UJI

Treball final de màster

L´alumne podrà escollir la línia d´investigació en la qual voldria realitzar el treball final de màster dins dels grups i línies de treball oferits en el màster. Si el nombre de peticions és superior al nombre de places oferides en una línia concreta, es realitzarà l´assignació atenent a l´expedient acadèmic dels sol·licitants. L´assignació de tutor es realitzarà abans de finalitzar el mes de desembre de cada curs acadèmic.

S'assignarà a cada alumne com a tutor a un investigador del grup de recerca escollit. Aquest tutor haurà d'estar vinculat contractualment amb la Universitat Jaume I.

El tutor assignat a l'alumne s´encarregarà d´assignar i supervisar el treball de recerca que ha de realitzar l'alumne. S´encarregarà de dirigir el treball en el laboratori i que l´alumne aprenga les tècniques requerides per al desenvolupament del mateix.

El tutor supervisarà la redacció de la memòria del treballe final de màster que ha de realitzar l´alumne. Aquesta memòria haurà de lliurar-se als membres del tribunal 5 dies abans de la defensa pública del mateix.

La defensa del treball final de màster s´efectuarà en una de les dues convocatòries que es realitzaran en el màster en els mesos de juliol i setembre.

La defensa del treball final de màster es realitzarà davant un tribunal compost per tres membres del que no podrà formar part el tutor assignat a l´alumne.

Grups i línies de treball

Grup de Síntesi Orgànica

 1. Síntesi i avaluació biològica de compostos anticancerigens: antiangiogenics
 2. Síntesi de compostos anticancerigens: inhibidors de la tubulina


Organic and Medicinal Chemistry

 1. Síntesi d´inhibidors enzimàtics
 2. Síntesi asimètrica de epòxids
Química Orgànica Supramolecular
 1. Química supramolecular i materials orgànics
Química Teòrica i Computacional
 1. Estudis teòrics en estat sòlid
 2. Estudis teòrics d'inhibició enzimàtica
 3. Estudis teòrics de mecanismes de reacció en sistemes biològics
 
Química de l'Estat Sòlid
 1. Síntesi i caracterització de sòlids inorgànics
 2. Materials amb propietats òptiques
 3. Materials amb propietats elèctriques
 
Materials Moleculars
 1. Desenvolupament de materials clúster solubles en aigua
 2. Síntesi i activitat catalítica de materials clúster moleculars
 
Materials Multifuncionals
 1. Desenvolupament de ceràmiques funcionals amb propietats de conversió d'energia
 2. Disseny d'híbrids orgànic-inorgànics luminiscents per a aplicacions en tècniques de contrast per imatge (bioimaging)
 
Química organometàlica i catàlisi homogènia
 1. Síntesi de complexos del platí amb lligams carbeno N-heterocíclics i aplicacions en catàlisis

Química inorgànica mediambiental i materials ceràmics
 1. Desenvolupament de nous pigments ceràmics avançats per la ruta d'estat sòlid i mitjançant mètodes no convencionals (rutes sol-gel, poliol, metalorgànica i/o solvotermal)

Fotoquímica i sensors per a aplicacions ambientals i biomèdiques
 1. Materials fotoactius
 
El tribunal del treball final de màster valorarà si l'alumne ha adquirit les competències del títol.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus