UJI
 • UJI
 • Treball final de màster

Treball final de màster

Treball final de màster

Constitueix una assignatura del pla d´estudis de 12 crèdits ECTS. És el resultat d´un treball personal i autònom de l´estudiant realitzat sota la tutela d´un professor que ha de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública. El treball ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Màster universitari.


El contingut del treball podrà correspondre a una de les següents tipologies:

 • Treballs experimentals relacionats amb la titulació i proposats pels docents que participen en el títol, que podran desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres de recerca, empreses i organitzacions afins.
 • Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació.
 • Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l´exercici professional per als quals qualifica el títol.
 • Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació.
 • Altres treballs proposats pels docents o els propis estudiants, que siguen acceptats per la Comissió de Titulació de Màster (la qual serà detallada més endavant i que a partir d´ara ens referirem a ella com a Comissió).

Títols del treball final de màster oferits pels professors:

PDE Surfaces: Construcció de superfícies polinòmiques harmòniques i biharmòniques

 • Ana Arnal (parnal@uji.es)

Tractament numèric d'equacions diferencials amb Mathematica

 • Fernando Casas (casas@uji.es)

Anàlisi comparativa d'algunes mesures de qualitat de regles d'associació

 • Pablo Gregori (gregori@uji.es)

Teoria de cues. Xarxes de cues

 • María Victoria Ibáñez (mibanez@uji.es)

Mostreig més enllà de Shanon. Estudi general de la teoria del mostreig amb un èmfasi especial en casos en què és possible reconstruir senyals muestradas per sota de la taxa de Nyquist

 • Jorge Galindo (jgalindo@uji.es)

Desenvolupament de Processadors sèrie paràgraf de Neuman. Aplicació a la determinació de la Figura de Fluids extensos en rotació

 • José Antonio López (lopez@uji.es)

Mesures sobre varietats

 • Jorge Mateu (mateu@uji.es)

Equivalència de mesures de Gauss en l'esfera

 • Jorge Mateu (mateu@uji.es)

Mesures relacionades amb processos puntuals espai-temporals

 • Jorge Mateu (mateu@uji.es)

Aplicacions algebraiques de les bases de Gröbner

 • Antonio Beltrán (beltran@uji.es)

Propietats d'espais de funcions contínues amb rang en els números difusos

 • Juanjo Font (font@uji.es)

Accions de grups precompactos

 • Manuel Sanchis (sanchis@uji.es)

Codis, criptografia i esquemes de compartició de secrets

 • Carlos Galindo (galindo@uji.es)

Mètodes numèrics per a la mecànica de fluids

 • Vicente Martínez (martinez@uji.es)

Codis: clàssics i quàntics

 • Fernando Hernando (carrillf@uji.es)

Geometria diferencial

 • Vicente Palmer (palmer@uji.es)

Sistemes Dinàmics per al Manteniment de Turbines Aeronàutiques

 • Juan Momparler (momparle@uji.es)

Àlgebra commutativa combinatòria

 • Julio Moyano (moyano@uji.es)

Ajust de estadístic de corbes. Modelització de cabals hidràulics

 • Sergio Chiva (schiva@uji.es)
 • Vicente Martínez (martinez@uji.es)

Morfologia Matemàtica

 • Irene Epifanio (epifanio@uji.es)

 

D'altra banda, també està l'opció que l'alumne propose un títol de TFM al professor expert en dita en el tema.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Més informació ací.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus