UJI

Sistemes Intel·ligents

Última modificació: 19/02/2016 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents proporciona una formació que s’emmarca en l’àmbit dels sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, robòtica intel·ligent i de serveis, emmagatzemament i procés de dades, informació contextual, big data, anàlisis intel·ligent de la informació, enginyeria del coneixement, visualització i entorns interactius. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents proporciona una formació que s’emmarca en l’àmbit dels sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, robòtica intel·ligent i de serveis, emmagatzemament i procés de dades, informació contextual, big data, anàlisis intel·ligent de la informació, enginyeria del coneixement, visualització i entorns interactius.

Els estudis estructuren els coneixements i disciplines que defineixen un perfil professional amb dues possibles intensificacions: robòtica de serveis o interacció avançada i gestió del coneixement.

 • Robòtica de servici. La robòtica està experimentant una nova revolució que, segons es preveu, es consolidarà en els pròxims anys, tant en l’àmbit europeu com en el mundial: els robots ixen de la indústria tradicional (automoció, soldadura, pintura, acoblament) per a ubicar-se en les oficines, els laboratoris i les llars. Així, segons prestigiosos estudis internacionals, es pot esperar un sòlid creixement de les instal·lacions de robots en tot el món entre els anys 2006 i 2008. A Espanya hi ha un marge de creixement encara major donada la baixa densitat de robots (la mitat que, per exemple, a Alemanya) . Encara que el mercat tradicional dels robots, la indústria d´automoció, dona mostres de saturació, els avanços tecnològics dels últims anys han obert nous nínxols d´aplicació en altres segments. El sector denominat «robòtica de servici» comprén aquells robots que operen en entorns com: exploració; vigilància, seguretat i rescat; aplicacions mèdiques; construcció; neteja i manteniment d’instal·lacions; ús domèstic i entreteniment.
 • Interacció avançada i gestió del coneixement. Basant-se en les reflexions que han donat lloc a l’últim Pla nacional d’innovació, investigació i desenvolupament, i al VI programa marc de la Unió Europea, s´han detectat línies prioritàries amb demanda a curt i mitjà termini en la denominada societat de la informació. Un dels àmbits amb demanda és el de les crides tecnologies de la interacció i del coneixement, que comprén els següents camps o línies prioritàries:
  • Sistemes cognitius, capaços d´interpretar dades provinents d´esdeveniments del món real y/o processos, principalment fluxos d’informació de sensors visuals i àudio, per a adquirir coneixement de l’entorn, realitzar suggeriments i comunicar-se amb els usuaris en termes comprensibles per als humans, realitzant tasques complexes relacionades amb enginyeria i ciències cognitives, intel·ligència artificial, visió per ordinador i robòtica, així com altres disciplines relacionades, com la teoria de la informació, la neurociència i la lingüística.
  • Interfícies multimodals basades en mecanismes d´interacció entre l´usuari i el sistema a través d’interfícies d’ús natural i fàcil per a les persones, que es comuniquen intel·ligentment a través de diferents modalitats, com la visió, la parla, multi-llenguatges, les representacions visuals, el tacte, etc.
  • Sistemes basats en semàntica i dependents del context, orientats a adquirir, organitzar, personalitzar, compartir i utilitzar el coneixement immers en el web i continguts multimèdia. Producció de continguts intel·ligents pioners capaços d´autodescriure´s i adaptar-se a les necessitats i context de l´usuari, proporcionant una interacció de forma natural entre l´usuari i el seu entorn.

Els professionals i investigadors que completen el Màster en Sistemes Intel·ligents comptaran amb una formació pluridisciplinària en àmbits pioners de la computació, les comunicacions i la integració de sistemes. El seu perfil els permetrà abordar problemes on convergisquen els sistemes físics amb el processament de grans volums d´informació en temps real, en entorns plenament connectats en xarxa, des de la proximitat de dispositius sense fil a la globalitat d´Internet.

Intensificacions:

 • Robòtica de servicis.
 • Interacció avançada i gestió del coneixement.

Més informació en la web pròpia:

http://www.master-ssii.uji.es/

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyança presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre 2017 / setembre 2018).

Docència presencial: setembre 2017 /  primera setmana de juliol 2018.

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

El pla d´estudis té com a objectiu principal la formació d´especialistes en sistemes intel·ligents que involucren processos de percepció, aprenentatge i decisió automàtica, manipulació robòtica, magatzem i procesament de dades, informació contextual, visualització i entorns interactius. Les àrees temàtiques apuntades en l´objectiu principal abasten diferents tipus de sistemes: sistemes mòbils autònoms i robots manipuladors, sistemes d´anàlisi estratègica de el flux d´informació, sistemes de suport a la decisió, sistemes de recuperació d´informació, sistemes de simulació i interacció, sistemes d´assistència i interacció remota, sistemes de realitat virtual i augmentada, sistemes i interfícies multimodales, sistemes de localització depenents del context, i sistemes de comunicacions i arquitectures d´altes prestacions.

Açò dóna lloc al fet que l´objectiu genèric de capacitació de cert tipus de sistemes es concrete en dos més especíics, en funció de si la interacció té lloc amb un entorn físic (manipulació robòtica) o si constitueix una ajuda per a la gestió del coneixement i decisió automàtica (interacció avançada i gestió del coneixement). Per açò proposem dos intensificacions per a l´especialització professional:

 • Interacció avançada i gestió del coneixement (IAGC).
 • Robòtica de servei (RS).

 

Coneixements previs recomanables

Els coneixements previs recomanables per als estudiants que accedeixen a aquest màster són: habilitats bàsiques de programació, fonaments bàsics de matemàtiques, i habilitats en lectura d'anglès científic.

Orientació

Orientació professional i investigadora.

 

Eixides professionals

El màster té dues orientacions, una principalment investigadora, de perfil acadèmic, destinada als estudis de doctorat, i una altra professional orientada a formar especialistes per a empreses del sector de tecnologies emergents.

Beques pròpies i ajudes

Els estudiants tenen a la seua disposició diverses convocatòries d´ajudes per a la realització dels estudis de màster:

Si existeix finançament suficient, la Comissió de titulació podrà oferir beques de col·laboració per a estudiants que no gaudisquen de cap altra ajuda. Els departaments involucrats en el màster també solen oferir beques de col·laboració per a la realització del TFM en col·laboració amb els grups de recerca d'aquests departaments.

Per afavorir la mobilitat d´estudiants, existeix una convocatòria anual d´ajudes del Ministeri (enllaç).

La convocatoria de beques de formació de professorat universitari (FPU) es por consultar a aquest enllaç.

Altres beques:

 • Altres beques d'ajuda als estudis [enllaç]


 

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Enginyers Informàtics i Enginyers en Telecomunicacions.

Graduats en Enginyeria Informàtica.

Enginyers Tècnics en Informàtica.

Enginyers Tècnics en Telecomunicacions.

Altres titulacions tècniques o de ciències exactes i experimentals (segons perfil del candidat).

 

El procés d'admissió d'estudiants al màster consistirà en les següents fases:

1. Presentació de la sol·licitud d'admissió on s'indicarà el nom, DNI/passaport, títol amb el qual accedeix al màster i lloc d'expedició. Cal adjuntar, almenys, la següent documentació:

Còpia del títol amb el qual s'accedeix al màster.

Certificat de notes obtingudes en aquesta titulació.

Fotocòpia compulsada del DNI/passaport.

Currículum abreujat i cartes de recomanació, si escau.

En el cas de títols estrangers, es validaran segons regule la universitat.

2. Procés d'entrevistes personals a aquells candidats que provinguen de titulacions no afins a les matèries del màster. L'objectiu d'aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el màster. En el cas d'estudiants estrangers, aquesta entrevista tambien té com a objecte determinar els coneixements de l'alumne en les llengües en les quals s'imparteixen els cursos.

3. Publicació de la resolució d'alumnes admesos per part de la comissió de titulació del màster.

Quan el nombre de sol·licituds excedisca la capacitat dels grups assignats al màster serà necessari aplicar una baremación que tinga en compte l'expedient acadèmic (considerant la titulació d'origen), currículum i cartes de recomendacón presentades. En aquest cas s'aplicaria una puntuacion de tall d'acord amb el barem.

Aquells alumnes que accedisquen al màster amb una titulació d'enginyeria tècnica, o no afí a les matèries del màster, han de cursar 20 crèdits de complements formatius del Grau en Enginyeria Informàtica. Aquests crèdits no formen part del màster.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

40 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

• CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
• CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
• CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
• CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
• CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

• CE01 - Aplicar i analitzar mètodes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançats.
• CE02 - Integrar i comunicar sistemes heterogenis.
• CE03 - Crear i gestionar sistemes d'adquisició i percepció mitjançant interfícies avançats.

Els alumnes adquiriran competències addicionals si trien cursar certes matèries.

Els alumnes que trien cursar les matèries Paral·lelisme, clústers i computació GRID, Reconeixement i identificació biomètrica, Aprenentatge automàtic, Integració de fonts
de dades heterogènies, adquiriran la següent competència:

- Aplicar i analitzar mètodes d'extracció i tractament de grans volums d'informació.

Els alumnes que trien cursar les matèries Síntesis d'imatge i animació i Sistemes contextuals, adquiriran la següent competència:

- Visualitzar i presentar informació complexa.

Els alumnes que trien cursar les matèries Mineria de dades, Realitat virtual augmentada, Metodologia i documentació científica, Treball d'Introducció a la recerca,
adquiriran les següents competències:

- Aplicar i analitzar mètodes d'extracció i tractament de grans volums d'informació.
- Visualitzar i presentar informació complexa.

Els alumnes que trien cursar les matèries Reconeixement de formes, Anàlisis i tractament de vídeo i visió activa, Processos cognitius, Sistemes multiagente, Ontologies i la web semàntica, Representació del coneixement i raonament, Metodologia i documentació científica i Treball d'introducció a la recerca adquiriran les següents competències:

- Aplicar i analitzar mètodes de processament intel·ligent de la informació.
- Aplicar i analitzar mètodes de representació del coneixement i decisió automàtica.

Els alumnes que trien cursar les matèries Aprenentatge automàtic, Mineria de dades, Sistemes contextuals, Reconeixement i identificació biomètrica i Integració de fonts de dades heterogènies adquiriran la següent competència:

- Aplicar i analitzar mètodes de processament intel·ligent de la informació.

Els alumnes que trien cursar les matèries Modelat i reconstrucció 3D, Imatge mèdica i Sistemes d'informació estratègica adquiriran la següent competència:

- Aplicar i analitzar mètodes de representació del coneixement i decisió automàtica.

Pla d'estudis

El màster universitari en Sistemes Intel·ligents ofereix a l'estudiant dues intensificacions, de les quals n'ha d'escollir una en el moment de la matrícula:

- Robòtica de Serveis

- Interacció Avançada i Gestió del Coneixement

El màster organitza les matèries en set mòduls temàtics:

 • Mòdul de Reconeixement de Formes i Visió

- Reconeixement de Formes (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Aprenentatge Automàtic (OP, 2 crèdits ECTS)
- Percepció Visual (OB, 4 crèdits ECTS)
- Anàlisi i Tractament de Vídeo i Visió Activa (OP, 4 crèdits ECTS)
- Modelització i Reconstrucció 3D (OP, 2 crèdits ECTS)

 • Mòdul de Robòtica

- Principis i Tècniques de la Intel·ligència Robòtica (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Robots Mòbils Autònoms (OB d'intensificació, 2 crèdits ECTS)
- Percepció i Manipulació (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Robòtica Cooperativa (OP, 2 crèdits ECTS)
- Processos Cognitius (OP, 2 crèdits ECTS)

 • Mòdul de Visualització i Interacció

- Síntesi d'Imatge i Animació (OP, 4 crèdits ECTS)
- Interfícies Multimodals (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Realitat Virtual i Augmentada (OP, 4 crèdits ECTS)
- Tecnologies de la Parla (OP, 2 crèdits ECTS)

 • Mòdul de Sistemes d'Informació i Representació del Coneixement

- Ontologies i la Web Semàntica (OP, 4 crèdits ECTS)
- Representació del Coneixement i Raonament (OP, 4 crèdits ECTS)
- Mineria de Dades (OB d'intensificació, 4 crèdits ECTS)
- Integració de Fonts de Dades Heterogènies (OP, 2 crèdits ECTS)
- Sistemes Contextuals (OP, 2 crèdits ECTS)
- Sistemes Multiagent (OP, 4 crèdits ECTS)

 • Mòdul d'Infraestructura de Xarxes i Arquitectures de Computadors

- Arquitectures Avançades per a Processament de Senyals i Sistemes Intel·ligents (OP, 4 crèdits ECTS)
- Disseny de Xarxes i Xarxes sense Fils (OP, 4 crèdits ECTS)
- Paral·lelisme, Clústers i Computació GRID (OP, 4 crèdits ECTS)

 • Mòdul d'Aplicacions

- Inspecció Visual Automàtica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Monitoratge Remot i Videovigilància (OP, 2 crèdits ECTS)
- Reconeixement i Identificació Biomètrica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Imatge Mèdica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Intel·ligència Ambiental (OP, 2 crèdits ECTS)
- Control Remot de Dispositius (OP, 2 crèdits ECTS)
- Sistemes d'Informació Estratègica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Servocontrol Visual de Robots (OP, 2 crèdits ECTS)
- Treball de Final de Màster (TFM, 12 crèdits ECTS)

 • Mòdul de Matèries per a la Investigació

- Metodologia i Documentació Científica (OP, 2 crèdits ECTS)
- Treball d'Introducció a la Investigació (OP, 12 crèdits ECTS)

Cada estudiant cursarà les assignatures obligatòries d'intensificació segons la intensificació triada.

S’assigna un tutor a cada estudiant que ajuda a planificar la seqüència d’assignatures en funció del perfil desitjat.

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2017/18  ací.

El màster s'imparteix en horari de vesprada, facilitant l'assistència dels estudiants que treballen.

Continuar la meua formació

Una vegada finalitzats els estudis d'aquest màster, es podrà accedir al programa de doctorat en "Informàtica", si l'estudiant desitja realitzar la tesi doctoral en els tòpics del màster o uns altres afins. Més informació sobre aquest programa de doctorat pot trobar-se en https://www.uji.es/estudis/oferta/base/doctorat/actual/informatica/.

Coordinació docent

La coordinació docent del màster es du a terme en la Comissió de Titulació del Màster (CTM). En la CTM hi ha un representant de cada mòdul del màster, qui és l’encarregat d’arreplegar les incidències i problemes de coordinació entre les matèries del seu mòdul. En la CTM es discuteixen aquestes incidències, així com els possibles conflictes entre els diferents mòduls i les intensificacions.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Organització i càrrega lectiva per a l'estudiant

En general, i d'acord amb els criteris generals sobre ECTS aplicats en la Universitat Jaume I, s'ha estimat el nombre d'hores presencials en el rang del 30%- 40% de la càrrega de treball de l'alumne. Aquesta càrrega es fixa en 37,5 hores setmanals, durant 20 setmanes en un semestre, 15 d'elles lectives, i la resta dedicades a la presentació de treballs i exàmens. Això suposa 750 hores per cadascun dels dos primers semestres, que correspondran a 30 crèdits ECTS. Amb aquests criteris, 2 crèdits ECTS resultaran en aproximadament una hora de classe presencial, i 4 crèdits en dues hores per setmana.

Per als estudiants que no cursin complements i tinguin dedicació a temps total, la planificació es realitza un sol curs (dos semestres). Bona part de les matèries obligatòries es realitzen el primer semestre, i les matèries d'aplicació i el TFM en el segon semestre.

Activitats d'aprenentatge

Per aconseguir les competències marcades i definides en aquest pla d'estudis s'han previst les activitats d'aprenentatge que es descriuen a continuació i que es divideixen en dos grups: activitats presencials (que ocuparan aproximadament el 40% de la dedicació total del *estudiantado), i activitats no presencials (aproximadament el 60%).

Activitats presencials

 • Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic. Ensenyament/aprenentatge on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.) i pràctiques externes en contextos laborals.
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació. Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en la qualificació del progrés de l'estudiant.

Activitats no presencials

 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Preparar exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Metodologies docents.

D'acord amb les activitats anteriors, per a la docència es preveuen les següents estratègies metodològiques:

 • Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecto d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes. Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Aprenentatge basat en problemes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per desenvolupar determinades competències prèviament definides.
 • Estudi de casos. Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes. Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.
 • Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d'organització del treball a l'aula en el qual els alumnes són responsables del seu aprenentatge i del dels seus companys en una estratègia de coresponsabilitat per aconseguir metes i incentius grupales.
 • Aprenentatge a través de l'Aula Virtual. Situació d'ensenyament-aprenentatge en les quals s'usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professor-alumne i es desenvolupa un pla d'activitats formatives integrades dins del currículum.
 • Avaluació contínua. La majoria de les assignatures del grau plantegen més d'un itinerari d'avaluació, de manera que els alumnes poden acollir-se a un sistema d'avaluació contínua. Aquesta avaluació contínua es realitzarà de diverses formes: controls de curta durada al final de cada classe; carpetes d'aprenentatge; en assignatures amb gran càrrega de pràctiques, aquestes avaluen durant tot el curs, etc. En diverses assignatures es preveu que l'avaluació contínua es realitzi per la combinació de diverses de les formes descrites.

Descripció de les activitats d'avaluació

 • Entrevista de tutorizació i/o informe d'experts. Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
 • Examen escrit. Pot ser de qualsevol dels següents tipus:
  • De desenvolupament i/o problemes. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense amb prou feines limitacions d'espai..
  • Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; solament ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
 • Examen oral. Prova d'avaluació per mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l'expressió oral.
 • Memòries i Informes de pràctiques. Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de les pràctiques externes.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i la participació a l'aula.
 • Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències obtingudes.
 • Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.
 • Elaboració de treballs acadèmics. Aquesta activitat contempla l'elaboració de resums bibliogràfics, revisió de treballs cientificotècnics, i un altre tipus de treballs relacionats amb l'aprofundiment en algun tema del màster.
 • Projectes. Aquesta activitat consisteix a realitzar un treball autònom guiat per una planificació inicial d'activitats, generalment dirigit a la implementació parcial o total d'un sistema informàtic.

 

Pràctiques externes

Aquest màster no contempla pràctiques externes en el seu pla d'estudis.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Objectiu

El treball de final de màster constitueix la prova definitiva que capacita a l´estudiant en les tasques d´investigació i desenvolupament relacionades amb els tòpics del màster. El treball de final de màster consisteix en l'elaboració d'una proposta de projecte sota la supervisió d'un professor del màster, el seu desenvolupament individual i completament autònom, i l'elaboració d'una memòria d'aquest treball, que haurà de presentar-se davant un tribunal universitari en una sessió pública.

La normativa treball de final de màster de la Universitat Jaume I pot consultar-se ací.

Propostes de Treballs de Final de Màster

La proposta de TFM consisteix en un document on es descriuen els objectius i el pla de treball a realitzar per a la seua consecució. A manera orientativa, la proposta no tindrà més de 3 pàgines. Per al present curs, totes les propostes de TFM seguiran obligatòriament el document model proposat per la Comissió de Titulació de Màster (PDF).

La proposta de TFM ha de ser consensuada amb el tutor del TFM (que ha de ser un professor del Màster), i ha de pujar-se a l'Aula Virtual per a la seua aprovació per part de la Comissió de Titulació de Màster.

Avaluació de TFM

El procés d'avaluació del TFM es duu a terme des de l´aula virtual corresponent. Bàsicament consisteix en els següents passos:

Una vegada finalitzada la redacció del TFM, i amb el vistiplau del tutor, l´estudiant ha de pujar la memòria des de la següent activitat: Enviament de la documentació
El tutor ha de designar un tribunal de tres professors del màster i proposar-ho en la següent activitat: Llista de propostes de tribunals de TFM.
Finalment, el tutor ha de publicar el lloc i l´hora on es presentarà el TFM en sessió pública per a la seua avaluació (també en l´activitat anterior).

Més informació sobre línies de TFM vigents i altres detalls per a la publicació de TFM ací.

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Begoña Martínez Salvador, Departament d'Enginyeria i Ciència dels Computadors. UJI

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Vocals:   Pedro Sanz Valero, Rafael Mayo Gual,  Raúl Marín Prades, Luis Amable García Fernández, Joaquín Huerta Guijarro, David Llorens Piñana, Vicente Javier Traver Roig
 • Estudiant:  Delegat: Vicent Marzá Grau
 • Representant en la Comissió Coordinadora de Màsters: Begoña Martínez Salvador

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Begoña Martínez Salvador
Telèfon: 964 728 287
begona.martinez@uji.es

Departaments implicats

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics.

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors.

Institut Universitari de Noves Tecnologies de la Imatge (INIT)

 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Dra. Begoña Martínez Salvador (begona.martinez@uji.es)

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000013

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000013

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Sistemes Intel·ligents (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

1. Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

2. Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

3. Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

4. Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

5. Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

6. A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací.

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

7. On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

8. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

9. Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

10. En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

11. Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

12. Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

13. Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

14. Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


15. Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

16. On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

17. Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

18. On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus