UJI
  • UJI
  • Coordinació docent

Coordinació docent

Última modificació: 10/10/2016 | Font: InfoCampus

La coordinació docent és fa mitjançant una Comissió Gestora, formada pel director o directora del màster i un representant de cadascuna de les àrees de coneixement majoritàries implicades en el màster. Aquests representants actuen, al seu torn, com a coordinadors d’intensificació. En particular, el o la representant de Química Orgànica és el coordinador o coordinadora de la intensificació en Química Mèdica; el o la representant de Química Física és el coordinador o coordinadora de la intensificació en Química Industrial, i el o la representant de Química Inorgànica és el coordinador o coordinadora de la intensificació en Materials Avançats. D’aquesta manera, la coordinació es du a terme a dos nivells: dins de cada intensificació i en el conjunt global del màster.

La Comissió Gestora té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l’apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I: http://www.uji.es/es/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html

Les principals atribucions d’aquesta Comissió Gestora són les de tràmit i gestió general del màster així com vetllar per una òptima coordinació del disseny del màster i la coordinació entre matèries: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

Són també funcions de la Comissió Gestora, entre unes altres que puguen afegir-se:

  1. Elaborar els programes/guies docents de les assignatures.
  2. Modificar els continguts que s’han d’impartir en funció de les noves necessitats que puguen plantejar-se.
  3. Elaborar i corregir les proves d’accés en el cas de les especialitats tal com marca el decret.
  4. Proposar l’estudiantat admès en cada especialitat.
  5. Proposar el professorat que ha d’impartir les matèries de l’especialitat.
  6. Designar un coordinador o coordinadora de pràctiques d’empresa per a l’itinerari professional.

Atesa aquesta composició, i acollint-nos al punt k de la normativa general, la Comissió Gestora, a més, ha de:

  1. Garantir per la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.
  2. Garantir per una òptima coordinació del disseny del màster.
Informació proporcionada per: InfoCampus