UJI

Presentació

El màster en Enginyeria Industrial sorgeix dins del marc de l'espai europeu d'educació superior (EEES), i juntament amb el grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials conforma la clàssica titulació d'Enginyer Industrial, la qual porta impartint-se en el nostre país des de fa més de 150 anys.

El màster en Enginyeria Industrial oferit en la Universitat Jaume I arreplega l'experiència de les dues dècades que porta impartint-se la titulació d'Enginyeria Industrial en aquesta Universitat, i en ell es consolida la formació generalista i multidisciplinària característica d'aquesta titulació. Aquesta formació fa possible que avui dia hi haja enginyers industrials en àrees tan diverses com a gerència, direcció i gestió de la producció, gestió de compres, manteniment, disseny mecànic, elèctric i tèrmic de maquinària i equips, automatització i control, desenvolupament de projectes de construccions i instal·lacions industrials, urbanisme, etc. La formació generalista és també la que fa que siga un professional molt valuós per a les xicotetes i mitjanes empreses, la qual cosa és corroborat per la gran oferta de treball existent per als titulats en Enginyeria Industrial, situant-la entre les titulacions amb major taxa d'ocupabilitat. La formació de la titulació ofereix a més una base sòlida per a continuar aprenent una vegada s'accedeix al mercat laboral.

Els titulats egressats d'aquest Màster obtindran les atribucions professionals pròpies de l'Enginyer Industrial reconegudes pel Decret de 18 de setembre de 1935 (Gaseta de Madrid n.º 263, de 20-5-35). A més, podran accedir als programes de doctorat per a continuar la seua formació investigadora, segons l'indicat en el Reial decret 99/2011 (BOE 10-02-2011).

En estar en l'EEES, s'obté una titulació reconeguda i convalidable en qualsevol dels països membres de la Unió Europea i el seu nivell acadèmic és equiparable a un segon cicle d'Enginyeria Superior.

Es tracta d'un Màster de caràcter presencial, l'estructura del qual es basa en l'ordre CIN/311/2009, de 9 de febrer, per la qual s'estableixen els requisits per a la verificació dels títols universitaris oficials que habiliten per a l'exercici de la professió d'Enginyer Industrial. Es planteja en 90 ECTS, estructurats semestres de 30 crèdits cadascun. En cada semestre hi ha assignatures que pertanyen a tres mòduls, a més del treball final de màster:

  • Mòdul de Tecnologies Industrials (38 ECTS)
  • Mòdul de Gestió (22,5 ECTS)
  • Mòdul d'Instal·lacions, Plantes i Construccions Complementàries (20,5 ECTS)
  • Treball Final de Màster (9 ECTS)

El pla d'estudis es desenvolupa en tres semestres acadèmics (un curs i mig). S'ofereixen dos grups de quaranta places cadascun. Un comença el curs acadèmic a la fi de setembre, i l'altre a principis de febrer. Els horaris de teoria, problemes i laboratori, estan concentrats principalment en els matins.

Els alumnes acollits al programa EURUJI cursen el Màster com a última etapa de la seua formació per a obtenir el doble títol d'Enginyer Industrial per la Universitat Jaume I,  i el d'Enginyer per l'INSA de Lyon o Toulouse.

Informació proporcionada per: InfoCampus