UJI
 • UJI
 • Criteris d'admissió

Criteris d'admissió

Després d'un procés d'avaluació de les sol·licituds, s'admetran fins a 32 estudiants cada any acadèmic, sent la meitat d'ells admesos en la Universida de Nova de Lisboa i l'altra meitat en la Universitat Jaume I. Els requisits d'entrada vindran fixats per les respectives lleis nacionals d'Educació Superior a Espanya i Portugal.

Un dels requisits d'admissió consisteix a haver-hi superat l'equivalent a un grau de sis semestres (= 180 crèdits ECTS) o més, segons el país de procedència de l'estudiant. En cas d'acreditar 150 crèdits ECTS d'una titulació universitària i satisfer els altres criteris, l'estudiant podria ser admès provisionalment. Per a l'admissió final, l'estudiant ha d'acreditar el seu títol o diploma fins a l'15 de juliol del respectiu any acadèmic. El Programa de Master en Tecnologia Geoespacial es recomana a estudiants amb titulacions rellevants a les àrees d'aplicació de la Informació Geogràfica. En cas de no estar clara aquesta rellevància, el comitè d'avaluació o el coordinador del Programa de Master decidirà sobre la seva rellevància.

El programa d'estudi del Master s'impartirà en anglès. Per tant, es requerirà un certificat TOEFL (mínim 500 punts) o equivalent.

La sol·licitud d'admissió haurà d'incloure la següent documentació:

 • Certificat d'ensenyament mitjà
 • Diploma universitari, incloent certificat de notes
 • Prova d'anglès
 • Carta de motivació
 • Currículum acadèmic
 • Cartes de referència (mínim 2)

Cada any, la data límit de lliurament de sol·licituds de les Beques Erasmus Mundus és el 15 de gener. La notificació final de les mateixes es realitza a l'abril.

Les inscripcions dels alumnes que no demanen aquestes beques es poden lliurar fins al 31 de juliol, i la notificació d'admissió es pot comunicar fins a l'1 de setembre.

Les sol·licituds dels estudiants seran avaluades per un mateix nombre de representants de les tres institucions participants.

Les sol·licituds dels estudiants seran avaluades per un mateix nombre de representants de les tres institucions participants. Els criteris d'avaluació són els següents:

 • Certificats d'ensenyament mitjà i universitari
 • Domini de l'idioma anglès,
 • Anàlisi de les cartes de motivació,
 • Anàlisi de currículums
 • Anàlisis de les cartes de referència
 • Dels tres últims punts, s'estableixen els següents criteris:
 • Resultats acadèmics
 • Habilitats bàsiques en IG y/ o de IT
 • Actituds dels sol·licitants per a la investigació
 • Motivació pel programa d'estudi
 • Personalitat, incloent competències socials i multiculturals
 • Aspectes formals de la pròpia sol·licitud

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari Erasmus Mundus en Tecnologia Geoespacial l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 13 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Informació proporcionada per: InfoCampus