UJI

Matemàtica Computacional (a distància)

Última modificació: 22/02/2016 | Font: InfoCampus

L’objectiu general del màster universitari en Matemàtica Computacional és formar, d’una manera integral i integrada, professionals en l’àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l’empresa. [Llegir més]

Modalitat: a distància.

Pla d'estudis anterior

 

Introducció

Presentació

L’objectiu general del màster en Matemàtica Computacional és formar, d’una manera integral i integrada, professionals en l’àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l’empresa.

Perfil d'ingrés. Es recomana que la procedència de l'alumnat sigua de les següents titulacions: Enginyers Tècnics i Superiors, Llicenciats en Ciències Físiques, Químiques, Matemàtiques i Econòmiques. Graduats de l'àmbit científic de les noves titulacions en què s'han reconvertit les anteriors. Per a qualsevol altra titulació, i depenent de l'expedient acadèmic presentat, la Comissió de Gestió del Màster assignarà els complements de formació adequats que permetin superar els objectius d'aprenentatge programats en el pla d'estudis.

El perfil del titulat és polivalent, combina una sòlida base matemàtica amb una excel·lent formació tècnica en informàtica, i està preparat per a l’ús de sofisticades eines informàtiques amb la capacitat d’abstracció d’un matemàtic. Té capacitat per a dirigir consultories, assessories financeres i industrials, centres de càlcul, etc. A més, depenent de l’especialitat triada, podrà estar capacitat per a investigar en matemàtiques pures i aplicades i en ciències de la computació o per a seguir un camí professional en l’empresa.

Més informació en la web pròpia del màster:

http://www.mastermatcomp.uji.es

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / juliol 2018).

Docència presencial: octubre 2017 / juny 2018.

Crèdits i import

60 ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

 

Objectius

Objectiu general: formar d´una manera integral i integrada professionals en l´àmbit de la modelització matemàtica de problemes de la indústria i de l'empresa.

Objectiu específics:

 • Ser capaç de plantejar matemàticament problemes de la indústria i de l´empresa d´una certa complexitat, identificar o idear mètodes matemàtics teòrics-computacionals.
 • Formació especialitzada en càlcul científic, simulació i tècniques estadístiques que permeten la inserció en equips d´I+D.
 • Adquirir una formació especialitzada en programari industrial i estadístic.
 • Aprofundir en el coneixement de models i tècniques matemàtiques que permeten el plantejament i la busca de solucions en problemes del món real.
 • Iniciar-se en les tècniques de la investigació matemàtica.

Coneixements previs recomanables

Es recomana tindre coneixements previs de ciències bàsiques (matemàtiques, química, física i informàtica).

Orientació

El programa de Màster es proposa amb dues orientacions, una dirigida al camp de la investigació R+D+I, i una altra de caràcter fonamentalment professional.

Orientació investigadora: l'alumne del màster adquirirà la formació necessària per a incorporar-se a equips, en el sector públic o privat, que desenvolupen programes de R+D+i en camps relacionats amb la computació. Així mateix s'adquiriran els coneixements necessaris per a realització d'un doctorat en qualsevol tema específic relacionat amb les línies d'investigació del Departament de Matemàtiques o altres línies de caràcter cientificotècnic.

Orientació professional: el màster proporcionarà a l'estudiant els recursos necessaris per a incorporar-se al sector en múltiples activitats, en les quals siga necessari el coneixement de les propietats i aplicacions de la computació i les matemàtiques.

Eixides professionals

 • Direcció d´equips de desenvolupament de programari.
 • Direcció i gestió de projectes informàtics i industrials.
 • Direcció de departaments informàtics de les empreses.
 • Consultores i assessories financeres.
 • Centres de càlcul en empreses industrials.
 • Empreses o instituts estadístics.

Beques pròpies i ajudes

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

L'òrgan d'admissió dels futurs estudiants del Màster de Matemàtica Computacional és la comissió de titulació del mateix que, a més dels coordinadors, està formada per la Comissió d'Investigació del Departament de Matemàtiques. La Comissió de Titulació del Màster, té les funcions assignades per la normativa pròpia de la universitat en l'apartat b) de la secció III de la normativa dels estudis oficials de postgrau de la Universitat Jaume I (http://www.uji.es/es/infoest/estudis/postgrau/oficial/0809/normpost.html), entre les quals es troba la gestió de l'admissió dels estudiants. Els futurs estudiants hauran d'acreditar un nivell de llengua anglesa B1 del Marc Comú Europeu de Referència de les llengües o en defecte d'això realitzar una prova que acredite aquest nivell.

Titulats i titulades en enginyeries tècniques i superiors, llicenciatures en Ciències Físiques, Químiques, Matemàtiques i Econòmiques. Graduats de les titulacions en què s´han reconvertit aquestes especialitats. Tots els estudiants o professionals que disposen d´un títol universitari.

El procés d’admissió d’estudiants al màster consta de les fases següents:


1. Presentació de la sol·licitud d’admissió. Les dades i documentació sol·licitades són: nom i cognoms, fotocòpia compulsada del DNI/passaport, certificació del títol amb què accedeix al màster on conste l’expedient, i currículum  abreviat on conste l’experiència laboral. En el cas de títols estrangers s’aplicarà la normativa de la Universitat.
2. Procés d’entrevistes personals als candidats que provinguen de titulacions no afins a les matèries del màster. Les titulacions afins al màster són les enginyeries i les llicenciatures en Ciències Físiques, Química, Matemàtiques i Econòmiques, o els graus en què aquestes es reconvertisquen en la futura reforma dels títols de grau. L’objectiu d’aquestes entrevistes és conèixer si el grau de coneixements mínims de cada estudiant és adequat per a iniciar el màster. En el cas d’estudiants estrangers, aquesta entrevista també té com a objecte determinar els coneixements de l’alumnat d’anglès i d’espanyol.
3. Publicació de la resolució d’alumnes admesos per part del Departament de Matemàtiques.

COMPLEMENTS DE FORMACIÓ:

L'estudiantat procedent de les llicenciatures de Matemàtiques, Física i enginyeries superiors, així com dels graus actuals en els quals aquestes s'han reconvertit no necessita cursar complements de formació. A l'estudiantat de la resta de titulacions que donen accés al màster es recomana l'assistència a les següents assignatures del grau en Matemàtica Computacional de la Universitat Jaume I:

MT1011 Ampliació de Matemàtiques
MT1018 Fonaments de Geometria
MT1021 Ampliació d'Estadística i Investigació Operativa
MT1025 Àlgebra Abstracta
MT1026 Equacions Diferencials

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Matemàtica Computacional (A distància):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Matemàtica Computacional (A distància) l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional i/o per crèdits cursats en Ensenyaments Superiors Oficials no Universtaris.

Oferta de places

S'oferten 10 places en la modalitat a distància.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Matemàtica Computacional per la Universitat Jaume I, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD 1393/2007:

Poseer y comprender conocimientos que aporten una base u oportunidad de ser originales en el desarrollo y/o aplicación de ideas, a menudo en un contexto de investigación.

 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions ‐ i els coneixements i raons últimes que les sustenten - a públics especialitzats i no especialitzats d´una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

Competències genèriques

CG01 - Conèixer i comprendre l'ampli panorama de la matemàtica actual, tant en les seues línies d'investigació, com en metodologies, recursos i problemes que aborda en diversos àmbits cientificotècnics.
CG02 - Estudiar i realitzar una introducció en la investigació de les teories matemàtiques en desenvolupament, així com en la seua aplicació en les tècniques computacionals.
CG03 - Aplicar els coneixements matemàtics en entorns nous o poc coneguts camp de la ciència, la tecnologia, l'empresa i/o les ciències socials.
CG04 - Treballar en entorns cooperatius i multidisciplinaris en l'àmbit de les matemàtiques avançades.
CG05 - Cercar i utilitzar bibliografia, bases de dades i recursos documentals físics i/o electrònics generals i específics de les Matemàtiques computacionals.
CG06 - Prendre decisions a partir de consideracions abstractes, per a organitzar, planificar i resoldre qüestions complexes de caràcter matemàtic/matemàtic computacional.

Competències específiques

CE01 - Usar eines matemàtiques de nivell avançat en l'àmbit del càlcul científic i la simulació numèrica.
CE02 - Usar tècniques estadístiques avançades en l'àmbit de la computació.
CE03 - Usar adequadament eines matemàtiques i computacionals aplicades en el disseny de programari industrial.
CE04 - Identificar les teories matemàtiques fonamentals necessàries per a la construcció de models a partir de problemes d'altres disciplines.
CE05 - Usar i aplicar les tècniques de resolució dels models matemàtics mitjançant l'aplicació de les eines adequades.
CE06 - Reconèixer el paper de la matemàtica en la resolució efectiva i real de problemes industrials.
CE07 - Reconèixer i usar el programari científic apropiat per a la resolució d'un problema matemàtic.
CE08 - Aplicar els mètodes de les matemàtiques per a la resolució de problemes de modelització.
CE09 - Dissenyar i aplicar mètodes de xifrat per a la protecció de la informació.
CE10 - Utilitzar les tècniques geomètriques apropiades per a modelar problemes reals.
CE11 - Aplicar les tècniques matemàtiques adequades per al tractament d'imatges.
CE12 - Comprendre teories matemàtiques abstractes.

Més informació en:
www.mastermatcomp.uji.es/pdf/competencias.pdf

Pla d'estudis

PRIMER SEMESTRE

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

 • Modelització de Sistemes Discrets (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Modelització de Sistemes Continus (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Anàlisi Estadística de Sistemes (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Mètodes Matemàtics en Equacions en Derivades Parcials (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Mètodes Avançats de Programació Científica (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Geometria Computacional (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Anàlisi Matemàtica Avançada (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Mètodes Avançats de la Recerca Operativa (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Mineria de Dades (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Programari de Modelització de Sistemes Industrials (6 crèdits ECTS) (OB)

SEGON SEMESTRE 

ASSIGNATURES OBLIGATÒRIES

 • Teoria del Senyal: Anàlisi de Fourier i Ondetes (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Àlgebra Computacional (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Criptologia. Aplicacions a la Seguretat Informàtica i Comercial (3 crèdits ECTS) (OB)
 • Simulació de Sistemes (2 crèdits ECTS) (OB)
 • Cicle de Conferències (1 crèdit ECTS) (OB)
 • Treball de Final de Màster (12 crèdits ECTS) (TFM)

ASSIGNATURES OPTATIVES (cal triar una de les dos orientacions)

Orientació investigadora:

 • Teoria Algebraica de la Informació (3 crèdits ECTS) (OP)
 • Teoria de la Mesura i Probabilitat (3 crèdits ECTS) (OP)

Orientació professional:

 • Pràctiques Externes (6 crèdits ECTS) (PE)

Segons la titulació de procedència, la coordinació del màster assignarà matèries del grau en Matemàtica Computacional per a completar la formació.

Guies docents de les assignatures

Horaris

Aula: TD2043 (enfront del Centre Sanitari)
Laboratori SIQ025: TD0208AI
Inici d'activitats (incloent SIQ025/SIQ525): 17 d'octubre de 2016. (Pendent d'actualització)

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2017/18 ací.

http://www.mastermatcomp.uji.es/horarios.php

 

Continuar la meua formació

Una vegada obtingut el títol de màster, l´alumnat pot continuar els seus estudis per a realitzar la seua tesi doctoral dins del programa de doctorat.

Coordinació docent

La coordinació docent es du a terme mitjançant la Comissió de Titulació de Màster, que és l’òrgan d’assessorament encarregat de facilitar l’organització i la coordinació dels ensenyaments, i que està presidida per la Direcció corresponent. En l’apartat següent es detalla aquesta comissió.

La Comissió de Titulació de Màster

És l’encarregada de vetllar pel compliment dels objectius del màster, així com de dur a terme totes aquelles mesures encaminades al correcte desenvolupament d’aquest.

Composició

La Direcció del màster, nomenada a aquest efecte pel Rectorat

Un mínim de dos membres i un màxim de vuit, del personal docent i investigador que imparteix docència en el màster que tinga vinculació permanent amb la Universitat Jaume I i dedicació a temps complet, triats per el professorat del màster.

Una persona en representació de l’estudiantat triada entre els delegats i delegades i subdelegats i subdelegades del màster.

Funcions

Assignar a l’estudiantat el professorat que ha de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Màster.

Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster

Coordinar l’assignació de places per a l’estada en pràctiques de l’estudiantat i designar el professorat tutor corresponent.

Definir els criteris específics d’admissió i selecció de l’estudiantat dins de la normativa vigent.

Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió de l’estudiantat amb estudis estrangers sense homologar.

Establir els tribunals que han d’avaluar els treballs de final de màster.

Gestionar els recursos econòmics del màster.

Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits cursats en unes altres ensenyaments universitaris oficials.

Proposar a la Junta de Centre la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència di les assignatures del màster.

Proposar a la comissió corresponent per a la seua autorització, si escau, el personal professional o investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o més professors o professores col·laboren en les activitats formatives del màster.

Realitzar un seguiment del desenvolupament del pla d’estudis i responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat que s’ha establert en el títol.

Resoldre les sol·licituds d’admissió de l’estudiantat i determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar l’alumnat admès en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió i selecció definits.

Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent i tutories que s’hagen establert en la implantació del títol.

Qualsevol altra funció necessària per a la correcta ordenació acadèmica del màster.

Finalment, s'informa que els professors del màster realitzen reunions periòdiques de coordinació de continguts, es tracten incidències i proposen accions de millora, almenys una reunió per semestre.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia i avaluació. 

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en el Màster són:

 • Ensenyaments teòrics. Exposició de la teoria per part del professor (lliçó magistral). Es potenciarà la participació de l'alumne mitjançant debats i discussions.
 • Ensenyaments pràctics, on l'alumne haurà d'aplicar els continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori. Les tècniques utilitzades seran: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.
 • Seminaris. Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics).
 • Tutories. Treball personalitzat amb un alumne o grup, a l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.). Les tècniques utilitzades seran: ensenyament per projectes, supervisió de grups de recerca, tutoria especialitzada, etc.
 • Treball personal. Preparació per part de l'estudiant de forma individual o *grupal de seminaris, recerques, treballs, memòries, etc.
 • Avaluació. Existeixen diverses tasques i proves dedicades a l'avaluació de les competències del Màster.

Les metodologies docents contemplades en el Màster són:

 • Lliçó Magistral: Mètode expositiu consistent en la presentació d'un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l'exposició verbal per part del professor dels continguts sobre la matèria objecte d'estudi.
 • Resolució d'exercicis i problemes: Situacions on l'alumne ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Estudi de casos: Anàlisi intensiva i complet d'un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-ho, interpretar-ho, resoldre-ho, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-ho i, en ocasions, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes: Mètode d'ensenyament-aprenentatge en el qual els estudiants duen a terme la realització d'un projecte en un temps determinat per resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d'una sèrie d'activitats i tot això a partir del desenvolupament i aplicació d'aprenentatges adquirits i de l'ús efectiu de recursos.

Les tasques i proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster seran les següents: 

 • Resolució d'exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per transformar la informació proposada inicialment.
 • Memòries i informes de pràctiques. Execució de tasques pràctiques mitjançant l'ús de l'ordinador amb paquets informàtics per posteriorment elaborar un memòria. Aquesta té com a funció informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. La memòria de pràctiques externes té la seva pròpia estructura i ja ha estat detallada.
 • Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes.
 • Realització i defensa d'una memòria. Desenvolupament d'un treball escrit proposat pel professor que haurà de ser defensat a l'aula i amb públic. A més de la qualitat del treball s'avaluarà també l'exposició oral del mateix.
 • Realització i defensa pública del treball de final de Màster. Prova consistent en l'elaboració d'un informe sobre la recerca duta a terme i la seva exposició i defensa pública davant un tribunal d'experts.
 • Participació activa en sessions acadèmiques. Valora la participació i implicació de l'estudiant en el desenvolupament de les classes.
 • Projectes. Es valora la planificació, disseny i realització del mateix, així com el seu desenvolupament i aplicació.
 • Assistència a seminaris. Es valora la participació i implicació de l'estudiant en el desenvolupament de les sessions acadèmiques, conferències, etc.

En la modalitat a distància les exigències de resultats d'aprenentatge seran les mateixes que per al grup presencial. No obstant això, la metodologia, com no pot ser d'una altra manera, serà diferent i estarà basada en una combinació del treball personal reforçat amb una labor tutorial utilitzant eines com Openmeeting, Blackboard Collaborate o similars. En aquest cas, la tutoria com a recurs docent resulta fonamental, serà  "d'ús obligatori" perquè l'alumne pugui seguir un programa d'aprenentatge amb garanties.

Pràctiques externes

Les estades en pràctiques constitueixen una assignatura de segon semestre de 6 crèdits ECTS, té per objecte el coneixement per part de l´alumnat de la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn social en l´àmbit de les seues futures i respectives professions, i l´especialització professional, per mitjà de la consecució, en particular, de les següents finalitats:

 • Formació integral del personal titulat, equilibrant teòrica i pràctica.
 • Adquisició per part de l´alumnat de la metodologia de treball adequada a la realitat en la qual hauran d´operar.
 • Obtenció d´experiència que propicie la inserció de l´alumnat en l´àmbit laboral.
 • Desenvolupament de la capacitat de decisió i de l´esperit crític de l´alumnat.
 • Preparació de l´alumnat per al desenvolupament d´activitats en grup.

El tipus d´empresa en el qual es poden desenvolupar aquesta estada és d´ampli espectre. Especialment indicades seran aquelles empreses o centres de recerca que per al seu funcionament requerisquen la realització de càlculs científics o estadístics, així mateix totes aquelles empreses que utilitzen habitualment tècniques de la recerca operativa o simulació. Podem citar, entitats financeres amb centre de càlcul, empreses amb departament d´estadística, consultores, etc.

Més informació en:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2017/estudio/42554/eep

Consulta les entitats cooperadores.

 

Treball final de màster

Treball final de màster

Constitueix una assignatura del pla d´estudis de 12 crèdits ECTS. És el resultat d´un treball personal i autònom de l´estudiant realitzat sota la tutela d´un professor que ha de presentar-se i defensar-se de forma individual i pública. El treball ha de mostrar de forma integrada els continguts formatius rebuts i les competències adquirides associades al títol de Màster universitari.


El contingut del treball podrà correspondre a una de les següents tipologies:

 • Treballs experimentals relacionats amb la titulació i proposats pels docents que participen en el títol, que podran desenvolupar-se en departaments universitaris, laboratoris, centres de recerca, empreses i organitzacions afins.
 • Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació.
 • Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l´exercici professional per als quals qualifica el títol.
 • Treballs relacionats amb pràctiques externes de la titulació.
 • Altres treballs proposats pels docents o els propis estudiants, que siguen acceptats per la Comissió de Titulació de Màster (la qual serà detallada més endavant i que a partir d´ara ens referirem a ella com a Comissió).

Títols del treball final de màster oferits pels professors:

PDE Surfaces: Construcció de superfícies polinòmiques harmòniques i biharmòniques

 • Ana Arnal (parnal@uji.es)

Tractament numèric d'equacions diferencials amb Mathematica

 • Fernando Casas (casas@uji.es)

Anàlisi comparativa d'algunes mesures de qualitat de regles d'associació

 • Pablo Gregori (gregori@uji.es)

Teoria de cues. Xarxes de cues

 • María Victoria Ibáñez (mibanez@uji.es)

Mostreig més enllà de Shanon. Estudi general de la teoria del mostreig amb un èmfasi especial en casos en què és possible reconstruir senyals muestradas per sota de la taxa de Nyquist

 • Jorge Galindo (jgalindo@uji.es)

Desenvolupament de Processadors sèrie paràgraf de Neuman. Aplicació a la determinació de la Figura de Fluids extensos en rotació

 • José Antonio López (lopez@uji.es)

Mesures sobre varietats

 • Jorge Mateu (mateu@uji.es)

Equivalència de mesures de Gauss en l'esfera

 • Jorge Mateu (mateu@uji.es)

Mesures relacionades amb processos puntuals espai-temporals

 • Jorge Mateu (mateu@uji.es)

Aplicacions algebraiques de les bases de Gröbner

 • Antonio Beltrán (beltran@uji.es)

Propietats d'espais de funcions contínues amb rang en els números difusos

 • Juanjo Font (font@uji.es)

Accions de grups precompactos

 • Manuel Sanchis (sanchis@uji.es)

Codis, criptografia i esquemes de compartició de secrets

 • Carlos Galindo (galindo@uji.es)

Mètodes numèrics per a la mecànica de fluids

 • Vicente Martínez (martinez@uji.es)

Codis: clàssics i quàntics

 • Fernando Hernando (carrillf@uji.es)

Geometria diferencial

 • Vicente Palmer (palmer@uji.es)

Sistemes Dinàmics per al Manteniment de Turbines Aeronàutiques

 • Juan Momparler (momparle@uji.es)

Àlgebra commutativa combinatòria

 • Julio Moyano (moyano@uji.es)

Ajust de estadístic de corbes. Modelització de cabals hidràulics

 • Sergio Chiva (schiva@uji.es)
 • Vicente Martínez (martinez@uji.es)

Morfologia Matemàtica

 • Irene Epifanio (epifanio@uji.es)

 

D'altra banda, també està l'opció que l'alumne propose un títol de TFM al professor expert en dita en el tema.

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFM a la Universitat Jaume I.

Més informació ací.

 

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dr. Vicente Martínez. Catedràtic d´universitat de Matemàtica Aplicada.

Dr. Manuel Sanchis. Catedràtic d´universitat d´Anàlisi Matemàtica.

Resta de membres de la Comissio de titulació:

 • Secretari: Juan José Font Ferrandis
 • Vocals: Ana Lluch Peris, Irene Epifanio López, Carlos Galindo Pastor
 • Estudiantat: Delegat, Rubén González Sospedra
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Vicente Martínez García

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Vicente Martínez García
Telèfon: 964 728 377 | martinez@mat.uji.es
Manuel Sanchis López
Telèfon: 964 728 408 | sanchis@mat.uji.es

Departaments implicats

 • Departament de Matemàtiques
 • Departament d´Enginyeria Mecànica i Construcció

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Juan Carlos Momparler Pechuán, Prof. Titular d´Esc. Univer., Àrea de Matemàtica Aplicada, UJI

Manuel Sanchis López, Catedràtic d´Universitat, Àrea d´Anàlisi Matemàtic, UJI

Vicente Martínez García, Catedràtic d´Universitat, Àrea de Matemàtica Aplicada, UJI

Més informació:

http://ujiapps.uji.es/sia/rest/publicacion/2016/estudio/42554/eep

Coordinació del treball final de màster

Manuel Sanchis López, Catedràtic d'Universitat, Àrea d'Anàlisi Matemàtica, UJI

Vicente Martínez García, Catedràtic d'Universitat, Àrea de Matemàtica Aplicada, UJI

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000018

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000018

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Matemàtica Computacional (Pla de 2013) (A distància)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume Iamb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.

L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits.

En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus