laboradores

Màster interuniversitari

Per ser un màster interuniversitari, la impartició dels cursos està distribuïda per tres universitats, i concretament en els següents centres:

 • En la Universitat Rovira i Virgili, Facultat de Química en el Campus Sescelades, Marcel·lí Domingo s/n. 43007 Tarragona (http://www.fq.urv.cat/)
 • En la Universitat de Girona, Facultat de Ciències en el Campus de Montilivi, 17071 Girona (http://www.udg.edu/fc/Not%C3%ADciesiagenda/tabid/1314/language/ca-ES/Default.aspx)
 • En la UNIVERSITAT JAUME I de Castelló, Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals en el Campus de Riu Sec. 12071 Castelló de la Plana (http://www.uji.es/centres/estce/?urlRedirect=http://www.uji.es/centres/estce/&url=/centres/estce/)
 • Coordinació:

  • Universitat Rovira i Virgili

  Dra. Rosa Maria Marcé
  Departament de Química Analítica i Química Orgànica
  Facultat de Química
  Despatx 307, 3ª planta
  Campus Sescelades
  Correu electrònic: rosamaria.marce@urv.net

  • Universitat de Girona

  Dra. Manuela Hidalgo Muñoz
  Departament de Química
  Facultat de Ciències
  Despatx 236
  Campus Montilivi
  Correu electrònic: manuela.hidalgo@udg.edu
   
  • UNIVERSITAT JAUME I

  Dra. Elena Pitarch
  Institut Universitari de Plaguicides i Aigües
  Despatx NA1218DI
  Edifici d´Investigació Campus de Riu Sec
  Correu electrònic: elena.pitarch@qfa.uji.es

   

  Tipus d'ensenyament

  L’ensenyament és presencial.

  Què és important conèixer?

  Duració i calendari

  Duració: un curs acadèmic: setembre 2017 / juliol 2018.

  Docència presencial: setembre 2017 / juny 2018.

  Crèdits i import

  60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

  Objectius

  El Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades té com a objectiu formar als estudiants en una de les tècniques més utilitzades en moltes indústries i laboratoris, en el camp de l'anàlisi industrial, alimentària, ambiental, sanitària. Es pretén aprofundir en el coneixement de la tècnica amb especial èmfasi en el seu aprenentatge pràctic i en les seues diferents aplicacions, en el camp de l'anàlisi industrial, alimentari, ambiental, sanitari, etc., i en la resolució de problemes analítics mitjançant aquesta tècnica. L'aprofundiment en el coneixement de les tècniques cromatogràfiques i de les diferents tècniques de tractament de mostra ha de capacitar a l'estudiant per a resoldre tot tipus de problemes analítics mitjançant aquestes tècniques, a més de fer-li conèixer les fonts d'informació més útils en aquest camp, els sistemes d'acreditació de la qualitat, i dotar-ho d'habilitats per a planificar i organitzar la investigació en el camp de la química analítica .

  Per tant, els objectius generals del màster són els següents:

  • Ampliar les capacitats dels estudiants perquè adquirisquen una especialització intensiva i així puguen exercir en l'àmbit professional o bé puguen desenvolupar investigació científica en àmbits d'interès per a la indústria productiva, mitjançant la incorporació a un grup d'investigació.

  • Formar estudiants en una de les tècniques més utilitzades en moltes indústries i laboratoris, la cromatografia, amb èmfasi en l'aprenentatge pràctic de la tècnica i les diferents aplicacions, tant en el camp de l'anàlisi industrial, alimentari, ambiental, sanitari, etc.

  Pel que fa als objectius formatius generals són els següents:

  - Formar especialistes en tècniques cromatogràfiques, tècniques analítiques empleades actualment a la majoria d'indústries i laboratoris analítics, principalment des del punt de vista pràctic.

  - Proporcionar a l'alumne el coneixement de les últimes tendències de les tècniques cromatogràfiques i iniciar-ho en la investigació en aquest camp.

  - Formar especialistes en l'ús i el coneixement de l'espectrometria de masses i la seua aplicació en els diferents àmbits de la ciència i tecnologia

  Coneixements previs recomanables

  Titulat universitari oficial de Grau o Llicenciatura de les branques de Química, Bioquímica, Enginyeria Química, Farmàcia, Ciències Ambientals o Ciència i Tecnologia d´Aliments. Titulats d´altres branques amb interès en especialitzar-se en cromatografia.

  Professionals amb experiència en anàlisi cromatogràfics. L´alumnat al que va dirigit és un/a titulat/da universitari oficial que vol dirigir la seua especialització cap a les tècniques cromatogràfiques ja siga per a treballar en alguna de les empreses o laboratoris esmentats anteriorment o per a desenvolupar la seua tesi doctoral en aquest camp. L´estudiant ha de tenir una predisposició a la mobilitat, ja que és un màster interuniversitari amb un component important de mobilitat.

   

  Orientació

  El Màster té una orientació de recerca i està indicat fonamentalment per a la introducció a la investigació aplicada en les tècniques cromatogràfiques i per a aprofundir en les aplicacions actuals amb metodologia avançada. En aquest sentit té cabuda no sols un perfil investigador sinó també la possibilitat de formar a professionals capaços d’abordar tasques d’I+D i activitats innovadores en la indústria.

  Eixides professionals

  Proporciona una àmplia formació en cromatografia i capacita als estudiants per a la seua incorporació en empreses privades o públiques especialitzades que treballen en tècniques cromatogràfiques. Estem parlant de laboratoris farmacèutics i clínics, ambientals, alimentaris, laboratoris que es dediquen a la química fina o a la fabricació de fibres artificials i altres materials, refineries, etc. Un estudiant format en el màster podria treballar en laboratoris de control, laboratoris d´investigació, ocupar tasques d´assegurament de la qualitat i d´assessoria, així com treballar en empreses d´instrumentació analítica.

  Beques pròpies i ajudes

  Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

  El següent enllaç és interessant per ser un màster interuniversitari i perquè la mobilitat és un paràmetre important:

  Com accediré?

  Requisits d'accés obligatoris

  Criteris d'admissió

  Titulats universitaris oficials de Grau o Llicenciats en Química, Bioquímica, Biologia, Biotecnologia, Farmàcia, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia d´Aliments, Enginyeria Química i en àmbits afins. Titulats oficials amb títol expedit per una institució d'ensenyament superior del EEES, que faculta en el país expedidor l´accés a màsters.

  Estudiants amb un títol estranger de sistema educatiu aliè al EEES, no homologat, prèvia comprovació per part de la universitat que el nivell de formació siga equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols; que faculta en el país expedidor del títol l'accés a ensenyaments de postgrau.

  Perfil d’ingrés

  Evidentment, donat el perfil del Màster, l'ingrés recomanat és el d'un estudiant que hagi acabat els estudis de llicenciatura / grau en Química, Bioquímica, Farmàcia, Biologia, Biotecnologia, Ciències Ambientals, Ciència i Tecnologia dels Aliments o Enginyeries mediambientals i químiques , i qualsevol grau amb relació a aquests camps tradicionals.

  Altres titulacions afins a totes les esmentades anteriorment hauran de ser avaluades per la comissió de selecció.

  L'estudiantat al qual va dirigit és un titulat universitari oficial de grau o llicenciatura que vulgui dirigir la seva especialització cap a les tècniques cromatogràfiques ja sigui per treballar en alguna de les empreses o laboratoris esmentats anteriorment o per desenvolupar la seva tesi doctoral en aquest camp. En ser a hores d'ara un màster únic en la seva temàtica a l'estat espanyol, es contemplen també les universitats espanyoles com a font possible d'estudiants. De fet, des de la seva implantació el màster ha comptat amb estudiants provinents d'altres universitats / centres nacionals com ara:

  Universitat Autònoma de Barcelona
  Universitat de Santiago de Compostela
  Universitat del País Basc
  Universitat de Granada
  Universitat Autònoma de Madrid
  Universitat de València
  Universitat d'Alacant

  També el màster ha comptat amb un nombre important d'estudiants internacionals procedents de països com ara Països Baixos, Itàlia, França, Cuba, Colòmbia, Veneçuela, Xile, Uruguai i Camerun.

  Els estudiants que estan interessats a cursar el Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades hauran de realitzar la preinscripció en aquella universitat participant en la qual vulguin cursar el màster:

  Finalitzat el termini de preinscripció, la Comissió Interuniversitària de Coordinació del Màster (CICA) haurà de resoldre l'admissió dels estudiants preinscrits. Prèviament a aquesta resolució, i per facilitar el treball de la CICA, els coordinadors interns de cada universitat, o si s'escau, les comissions de titulació, proposaran a la CICA un llistat amb aquells estudiants de la seva universitat que compleixen amb els requisits d'accés i que haurien de ser admesos.

  Les places ofertades pel màster són de 25 entre les tres universitats participants, implicant un màxim ideal de 8-9 places per universitat, corresponent al nombre màxim d'alumnes que pot acceptar cada universitat a causa de la limitació de l'assignatura Pràctiques de Laboratori.

  Per a ser admès al màster universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades és necessari complir el requisit d'accés obligatori. En cas de rebre un nombre de sol·licituds superior al límit considerat en el programa, la Comissió Interuniversitària de Coordinació del Màster (CICA) o, si escau, la Comissió de Titulació, serà la responsable del procés de selecció basat en els següents criteris:

  1. Expedient acadèmic: fins a 75 punts. L'expedient s'avalua segons el que estableix la normativa sobre la determinació de la nota mitjana a efectes acadèmics (actualment, Reial decret 1267/1994, de 10 de juny, del Ministeri d'Educació i Ciència pel qual es modifica el Reial decret 1497/1987, de 27 de novembre). Aquest Reial decret 1267/1994 estableix la taula d'equivalència següent: suspens=0; aprovat = 1; notable= 2; excel·lent= 3; matrícula d'honor =4.
  2. Coneixement d'anglès: fins a 15 punts.
  3. Altres titulacions addicionals a les requerides per a accedir al màster: fins a 10 punts

  A més també es valoraran com a positiu els coneixements pràctics demostrables de química analítica (treball en laboratoris d'anàlisis o R+D) i l'experiència reconeguda en tècniques cromatogràfiques i/o espectrometria de masses.

  Cal que els futurs estudiants acrediten un nivell de llengua anglesa B1, o equivalent, del Marc comú europeu de referència de les llengües. Si es posseeixen coneixements d’anglès però no es disposa de certificat, es podrà valorar la suficiència dels coneixements d’anglès mitjançant una entrevista.

  Normativa de permanència

  L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

  - Matrícula en el Màster Universitari en Técniques Cromatogràfiques Aplicades:

  L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
  L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
  En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
  Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

  - Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
  2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
  3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
  4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

  Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

  El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

  A més, en el Màster Universitari en Técniques Cromatogràfiques Aplicades l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

  Oferta de places

  El Màster té un nombre màxim de 25 assistents entre els estudiants matriculats en les tres universitats organitzadores, la qual cosa implica un màxim ideal de 8-9 places per universitat, corresponent al nombre màxim d'alumnes que pot acceptar cada universitat a causa de la limitació de l'assignatura Pràctiques de Laboratori

  Què aprendré?

  Competències genèriques i específiques

  En el Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  •     Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
  •     Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
  •     Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
  •     Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
  •     Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

  Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

  Competències Genèriques:

  CG01 - Interpretar i aplicar l'ús de les últimes tendències de les tècniques cromatogràfiques i espectrometria de masses, tant en les seues línies d'investigació, com en metodologies, recursos i problemes que s'aborden en diversos àmbits cientificotècnics
  CG02 - Prendre decisions a partir del coneixement per a organitzar, planificar i desenvolupar metodologia analítica basada en tècniques cromatogràfiques per a donar solució als diferents problemes analítics en els camps d'anàlisi industrial, alimentari, ambiental, sanitari, entre altres
  CG03 - Analitzar i jutjar la importància de la gestió de la qualitat en un entorn científic tant d'indústries com de laboratoris analítics, principalment des del punt de vista pràctic

  Competències específiques:

  CE01 - Controlar adequadament l'ús i l'àmplia tendència actual de les tècniques cromatogràfiques en els laboratoris d'anàlisis
  CE02 - Analitzar l'ús i l'aplicació de la tècnica cromatografia de gasos en entorns actuals tant en el món de la investigació com en el de la indústria
  CE03 - Analitzar l'ús i l'aplicació de la tècnica cromatografia líquida en entorns actuals tant en el món de la investigació com en el de la indústria
  CE04 - Valorar l'aplicació de la tècnica electroforesi capil·lar, tant en les seues línies d'investigació, com en metodologies i recursos específics
  CE05 - Controlar la tècnica d'espectrometria de masses i saber aplicar adequadament les tècniques avançades d'acoblament
  CE06 - Dissenyar i projectar les tècniques actuals de tractament de mostra als laboratoris d'anàlisis de mostres alimentàries, sanitàries i ambientals
  CE07 - Contrastar de manera adequada els diferents sistemes de gestió de la qualitat en els laboratoris
  CE08 - Identificar i interpretar els diferents procediments d'acreditació i certificació de laboratoris
  CE09 - Trobar solucions efectives i reals als diferents problemes analítics mitjançant l'ús de tècniques cromatogràfiques, especialment en l'anàlisi de mostres d'elevada complexitat
  CE10 - Prendre decisions per a resoldre qualsevol problema de tipus instrumental que puga sorgir en l'àmbit de les tècniques cromatogràfiques

  Pla d'estudis

  És un màster de 60 crèdits ECTS, que correspon a un curs acadèmic. S’estructura en 7 assignatures, de les quals 5 són matèries teòriques de 4 crèdits amb un total de 100 hores per assignatura entre presencialitat i no presencialitat. Cadascuna d’aquestes 5 assignatures s'imparteixen durant el primer semestre en una de les universitats participants del màster, la qual cosa implica una mobilitat tant per part dels estudiants com per part del professorat de les tres universitats. A més, el pla d’estudis conté 10 crèdits de Pràctiques de Laboratori de primer semestre que l’estudiant ha de realitzar a la universitat on s’ha matriculat i 30 crèdits de Treball de Final de Màster, de segon semestre.

  Les assignatures del pla d’estudis del màster es mostres a la taula següent (matèria, crèdits, universitat):

  • Cromatografia de Gasos i Espectrometria de Masses (OB) (4 ECTS - UJI)
  • Cromatografia de Líquids (OB) (4 ECTS - URV)
  • Técniques de Tractament de Mostres (OB) (4 ECTS - UdG)
  • Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques (OB) (4 ECTS - UdG)
  • Gestió de Qualitat en el Laboratori Analític (OB) (4 ECTS - UJI)
  • Pràctiques de Laboratori (OB) (10 ETCS - UJI - URV - UdG)
  • Treball de Final de Màster (TFM) (30 ETCS - Laboratori de recerca  Laboratori R+D)

   

  Guies docents de les assignatures

  Horaris

  Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2017/18 ací.

  Continuar la meua formació

  El màster permet als estudiant seguir amb la seua formació en l’aplicació de tècniques cromatogràfiques amb la realització de la tesis doctoral en alguna universitat o algun laboratori d´investigació. La possibilitat de realitzar algun curs més especialitzat serà també de gran ajuda per a ampliar la seua formació en les tècniques cromatogràfiques més avançades i actuals.

  Si per el contrari, l’estudiant en acabar el màster té l´oportunitat d´introduir-se en el món laboral, una empresa amb treball especialitzat en cromatografia seria l´opció més adequada per a seguir ampliant la seua formació en l´aplicació de tècniques cromatogràfiques.

  Coordinació docent

  La universitat coordinadora del màster és la Universitat Jaume I, per tant, els sistemes d’assegurament de la qualitat són els de la universitat coordinadora, d’acord amb la normativa acadèmica d’aplicació i dels seus sistemes d’assegurament de la qualitat.

  Per a garantir la coordinació de l’oferta formativa i l’assegurament de la qualitat del màster, s’han creat els següents òrgans de govern i mecanismes de coordinació del màster interuniversitari:

  A. Coordinador o coordinadora o responsable del màster en cadascuna de les universitats, que es designa d’acord amb els mecanismes establerts per a cada universitat. Addicionalment es crea una Comissió de Titulació en cada universitat les persones integrants de la qual, en el cas de la Universitat Jaume I, són la persona responsable del màster, altres dos professors o professores d’aquest i un estudiant o estudianta.

  B. Comissió Interuniversitària de Coordinació Acadèmica (CICA) del màster, integrada pels responsables de cada universitat signatària i presidida pel coordinador o coordinadora general del màster. Aquesta comissió té competències en les qüestions relatives al desenvolupament i seguiment del conveni, garantia de qualitat, avaluació de l’aplicació i promoció de les línies de política comuna, així com les actuacions de coordinació que es consideren necessàries. Algunes de les seues funcions més destacables són les següents:

  a) Assumir l’establiment de criteris d’admissió i selecció d’estudiantat, el procés de selecció i l’avaluació d’aprenentatges previs o acordar la creació d’una subcomissió d’accés que assumisca aquestes funcions.

  b) En el procés d’admissió, analitzar les propostes dels coordinadors o coordinadores de cada universitat i decidir el conjunt d’alumnat admès.

  c) Informar sobre les condicions del conveni de col·laboració.

  d) Ser responsable del funcionament general del programa, d’estimular i coordinar la mobilitat i d’analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster.

  e) Elaborar el pla d’usos i infraestructures i serveis compartits que potencien el rendiment de l’estudiantat, d’aularis, d’espais docents, etc.

  f) A través de l’anàlisi dels punts febles i de les potencialitats del màster, plantejar propostes de millora i establir els mecanismes per a fer un seguiment de la implantació.

  g) Establir la periodicitat de les seues reunions i el sistema de presa de decisions per a arribar als acords corresponents i crear les subcomissions o comissions específiques que considere oportunes.

  h) Vetllar pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures i els compromisos derivats del contingut del conveni, i resoldre els dubtes que puguen plantejar-se en la interpretació i execució dels acords.

  i) Decidir sobre els aspectes docents que no estiguen regulats per les disposicions legals o per les normatives de les universitats.

  j) Promoure totes les activitats conjuntes que potencien el caràcter interuniversitari del màster.

  k) Assegurar una plataforma virtual comuna tant per a la transferència del material docent del màster com per al procés d’avaluació i comunicació entre professorat i estudiantat.

  l) Registrar les modificacions de plans d’estudi i les accions de millora en el sistema de garantia interna de qualitat de cada universitat. La coordinació entre les tres universitats participants es pot qualificar d’altament satisfactòria comptant amb un alt nivell d’implicació per a part de les persones responsables del títol de les tres universitats. Es realitzen reunions periòdiques d’aquests tres responsables per a avaluar els aspectes de millora i per a transmetre també les opinions de la resta de professorat del màster. També es realitza una reunió anual del professorat del màster per a avaluar el desenvolupar i proposar canvis i/o millores.

  Com aprendré?

  Metodologia docent i sistema d'avaluació

  La metodologia general de cada matèria es dividirà en una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d’estudis del Màster.

  A continuació es descriuen les activitats d'ensenyament / aprenentatge previstes en el Màster proposat :

  • Ensenyaments teòrics : Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren apunts o bé amb participació de l'alumne. Implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.
  • Ensenyaments pràctics (laboratori): Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou exercicis com pràctiques de laboratori. Implica l'ús de tècniques com: casos, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.
  • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics). Implica l'ús de tècniques com: taller de lectura, invitació experts, etc.
  • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d’ús obligatori per a l’alumne per seguir un programa d'aprenentatge. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.). Implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.
  • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés del estudiant
  • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.
  • Treball de preparació de exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, etc.

  Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, a continuació es pot trobar un resum de les mateixes:

  • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos
  • Entrevista de tutorització i/o informes d'experts: Testimoni escrit per un professional o tutor, sovint en base a qüestionaris, on es valora la competència l'estudiant
  • Examen escrit: Es poden realitzar diferents tipus de proves:
   • Examen de resposta llarga: Prova escrita de tipus obert, en què l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però gairebé sense limitacions d’espai.
   • Examen de resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
   • Examen tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta, només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos.
   • Exercicis i problemes : Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment .
  • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat amb la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats
  • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre de incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables )
  • Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències
  • Resolució de Casos: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional per tal de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces
  • Resolució d'exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules , o procediments per a transformar la informació proposada inicialment

  Permanència

  • L’assistència a les classes de cada materia és obligatòria i és necessari justificar l’assistència a més d’un 80% de les classes presencials per a poder superar les matèries teòriques.
  • Per a poder realitzar les pràctiques de laboratori es recomana haver cursat les matèries de Cromatografia de gasos i Cromatografia de líquids a més d’una de les assignatures de Tècniques de tractament de mostres o Gestió de qualitat en el laboratori analític.
  • Per a realitzar el Treball Fi de Màster es deurien d’haver cursat totes les matèries teòriques i les pràctiques de laboratori.

  Campus virtual
  Els estudiants matriculats podran utilitzar les eines no presencials (Plataforma Moodle) relacionades amb aquest màster en el Campus de la Universitat Rovira i Virgili en l'adreça:
  https://moodle.urv.cat

  Pràctiques externes

  El màster no contempla la realització de Pràctiques Externes en el seu pla d'estudis.

  De vegades els Treballs Final de Màster es poden realitzar en empreses col·laboradores, que en el cas de la Universitat Jaume I, la seua gestió organitzativa es porta a terme pels mateixos serveis que gestionen les practiques externes d’altres titulacions. 

  Per a més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42163/eep

  Consulta les entitats cooperadores.

  Mobilitat i programes d'intercanvi

   Més informació en el següent enllaç: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42163/intercambio

  Atès que el màster és interuniversitari té una important vessant de mobilitat, no només dels estudiants, sinó també dels professors. Tenint en compte que les 5 assignatures teòriques s'imparteixen a les tres universitats, existeixen 5 setmanes intensives (la primera de cada assignatura; veure apartat d’Horaris) en les quals els estudiants hauran desplaçar-se a les universitats on s'imparteix el màster (veure apartat de Pla d’Estudis). Aquest fet no implica cap limitació d'organització sinó un valor afegit que és valorat molt positivament per part dels estudiants, ja que es facilita la interacció entre els estudiants (i professors) de diferents universitats. Aquesta interacció no només és un valor a tenir en compte pel fet que facilita l'intercanvi d'opinions i amplia la perspectiva del curs, sinó que ajuda a establir contactes valuosos entre futurs professionals del camp de les tècniques cromatogràfiques.

  Els estudiants tenen els mateixos drets en qualsevol de les tres universitats participants, independentment d'on s'hagin matriculat, i en la seva condició d'estudiant se li aplicarà la normativa vigent de les universitats, així com les condicions establertes en el conveni interuniversitari signat per les universitats participants del màster.

  Els coordinadors del màster sempre vetllen per la comoditat dels seus estudiants i, cada curs acadèmic, faciliten informació sobre possibles allotjaments durant les setmanes de mobilitat del títol. A més, alguns dels estudiants han estat beneficiaris de les beques DRAC de mobilitat de la Xarxa Vives d'Universitats.

  Existeixen Programes d'intercanvi internacional, en el cas dels estudiants de la Universitat Rovira i Virgili i de la Universitat de Girona, en base als convenis Erasmus. Aquestos programes podrien ser gaudits pels estudiants del màster per a realitzar el treball Fi de Màster.

  Treball final de màster

  El Màster ofereix als participants formació específica en tècniques cromatogràfiques, introduint a la investigació aplicada de metodologia analítica basada en tècniques cromatogràfiques actuals amb metodologia avançada. Si bé en altres màsters s'imparteixen coneixements de cromatografia en assignatures específiques, el fet de destinar 30 crèdits a coneixements de cromatografia en el Treball Final de Màster permet un grau d'aprofundiment en la tècnica molt elevat, capacitant a l'estudiant per realitzar un treball de recerca científica, com podria ser una tesi doctoral, o la possibilitat de formar professionals capaços d'abordar tasques de R + d i activitats innovadores en la indústria. El Treball Final de Màster garanteix l'experiència i l'adquisició de les habilitats requerides per a la formació que es pretén assolir, oferint a l'estudiant la possibilitat de realitzar un treball complet d'introducció a la investigació en laboratoris de grups punters en investigació d'universitats o centres nacionals o internacionals, així com en laboratoris de R + d d'empreses col•laboradores basades en tècniques cromatogràfiques, amb què hi ha convenis de col•laboració.

  El Treball Final de Màster, assignatura de 30 crèdits, consisteix en la realització d'un treball complet d'introducció a la investigació i desenvolupament de metodologia analítica basada en tècniques cromatogràfiques. Per garantir aquesta formació, l'estudiant realitzarà una estada investigadora, la durada ha de ser suficient com per garantir l'experiència i coherència del treball realitzat. En principi, cal estimar per a aquest tipus de treballs una durada de 3 mesos a temps complet. L'estada del Treball Final de Màster es podrà realitzar en un laboratori dels grups de recerca de les tres universitats participants, en alguna altra universitat amb qui aquestes tenen col•laboracions habituals o en universitats o centres europeus amb qui tenen acord bilateral. També hi ha la possibilitat de realitzar l'estada en laboratoris de R + D d'empreses amb convenis de col•laboració.

  A continuació, es presenten la informació corresponent als TFM presentats en el últims anys.

  CURS 2012/0213 (DEFENSA: 27 DE JUNY DE 2013 a la Universitat de Girona)

  COORDINADORS: Elena Pitarch Arquimbau (UJI), Eva Pocurull Aixalà (URV), Manuela Hidalgo (UdG)

  Universitat: UJI

  • Determinación de multiresiduos de plaguicidas mediante GC-MS y LC-MS/MS(1)
   Tutor: María Ibáñez Martínez
   Laboratori: Labser (Castelló)
  • Análisis de plaguicidas en la fase particulada del aire mediante LC-HRMS (Orbitrap): validación preliminar del método(1)
   Tutor: María Ibáñez Martínez
   Laboratori: Centro Superior de Investigación en Salud Pública (València)
  • Determinación de compuestos orgánicos volátiles y fenólicos en aguas mediante GC-MS(1)
   Tutor: Elena Pitarch Arquimbau
   Laboratori: Iproma (Castelló)
  • Prácticas en Iproma(1)
   Tutor: Antoni Roig i Navarro
   Laboratori: Iproma (Castelló)
  • Determinacion de metabolitos de plaguicidas en muestras de orina por LC-MS/MS(1)
   Tutor: María Ibáñez Martínez
   Laboratori: Centro Superior de Investigación en Salud Pública (València)
  • Determinación de aniones cloruro, nitrito, nitrato y sulfato, por cromatografía iónica en matrices acuosas(1)
   Tutor: Juan Vicente Sancho Llopis
   Laboratori: Instituto Tecnológico Metalmecánico (AIMME) (València)
  • Proyecto en empresa(1)
   Tutor: Juan Vicente Sancho Llopis
   Laboratori: Laboratorios Tecnológicos de Levante (València)
  • Simultaneous determination of prominent polyphenols present in fruits and vegetables
   Tutor: Roque Serrano Gallego
   Laboratori: Universitat Politécnica de València (València)
  • Perfilado metabolómico de hojas de Arabidopsis thaliana tratadas con ácido salicílico y metil jasmonato mediante UPLC/ESI-QTOF-MS
   Tutor: Elena Pitarch Arquimbau
   Laboratori: Laboratorio de Ecofisiología y Biotecnología Agrícola, UJI (Castelló)

  Universitat: URV

  • Determination of phthalates and bisphenol A by GC/MS/MS
   Tutor: Rosa Maria Marcé Recasens
   Laboratori: IGV Institut für Getreidevararbeitung GmbH (Alemanya)
  • Determination of phthalates and bisphenol A by GC/MS/MS
   Tutor: Eva Pocurull Aixalà
   Laboratori: International Flavors and Fragances Inc. (Benicarló, Castelló)
  • Estudi preliminar dirigit a l’obtenció sostenible de metabòlits acil ester de toxines marines
   Tutor: Núria Fontanals Torroja
   Laboratori: Institut Recerca i tecnología Agroalimentàries (IRTA), (Sant Carles de la Ràpita)
  • Perfluorinated compounds in eggs of yellow-legged gull and audouin’s gull
   Tutor: Rosa Maria Marcé Recasens
   Laboratori: Departament de Química Ambiental, CSIC (Barcelona)
  • Perfluorinated compounds in eggs of yellow-legged gull and audouin’s gull
   Tutor: Eva Pocurull Aixalà
   Laboratori: IMIM (Barcelona)
  • Perfluorinated compounds in eggs of yellow-legged gull and audouin’s gull
   Tutor: Eva Pocurull Aixalà
   Laboratori: Pintaluba (Reus)

  Universitat: UdG

  • Desenvolupament i milloradel mètode per la determinació dels principis actius i conservants en el producte E per HPLC i UPLC(1)
   Tutor: Mònica Iglesias Juncà
   Laboratori: Zoetis- Pfizer (Vall de Bianya, Girona)
  • Chromatographic techniques applied to the analysis of catalytic oxidation reactions
   Tutor: Enriqueta Anticó Daró
   Laboratori: Departament de Química, UdG
  • Validación de un método analítico para la determinación de sustancias relacionadas al principio activo Tiotriazolina por HPLC-UV(1)
   Tutor: Manuela Hidalgo Muñoz
   Laboratori: Menadiona (Palafolls, Girona)
  • Desenvolupament i aplicación de diferents metodologies per a l’anàlisi de diferents APIs(1)
   Tutor: Manuela Hidalgo Muñoz
   Laboratori: Uquifa (St. Celoni, Barcelona)
  • Modeling iron halogenases: synthesis and reactivity of halide-iron(IV)-oxo compounds. Determination of oxidation products by GC/FID and GC-MS methodologies
   Tutor: Clàudia Fontàs Rigau
   Laboratori: Departament de Química, UdG
  • Optimització del mètode per la determinació de d-pantenol en el producte X mitjançant cromatografía líquida d’alt rendiment (HPLC) i cromatografía líquida d’ultra rendiment (UPLC)(1)
   Tutor: Mònica Iglesias Juncà
   Laboratori: Zoetis- Pfizer (Vall de Bianya, Girona)
  • Development of a new copper-catalyzed methodology for the synthesis of methyl phenyl sulfides derivatives using DMSO. Study of GC-FID and GC-MS parameters in order to obtain the best chromatographic conditions
   Tutor: Juan Manuel Sánchez Navarro
   Laboratori: Departament de Química, UdG
  • Study of metoprolol and its human metabolites in activated sludge batch experiments and in WWTPs. Identification of unknown transformation products
   Tutor: Victòria Salvadó Martín
   Laboratori: ICRA-Institut de Recerca de l’Aigua (Girona)
  • Cu-catalyzed arylation of amides assisted by tridentate ligands. Development of GC methodologies to analyse catalyzed coupling reaction products
   Tutor: Juan Manuel Sánchez Navarro
   Laboratori: Departament de Química, UdG
  • Aplicaciones de la cromatografía en enología: determinación de haloanisoles extraíbles y halofenoles totales por cromatografía de gases en muestras de corcho utilizando técnicas de extracción con disolvente, SPE y SPME(1)
   Tutor: Enriqueta Anticó Daró
   Laboratori: Institut Català del Suro (Palafrugell, Girona)

  (1)  TFM itinerari projecte en empresa

   

  CURS 2013/0214 (DEFENSA: 27 DE JUNY DE 2014 a la Universitat Rovira i Virgili)

  COORDINADORS: Juan Vicente Sancho Llopis (UJI),  Eva Pocurull Aixalà (URV), Manuela Hidalgo Muñoz (UdG)

  Universitat: UJI

  • Determination of olive oil quality by gas chromatography coupled to mass spectrometry and multivariate analysis
   Tutor: Joaquim Beltran Arandes
   Laboratori: IUPA (UJI)(Castelló)
  • Optimización del proceso de purificación de caprolactama. Desarrollo de un método cromatográfico para la determinación del glicerol carbonato(1)
   Tutor: Francisco López Benet
   Laboratori: UBE CORPORATION EUROPE S.A. (Castelló)
  • Desarrollo de un método para el análisis de retardantes de llama y compuestos perfluorados en el aire ambiente mediante el uso de cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas de alta resolución con analizador Orbitrap(1)
   Tutor: Maria Ibañez Martínez
   Laboratori: Laboratori de Salut Pública (Valencia)
  • Análisis de aguas mediante cromatografía(1)
   Tutor: Juan Vicente Sancho Llopis
   Laboratori: Laboratori d’aigües Quimlab S.C.P. (Ulldecona, Tarragona)
  • Memoria en Iproma(1)
   Tutor: Roque Serrano Gallego
   Laboratori: Iproma (Castellón)
  • Identificación y aislamiento de nuevos agentes antitumorales a partir de muestras biológicas marinas mediante las técnicas de RPLC-DAD, RPLC-MS y RMN(1)
   Tutor: Elena Pitarch Arquimbau
   Laboratori: PharmaMar (Madrid)
  • Tècniques  metabolòmiques per a la discriminació d’olis d’oliva verge extra per origen amb Cromatografia de Líquids d’Ultra Alta Ressolució acoblada a Espectrometría de Masses Quadrupol-Temps de vol
   Tutor: Juan Vicente Sancho Llopis
   Laboratori: IUPA (UJI) (Castelló)
  • Determinación de la fracción lipídica de anapsos mediante cromatografía de gases acoplada a espectrometría de masas(1)
   Tutor: Antoni Roig i Navarro
   Laboratori: Asacpharma (Alicante)
  • Memoria en IFF Benicarló(1)
   Tutor: Antoni Roig i Navarro
   Laboratori: IFF (Benicarló, Castelló)
  • Synthesis and characterization of molecularly imprinted polymers for the selective extraction of polycyclic aromatic hydrocarbons from edible oils
   Tutor: Rosa Maria Marcé Recasens
   Laboratori: École Supérieur de Physique et Chemie Industriel, Paris

   

  Universitat: URV

  • Determinación de micotoxinas por cromatografía de líquidos de alta resolución con detección por fluorescencia y arreglo de diodos: Estudio de la capacidad de adsorción in vitro de diferentes materiales y cuantificación en materia prima (1)
   Tutor: Eva Pocurull Aixalà
   Laboratori: APSALAB S.L. (Reus)
  • Evaluation of different fabric sorptive phases for the extraction of pharmaceuticals and personal care products from water samples
   Tutor: Núria Fontanals Torroja
   Laboratori: Departament de Química Analitica i Química Orgànica, URV
  • Determinació de vitamines hidrosolubles en microalgues mitjançant cromatografía líquida d’elevada eficacia amb detecció ultraviolada-visible i espectrometrIa de masses (1)
   Tutor: Eva Pocurull Aixalà
   Laboratori: Pintaluba (Reus)
  • Determinación del índice de hidrocarburos totales de petróleo en aguas residuales por GC-PTV-FID (1)
   Tutor: Eva Pocurull Aixalà
   Laboratori: Agrolab Ibérica
  • Desarrollo de un método analítico para determinar medios yodados de contraste de rayos X en peces mediante cromatografía líquida acoplada a espectrometría de masas de alta resolución
   Tutor: Núria Fontanals Torroja
   Laboratori: Departament de Química Analítica i Química Orgànica, URV
  • Determinación de micotoxinas en cereales por cromatografía liquida de alta resolución acoplada a espectrometría de masas de triple cuadrupolo (1)
   Tutor: Eva Pocurull Aixalà
   Laboratori: Laboratorios Tecnológicos de Levante S.L. (València)
  • Roflumilast related substances determination by HPLC
   Tutor: Rosa Maria Marcé
   Laboratori: Ferrer Grup (Barcelona)
  • Estudi de diferents estrategies per minimitzar l’efecte matriu en la determinaciño de fragàncies sintètiques en organismes marins
   Tutor: Eva Pocurull Aixalà
   Laboratori: Departament de Química Analítica i Química Orgànica, URV

   

  Universitat: UdG

  • Determinació del la composició en antioxidants del perfil lipofílic de diferents varietats de meló (Cucumus melo L.)
   Tutor: Mònica Iglesias Juncà
   Laboratori: Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries-IRTA (Monells, Girona)
  • Optimización cromatográfica en GCxGC-ToF para la identificación de contaminantes orgánicos emergentes en muestras medioambientales
   Tutor: Manuela Hidalgo Muñoz
   Laboratori: Institut de Diagnosi i Estudis de l’Aigua-IDAEA-CSIC (Barcelona)
  • Desarrollo de un método para la determinación de impurezas de aminoácidos en isoleucina y lisina clorhidrato por cromatografía líquida(1)
   Tutor: Juan Manuel Sánchez Navarro
   Laboratori: Instituto Grifols (Parets del Vallès, Barcelona)
  • Determinació de sucres i vitamina C en purés de poma i pastanaga sotmesos a diferents tècniques de conservació mitjançant tècniques cromatogràfiques
   Tutor: Clàudia Fontàs Rigau
   Laboratori: Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries-IRTA (Monells, Girona)
  • Chromatographic techniques applied on membrane and soluble proteins characterization
   Tutor: Manuela Hidalgo Muñoz
   Laboratori: Universidad libre de Bruselas (Bruselas, Bélgica)
  • Desenvolupament d’un mètode de cribatge per a la determinació de substàncies prohibides en orina i plasma de cavalls de competició
   Tutor: Manuela Hidalgo Muñoz
   Laboratori: Institut de Recerca Hospital del Mar d’Investigacions Mèdiques-IMIM (Barcelona)
  • Desenvolupament d’un mostrejador pasiu per pesticides orgànics e aigües utilitzant membranes d’inclusió polimérica (PIMs)
   Tutor: Enriqueta Anticó Daró
   Laboratori: Departament de Química UdG

  (1) TFM realitzat en un laboratori d’empresa

   

  CURS 2014/0215 (DEFENSA: 30 DE JUNY DE 2015 a la Universitat Jaume I)

  COORDINADORS: Juan Vicente Sancho Llopis (UJI),  Eva Pocurull (URV), Manuela Hidalgo (UdG)

  Universitat: UJI

  • Detection and confirmation of very long-chain polyunsaturated fatty acids in gilthead sea bream retina extracts using gas chromatography with atmospheric pressure chemical ionization source
   Tutor: Roque Serrano
   Laboratori: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), UJI (Castelló)
  • Determinación de compuestos volátiles en muestras de melón y sandía mediante GC-MS
   Tutor: Joaquim Beltrán
   Laboratori: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), UJI (Castelló)
  • Determination of testosterone in urine by UHPLC-MS/MS using isotope pattern deconvolution
   Tutor: Antoni Roig
   Laboratori: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), UJI (Castelló)
  • Retention time index in LC-MS
   Tutor: María Ibáñez
   Laboratori: Institut Universitari de Plaguicides i Aigües (IUPA), UJI (Castelló)


  Universitat: URV

  • Determinació de compostos orgànics volàtils (COVs) en mostres d’aire mitjançant l’enriquiment en adsorbents sòlids i de desorció tèrmica – cromatografia de gasos – espectrometria de masses (TD-GC-MS)
   Tutor: Rosa M. Marcé
   Laboratori: Departament de Quimica Analitica i Química Orgànica, Faculta de Química, URV
  • Càlcul de paràmetres de qualitat de diferents mètodes (1)
   Tutor: Eva Pocurull
   Laboratori: Dow Chemical Ibérica, Tarragona
  • Desenvolupament i validació d’un mètode per a la determinació de colesterol i (±)-α-tocoferol en mostres biològiques mitjançant GC-FID amb calibratge per patró intern (1)
   Tutor: Eva Pocurull
   Laboratori: Pintaluba, Reus
  • Determination of volatile tobacco biomarkers in urine samples by gas chromatography mass spectrometry (1)
   Tutor: Eva Pocurull
   Laboratori: Plataforma

   

  Universitat: UdG

  • Validació de mètodes analítics basats en cromatografia líquida per a productes veterinaris (1)
   Tutor: Mònica Iglesias
   Laboratori: Zoetis, Vall de Bianya (Girona)
  • Determinación de azúcares en matrices vegetales mediante HPLC y GC (1)
   Tutor: Clàudia Fontàs
   Laboratori: IRTA-Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, Monells (Girona)
  • Determinació dels àcids grassos omega 3 en oli de peix (1)
   Tutor: Manuela Hidalgo
   Laboratori: Bioibérica, Palafolls (Barcelona)
  • Validació d’un mètode analític per determinar Diclorometà en el compost actiu Ronidazol (1)
   Tutor: Enriqueta Anticó
   Laboratori: Menadiona, Palafolls (Barcelona)
  • Estudi del contingut lipídic en xai mitjançant tècniques cromatogràfiques (1)
   Tutor: Juan Manuel Sánchez
   Laboratori: IRTA-Institut de Recerca i Tecnologies Agroalimentàries, Monells (Girona)
  • Quantitative determination of piracetam in solid-state pharmaceutical products using HPLC
   Tutor: Manuela Hidalgo
   Laboratori: University of Galway (Irlanda)
  • Identification of the transformation products of pharmaceuticals generated after water mycoremediation (1)
   Tutor: Victòria Salvadó
   Laboratori: ICRA-Institut Català de Recerca de l'Aigua, Girona
    

  (1 )TFM realitzat en un laboratori d’empresa

   

  La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

  Més informació ací.

  Amb qui aprendré?

  Professorat

  Nom Departament Categoria
  Aguilar Anguera, Carme
  Universitat: Universitat Rovira i Virgili
  Doctor:
  Categoria: equivalente a Profesor contratado Doctor
  Adreça de correu electrònic: caguilar@uji.es
  Breu currículum: Categoria professional: Professora agregada d'Universitat Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 2005 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1998 Experiència docent Nombre de quinquennis: 2 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: - Grau en Química: Química Analítica; Anàlisi Instrumental; Pràctiques de Química General - Grau Enginyeria Química: Anàlisi instrumental per a la indústria química - Llicenciatura en Química: Equilibri iònic en solució; Operacions bàsiques; Experimentació en Química Física i Química Analítica II; Anàlisi Química de Productes Industrials; Aplicació de la informàtica als problemes químics; Treball Experimental. - Llicenciatura en Biotecnologia: Fonaments en Química II - Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Gestió de Qualitat al laboratori analític; Pràctiques; Treball fi de màster - Màster de Química a la Indústria: Tècniques Cromatogràfiques Avançades. Aplicacions industrials; Tractament d'aigua a la indústria Innovació o millora docent: - Assistència a cursos de formació organitzats per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la Universitat Rovira i Virgili Experiència investigadora Línies de recerca: - Determinació de contaminants en mostres complexes mitjançant diferents tècniques analítiques - Estudi de diferents tècniques de preconcentració aplicades en línia a l'electroforesi capil·lar. - Determinació de diferents radioisòtops en mostres ambientals Nombre de sexennis: 3 Nombre de publicacions: 60 publicacions en revistes i 1 capítol de llibre Experiència professional Des de l'any 1994 fins l'actualitat he treballant en el desenvolupament de diferents mètodes per a la determinació d'analits d'interès mediambiental o biològic en matrius complexes mitjançant tècniques cromatogràfiques o electroforètiques amb especial èmfasi a l'ús de tècniques de tractament de mostra. També he estat treballant en l'àmbit de la radioactivitat ambiental i en aquest sentit és de destacar que he col·laborat directament en l'acreditació d'un laboratori segons la norma ISO 17025.
  Professorat extern Màsters
  ANTICO DARO, M. ENRIQUETA
  Universitat: Universitat de Girona
  Doctor:
  Categoria: TU
  Adreça de correu electrònic: antico@uji.es
  Breu currículum: Categoria professional: Professora Titular d'Universitat Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat de Girona, 1993 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctor en Ciències, 1995 Experiència docent Nombre de quinquennis: 4 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: -Assignatures troncals i obligatòries de les llicenciatures de Química i Ciències Ambientals de la Universitat de Girona, tant teòriques com pràctiques, assignades a l'àrea de coneixement de Química Analítica. - Assignatures obligatòries i optatives dels actuals graus de Química i Biotecnologia, tant teòriques com pràctiques. - Assignatures teòriques i pràctiques dels màsters en Ciència i tecnologia de l'aigua i Màster en Tècniques cromatogràfiques aplicades. Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: (si estan relacionades amb el màster) No s'escau Innovació o millora docent: No s'escau Experiència investigadora Línies de recerca: - Desenvolupament de metodologies analítiques per a la determinació de compostos orgànics i inorgànics en matrius industrials, ambientals i aliments. - Desenvolupament de dispositius basats en sistemes de membrana per a la monitorització in-situ de diferents espècies químiques Nombre de sexenis: 3 Nombre de publicacions: 65 Algunes publicacions rellevants: Dels darrers anys, A. Godayol, M. Alonso, J.M. Sánchez,. E. Anticó. "Odour-causing compounds in air samples: Gas-liquid partition coeficients and determination using solid-phase microextraction and GC with mass spectrometric detection". Journal of Separation Science, 36 pp. 1045-1053 (2013). L. Bañeras, R. Trias, A. Godayol, L. Cerdán, T. Nawrath, S. Schulz, E. Anticó. "Mass spectrometry identification of alkyl-substituted pyrazines produced by Pseudomonas spp. Isolates obtained from wine corks".Food Chemistry, 138 pp. 2382-2389 (2013). T. Corona, M. Iglesias, E. Anticó. "Migration of components from cork stoppers to food: Challenges in determinin inorgànic elements in food simulants". Journal of Agricultural and Food Chemistry, 62 pp. 5690-5698 (2014). C. Fontàs, R. Vera, A. Batalla, S.D. Kolev, E. Anticó. "A novel low-cost detection mehtod for screening of arsenic in groundwater". Environmental Science and Pollution Research, 21 pp. 11682-11688 (2014). A. Godayol, E. Besalú, E. Anticó, J.M. Sánchez. "Monitoring of sixteen fragrance allergens and two polycyclic musks in wastewater treatment plants by solid phase microextraction coupled to gas chromatography". Chemosphere 119 pp. 363-370 (2015). M.I. Vázquez, V. Romero, C. Fontàs, E. Anticó, J. Benavente. "Polymer inclusion membranes (PIMs) with the iònic líquid (IL) Aliquat 336 as extractant: Effect of base polymer and IL concentration on their physical-chemical and elastic characteristics". Journal of Membrane Science 455 pp. 312-319 (2014). Experiència professional (si relacionada amb el màster) Participació en diferents contractes de col·laboració amb empreses (art. 83), particularment amb l'empresa DENA Desarrollos S.L.
  Professorat extern Màsters
  Beltrán Arandes, Joaquín Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat
  Borrull Ballarin, Francesc
  Universitat: Universitat Rovira i Virgili
  Doctor:
  Categoria: CU
  Adreça de correu electrònic: fborrull@uji.es
  Breu currículum: Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 1982 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctor en Ciències Químiques, 1985 Experiència docent Nombre de quinquennis: 6 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: Ensenyaments de grau o llicenciatura en Química (o llicenciatura pla antic) -Equilibri iònic -Química analítica -Tècniques de separació -Anàlisis i control ambiental -Química analítica avançada Ensenyaments de màster -Tècniques de tractament de mostres i Pràctiques de laboratori (màster en tècniques cromatogràfiques aplicades) -Contaminació atmosfèrica (màster en química a la indústria) -Contaminants orgànics (màster en gestión de costas) Experiència investigadora Línies de recerca: Determinació de contaminants orgànics en mostres ambientals. Síntesi de nous sorbents aplicats a sistemes de tractament de mostra. Radioactivitat ambiental. Sistemes de tractament de mostra en electroforesi capil·lar. Nombre de sexennis: 5 Nombre de publicacions: 320
  Professorat extern Màsters
  Calull Blanch, Marta
  Universitat: Universitat Rovira i Virgili
  Doctor:
  Categoria: TU
  Adreça de correu electrònic: calull@uji.es
  Breu currículum: Categoria professional: Professora Titular d'Universitat Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 1988 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1991 Experiència docent Nombre de quinquennis: 5 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: - Llicenciatura en Química: Equilibri iònic en solució, Química analítica, Anàlisi química de productes naturals, Documentació en química, Experimentació en química analítica i química física II, Operacions bàsiques de laboratori, Treball experimental, Tècniques de separació, Experimentació en química avançada IV, Anàlisi Instrumental. - Grau en Química: Química General, Anàlisi i control ambiental, Química analítica, - Grau en Biotecnologia: Química analítica i instrumental. - Màster en dret ambiental: Introducció a les ciències ambientals. - Màster en tècniques cromatogràfiques aplicades: Cromatografia de líquids, Pràctiques de laboratori, Treball fi de màster. - Doctorat en Química: Noves tendències de la cromatografia iònica a l'anàlisi d'aigües, Tècniques de tractament de mostra en l'anàlisi ambiental, Electroforesi capil·lar. - Doctorat en processos i productes industrials: Determinació de contaminants ambientals d'origen industrial, Tècniques instrumentals avançades. Aplicacions industrials. - Màster en Química a la Indústria: Tècniques instrumentals avançades. Aplicacions industrials. Innovació o millora docent: Assistència a diferents cursos de formació organitzats per l'Institut de Ciències de l'Educació (ICE) de la URV Experiència investigadora Línies de recerca: - Determinació de contaminants orgànics ambientals mitjançant tècniques cromatogràfiques. - Estudi de tècniques de preconcentració acoblades en línia a l'electroforesi capil·lar. Nombre de sexennis: 4 Nombre de publicacions: 83
  Professorat extern Màsters
  Fontanals Torroja, Núria
  Adreça de correu electrònic: fontanal@uji.es
  Professorat extern Màsters
  García Asensi, Begoña
  Empresa: IPROMA, S.L.
  Adreça de correu electrònic: basensi@uji.es
  Breu currículum: Licenciada en Ingeniería Química y máster en Gestión integrada de sistema especialista en Higiene trabaja en el departamento de Calidad, medioambiente y prevención desde Julio de 2001 ha estado implicada de manera directa en el desarrollo de la implantación en el laboratorio de las normas UNE EN ISO 17025, UNE EN ISO 9001:2008, UNE EN ISO 14001:2004 , incluyendo las labores de validación analítica y aseguramiento de la calidad de los ensayos. A su vez es miembro activo del grupo de trabajo de AEAS para el desarrollo de diferentes guías de trabajo para laboratorios de ensayo: Guía de control de Calidad y Guía para la validación de métodos de ensayo Físico-Químicos y microbiológicos.
  Professorat extern Màsters
  Hernández Hernández, Félix Javier Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat
  Hidalgo Múñoz, Manuela
  Universitat: Universitat de Girona
  Doctor:
  Categoria: CU
  Càrrec: Responsable del Màster a la UdG
  Adreça de correu electrònic: mahidalg@uji.es
  Breu currículum: Categoria professional: Catedràtica d'Universitat, Química Analítica Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat de Girona, 1986 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1991 Experiència docent Nombre de quinquennis: 5 (data concessió últim: 2011) Assignatures impartides en ensenyaments oficials (3 últims cursos): - Grau en Química: Principis de química analítica, Introducció a l'experimentació en química analítica, Química analítica del medi ambient, Estudi de casos. - Grau en Ciències Ambientals: Monitorització de la contaminació. - Màster en Ciència i Tecnologia de l'Aigua: Caracterització Química i Anàlisi de les aigües. - Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Tècniques de tractament de mostres, Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques, Pràctiques de laboratori Publicacions docents (últim 5 anys): - E. Anticó, C. Fontàs, I. Marqués, M. Hidalgo and J.M. Sánchez "Use of Problem Based Learning Mini-Projects in Introductory Analytical Chemistry Laboratory Courses to Improve Student Skills". The Chemical Educator, 15, 162-167 (2010). doi: 10.1007/s00897102269a Cursos rebuts (ICE-UdG, últims 5 anys): - Curs: Organització del treball de l'alumne: presencial, autònom, virtual,.. (2010) - Curs: Aprenentatge basat en problemes (2011) - Curs: Moodle avançat: gestió de l'avaluació (2011) - Disseny d'activitats facilitadores de l'aprenentatge (2011) - Competències comunicatives (2012) - Curs: III Jornades de bones pràctiques docents (2012) - Instruments d'avaluació (2014) Experiència investigadora Nombre de sexennis: 4 (data concessió últim: 2012) Línies de recerca: - Desenvolupament de metodologies analítiques per a la determinació de compostos orgànics i inorgànics en matrius ambientals, aliments i industrials. - Estudi de la dinàmica de contaminats orgànics i inorgànics en el medi ambient. Nombre de publicacions: 125 Algunes publicacions rellevants (5 últims anys): - M.Corbera, B.M. Simonet, V. Salvadó, M. HidalgoCharacterisation of alkylamine ethoxylates (ANEOs) in commercial herbicide formulations using liquid chromatography/electrospray ionisation mass spectrometry. Rapid Communications in Mass Spectrometry, 29, 2931-2937 (2010) - E.Sagristà, E,. Larsson, M. Ezoddin, M. Hidalgo, V. Salvadó, J.Å. Jönsson. Determination of non-steroidal anti-inflammatory drugs in sewage sludge by direct hollow fiber supported liquid membrane extraction and liquid chromatography-mass spectrometry. Journal of Chromatography A, 1217, 6153-6158 (2010) - E.Marguí, G. H. Floor, M. Hidalgo, P. Kregsamer, G. Román-Ross, C. Streli, I. Queralt. Analytical possibilities of Total Reflection X-Ray Spectrometry (TXRF) for trace selenium determination in soils. Analytical Chemistry, 82, 7744-7751 (2010) - G. Teijón, L. Candela, E. Sagristà, M. Hidalgo. Naproxen adsorption-desorption in a Sandy aquifer matrix: characterization of hysteretic behavior at two different temperature values. Soil and Sediment Contamination, 22(6), 641-653 (2013) - A.Pamreddy, M. Hidalgo, J. Havel, V. Salvadó. Determination of antibiotics (tetracyclines and sulfonamides) in biosolids by pressurized liquid extraction and liquid chromatography-tandem mass spectrometryJournal of Chromatography A, 1298, 68-75 (2013) - A. Garcia-Rodríguez, E. Sagristà, V. Matamoros, C. Fontàs, M. Hidalgo, V. Salvadó. Determination of pharmaceutical compounds in sewage sludge using a standard addition method approach. International Journal of Environmental Analytical Chemistry, 94(12), 1199 (2014)
  Professorat extern Màsters
  Hidalgo Ortiz, Carmen
  Empresa: Universitat Jaume I -
  Doctor:
  Categoria: PAS
  Adreça de correu electrònic: hidalgo@uji.es
  Breu currículum: Actividades académicas y profesionales: -1993, Licenciatura en Químicas, Universitat de Valencia; -1999, Doctorado, Universitat Jaume I; -Desde el 2001, Responsable del calidad del Laboratorio de Análisis de Residuos de Plaguicidas (LARP) de la Universitat Jaume I. El. LARP es el Laboratorio de Referencia del Ministerio de agricultura para la realización de estudios en conformidad con la Buenas Prácticas de Laboratorio; -Desde el 2007, Profesora externa en el Master Interuniversitario en Técnicas Cromatográficas aplicadas. Publicaciones: -14 artículos en revistas internacionales; -2 artículos en libros; -Publicación de la tesis doctoral. Premios: Premio de Investigación: Técnicas Analíticas de Separación, 1996 8as Jornadas de Análisis Instrumental, Patrocinado por Hewlett Packard Trabajo titulado "New method for the rapid determination of triazine herbicides and their main metabolites in environmental waters by using coupled-column liquid chromatography and large-volume injection" Premio Extraordinario de Doctorado: Escuela Superior de Tecnología y Ciencias Experimentales, Universitat Jaume I, 2000. Conferencias y cursos invitados: Cursos de formación en Buenas Prácticas de Laboratorio UJI, Castellón, 2012, 2014 Otra información: Coordinadora del grupo de trabajo de ensayos de campo de la Sociedad Española de Calidad en Investigación (SEGCIB). 2013-2015.
  Professorat extern Màsters
  Ibáñez Martínez, María Dep. de Química Física i Analítica Professora Titular d'Universitat
  Iglesias Juncà, Mónica
  Universitat: Universitat de Girona desde 1993
  Doctor:
  Categoria: Equivalent a Professora Contractada Doctora (professora agregada)
  Breu currículum: Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Química, 2000 Experiència docent: Nombre de quinquennis: 3 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: Grau i/o llicenciatura de Química: - Introducció a l'experimentació química i les tècniques instrumentals - Introducció a l'experimentació en química analítica - Experimentació química I - Reaccions químiques - Química - Química analítica - Anàlisi instrumental - Anàlisi instrumental avançada - Treball experimental - Treball acadèmicament dirigit - Treball fi de grau Grau i/o llicenciatura de Ciències Ambientals: - Química ambiental - Tècniques analítiques i instrumentals - Treball fi de grau Grau en Biotecnologia: - Pràctiques de mètodes instrumentals quantitatius Màster en Ciència i tecnologia de l'aigua: - Caracterització química i anàlisi de les aigües - Anàlisi de qualitat de l'aigua: metodologia i aplicacions Màster Interuniversitari en tècniques cromatogràfiques aplicades: - Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques - Pràctiques - Treball fi de màster Màster Universitari en Disseny Molecular en Química Mèdica: - Product analysis and quality control Cursos de doctorat: - Tècniques aplicades a l'anàlisi ambiental i clínica Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: (si estan relacionades amb el màster) Pla de formació del Personal d'administració i serveis: - Tècniques bàsiques de laboratori I Innovació o millora docent: Experiència investigadora Línies de recerca: - Espectroscòpia de masses mitjançant plasma induït per alta freqüència. Interferències. Cel·les de col·lisió-reacció. Relacions isotòpiques. Efectes matriu. Especiació. - Espectroscòpia d'emissió atòmica mitjançant plasma induït per alta freqüència. Efectes matriu. - Extracció i separació de metalls, reines funcionalitzades i impregnades. Preconcentració i especiació de metalls en el medi ambient. Nombre de sexennis: 2 Nombre de publicacions: 36 articles (33 dels quals en revistes indexades) Experiència professional (si relacionada amb el màster) Professora associada a temps parcial. A1.6. Universitat de Girona. 1993-1994 Ajudant d'Escola Universitària. Universitat de Girona. 1994-1999 Ajudant de Facultat 1ª Etapa. Universitat de Girona. 1999-2000 Professora associada a temps complet A2.TC.Universitat de Girona. 2000 Professora associada a temps complet A3.TC. Universitat de Girona. 2000-2005 Professora Lectora. Universitat de Girona. 2005-2008 Professora Agregada. Universitat de Girona. 2008-2014
  Professorat extern Màsters
  López Benet, Francisco Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat
  Marcé Recasens, Rosa Maria
  Universitat: Universitat Rovira i Virgili
  Doctor:
  Categoria: CU
  Càrrec: Coordinadora del Máster a la URV
  Adreça de correu electrònic: marce@uji.es
  Breu currículum: Categoria professional: Professora Catedràtica d'Universitat (2010) Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 1988 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1991 Experiència docent Nombre de quinquennis: 5 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: Llicenciatura en Química: Química Analítica, Experimentació en Química Analítica i Química Física, Anàlisi de Productes Industrials, Anàlisi Instrumental, Anàlisis Aplicada, Equilibri iònic en solució, Anàlisi i control ambiental, Tècniques de separació, Anàlisi de Productes Naturals Grau en Química: Química Analítica, Anàlisi instrumental Enginyeria Química: Química Analítica Máster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Cromatografia de líquids, Pràctiques de Laboratori, Treball de Fi de Màster Máster en Química a la Indústria: Tècniques cromatogràfiques avançades, Química Ambiental de l'aigua. Màster en Dret ambiental: Introducció a les ciències ambientals, Fonaments de les Ciències Ambientals Doctorat en Ciència i Tecnologia Química: Aplicacions de la cromatografia liquida en el camp de l'enologia, Noves tendències de la cromatografia iònica en l'anàlisi d'aigües industrials, Tècniques de tractament de mostra en anàlisi mediambiental, Sistemes acoblats en cromatografia i aplicacions a l'anàlisi mediambiental, Tècniques instrumentals avançades, Tècniques cromatogràfiques avançades, Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: Cursos de Formació de Personal d'empreses: Cromatografia iònica, cromatografia de gasos, Cromatografia de gasos i tècniques bàsiques de laboratori, , Tècniques cromatogràfiques, Curs de cromatografia pràctica. Tècniques cromatogràfiques a la indústria petroquímica dins del Curs d'Actualització Científico-Tècnica en la Indústria Petroquímica (ACTIP), adreçat a alumnes de Llicenciatura en Química i Enginyeria Química. Innovació o millora docent: Virtualització d'assignatura de Fonaments de les ciències ambientals del Màster en Dret Ambiental. Participació en diversos cursos i jornades d'innovació docent i en un projecte d'innovació docent. Experiència investigadora Línies de recerca: - Desenvolupament i avaluació de nous materials per a tècniques d'extracció. - Desenvolupament de mètodes analítics per a la determinació de contaminants orgànics en mostres ambientals mitjançant tècniques cromatogràfiques Nombre de sexennis: 4 Nombre de tesis doctorals dirigides: 18 (8 amb Menció Europea, 6 amb Premi Extraordinari URV) Nombre de publicacions: 196 articles científics en revistes indexades, 8 capítols de llibre Index h: 47
  Professorat extern Màsters
  per contractar UJI000092, Professor/a
  Pitarch Arquimbau, María Elena Dep. de Química Física i Analítica Professora Titular d'Universitat
  Pocurull Aixala, Eva
  Universitat: Universitat Rovira i Vergili
  Doctor:
  Categoria: TU
  Adreça de correu electrònic: pocurull@uji.es
  Breu currículum: Categoria professional: Professora Titular d'Universitat Lloc de Treball i data d'incorporació: Universitat Rovira i Virgili, 1992 Formació acadèmica i any d'obtenció: Doctora en Ciències Químiques, 1996 Experiència docent: Nombre de quinquennis: 4 Assignatures impartides en ensenyaments oficials: Llicenciatura en química: Química analítica, Ampliació de química analítica, Experimentació en química analítica i química física II, Equilibri iònic en solució, Operacions bàsiques, Anàlisi aplicat, Anàlisi i control ambiental, Experimentació en química avançada II, Anàlisi química de productes naturals, Tècniques de separació, Anàlisi instrumental. Grau en química: Tècniques analítiques avançades, Laboratori de química analítica. Enginyeria tècnica superior en química: Química analítica. Grau en bioquímica i biologia molecular: Química analítica instrumental. Máster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Cromatografia de líquids, Cromatografia de Gasos, Pràctiques de Laboratori, Treball de Fi de Màster Máster en Química a la Indústria: Tècniques cromatogràfiques avançades Màster en Dret ambiental: Introducció a les ciències ambientals Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: Cursos de formació a personal d'empreses: Cromatografia de gasos, Criteris d'avaluació en el tractament de dades cromatogràfiques, Cromatografia de gasos i tècniques analítiques de laboratori, Tècniques cromatogràfiques, Cromatografia pràctica. Curs ACTIP: Tècniques cromatogràfiques en la indústria petroquímica. Innovació o millora docent: Participació en tres projectes d'innovació docent: Desenvolupament de material multimèdia interactiu de suport a les assignatures de química i bioquímica, Elaboració de vídeos docents en format digital sobre operacions bàsiques analítiques, Edició d'un dossier informatiu sobre el contingut de les conferències de divulgació de la química als centres de secundària. Experiència investigadora: Línies de recerca: Desenvolupament de mètodes cromatogràfics per a la determinació de contaminants ambientals. Nombre de sexennis: 3 Nombre de publicacions: 89
  Professorat extern Màsters
  Portolés Nicolau, Tania Dep. de Química Física i Analítica Personal investigador (Programa Ramón i Cajal)
  Roig Navarro, Antoni Francesc Dep. de Química Física i Analítica Professor Titular d'Universitat
  Salvadó Martín, Victoria
  Universitat: Universitat de Girona, 1978
  Doctor:
  Categoria: CU
  Càrrec: Degana de la Facultat de Ciències de la UdG
  Adreça de correu electrònic: salvado@uji.es
  Breu currículum: Experiència docent Nombre de quinquennis: 6 Assignatures impartides en ensenyaments oficials*: Química General (Ll, G), Química Analítica (Ll), Anàlisi Instrumental (Ll, G) , Ampliació de Química Analítica (Ll) , Anàlisi Aplicada( Ll) , Química Ambiental (Ll), Reaccions Químiques (Ll), Experimentació Química I (Ll), Mètodes Instrumentals Quantitatius (G), Química Bioanalítica (G), Anàlisi de contaminants i tòxics en el medi ambient (D), Determinació de microcontaminants (D), Gestió de la Qualitat i Bones Pràctiques de Laboratori (M), Tècniques de Tractament de Mostra (M), Aplicacions de les Tècniques Cromatogràfiques (M) *Ll (Llicenciatura), G(Grau), D(Doctorat), M (Màster) Assignatures impartides en ensenyaments no oficials: (si estan relacionades amb el màster) Innovació o millora docent: Responsable de dos projectes d'innovació docent "Disseny i elaboració de programes informàtics docents per a l'ensenyament dels aspectes bàsics dels Equilibris Iònics i la seva aplicació a l'anàlisi volumètrica" (2000) i "Disseny i elaboració d'un paquet integrat de programes informàtics per a l'ensenyament de la Química i la realització de pràctiques de laboratori virtuals" (2001), finançats pel DURSI (Generalitat de Catalunya) i participació en el projecte d'Innovació Docent 2010 MQD 00077 "Pla d'Acció Tutorial 2: Una eina pel seguiment de competències transversals". Participació en el projecte: Definició del Curriculum Vertical de l¿Aigua. Comissió acadèmica mixta. UdG, Institut Montilivi i IES Santa Eugenia. Setembre 2011-setembre 2013. Campus d'Excel.lència. Publicacions docents (6) i assistència a cursos de formació de l'ICE (15). Experiència investigadora Línies de recerca: Desenvolupament de metodologies analítiques per a la determinació de contaminants orgànics i inorgànics en matrius ambientals. Tècniques de tractament de mostra. Tècniques cromatogràfiques. Nombre de sexennis: 4 Nombre de publicacions: 120
  Professorat extern Màsters
  SANCHEZ NAVARRO, JUAN MANUEL
  Universitat: Universitat de Girona
  Doctor:
  Categoria: TU
  Adreça de correu electrònic: navarrju@uji.es
  Breu currículum: Experiència docent Nombre de quinquennis: 4 (data concessió últim: 2012) Assignatures impartides en ensenyaments oficials (3 últims cursos): - Grau en Química: Tècniques Científiques Integrades I, Introducció a l'experimentació en química analítica - Grau en Biotecnologia: Mètodes instrumentals quantitatius - Màster en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades: Tècniques de tractament de mostres, Aplicacions de les tècniques cromatogràfiques, Pràctiques de laboratori 2 sexenis de recerca, darrer concedit amb efecte 1/1/2010 -Innovació docent: Cursos de l'ICE o de temàtica docent i projectes d'innovació docent i publicacions en què heu participat. Des del curs 2009-2010 fins el 2013-14. Cursos de l'ICE rebuts: - "Confidence Lecturing in English". Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 15 Mayo - 17 Julio de 2014 (20 horas) - "Estadística avanzada y modelización con SPSS" (1213FU88). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 6-17 de Junio de 2013 (15 horas) - "Jornada sobre el diseño de las asignaturas"(1112FU140). Programa de soporte a la calidad docente e Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 15 de junio de 2012 (4 horas) -"Jornada sobre Planes de Acción Tutorial"(1011FU137). Vicerectorado de Política Académica, Vicerectorado de Planificación y Calidad, Programa de soporte a la calidad docente e Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 13 de abril de 2011 (3 horas) -"Introducción a Microsoft Access" (0910FU176). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 15-20 de junio de 2010 (9 horas) - ¿Estadística inferencial con SPSS¿ (0910FU146). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 08-22 de abril de 2010 (10 horas) - "Estadística descriptiva con SPSS"(0910FU145). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 11-25 de marzo de 2010 (10 horas) - "III Jornada sobre el Espacio Europeo de Educación Superior. La evaluación de las competencias en los Grados (ámbito de ciencia y tecnología)" (0910FU114). Facultad de Ciencias e Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 11 de noviembre de 2009 (4 horas) -"Moodle avanzado: cuestionarios" (0910FU09). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 20-27 de octubre de 2009 (4 horas) -"Moodle avanzado: gestión de la evaluación"(0910FU07). Instituto de Ciencias de la Educación Josep Pallach de la Universidad de Girona, 28 de septiembre de 2009 (2 horas) Membre del Comité Científic dels següents congressos docents: -CIDUI 2014: "Modelos flexibles de formación: una respuestas a las necesidades actuales". Universidad Rovira i Virgili, Tarragona, 2-4 Julio 2014 Miembro del Comité Científico del UNIVEST 2013: "Estrategias hacia el aprendizaje colaborativo". Universidad de Girona, Girona, 20-21 Junio 2013 Miembro del Comité Científico del CIDUI 2012: "La universidad: una institución de la sociedad". Universidad Pompeu Fabra, Barcelona, 4-6 Julio2012 -CIDUI 2010: "Nuevos espacios de calidad en la educación superior: un análisis comparado y de tendencias". Universidad Politécnica de Cataluña, Barcelona, 30 Junio - 2 Julio 2010 Experiència investigadora Nombre de sexennis: 2 (data concessió últim: 2009) Línies de recerca: Desenvolupament de noves metodologies per l'análisis d'alè: Determinació precoç de malalties pulmonars Cromatografía líquida y SPE: desenvolupament de novas metodologies per a la determinació de pesticides polars en mostras aquosas y sòls Desenvolupament de nous sistemes de injecció per a cromatografia de gasos. Micropreconcentradors per a l'anàlisi de VOCs
  Professorat extern Màsters
  Sancho Llopis, Juan Vicente Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat
  Serrano Gallego, Roque Dep. de Química Física i Analítica Catedràtic d'Universitat

  Coordinació del màster

  Dra. Elena Pitarch Arquimbau. Departament de Química Física i Analítica. UNIVERSITAT JAUME I

  La coordinació global correspon a la UNIVERSITAT JAUME I

  Resta de membres de la Comissió de titulació:

  • Secretari: Joaquim Beltrán Arandes
  • Vocals: Francisco López Benet, Juan Vicente Sancho Llopis
  • Estudiant: Delegat, Borja Garlito Molina (curso 2014/15)
  • Representant en la Comissió Coordinadora de Màsters: Elena Pitarch Arquimbau

  INFORMACIÓ ACADÈMICA:
  Elena Pitarch Arquimbau
  Telèfons: 964 387 365 / 964 387 357 | elena.pitarch@qfa.uji.es

  Departaments implicats

  UNIVERSITAT JAUME I

  - Institut Universitari de Plaguicides i Aigües

  Universitat Rovira i Virgili

  - Departament de Química Analítica i Química Orgànica

  Universitat de Girona

  - Departament de Química

  Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

  Aquest màster no oferta pràctiques externes.

  Coordinació del treball final de màster

  Per al Curs 2014/2015, els coordinadors del TFM són:
  • UJI
  Dr. Juan Vicente Sancho 
  • URV
  Dra. Eva Pocurull Aixala
  Professora Titular d’Universitat del Departament de Química Analítica i Química Orgànica
  Facultat de Química
  • UdG
  Dra. Manuela Hidalgo Muñoz
   

  Sistema de qualitat del títol

  Sistema de garantia de qualitat

  Indicadors del títol

  Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

  https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000014

  Informes de les agències de qualitat

  Satisfacció dels grups d'interès

  Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000014

  Altres

  Preguntes més freqüents

  Màster Universitari en Tècniques Cromatogràfiques Aplicades (Pla de 2013)

  DELS ESTUDIS

  Com es pot accedir al màster?

  Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

  • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
  • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
  • Grau.
  • Títol superior no universitari.
  • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
  • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
  • Títol d’educació superior estranger homologat.

  No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

  Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

   

  Hi ha requisits específics d’accés?

  A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

   

  Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

  L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

  No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

  L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

  A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

   

  Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

   L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

  En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

   

  Quan pagaré el màster?

  Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

   

  A quines beques puc optar ?

  Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

  http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

   

  On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

  Ací

   

  Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

  Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

   

  LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

  Què és legalitzar un document?

  La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

  Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

   

  En quins casos no és necessària la legalització?

  Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

  L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

  Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

  Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

   

  Quins documents poden legalitzar-se?

  Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

   

  Quant costa legalitzar un document?

  La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

   

  Caduquen les legalitzacions?

  No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

   

  Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

  De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

  • Notarials

  Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

  Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

  • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

  Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

  • Els documents oficials d'ensenyament superior.

  Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

  Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
  C/ Torrelaguna, 58
  28027 Madrid


  Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

  Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

   

  On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

  Al web del Ministeri

   

  NOM D’USUARI I CONTRASENYA

  Com puc recuperar la  meua contrasenya?

  Ací

   

  On puc informar-me si tinc algun dubte?

  En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

  L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

  Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
  Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
  https://infocampus.uji.es
  info@uji.es

  Normatives
  Informació proporcionada per: InfoCampus