UJI

Criteris d'admissió

L'admissió al màster es regula en el Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, i en la disposició addicional quarta, així com al Reial decret 861/2010 de 2 de juliol que modifica a l'anterior. L'article 17 que regula l'admissió als ensenyaments oficials de Màster queda amb el següent text:

Article 17. Admissió als ensenyaments oficials de Màster.

1. Els estudiants podran ser admesos a un Màster conforme als requisits específics i criteris de valoració de mèrits que, si escau, siguen propis del títol de Màster Universitari o establisca la universitat.

2. La Universitat inclourà els procediments i requisits d'admissió en el pla d'estudis, entre els quals podran figurar complements formatius en algunes disciplines, en funció de la formació prèvia acreditada per l'estudiant. Aquests complements formatius podran formar part del Màster sempre que el nombre total de crèdits a cursar no supere els 120.

3. En tot cas, formen o no parteix del Màster, els crèdits corresponents als complements formatius tindran, a l'efecte de preus públics i de concessió de beques i ajudes a l'estudi la consideració de crèdits de nivell de Màster.

4. Aquests sistemes i procediments hauran d'incloure, en el cas d'estudiants amb necessitats educatives específiques derivades de discapacitat, els serveis de suport i assessorament adequats, que avaluaran la necessitat de possibles adaptacions curriculars, itineraris o estudis alternatius.

5. L'admissió no implicarà, en cap cas, modificació alguna dels efectes acadèmics i, si escau, professionals que corresponguen al títol previ que estiga en possessió l'interessat, ni el seu reconeixement a altres efectes que el de cursar ensenyaments de Màster.

Disposició addicional quarta.

Efecte dels títols universitaris oficials corresponents a l'anterior ordenació.

1. Els títols universitaris oficials obtinguts conforme a plans d'estudis anteriors a l'entrada en vigor del present reial decret mantindran tots els seus efectes acadèmics i, si escau, professionals.

2. Els qui, estant en possessió d'un títol oficial de Llicenciat, Arquitecte o Enginyer, pretenguen accedir a ensenyaments conduents a un títol de Grau obtindran el reconeixement de crèdits que procedisca conformement al que es disposa en l'article 13 del present reial decret.

Així mateix, podran accedir als ensenyaments oficials de Màster sense necessitat de requisit addicional algun, sense perjudici de l'establit en l'article 17. A més, les universitats, en l'àmbit de la seua autonomia, podran reconèixer crèdits a aquests titulats tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements derivats dels ensenyaments cursats i els previstos en el pla d'estudis dels ensenyaments de Màster sol·licitades.

Igualment, els titulats al fet que es refereix aquest apartat podran accedir directament al període d'investigació del Programa de Doctorat si estigueren en possessió del Diploma d'Estudis Avançats, obtingut d'acord amb el que es disposa en el Reial decret 778/1998, de 30 d'abril, o hagueren aconseguit la suficiència investigadora regulada en el Reial decret 185/1985, de 23 de gener.

3. Els qui, estant en possessió d'un títol oficial de Diplomat, Arquitecte Tècnic o Enginyer Tècnic, pretenguen cursar ensenyaments dirigits a l'obtenció d'un títol oficial de Grau, obtindran el reconeixement de crèdits que procedisca conformement al previst en l'article 13 del present reial decret.

Els titulats al fet que es refereix el paràgraf anterior podran accedir, igualment, als ensenyaments oficials de Màster sense necessitat de requisit addicional algun, sense perjudici de l'establit en l'article 17. En tot cas, les universitats, en l'àmbit de la seua autonomia, podran exigir formació addicional necessària tenint en compte l'adequació entre les competències i els coneixements derivats dels ensenyaments cursats en els plans d'estudis d'origen i els previstos en el pla d'estudis dels ensenyaments de Màster sol·licitades.

La Comissió de Titulació del Màster Universitari en Enginyeria Industrial serà l'òrgan encarregat de valorar les sol·licituds d'accés i admetre les que considere segons els criteris establits.

Els criteris d'admissió que aplicarà la Comissió de Titulació de Màster seran els següents:

1. Els alumnes amb el títol de Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials obtingut en la Universitat Jaume I (CIN-311/2009) tindran prioritat en l'admissió directa al Màster, fins a completar un contingent d'entrada de 60 places. Les sol·licituds d'aquests alumnes seran ordenades en funció de l'expedient i rendiment acadèmic.

2. La resta de places vacants, fins a completar el nombre de places de nou ingrés oferides podran ser cobertes per alumnes que complisquen els requisits d'accés abans esmentats a data de matricular-se.

3. La Comissió baremarà les sol·licituds d'admissió que estiguen dins de l'apartat anterior segons els següents criteris:

- Expedient. 40%. L'expedient es podrà afectar d'una sèrie de coeficients en funció de la Titulació del candidat, en els quals es valore el Grau, la Universitat i l'Adequació al perfil. Aquests coeficients seran fixats per la Comissió de Titulació de Màster i seran publics.

Titulació / Procedència

 • Graus amb Pla d’Estudis segons Ordre CIN/311/2009 (GETI, GIEnergia…)
  • UJI: -
  • No UJI: 0,7
 • Graus Enginyeria Rama Industrial amb Pla d’Estudis segons Ordre CIN/356/2009 (GIElèctric, GIMecànic, GIQuímic…)
  • UJI: 1
  • No UJI: *
 • Enginyeries Rama Industrial (pla d’estudi anterior a RD 1393/2007)
  • UJI: 0,9
  • No UJI: *
 • Enginyeries Tècniques Rama Industrial (pla d’estudi anterior a RD 1393/2007)
  • UJI: 0,9
  • No UJI: *
 • Graus Enginyeria Rama no Industrial (Disseny Industrial, Telecomunicacions, Informàtica…)
  • UJI: 0,6
  • No UJI: *
 • Enginyeries Tècniques Rama no Industrial (IT Disseny Industrial, Informàtica…)
  • UJI: 0,5
  • No UJI: *
 • Enginyeries Rama no Industrial (Eng. Camins, Teleco…)
  • UJI: 0,6
  • No UJI: *
 • Altres titulacions
  • UJI: 0
  • No UJI: 0

*A les titulacions no UJI se’ls reduirà el coeficiente en un 30% respecte a les corresponents titulaciones UJI

- Rendiment acadèmic (entès com el quocient entre els crèdits oficials del grau que ha cursat l'alumne (240cr. normalment) i els crèdits totals dels quals s'ha matriculat l'alumne en aquest grau). 25%

- Coneixement d'idiomes. 10%

- Experiència professional. 10%

- Entrevista personal. 15%

- Altres mèrits (opció a entrevista personal). 15%

Seran seleccionats aquells alumnes amb major puntuació obtinguda en la baremació.

· Els candidats amb titulacions no pertanyents a la branca de tecnologia i arquitectura, necessitarien cursar una gran quantitat de complements d'admissió, per la qual cosa se'ls considera amb un perfil d'ingrés no adequat, i no seran admesos al Màster d'Enginyeria Industrial. Als candidats amb aquest tipus de titulacions se'ls recomana cursar prèviament un Grau d'Enginyeria de la Branca Industrial i sol·licitar els reconeixements que considerin pertinents

4. La Comissió estudiarà els expedients dels alumnes seleccionats, per a establir els crèdits que han de cursar-se com a complements formatius per a obtenir el títol de Màster. L'establiment d'aquests crèdits es realitzarà en funció de les diferències entre el Pla d'Estudis del Grau d'Origen de l'alumne i el Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials impartit en la Universitat Jaume I, amb l'objectiu final que l'alumne que accedisca al Màster Universitari en Enginyeria Industrial tinga una sòlida base científica i tècnica.

Els crèdits a cursar es correspondran amb assignatures que conformen el Pla d'Estudis del Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials impartit en la Universitat Jaume I de Castelló.

En funció del contingut dels plans d'estudi de Grau que habiliten per a l'exercici d'Enginyer Tècnic Industrial impartits en la UJI, s'han seleccionat els complements de manera que els alumnes procedents d'aquests Graus adquirisquen la formació generalista/multidisciplinària el més similar possible a la qual adquireixen els alumnes que han cursat el Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials de la UJI

A tots els sol·licitants que no hagen cursat en el seu Grau, una assignatura d'Estada en Pràctiques amb un contingut major o igual a 6cr., la Comissió li exigirà cursar l'assignatura ET1034 Pràctiques Externes (6cr.) del Grau d'Enginyeria en Tecnologies Industrials de la UJI, com a complement formatiu.

En concret, per als Graus d'Enginyeria de la branca Industrial impartits en la Universitat Jaume I s'estableixen els següents complements formatius per a obtenir el títol de Màster:

GRAU D'ENGENYERIA EN TECNOLOGIAS INDUSTRIALS (CIN311/2009)
· Cap complement

GRAU D'ENGINYERIA MECÀNICA (CIN-351/2009)
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1030. Automatització Industrial
· ET1032. Informàtica Industrial

GRAU D'ENGINYERIA ELÈCTRICA (CIN-351/2009)
Els alumnes amb la intensificació en Energia hauran de cursar:
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1028. Dibuix Industrial
· ET1026. Teoria d'Estructures
· ET1032. Informàtica Industrial
Els alumnes amb la intensificació en electrònica, automàtica i informàtica industrial, hauran de cursar:
· ET1037. Calor i Fred Industrial
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1028. Dibuix Industrial
· ET1026. Teoria d'Estructures

GRAU D'ENGINYERIA QUÍMICA (CIN-351/2009)
· ET1022. Mètodes Matemàtics
· ET1032. Informàtica Industrial
· ET1030 Automatització Industrial
· ET1021. Instal·lacions Elèctriques de Baixa i Mitja Tensió
· ET1026. Teoria d'Estructures

Pots consultar els complements formatius per al Grau en Enginyeria en Disseny Industrial i Desenvolupament de productes ací.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Enginyeria Industrial:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Enginyeria Industrial l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 13,5 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

Informació proporcionada per: InfoCampus