UJI

Química Aplicada i Farmacològica

Última modificació: 22/02/2016 | Font: InfoCampus

El màster universitari en Química Aplicada i Farmacològica permetrà a l'estudiantat especialitzar-se en química aplicada i, en funció de l'optativitat escollida, aconseguir un major grau d'especialització en química mèdica, química industrial o en materials avançats.  [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Introducció

Presentació

El màster en Química Aplicada i Farmacològica permetrà a l'estudiantat especialitzar-se en química aplicada i, en funció de l'optativitat escollida, aconseguir un major grau d'especialització en química mèdica, química industrial o en materials avançats. El desenvolupament de nous materials és un camp de recerca en auge dins de la química a causa de les seues aplicacions industrials. Així mateix, el desenvolupament de nous fàrmacs i la cerca de noves dianes terapèutiques per al tractament de malalties constitueix un repte per a la indústria farmacèutica i per a la societat. La formació rebuda per l'alumnat, així com la realització de pràctiques en centres de recerca públics i en empreses privades, li permetrà adquirir els coneixements i habilitats necessàries per a desenvolupar la seua posterior labor investigadora o per a incorporar-se a la indústria.

Aquest màster s'imparteix a la Universitat Jaume I.

Total de crèdits del Mástrer: 60

Document de verificació de la ANECA del Màster en Química Aplicada i Farmacològica

 

Màster interuniversitari

No és un màster interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyança presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració 1 curs acadèmic: octubre 2017 / setembre 2018.

Docència presencial: octubre 2017 / juny 2018.

 

Crèdits i import

60 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

Els objectius del Màster són facilitar a l´alumnat els coneixements necessaris per a desenvolupar la seua futura activitat en el camp de la investigació o en el camp professional dins de la temàtica triada.

Coneixements previs recomanables

Titulats i titulades en les llicenciatures en Química, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica i Ciències dels Materials.

Orientació

Orientació professional i investigadora.

Eixides professionals

La formació rebuda en el màster proporcionarà a l'alumnat els coneixements i habilitats necessàries per a incorporar-se als departaments de R+D de diferents indústries del sector de la química mèdica i de la química de materials: indústries farmacèutiques, indústries de polímers, nous materials ceràmics i pigments, etc. Així mateix, l'alumnat podrà incorporar-se com a investigador en institucions públiques en el sector de la recerca mèdica o de nous materials.

Beques pròpies i ajudes

El màster no disposa d'ajudes o beques pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Titulats i titulades en les llicenciatures en Química, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Biotecnologia, Enginyeria Química, Enginyeria Industrial, Enginyeria Mecànica i Ciències dels Materials.

Haver cursat una titulació oficial en una universitat espanyola, estant en possessió d´un títol universitari oficial espanyol. Haver cursat una titulació oficial en centres universitaris internacionals, acreditant la mateixa per mitjà d´expedient original, i havent homologat els estudis, segons allò que s´ha exposat en l´article 16.2 del RD1393/2007. Seguint també dita apartat, i en cas de tractar-se d’estudiants provinents de països on s´aplique el marc de l´Espai Europeu d´Educació Superior, els alumnes hauran de presentar el seu títol, sense necessitat d’homologació.

Acreditar un nivell de llengua anglesa A2 del Marco Comú Europeu de Referència de les llengües.

Demostrar un grau de coneixement bàsic de Química. En tot cas, la Comissió de Titulació del Màster, tindrà les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l´apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I, entre les que es troba la gestió de l’admissió dels estudiants.

En aquell cas en què la demanda supere a l´oferta, els sol·licitants es baremaran i prioritzaran basant-se en els següents criteris d´accés i admissió:

a) Nota mitjana de l’expedient, calculada sobre 10 punts.

b) Afinitat de la titulació amb què s’accedeix:

b.1) Dos punts addicionals per a titulacions universitàries relacionades amb el camp d´estudi (Llicenciatures en Química, Farmàcia, Biologia, Bioquímica, Ciències dels Materials i els títols de grau que es deriven d´elles).

b.2) Un punt addicional per a altres titulacions universitàries relacionades amb el camp d´estudi (Enginyeria Química, Enginyeria Mecànica, Enginyeria Industrial i els títols de grau que es deriven d´elles)

Els dits criteris es publicaran amb la resta d´informació de matrícula amb la suficient antelació.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 6 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o fins a 9 ECTS per crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universtaris.

Oferta de places

30 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques arreplegades en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants sàpiguen aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judici a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpiguen comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clar i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Estes competències bàsiques es concreten en les següents competències específiques avaluables i exigibles per a obtindre el títol:

 • C1 - Aplicar les metodologies de síntesi a l'obtenció de compostos d'interés en la indústria química, en els nous materials i en la química metgessa.
 • C2 - Capacitat d´aplicar la cinètica formal, molecular i metgessa en l'àmbit de la investigació i la indústria química.
 • C3 - Aplicar les tècniques instrumentals i computacionals de caracterització i disseny de compostos químics d'aplicació en la indústria química, en els nous materials i en la química metgessa.
 • C4 - Capacitat d'aplicar l'electroquímica i la termodinàmica de dissolucions i canvis de fase als processos industrials.
 • C5 - Aplicació dels fonaments i tècniques de la química de l'estat sòlid per al desenvolupament de nous materials.
 • C6 - Aplicació dels processos i normatives per a la gestió responsable d'un laboratori químic.
 • C7 - Aplicar responsablement els processos químics en la indústria química respectant el medi ambient.
 • C8 - Capacitat d’organització, comprensió, anàlisi i síntesi oral i escrita en l’àmbit de la química aplicada i farmacològica en la investigació i els processos industrials.
 • C9 - Capacitat per a dissenyar i desenvolupar compostos d’aplicació industrial: fàrmacs, nous materials i altres compostos d'interés industrial.
 • C10 - Capacitat d'aplicar els coneixements adquirits per a dissenyar processos químics per a la indústria i el laboratori en els àmbits de la química metgessa, nous materials i altres indústries químiques.

Pla d'estudis

El màster té una duració d'un any acadèmic (60 crèdits ECTS) amb una orientació professional i investigadora. Així mateix, constà de tres intensificacions:

 • Intensificació en Química Mèdica
 • Intensificació en Química Industrial
 • Intensificació en Materials Avançats

Cada una d'aquestes intensificacions té la següent estructura general:

 • 18 crèdits d'un bloc obligatori comú per a les tres intensificacions
 • 12 crèdits obligatoris del bloc de cada intensificació
 • 12 crèdits optatius del bloc d'optativitat oferit per a cada intensificació
 • 6 crèdits de pràctiques externes
 • 12 crèdits de Treball de Final de Màster

Assignatures del bloc comú obligatori:

 • Tècniques de Caracterització Molecular i Estructural (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Reactivitat dels Compostos Orgànics (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Energia i Velocitat dels Processos Químics (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Química de l'Estat Sòlid (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Seguretat en la Indústria Química i Elaboració de Patents (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Fronteres en Química (OB) (1 crèdit ECTS)
 • Gestió Integral d'un Laboratori Químic i Normativa ISO (OB) (2 crèdits ECTS)

Assignatures de les intensificacions:

1. Intensificació en Química Mèdica

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Introducció a la Química Mèdica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Cinètica Mèdica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Metodologia Sintètica Aplicada a la Síntesi de Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Interacció Fàrmac-Diana (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives:

 • Biotransformació dels Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Disseny de Fàrmacs Assistit per Ordinador (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Descobriment de Fàrmacs (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Relació Quantitativa Estructura-Activitat (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Reconeixement Molecular (OP) (3 crèdits ECTS)

2. Intensificació en Química Industrial

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Productes Petroquímics (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Modelització de Materials amb Aplicacions Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Catalitzadors en la Indústria Química (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Macromolècules en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives:

 • Materials Avançats en la Indústria Ceràmica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Química Fina en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials Orgànics Industrials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Sistemes Electroquímics d'Interès Tecnològic (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Operacions Bàsiques en la Indústria Química (OP) (3 crèdits ECTS)

3. Intensificació en Materials Avançats

Assignatures d'optativitat obligatòries:

 • Materials Inorgànics Avançats (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Obtenció i Processament de Materials (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials d'Aplicació en Fotònica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials amb Aplicacions Elèctriques (OP) (3 crèdits ECTS)

Assignatures optatives:

 • Disseny de Catalitzadors i Aplicacions en Síntesi (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Materials d’Emmagatzemament i Conversió d’Energia (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Catàlisi Homogènia i Medi Ambient (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Pigments Inorgànics Intel·ligents (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Nanomaterials (OP) (3 crèdits ECTS)

 

Guies docents de les assignatures

Les guies docents de totes les assignatures poden consultar-se en les següents adreces web:

Assignatures comunes obligatòries

Guies docents

Assignatures de les intensificacions

Guies docents

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2017/18 ací.

Continuar la meua formació

Respecte al vessant investigadora l'alumne del màster estarà capacitat per a incorporar-se a equips, en el sector públic o privat, que desenvolupen programes de R+D+i en camps relacionats amb les ciències de materials i amb la química mèdica. Així mateix s'adquiriran els coneixements globals idonis per a realització d'un doctorat en qualsevol tema específic relacionat amb la química, farmàcia, biologia o bioquímica.

Coordinació docent

La coordinació docent és fa mitjançant una Comissió Gestora, formada pel director o directora del màster i un representant de cadascuna de les àrees de coneixement majoritàries implicades en el màster. Aquests representants actuen, al seu torn, com a coordinadors d’intensificació. En particular, el o la representant de Química Orgànica és el coordinador o coordinadora de la intensificació en Química Mèdica; el o la representant de Química Física és el coordinador o coordinadora de la intensificació en Química Industrial, i el o la representant de Química Inorgànica és el coordinador o coordinadora de la intensificació en Materials Avançats. D’aquesta manera, la coordinació es du a terme a dos nivells: dins de cada intensificació i en el conjunt global del màster.

La Comissió Gestora té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l’apartat b de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I: http://www.uji.es/es/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html

Les principals atribucions d’aquesta Comissió Gestora són les de tràmit i gestió general del màster així com vetllar per una òptima coordinació del disseny del màster i la coordinació entre matèries: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

Són també funcions de la Comissió Gestora, entre unes altres que puguen afegir-se:

 1. Elaborar els programes/guies docents de les assignatures.
 2. Modificar els continguts que s’han d’impartir en funció de les noves necessitats que puguen plantejar-se.
 3. Elaborar i corregir les proves d’accés en el cas de les especialitats tal com marca el decret.
 4. Proposar l’estudiantat admès en cada especialitat.
 5. Proposar el professorat que ha d’impartir les matèries de l’especialitat.
 6. Designar un coordinador o coordinadora de pràctiques d’empresa per a l’itinerari professional.

Atesa aquesta composició, i acollint-nos al punt k de la normativa general, la Comissió Gestora, a més, ha de:

 1. Garantir per la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.
 2. Garantir per una òptima coordinació del disseny del màster.
Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Les assignatures del màster s'organitzen amb crèdits ECT S, de 25 hores de treball de l'estudiant per crèdit i una presència d'al voltant del 40%.
La metodologia general de cada matèria es dividirà en una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster.
La grandària dels grups serà variable en funció de tractar-se d'una matèria obligatòria o optativa.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics. Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyaments pràctics. Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació. Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o de grup de seminaris, recerques, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, practicar problemes i exercicis, etc.

Les metodologies docents contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Lliçó Magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Aprenentatge Basat en Problemes (ABP): Mètode d'ensenyament-aprenentatge el punt del qual de partida és un problema que, dissenyat pel professor, l'estudiant ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.
 • Estudi de casos: Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot açò a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació:

 • Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Es pot subdividir en diversos tipus:
  • Desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai.
  • Resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
  • Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).
  • Exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.
Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques ... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula.
Elaboració de treballs acadèmics i exposició oral. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries. S'avaluarà també l'exposició oral del mateix.
Resolució de qüestions. Prova escrita de resposta curta o de tipus test que es duu a terme en concloure una sessió teòrica.
Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries.
Resolució de Casos. Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització *experiencial i cercar solucions eficaces.
Resolució d'un problema concret mitjançant ordinador. Prova pràctica consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades mitjançant l'ocupació de les tècniques computacionals adequades.
Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts. Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o de grupa per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la "memòria de pràctiques externes".
Defensa pública del treball de final de Màster. Prova consistent en l'elaboració d'un informe sobre la recerca duta a terme i la seua exposició i defensa pública davant un tribunal d'experts.

Pràctiques externes

Les pràctiques externes (6 ECTS) es realitzen durant el període juny-setembre.
 
Les temàtiques existents actualment per a cada intensificació són:
 
Química Mèdica
 
 - Síntesi i caracterització fisicoquímica de conjugats polímer-fàrmac
 
- Estudi de la cinètica d'alliberament de fàrmacs sota condicions fisiològiques
 
- Avaluació biològica de nanoconjugats en models cel · lulars adequats
 
- Expressió de dianes d'interès farmacològic
 
- Estudis de RMN de dominis proteics
 
- Metabolòmica per RMN
 
- Avaluació dels efectes biològics de compostos químics en línies cel · lulars tumorals
 
- Avaluació de la capacitat d'acoblament de compostos químics amb tubulina
 
Aquestes temàtiques es realitzen en els centres:
 
- Centre d'Investigació Príncep Felip de València
 
-  Centro de investigaciones biológicas (CSIC) de Madrid
 
- Centre Superior d'Investigació en Salut Pública (CSISP) de València
 
Química Industrial i Nous Materials
 
- Control de matèries primeres
 
- Assaigs de producte acabat
 
- Disseny ceràmic
 
- Desenvolupament i investigació en nous materials
 
- Preparació de pigments
 
- Preparació de metalls suportats
 
- Materials híbrids orgànic-inorgànics
 
 Aquestes temàtiques es realitzen en els centres i empreses:
 
- Institut de Tecnologia Química de València
 
- Azulejos Plaza S.A.
 
- Esmaldur S.A.
 
- Ferro Spain S.A.
 
- Terra Atomizada S.A.
 
- Vidres S.A.
 
Procés d'assignació de places
 
- L'assignació del centre o empresa en què s'efectuarà l'estada es realitzarà durant el segon quadrimestre del curs.
 
- Els alumnes indicaran les seves preferències dins de l'oferta de centres i de temàtiques disponible.
 
- En cas d'existir més demanda de places de les disponibles en un centre o empresa, aquestes s'assignaran en funció de l'expedient acadèmic de l'alumne. En primer lloc es valorarà l'expedient acadèmic obtingut durant el primer quadrimestre del màster i, en cas necessari, es valorarà l'expedient acadèmic de la titulació que ha donat accés al màster.
 
Tutors
 
- S'assignarà l'alumne com a tutor un professor del màster vinculat a la Universitat Jaume I
 
- El tutor de la Universitat assignat a l'alumne s'encarregarà de posar en contacte a aquest amb el tutor de l'empresa o centre receptor. S'ocuparà també de supervisar que l'alumne no tingui cap tipus de problema en el seu treball al centre receptor.
 
- El tutor del centre receptor serà l'encarregat d'assignar a l'alumne les tasques a realitzar, de supervisar l'execució de les mateixes i d'avaluar el treball desenvolupat per l'alumne. En cas de centres de recerca, aquest tutor serà un investigador del centre. En el cas d'empreses, el tutor serà un investigador o persona designada per l'empresa per a tal fi.
 
Avaluació
 
- Els alumnes realitzaran una breu memòria descriptiva del treball realitzat al centre o empresa, respectant sempre les possibles clàusules de confidencialitat existents entre el centre receptor, l'alumne, el tutor de la Universitat i la pròpia Universitat. Aquesta breu memòria serà lliurada al tutor de la Universitat.
 
- El tutor del centre receptor emetrà un informe que contindrà la qualificació assignada a l'alumne. Aquest informe serà entregat al tutor vinculat a la Universitat Jaume I

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42139/eep

Consulta les entitats cooperadores.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

L´alumne podrà escollir la línia d´investigació en la qual voldria realitzar el treball final de màster dins dels grups i línies de treball oferits en el màster. Si el nombre de peticions és superior al nombre de places oferides en una línia concreta, es realitzarà l´assignació atenent a l´expedient acadèmic dels sol·licitants. L´assignació de tutor es realitzarà abans de finalitzar el mes de desembre de cada curs acadèmic.

S'assignarà a cada alumne com a tutor a un investigador del grup de recerca escollit. Aquest tutor haurà d'estar vinculat contractualment amb la Universitat Jaume I.

El tutor assignat a l'alumne s´encarregarà d´assignar i supervisar el treball de recerca que ha de realitzar l'alumne. S´encarregarà de dirigir el treball en el laboratori i que l´alumne aprenga les tècniques requerides per al desenvolupament del mateix.

El tutor supervisarà la redacció de la memòria del treballe final de màster que ha de realitzar l´alumne. Aquesta memòria haurà de lliurar-se als membres del tribunal 5 dies abans de la defensa pública del mateix.

La defensa del treball final de màster s´efectuarà en una de les dues convocatòries que es realitzaran en el màster en els mesos de juliol i setembre.

La defensa del treball final de màster es realitzarà davant un tribunal compost per tres membres del que no podrà formar part el tutor assignat a l´alumne.

Grups i línies de treball

Grup de Síntesi Orgànica

 1. Síntesi i avaluació biològica de compostos anticancerigens: antiangiogenics
 2. Síntesi de compostos anticancerigens: inhibidors de la tubulina


Organic and Medicinal Chemistry

 1. Síntesi d´inhibidors enzimàtics
 2. Síntesi asimètrica de epòxids
Química Orgànica Supramolecular
 1. Química supramolecular i materials orgànics
Química Teòrica i Computacional
 1. Estudis teòrics en estat sòlid
 2. Estudis teòrics d'inhibició enzimàtica
 3. Estudis teòrics de mecanismes de reacció en sistemes biològics
 
Química de l'Estat Sòlid
 1. Síntesi i caracterització de sòlids inorgànics
 2. Materials amb propietats òptiques
 3. Materials amb propietats elèctriques
 
Materials Moleculars
 1. Desenvolupament de materials clúster solubles en aigua
 2. Síntesi i activitat catalítica de materials clúster moleculars
 
Materials Multifuncionals
 1. Desenvolupament de ceràmiques funcionals amb propietats de conversió d'energia
 2. Disseny d'híbrids orgànic-inorgànics luminiscents per a aplicacions en tècniques de contrast per imatge (bioimaging)
 
Química organometàlica i catàlisi homogènia
 1. Síntesi de complexos del platí amb lligams carbeno N-heterocíclics i aplicacions en catàlisis

Química inorgànica mediambiental i materials ceràmics
 1. Desenvolupament de nous pigments ceràmics avançats per la ruta d'estat sòlid i mitjançant mètodes no convencionals (rutes sol-gel, poliol, metalorgànica i/o solvotermal)

Fotoquímica i sensors per a aplicacions ambientals i biomèdiques
 1. Materials fotoactius
 
El tribunal del treball final de màster valorarà si l'alumne ha adquirit les competències del títol.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

 

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Pedro Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica. UJI.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Vocals: Mónica Oliva Domínguez,  Florenci González Adelantado, Jose Antonio Mata Martínez
 • Delegat: Jorge Leira Iglesias

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Pedro Miguel Carda Usó
Telèfon: 964 728 242
mcarda@qio.uji.es

 

Departaments implicats

 • Departament de Química Inorgànica i Orgànica
 • Departament de Química Física i Analítica
 • Departament d'Enginyeria Química

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Pedro Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Pedro Miguel Carda Usó
Telèfon: 964 728 242
mcarda@qio.uji.es

 

Coordinació del treball final de màster

Pedro Miguel Carda Usó, Departament de Química Inorgànica i Orgànica de la Universitat Jaume I.

INFORMACIÓ ACADÈMICA

Pedro Miguel Carda Usó
Telèfon: 964 728 242
mcarda@qio.uji.es

 

Sistema de qualitat del títol

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42139

 

 

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42139

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Química Aplicada i Farmacològica

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus