UJI
  • UJI
  • Presentació

Presentació

El Màster Universitari en Química Sostenible té per objectiu aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics eficients i econòmicament rendibles, i que es duguen a terme de manera respectuosa amb el medi ambient. Així es minimitza el consum d’energia i de matèries primeres i es redueixen els riscos associats a la producció, la manipulació i l’ús dels productes químics necessaris per a mantenir o implementar el nostre sistema de vida. El programa del màster, referent a escala nacional, ha estat dissenyat tenint present la sostenibilitat aplicada en els àmbits cientificotecnològics. Aborda tant la perspectiva social com la perspectiva de generació d’empreses altament competitives. Cal destacar-hi la qualitat del professorat que participa en el màster.

Més informació: www.miqs.uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus