UJI

Prevenció de Riscos Laborals

Última modificació: 19/12/2016 | Font: InfoCampus

La Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, estableix en l’exposició de motius que «el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l'educació en la matèria en tots els nivells educatius, involucra la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d'efectes potser més transcendents per al futur dels perseguits per la present llei». [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Segons el rànquing dels millors màsters del curs 2015/16 elaborat pel periòdic El Mundo, el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals per la Universitat Jaume I està considerat el 4t màster més important d'Espanya dins de l'especialitat de Riscos Laborals.

Introducció

Presentació

El principal objectiu del màster en Prevenció de Riscos Laborals és formar titulats i titulades capacitats per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d'empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per als no professionals de la salut: Seguretat en el Treball, Higiene Industrial i Ergonomia i Psicosociología Aplicada. Per a açò, es proposa una formació bàsica de tipus teòric i un complement formatiu pràctic, amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les seues condicions de treball, realització d'estades en pràctiques tutoritzades en empreses i un treball de final de màster.

La Llei de prevenció de riscos laborals, Llei 31/1995, de 8 de novembre, estableix en l’exposició de motius que «el propòsit de fomentar una autèntica cultura preventiva, mitjançant la promoció de la millora de l'educació en la matèria en tots els nivells educatius, involucra la societat en el seu conjunt i constitueix un dels objectius bàsics i d'efectes potser més transcendents per al futur dels perseguits per la present llei». Aquesta llei s'actualitza amb data 13 de desembre de 2003, quan es publica, en el Butlletí Oficial de l'Estat, la Llei 54/2003, de 12 de desembre, de reforma del marc normatiu de la prevenció dels riscos laborals i amb la publicació del Reial decret 171/2004, de 30 de gener, pel qual es desenvolupa l'article 24 de la Llei 31/1995 esmentada.

Al seu torn, el Reglament dels serveis de prevenció, Reial decret 39/1997, de 17 de gener, modificat pel Reial decret 337/2010, de 19 de març, regula les capacitats o aptituds necessàries per a l'exercici de l'activitat preventiva, així com la formació mínima exigible per al desenvolupament d'aquesta activitat i per a l'exercici d'aquestes funcions que es classifiquen en nivell bàsic, intermedi i superior en prevenció de riscos laborals.

Entitats col·laboradores:

Entitats col·laboradores

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (setembre 2017 / setembre 2018)

Docència presencial: setembre 2017 / juny 2018

Crèdits i import

60 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 16,37 €/crèdit.

Objectius

El principal objectiu del màster en Prevenció de Riscos Laborals és formar titulats i titulades amb capacitat per a exercir funcions de nivell superior en els serveis de prevenció d'empreses i institucions, en les tres especialitats reconegudes per la llei per a les no professionals de la salut: Seguretat en el treball, Higiene industrial i Ergonomia, i Psicosociologia aplicada. Per  això, es proposa una formació bàsica de tipus teòric (dos semestres) i un complement formatiu pràctic (un semestre), amb resolució de casos reals, visites a empreses amb una posterior avaluació de les condicions de treball, realització d'estades en pràctiques autoritzades en empreses i un treball de final de màster / pràctiques en empresa.

Les competències generals que s'adquireixen amb aquest màster capaciten l'alumnat per a realitzar avaluacions de risc, plans de prevenció i plans d´emergència; per a proposar mesures correctores; per a impartir la formació i informació de caràcter general, a tots els nivells i en les matèries pròpies de la seua àrea d'especialització, així com per a planificar l'acció preventiva que s'ha de desenvolupar en les situacions que el control o reducció dels riscos suposa la realització d'activitats diferents, que impliquen la intervenció de distints especialistes, i en general per a totes les atribuïdes a aquests professionals en l´article 17 del Reial decret 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels Serveis de Prevenció (BOE núm. 27, de 31 de gener).

Coneixements previs recomanables

Persones en possessió d´una diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura amb interès en especialitzar-se professionalment en la prevenció de riscos laborals.
 

Orientació

El màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals té dues orientacions: professional i investigador. 

Eixides professionals

Tècnic de servei de prevenció propi, Tècnic de servei de prevenció alié, Tècnic de prevenció en Mútues, Coordinador de Seguretat i Salut en obres de construcció (depenent de la titulació d´origen), Recurs preventiu.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Els perfils i formació prèvia que es consideren més adequats per a superar amb èxit el programa de Màster són: llicenciat/a, diplomat/a i graduat/a en Psicologia, Dret, Treball social, Graduat social, Educació social, Criminologia, Psicopedagogia, Pedagogia, Magisteri, Sociologia, Antropologia, Humanitats Medicina i Infermeria. No obstant això, el Màster està obert a altres perfils acadèmics i professionals, sempre que mostren interès, experiència prèvia o activitat professional vinculada amb els interessos formatius del màster.

Així, tenen preferència en la matrícula els següents titulats, per aquest ordre:

 1. Ciències experimentals i ensenyaments tècnics.
 2. Psicologia.
 3. Ciències de la salut.
 4. Resta de titulacions.

Dins de cada grup s'estableix l'ordre de prelació d'acord amb la nota mitjana de l'expedient acadèmic de la titulació d'accés.

L'únic requisit acadèmic per a cursar el màster és estar en possessió d'un títol universitari (diplomatura, llicenciatura, enginyeria o arquitectura).

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Oferta de places

36 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

Competències genèriques:

 • CG01 - Usar bases de dades científiques i legals.
 • CG02 - Analitzar dades estadístiques i obtenir conclusions d'ells.
 • CG03 - Comunicar coneixement de forma efectiva

Competències específiques:

 • CE01 - Promoure, amb caràcter general, la prevenció en l'empresa.
 • CE02 - Proporcionar mesures per al control i reducció dels riscos.
 • CE03 - Realitzar activitats d'informació i formació bàsica de treballadors.
 • CE04 - Dirigir les actuacions a desenvolupar en casos d'emergència i primers auxilis.
 • CE05 - Proporcionar proteccions col·lectives i individuals per a disminuir riscos.
 • CE06 - Avaluar riscos el desenvolupament dels quals exigisca l'establiment d'una estratègia de mesurament
 • CE07 - Avaluar riscos el desenvolupament dels quals exigisca una interpretació o aplicació no mecànica dels criteris d'avaluació.
 • CE08 - Impartir formació i informació de caràcter general, en matèria de prevenció de riscos laborals a tots els nivells.
 • CE09 - Planificar l'acció preventiva.
 • CE10 - Investigar accidents i determinar les causes dels mateixos.
 • CE11 - Avaluar i informar de les responsabilitats dels agents implicats en el sistema
 • CE12 - Redactar plans d'emergència i autoprotecció.
 • CE13 - Redactar textos científics

Pla d'estudis

El programa del màster està adaptat al temari oficial per a l'acompliment de funcions de nivell superior (annex VI del RD 39/1997, de 17 de gener, pel qual s'aprova el Reglament dels serveis de prevenció).

Per a obtenir el títol del màster, l'alumne ha de cursar com a mínim totes les matèries obligatòries açò és, part general comuna, pràctiques externes + TFM (Professional), o bé part general comuna + Introducció a la Investigació + TFM (Investigació), i com a mínim cursar un total de 10 crèdits de qualsevol matèria optativa (correspon a cadascuna de les tres intensificacions). Distribució:

 • Part general comuna (obligatòries) (38 crèdits)
 • Intensificacions (optatives) (10 crèdits)
 • Pràctiques externes (6 crèdits)
 • TFM (Professional) (6 crèdits)
 • TFM (Investigació) (6 crèdits)
 • Introducció a la investigació
 • Total de crèdits mínims cursats per l'estudiant (60 crèdits)

El pla d'estudis s'impartirà en un curs acadèmic, de 40 setmanes lectives, incloent-hi els períodes d'avaluació (exàmens i presentació de treballs), o en dos, segons les intensificacions i itineraris triats. Les assignatures obligatòries s'imparteixen de manera seqüencial.

Primer semestre (30 crèdits):

 • Fonaments de les Tècniques de Millora de les Condicions de Treball (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Seguretat en el Treball (OB) (7 crèdits ECTS)
 • Higiene Industrial (OB) (7 crèdits ECTS)
 • Medicina del Treball (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (OB) (4,5 crèdits ECTS)
 • Gestió de la Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3,5 crèdits ECTS)
 • Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3 crèdits ECTS) ANUAL

Segon semestre (30 crèdits):

 • Altres Actuacions en Matèria de Prevenció de Riscos Laborals (OB) (3 crèdits ECTS) ANUAL
 • Tècniques Afins (OB) (3 crèdits ECTS)
 • Àmbit Jurídic de la Prevenció (OB) (4 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Seguretat en el Treball (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Higiene Industrial (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Intensificació en Ergonomia i Psicosociologia Aplicada (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Pràctiques Externes (OP) (6 crèdits ECTS)
 • Introducció a la Investigació (OP) (6 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (Professional) (TFM) (6 crèdits ECTS)
 • Treball de Final de Màster (Investigació) (TFM) (6 crèdits ECTS)

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2017/18 ací.

Continuar la meua formació

Aquest títol de Màster, permet accedir al doctorat als alumnes que ho cursen i tinguen almenys 300 crèdits ECTS entre els seus títols oficials de grau i màster.

Coordinació docent

Segons la Normativa dels estudis oficials de màsters universitaris de la Universitat Jaume I publicada en la web https://www.uji.es/perfils/estudiantat/academica/estudiantat/master/normativa-acad/ (Aprovada en el Consell de Govern núm. 39 de data 22 d’abril de 2010) la coordinació docent del màster és a càrrec de la Comissió de Titulació del Màster.

Segons aquesta normativa, la Comissió de Titulació del Màster està composta per un mínim de tres professors del màster que tinguen vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, i per un estudiant o estudianta del màster. En tot cas, en la constitució s’ha de cercar una representació adequada dels departaments participants en el màster. La comissió ha de triar d’entre els seus membres un coordinador o coordinadora i un secretari o secretària. Aquesta comissió assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster. Són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:  

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació; assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’alumnat.

c) Resoldre les sol·licituds d’admissió d’estudiants i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada persona admesa en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

d) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiants amb estudis estrangers sense homologar.

e) Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores col·laboren en les activitats formatives del màster.

f) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

g) Sol·licitar, si escau, assessorament a persones i institucions de reconegut prestigi.

h) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

i) Nomenar el professorat que ha d’autoritzar les pràctiques en empresa, el treball d’investigació i l’elaboració del treball de final de màster.

j) Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

k) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en altres ensenyaments universitaris oficials.

l) Gestionar els recursos econòmics del màster.

m) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

n) Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’haja establert en el títol.

o) Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Dins de la Comissió de Titulació també s’han de repartir entre els seus membres les funcions de:

- Coordinació de Pràcticum (estada en empresa): que vetlle per establir les correctes relacions amb les entitats col·laboradores i per la qualitat de les pràctiques en els àmbits d’intervenció psicopedagògica.

- Coordinació d’intensificació: per a garantir la coherència i complementarietat d’activitats i propostes didàctiques entre les assignatures que la formen (activitats integrades o interdisciplinàries).

D’aquesta forma es garanteix tant la coordinació vertical com horitzontal del títol.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

METODOLOGIA I AVALUACIÓ 

Activitats Ensenyament – Aprenentatge 

Les competències del màster en el seu conjunt es desenvolupen a partir d'un conjunt d'activitats de diferent tipus que complementen i donen coherència als continguts i resultats d'aprenentatge previstos. 

Les activitats d'ensenyament-aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents: 

 • Ensenyament teòric: Exposició de la teoria per part del professorat, amb la participació activa de l'estudiantado (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.). 
 • Ensenyament pràctic (problemes i supòsits pràctics): Classes on l'estudiantado ha d'aplicar continguts apresos en les sessions teòriques. Inclou tant classes de problemes i exercicis, implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, ordinadors, treball cooperatiu, etc. 
 • Ensenyament pràctic (tallers i laboratoris): Classes en les quals l'estudiantado entra en contacte amb els equips i material que utilitzarà al llarg de la seua vida laboral. Realitzarà mesures de paràmetres físics i químics i realitzarà càlculs matemàtics per a determinar la incidència dels paràmetres en els treballadors i el compliment de de la legislació i normatives vigents. 
 • Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de “ús obligatori” per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial i implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc. 
 • Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l'ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefórum, taller de lectura, convidar experts,...) 
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves (escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc.) utilitzats per a la valoració del progrés i resultats de l'aprenentatge de l'estudiant. Totes les assignatures del màster parteixen d'una prova tipus test sobre els conceptes teòric-pràctics (del 70 al 80% de la nota final) i la complementen proves pràctiques tant individuals com en grup: projectes, resolució de casos, exposicions orals, treballs acadèmics, informes de pràctiques (del 20 al 30% de la nota final). 
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant, de forma individual o grupal, de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques. 
 • Preparació de l'examen: la preparació per als exàmens inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etc. 

Proves d'avaluació d'aprenentatge 

Les proves d'avaluació de l'aprenentatge contemplades com a pròpies del màster són: 

 • Elaboració de treballs acadèmics: desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos. 
 • Examen escrit (test, desenvolupament i problemes). Prova escrita de tipus obert o assaig (sense limitacions d'espai), escrita de tipus tancada (construcció de resposta amb espai restringit) i estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (per exemple, emplenar buits) on tenen un temps limitat per a contestar a l'examen. 
 • Memòries i informes de pràctiques: treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. 
 • Presentacions orals: exposició i defensa pública de treballs individuals per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències. En el cas del Treballe Fi de Màster, l'exposició del treball tindrà lloc davant un tribunal que estarà format per professors de la Universitat Jaume I seguint els criteris indicats en la normativa (www.uji.es/bin/uji/norm/est/ntfgfm.pdf) 
 • Resolució de Casos: suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i cercar solucions eficaces. 
 • Procés d'autoavaluació (escrita, individual): L'alumnat realitza, de forma individual i on line una prova escrita de tipus tancat i estructurat amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumnat no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (per exemple, emplenar buits) on tenen un temps limitat per a contestar a l'examen en una determinada franja horària. Tant les preguntes com l'ordre de les respostes varia pseudo-aleatòriament d'uns alumnes a uns altres. 
 • Resolució d'exercicis i problemes: A l'alumnat se li plantegen exercicis i problemes similars als quals trobarà en el treball real, que ha de resoldre de forma numèrica o analítica. Generalment els problemes són de tipus obert, no donant-se-li a l'alumnat totes les dades necessàries, havent d'aquest obtenir les dades del material bibliogràfic amb el qual explica en l'examen o prendre decisions sobre suposicions a realitzar. 
 • Memòria de treball professional: L'alumne realitzarà una memòria consistent en un treball professional com els quals han de realitzar els Tècnics Superiors en Prevenció de Riscos Laborals en l'exercici de la seua professió. La memòria estarà supervisada per un tutor, que serà qui decidirà quan aquesta correctament finalitzada per a la seua exposició i defensa. La memòria s'exposarà i defensarà, en acte públic, davant un tribunal format per tres membres -professors del Màster-. El tribunal valorarà tant el contingut de la memòria, així com la seua correcció formal des del punt de vista del tipus de treball realitzat, com la presentació realitzada per l'alumne (ajust al temps previst, utilització de mitjans i llenguatge tècnic adequat), així com les contestacions de l'alumne a les preguntes en relació al tema exposat, formulades pel tribunal. L'exposició tindrà una durada d'entre 15 i 20 minutos i les preguntes del tribunal i les respostes de l'alumne tindran un temps màxim de 10 minuts.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Pel que fa al Treball Final de Màster del Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals:

El Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals inclou les assignatures "d'Introducció a la invesigació" i "Pràctiques externes". A l'hora de realitzar el TFM, els alumnes poden triar entre dues opcions: a) TFM Professional, b) TFM d'investigació.

Els dos vessants impliquen el mateix nombre de crèdits: 12. La distribució d'aquests crèdits en cada vessant és:

 1. TFM Professional: Pràctiques externes (6 crèdits), Realització i Defensa del TFM (6 crèdits). Total: 12 crèdits ECTS.
 2. TFM d'Investigació: Introducció a la recerca (6 crèdits), Realització i Defensa del TFM (6 crèdits). Total: 12 crèdits ECTS. Els crèdits "d'Introducció a la recerca" els realitza cada alumne sota la tutela del professor tutor.

Això és: l'assignatura de "Pràctiques externes" només la cursen els alumnes que realitzaran un TFM professional. Mentre que l'assignatura "d'Introducció a la investigació" només la cursen aquells alumnes que realitzaran un TFM en investigació.

Respecte a l'organització de les pràctiques externes, busquem l'empresa en la qual millor puguin desenvolupar aquesta activitat els alumnes, tenint en compte els seus interessos, afinitat, i perspectiva de futur. Els tutors són assignats en funció del perfil, especialització i capacitació.

Respecte a la presentació i defensa del Treball Fi de Màster, els alumnes exposen en públic, i davant una comissió, els resultats del treball que han realitzat. La comissió estarà conformada per 3 professors acadèmics de la UJI, tal com s'assenyala en la normativa de la UJI per al TFM.

L'avaluació del TFM es duu a terme de la següent manera:

Qualitat de la memòria realitzada: 70% de la nota.

Claredat i domini mostrats en l'exposició: 30% de la nota.

D'altra banda, per realitzar el doctorat, és necessari haver realitzat el TFM en el seu vessant d'investigació. Permet a l'estudiant adquirir les estratègies i coneixements pertinents per realitzar les activitats conduents a l'obtenció del grau de doctor. En cada cas, depenent de l'orientació en la qual es vulgui intentar la consecució del grau de doctor, els professors implicats explicaran les circumstàncies del programa de doctorat dels seus respectius departaments, perquè l'alumne pugui accedir al mateix.

En aquest marc de referència, les línies de treball i/o investigació que ofereixen els professors acadèmics de MUPRL, perquè els alumnes puguin triar aquella opció que millor satisfaci els seus interessos, són les següents:

LÍNIES DE TFM OFERTADES ALS ALUMNES

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA EVOLUTIVA, SOCIAL I METODOLOGIA

Pilar Jara

Jesús Rosel

 • Anàlisi quantitativa dels accidents laborals.
 • Metodologia d'enquesta aplicada a l'estudi del clima laboral.

Daniel Pinazo

 • Meditació - responsabilitat social corporativa

DEPARTAMENT DE PSICOLOGIA BÀSICA, CLÍNICA I PSICOBIOLOGÍA

Consuelo Gómez

Gema Peiró

Francisco Palmero

 • El paper dels incentius en el rendiment
 • Influència dels ritmes circadianos (somnolència, pèrdua de somni) en el rendiment, l'execució, acompliment de l'activitat laboral
 • Importància de la tristesa i l'ansietat en el rendiment i clima laborals
 • Estrès positiu i estrès negatiu. Relació amb el rendiment laboral
 • L'assetjament laboral
 • Estratègies d'intervenció sobre els factors psicològics que influeixen en l'àmbit laboral

DEPARTAMENT DE MEDICINA

Juan Vicente Sánchez

 • Habilitats generals en un laboratori d'investigació biomèdica
 • Adquisició i anàlisi de senyals bioeléctricas

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA MECÀNICA I CONSTRUCCIÓ

Teresa Gallego

GESTIÓ DE LA PREVENCIÓ

 • Accions per integrar la prevenció en la gestió de les empreses de construcció
 • Estudi d'indicadors per avaluar la prevenció d'empreses del sector de la construcció
 • Avaluació dels resultats amb la implantació de millores en la gestió de la prevenció
 • Com fer efectiva la integració de sistemes en la gestió d'una empresa constructora?
 • Informació, formació i conscienciació efectives per al personal de la construcció

INNOVACIÓ EN LA PREVENCIÓ

 • Sistema de protecció col·lectiva
 • Millora de processos de construcció que redueix els riscos
 • Eines per al treball col·laboratiu en pro de riscos en la construcció (Building information modeling)

INTERNACIONALITZACIÓ DE LA PREVENCIÓ

 • Identificar similituds i diferències de la prevenció entre dos països Europeus
 • Similituds i diferències de la prevenicón entre dos països u Europeu i un altre de l'Est
 • Fitxes tècniques bilingues /trilingues per a la informació formació de la prevenció en obra

DEPARTAMENT DE FINANCES I COMPTABILITAT

Mª Jesús Muñoz Torres

 • La Responsabilitat Social Corporativa com a instrument de millora dels resultats en l'àmbit de la salut i seguretat en el treball. Un enfocament pràctic.
 • Anàlisi i quantificació de la inversió en prevenció i seguretat en el treball, un enfocament de triple compte de resultats.

DEPARTAMENT DE DRET DEL TREBALL I SEGURETAT SOCIAL

Emparo Garrigues

Arantzazu Vicente

Inmaculada Ballester

 • Investigació jurídica en matèria de prevenció de riscos laborals.
 • Aspectes jurídics convergents amb aspectes de protecció pel sistema de seguretat social
 • L'obligació de formació en la prevenció de riscos laborals
 • La vigilància de la salut: una perspectiva preventiva i recuperadora.
 • Riscos professionals (en qualsevol sector d'activitat)
 • Les imprudències en l'àmbit dels riscos professionals
 • Avaluació de riscos en el sector de pesca litoral

DEPARTAMENT DE QUÍMICA INORGÀNICA I ORGÀNICA

Vicente Esteve

Guillermo Monrós

 • Soroll: Mesura i conseqüències. Mapes de soroll.
 • Seguretat contra incendis i explosions: Document de protecció contra explosions.
 • Risc químic: Accidents greus (Accidents majors).

DEPARTAMENT D'ENGINYERIA DE SISTEMES INDUSTRIALS I DISSENY

Teyma Piqueres

 • Prevenció de riscos d'electricitat

DEPARTAMENT D'HISTÒRIA, GEOGRAFIA I ART

Mª Victoria Quereda

 • Prevenció de riscos relacionada amb contaminants

DEPARTAMENT D'ADMINISTRACIÓ D'empreses I MÀRQUETING

Manuel Civera Satorres

 • La Implicació i Satisfacció del Personal Sanitari dels Hospitals Públics en els Sistemes Integrats de Prevenció de les seves respectives àrees de treball i la seva projecció i impacte en l'eficàcia i eficiència en el desenvolupament de les seves activitats: Propostes de Millora.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dr. Francisco Palmero Cantero. Departament Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia.

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretari: Consuelo Gómez Iñiguez
 • Vocals: Joan Franco González, Vicente Esteve Cano.
 • Estudiantat: Delegada: Silvia Benages Ocaña .
 • Representant en la Comissiò Coordinadora de màsters: Vicente Esteve Cano

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Francisco Palmero Cantero
Telèfon: 964 729 694
palmero@uji.es

Departaments implicats

UNIVERSITAT JAUME I

 • Departament de Química Inorgànica i Orgànica
 • Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció
 • Departament d´Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny
 • Departament de Dret del Treball i de la Seguretat Social
 • Departament de Psicologia Bàsica, Clínica i Psicobiologia
 • Departament de Psicologia Evolutiva, Educativa, Social i Metodologia

Externs:

 • Gabinet Tècnic de Seguretat i Higiene en el Treball
 • Centre Nacional de Condicions de Treball.(INSMT)
 • Inspecció Territorial de Treball i Seguretat Social
 • Ministeri de Foment (Inspecció de Bucs)
 • Excm. Ajuntament de Castelló
 • Unió de Mútues
 • Asepeyo
 • SGS
 • Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball de Castelló.
 • Institut Valencià de Seguretat i Salut en el Treball de València.

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

La coordinadora de pràctiques externes és Consolación Gómez Íñiguez.

Coordinació del treball final de màster

El coordinador del Treball Final de Màster és Francisco Palmero Cantero.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000006

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000006

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Prevenció de Riscos Laborals (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus