UJI
  • UJI
  • Coneixements previs recomanables

Coneixements previs recomanables

D'acord amb les directrius marcades per la Conferència de Directors d'Enginyeria Industrial i el Llibre Blanc de Titulacions de Grau d'Enginyeria de la Branca Industrial (Proposta de les Escoles Tècniques Superiors d'Enginyers Industrials), el perfil d'ingrés recomanat es correspon amb el de l'alumne que accedisca estant en possessió del Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials, que ha de complir amb el que es disposa en l'apartat 4.2.2 de l'Ordre CIN/311/2009. És a dir, alumnes amb una sòlida formació bàsica i una polivalència tecnològica donada per l'estudi de tecnologies generalistes. Les disciplines que conformen aquesta formació bàsica i de polivalència tecnològica són: Càlcul diferencial i Integral, Àlgebra, Estadística, Informàtica, Fonaments de Química, Mètodes Numèrics, Expressió Gràfica i Dibuix Assistit per Ordinador, Principis de Computació i Programació, Física General, Mecànica, Electricitat, Magnetisme, Components Electrònics, Electrotècnia, Teoria de Màquines, Elasticitat, Resistència de Materials, Mecànica de Fluids, Termodinàmica, Transferència de Calor, Ciència de Materials, Economia i Administració d'Empreses, Enginyeria Química, Enginyeria Tèrmica, Sistemes Automàtics, Màquines Elèctriques, Estructures, Tecnologia de Fabricació, Enginyeria del Medi Ambient i Enginyeria de Projectes.

Es recomana també que l'alumne que accedisca al màster tinga capacitat suficient de comunicació oral i escrita en les llengües oficials de la Comunitat Valenciana: castellà i valencià.

Informació proporcionada per: InfoCampus