UJI

Química Sostenible

Última modificació: 19/02/2016 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Química Sostenible té per objectiu  aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics eficients i econòmicament rendibles, i que es duguen a terme de manera respectuosa amb el medi ambient. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari. Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

 

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Química Sostenible té per objectiu aconseguir que l’alumnat siga capaç de desenvolupar nous processos químics eficients i econòmicament rendibles, i que es duguen a terme de manera respectuosa amb el medi ambient. Així es minimitza el consum d’energia i de matèries primeres i es redueixen els riscos associats a la producció, la manipulació i l’ús dels productes químics necessaris per a mantenir o implementar el nostre sistema de vida. El programa del màster, referent a escala nacional, ha estat dissenyat tenint present la sostenibilitat aplicada en els àmbits cientificotecnològics. Aborda tant la perspectiva social com la perspectiva de generació d’empreses altament competitives. Cal destacar-hi la qualitat del professorat que participa en el màster.

Més informació: www.miqs.uji.es

Màster interuniversitari

El Màster U. en Química Sostenible és interuniversitar. Les universitat participants són:
 • Universitat Jaume I
 • Universitat Politècnica de València
 • Universitat de València
 • Universitat d´Extremadura.
 

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018).

Docència presencial: octubre 2017 / juny 2018.

La docència tindrà lloc mitjançant un sistema mixt de classes presencials i treball personal dirigit pel professor responsable de la matèria i pel tutor de l'estudiant en la universitat d'origen de l'estudiant. Les classes presencials tindran lloc principalment en dos períodes de docència intensius de tres setmanes cadascun que s'impartiran en les seus comunes del programa.
Assignatures comunes impartides en les diferents seus comunes:

Seu Castelló ( 3 setmanes intesives al gener)

 1. Conceptes bàsics de química sostenible (3c)
 2. Aplicacions industrials de la química sostenible (3c)
 3. Catàlisi homogènia (3c)
 4. Catàlisi heterogènia (3c)
 5. Biocatàlisi (3c)
 6. Dissolvents benignes (3c)
 7. Catàlisi immobilitzada (3c)

Seu València (3 setmanes intesives al maig)

 1. Matèries primeres renovables (3c)
 2. Energies sostenibles (3c)
 3. Biotransformacions industrials (3c)
 4. Fotoquímica i eletroquímica ambiental (3c)
 5. Reaccions activades per mitjans no convencionals (3c)
 6. Fluids supercrítics. Aplicacions (3c)


L'estudiant haurà de matricular-se almenys de 18 crèdits de les assignatures comunes, és a dir de les assignatures impartides en les diferents seus comunes, per a adquirir les competències del títol.

A més s'ofereixen una sèrie d'assignatures pròpies de cadascuna de les Universitats que s'imparteixen al llarg de tot el curs acadèmic.
 

Para mes informació: www.miqs.uji.es

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

 1. Adquirir un coneixement bàsic dels principis de la química sostenible i desenvolupar una visió general dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la mateixa i d'altres descobriments associats.
 2. Conèixer els principis de la química sostenible i la seua aplicació a la implementació en la pràctica dels processos químics industrials.
 3. Conèixer les eines i les àrees generals de treball de la química sostenible entre les quals s´inclouen les següents:
  1. Ocupació de matèries de partida renovables.
  2. Economia atòmica.
  3. Ocupació de dissolvents més nets (dissolvents en condicions supercrítiques, química en aigua, reaccions sense dissolvent, etc.)
  4. Condicions de reacció alternatives (microones, electroquímica...)
  5. Catàlisi: catàlisi homogènia i heterogènia, catalitzadors àcid-base, catalitzadors xarxa-ox, imprinting de catalitzadors sòlids, catàlisis enantioselectiva...
  6. Biocatàlisi: processos catalitzats per enzims o cèl·lules senceres, ocupació d´organismes modificats genèticament...
  7. Fotoquímica i fotocatàlisi.
  8. Polímers i materials biodegradables i el seu ús en processos químics.
  9. Fonts energètiques alternatives.
  10. Valorització de residus.
 4. Reconèixer la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.
 5. Conèixer i valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.
 6. Familiaritzar-se amb les tendències actuals de la química verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la química sostenible en un determinat procés industrial.

Un estudiant, a l´acabar els estudis del Programa de Postgrau Interuniversitari en Química Sostenible, ha de posseir un coneixement avançat dels conceptes generals dalt ressenyats de química sostenible, així com de les principals tècniques i metodologies implicades.

 

Coneixements previs recomanables

Persones en possessió del títol de llicenciatura en Química, Enginyeria Química o altres titulacions afins.

Altres titulacions amb un nivell mitjà de coneixements de Química.

Professionals de la Química o àrees afins (personal investigador i tècnic superior en actiu en institucions o empreses).

Orientació

El màster té una orientació investigadora.

Eixides professionals

Vessant professional: el màster proporcionarà a l´estudiant els recursos necessaris per a incorporar-se al sector en múltiples activitats, en les quals siga necessari el coneixement de les propietats i aplicacions de la química sostenible en la indústria petroquímica, química i farmacèutica.

Eixides Professionals

1. Indústria Química
2. Indústries del Sector de Medi ambient
3. Altres indústries afins
4. Consultoria
5. Investigació
6. Docència universitària

Beques pròpies i ajudes

A més de les beques que els estudiants aconseguisquen dels organismes públics o privats, la Direcció del Programa, si les disponibilitats econòmiques ho permeten, gestionarà ajudes per a la subvenció de les despeses dels estudiants durant els períodes lectius en les seus comunes (para més informació contactar amb el coordinador del Màster).

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Llicenciats en Química, Enginyeria Química o altres titulacions afins. Titulacions esmentades. Currículum. Adequació del perfil i una carta de motivació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Sostenible:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Química Sostenible l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

30 places entre els 4 Universitats participants, de les quals 7 places a l'UJI.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Química Sostenible es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació

CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.

CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.

CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.

CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigido o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÉRIQUES

CG01 - Conèixer els principis de la química i enginyeria sostenibles i tenir una visió dels avanços històrics que han donat lloc al desenvolupament de la química verda i altres principis associats així com els protocols que permeten la seua avaluació i aplicació en casos reals

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E1 - Aplicar els principis de la química sostenible a la implementació en la pràctica dels processos químics industrials.

E2 - Demostrar els avantatges i desavantatges de cadascuna de les denominades tecnologies sostenibles en el camp de la Química.

E3 - Relacionar la toxicitat/perill com una propietat física/estructural que pot ser dissenyada i manipulada.

E4 - Valorar adequadament exemples de processos industrials on es compleixen els principis de la química sostenible.

E5 - Utilitzar les tendències actuals de la Química Verda per a poder realitzar una anàlisi crítica sobre el grau de compliment dels postulats de la Química Sostenible en un determinat procés industrial.

G1 - Integrar els principis teòrics de la sostenibilitat en un cas experimental concret.

G2 - Capacidad de organización, comprensión, análisis y síntesis oral y escrita en el ámbito de la química sostenible en la investigación y los procesos industriales.

G3 - Aplicar las herramientas de la química sostenible en la obtención de compuestos de interés en la industria química.

G4 - Participar en proyectos encaminados a la mejora de procesos productivos o de manipulación de productos químicos.

Pla d'estudis

El màster universitari en Química Sostenible es compon de matèries optatives i del Treball de Final de Màster. La temporalitat de les matèries és anual, excepte les matèries impartides per la Universitat d'Extremadura. Les matèries s'agrupen en quatre categories:

a) Tècniques avançades en química:

Tècniques Avançades en Química (OP) (6 crèdits ECTS) (UJI, UEX, UPV, UVEG)

b) Matèries bàsiques o avançades en química sostenible (intensiva, seus comunes) (l'estudiant ha de realitzar un mínim de 6 assignatures):

Conceptes Bàsics en Química Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Aplicacions Industrials de la Química Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)

Matèries Primeres Renovables (OP) (3 crèdits ECTS)

Dissolvents Benignes (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Homogènia (OP) (3 crèdits ECTS)

Energies Sostenibles (OP) (3 crèdits ECTS)

Biotransformacions Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)

Fotoquímica i Electroquímica Ambiental (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Heterogènia (OP) (3 crèdits ECTS)

Biocatàlisi (OP) (3 crèdits ECTS)

Catàlisi Immobilitzada (OP) (3 crèdits ECTS)

Fluids Supercrítics. Aplicacions (OP) (3 crèdits ECTS)

Reacciones Activades per Mitjans no Convencionals (OP) (3 crèdits ECTS)

c) Projecte de final de màster

Treball de Final de Màster (TFM) (18 crèdits ECTS) (UJI, UEX, UPV, UVEG)

d) Matèries pròpies:

Seguretat i Anàlisi de Riscos en Química (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Cinètica Aplicada (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Processos Catalítics (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Síntesi de Catalitzadors (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Caracterització de Catalitzadors Sòlids (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Química Fina (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV/UJI)

Eliminació d'Agents Contaminants (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Disseny de Reactors Catalítics i Tècniques Analítiques de Laboratori (OP) (3 crèdits ECTS) (UPV)

Aplicació de la Topologia Molecular a la Química Sostenible i Mediambiental (OP) (4,5 crèdits ECTS) (UVEG)

Molècules i Nanopartícules Fotoactives: Fonaments i Aplicacions (OP) (4,5 crèdits ECTS) (UVEG)

Fonaments de Fotoquímica Orgànica (OP) (3 crèdits ECTS) (UVEG)

Enginyeria Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Química Supramolecular (OP) (3 crèdits ECTS) (UJI)

Preparació Teòrica per a la Investigació en Química Orgànica (OP) (6 crèdits ECTS) (UEX)

Tècniques Instrumentals en Química Orgànica (OP) (6 crèdits ECTS) (UEX)

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2017/18 ací.

Continuar la meua formació

Aquest màster dóna accés al programa de doctorat en Química Sostenible per la Universitat Jaume I.

Coordinació docent

La coordinació del màster es fa mitjançant la Comissió de Titulació de Màster, formada pel coordinador o coordinadora o director o directora del màster i almenys un representant de cada universitat participant. D’altra banda, i tal com ve definit per la normativa de la Universitat Jaume I, hi ha una Comissió Coordinadora de Màsters, formada per un membre de cada màster, que vetlla pel bon funcionament d’aquesta dins de cada Universitat.

Tal com s’arreplega en el reglament marc sobre funcionament de les facultats i de l’Escola de la Universitat Jaume I, la Comissió de Titulació de Màster té les funcions següents:

a) Assignar a l’estudiantat el professorat que  ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

b) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

c) Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

d) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

e) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

f) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

g) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

h) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

j) Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

k) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors i professores han de col·laborar en les activitats formatives del màster.

l) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

m) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada estudiantat admès en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Avaluació.

Amb la perspectiva de garantir la qualitat del conjunt del sistema, es requereix establir algunes regles comunes per a l'avaluació dels cursos. En general, podem considerar que les activitats i cursos realitzats en les Institucions matriu s'adaptaran a les regulacions, usos i tradicions de cada Institució. Seria convenient, no obstant això, que la metodologia pertinent fos validada per la Comissió Acadèmica, al mateix temps que l'oferta acadèmica de cada Institució. Per als cursos que es duguin a terme a les seus comunes, cal esperar un major grau d'homogeneïtat. En aquest cas es requerirà tant l'avaluació del treball personal de l'estudiant com la realització d'algun tipus de prova objectiva (treball escrit, examen, test...). D'acord amb la nostra experiència amb el Programa de Doctorat en Química Sostenible extingit i en màster en Química Sostenible actual, la realització de proves objectives in situ resulta molt complicada quan el període de classes és intensiu, tal com es considera aquí. Això implica que hem de ser capaços de desenvolupar un sistema d'avaluació a distància. En els anys en què ve impartint-se el màster, això s'ha organitzat a través de l'Aula Virtual del Màster, on a més de penjar tota la informació del màster i de les matèries, existeix un fòrum i unes tutories virtuals, on l'estudiant pot fer qualsevol consulta.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació: Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos.

Proves escrites: Es pot subdividir en diversos tipus: Desenvolupament o resposta llarga: Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat però sense amb prou feines limitacions d'espai. Resposta curta: Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seva resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit. Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits). Exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.

Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant l'AULA VIRTUAL del Màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.

Metodologia
La metodologia general de cada matèria es dividirà una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster. Les classes pràctiques poden ser de resolució de problemes (casos pràctics) o de laboratori, en funció de cada assignatura.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents: Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.). Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cineforum, taller de lectura, convidar experts, etc.). Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge

Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant. Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, recerques, treballs, memòries, etc. per exposar o lliurar a les classes tant teòriques com a pràctiques. Treball de preparació dels exàmens: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc.

Treballs Experimentals. Treball de final de Màster.

El Treball de Final de Màster, és imprescindible per a l'obtenció del grau de Màster.

Pel que es refereix als 18 crèdits que configuren el Treball de Final de Màster necessaris per a l'obtenció d'aquest màster, es consideraran diverses alternatives a fi de preveure les diferents característiques dels estudiants del Programa.

De cara a ser capaços de desenvolupar adequadament els corresponents treballs experimentals, cadascuna de les institucions participants es compromet a proveir l'espai i els recursos necessaris perquè algun dels estudiants puga dur a terme el treball de Final de Màster corresponent dins de la modalitat a). En aquesta Memòria s'inclouen les línies de recerca de les institucions participants actualment que s'englobarien dins d'aquesta àrea de treball i que podrien donar lloc als Treballs Finals de Màster corresponents. El compromís d'espai i recursos és particularment important en el cas dels estudiants procedents de països en vies de desenvolupament que en la seva major part no disposaran en el seu país d'origen dels recursos necessaris per garantir un treball experimental adequat.

Per dur a terme els treballs experimentals d'acord amb les modalitats b) i, en alguns casos, c), s'establiran els acords necessaris amb les companyies i institucions corresponents. Referent a això s'estan mantenint contactes tant a través de la Plataforma Tecnològica Espanyola de Química Sostenible com de FEIQUE i AFAQUIM. En aquest cas, els acords hauran de contenir una anàlisi detallada de les necessitats de confidencialitat i de protecció dels drets de propietat intel·lectual.

L'avaluació dels Treballs de final de Màster exigirà la preparació d'una memòria escrita i un debat públic amb una comissió d'avaluació de tres membres pertanyents a les institucions acadèmiques participants. Per a aquest propòsit s'utilitzaran de manera preferent els períodes d'ensenyament a les seus comunes, aprofitant la coincidència en un mateix lloc d'un nombre suficient de professors participants.

Pràctiques externes

Aquest màster no contempla pràctiques externes en el seu pla d'estudis.

De vegades els Treballs Final de Màster es poden realitzar en empreses col·laboradores, que en el cas de la Universitat Jaume I, la seua gestió organitzativa es porta a terme pels mateixos serveis que gestionen les practiques externes d’altres titulacions.

Per a més informació: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42188/eep

Consulta les entitats cooperadores.

Mobilitat i programes d'intercanvi

La mobilitat anirà associada principalment al desplaçament de l'estudiant a una o a les dues seus on s'imparteix de manera intensiva el màster. D'altra banda es facilitarà la mobilitat de tot estudiant que vulga realitzar el Treball Final de Màster en un altre centre diferent al de matrícula.

Per a més informació sobre programes d'intercanvi: http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42188/intercambio

Treball final de màster

Pel que es refereix als 18 crèdits que configuren el Treball de finalització de Màster necessaris per a l'obtenció d'aquest màster, es consideraran diverses alternatives a fi de preveure les diferents característiques dels estudiants del Màster.

1. Una estada investigadora en una de les institucions participants en el Màster, treballant en un tema específic dins de l'àrea general de Química Sostenible/Verd. La longitud d'aquesta estada ha de ser suficient com per a garantir la coherència del treball realitzat. En principi cal estimar per a aquest tipus de treballs una durada d'unes 400 hores a temps complet (3 mesos) o a temps parcial (6 mesos). Aquest és el tipus de Treball de Final de Màster que seria lògic considerar per als estudiants que desitgen continuar completant una tesi doctoral.

2. Una estada pràctica en una companyia o institució que involucre el desenvolupament o aplicació d'estratègies de Química o Enginyeria Sostenibles. En principi cal estimar per a aquest tipus de treballs una durada de 400 hores a temps complet (3 mesos) o a temps parcial (6 mesos).

3. Excepcionalment podria assignar-se-li a l'estudiant un treball bibliogràfic de suficient entitat, quan la disponibilitat dels laboratoris o empreses vinculades, o altres aspectes suficientment justificats, així ho requerisquen. Aquest treball podrà considerar:

    3a - L'estudi detalladament d'un cas concret desenvolupat amb èxit (o sense ell) a nivell industrial, amb una anàlisi completa del mateix i dels punts forts i febles.

    3b - El disseny de la implementació des de la perspectiva de la Química Sostenible d'un procés industrial donat, amb una anàlisi completa dels diferents factors del disseny.

El treball ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Màster universitari. L'avaluació dels Treballs de Final de Màster exigirà la preparació d'una memòria escrita i un debat públic amb una comissió d'avaluació de tres membres pertanyents a les institucions acadèmiques participants.  

RELACIÓ DELS TEMES CONCRETS A DESENVOLUPAR EN LES DIFERENTS UNIVERSITATS

UJI

- Química sostenible: líquids iònics, catàlisi asimètrica, catàlisi heterogènia, biocatálisis, reactors en flux

- Química supramolecular: desenvolupament de nous materials, sensors, reconeixement d'espècies d'interès en química fina, alliberament controlat de fàrmacs

UVEG

- Molècules, macromolècules i nanopartícules fotoactives: síntesi, propietats òptiques i aplicacions

- Aplicació de la topologia molecular a la química sostenible i mediambiental.

UPV

- Síntesi i caracterització de catalitzadors porosos avançats.

- Catalitzadors sòlids selectius (redox i acidifique-base) per a processos químics sostenibles.

- Òxids metàl·lics mixts com a catalitzadors d'oxidació parcial d'hidrocarburs .

- Conversió catalítica de gas de síntesi (CO/H2).

- Química fina.

- Eliminació de contaminants.

UNEX

- Metodologies en química sostenible

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM en la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dr. Santiago Vicente Luis Lafuente, Catedràtic d´universitat en Química Orgànica. Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretaria:  María Isabel Burguete Azcarate
 • Vocal:  Belén Altava Benito
 • Estudiantat: Delegat: Daniel Nuevo Vialás
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Belén Altava Benito

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Santiago V. Luis Lafuente
Telèfons: 964 728 239 / 964 728 215
luiss@qio.uji.es

Departaments implicats

Departament de Química Inorgànica i Orgànica UJI.

Dep. d'Enginyeria Mecànica i Construcció

El programa compta amb professorat dels següents centres i universitats:

 • Universitat Jaume I
 • Universidad Politécnica de Valencia / Instituto de Tecnología Química
 • Universidad Pública de Navarra
 • Universidad de Castilla La Mancha
 • Universidad Complutense de Madrid
 • Universidad de Córdoba
 • Universidad de Extremadura
 • Universidad de Oviedo
 • Universidad de Valencia
 • Universidad de Zaragoza
 • Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC)
 • Instituto Universitario de Ciencia y Tecnología (IUCT)

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Coordinador del màster i coordinador de cadascuna de les Universitats participants.

Coordinació del treball final de màster

Coordinador del màster i coordinador de cadascuna de les Universitats participants.

Per a més informació respecte al pla de treball del TFM una vegada matriculat l'estudiant pot consultar l'aula virtual del màster.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42188

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Química Sostenible (Pla de 2015)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives

 

Informació proporcionada per: InfoCampus