UJI

Criteris d'admissió

El perfil d'ingrés recomanat és el de grau universitari, amb almenys 180 crèdits ECTS en el sistema europeu, després d'almenys tres anys d'estudis (a nivell de Llicenciatura en Ciències) en camps relacionats amb la robòtica tals com: Mecatrónica, Control Automàtic, Enginyeria Elèctrica, Enginyeria Mecànica, Enginyeria de Sistemes, Matemàtiques Aplicades i Ciències de la Computació.

Per a un sol·licitant l'idioma matern del qual no és l'anglès, es requereix passar una prova internacional reconeguda com TOEFL (qualificació 220 CBT, 550 PBT, 80 IBT), Cambridge Advanced Anglés Test (puntuació de B o més alt), IELTS (puntuació de 6.5 o més alt) , TOEIC (800) o una altra prova equivalent. El resultat de la prova ha de ser enviat abans de la data límit de preinscripció. Un sol·licitant que haja dut a terme els seus estudis en anglès és vàlid (és necessària carta de confirmació oficial de la seua universitat).

- Matrícula en el Màster Universitari Erasmus Mundus en Robòtica Avançada

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Informació proporcionada per: InfoCampus