Pla d'estudis

11/05/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Estructura del pla d’estudis

A continuació es mostra una descripció bàsica de cada un dels mòduls, així com dels crèdits mínims i màxims que han de cursar-se i possibles destinataris de cada un.

Mòdul d’Homogeneïtzació de Coneixements Bàsics

Atesa la varietat de perfils formatius dels futurs estudiants del màster s’ha considerat oportú incloure un primer mòdul d’homogeneïtzació que permeta els estudiants actualitzar aquells coneixements comuns que seran posteriorment utilitzats en els dos mòduls en Instal·lacions Industrials i Edificació.

La Comissió de Titulació del màster serà l’encarregada de fixar les assignatures d’aqeust mòdul que ha de cursar, segons el seu perfil formatiu, cada estudiant. La totalitat de les assignatures s’impartiran al principi del primer semestre i sumen 15 crèdits.

En la taula següent es descriuen les assignatures que componen aquest mòdul.

Primer curs i primer semestre.

 • Fonaments d’Enginyeria Tèrmica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fonaments de Fluids (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fonaments de l'Edificació (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Materials en el Sector Energètic (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fonaments d’Enginyeria Ambiental (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fonaments de Radiació Solar (OP) (1,5 crèdits ECTS)
 • Tecnologia Fotovoltaica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Situació Energètica i Marc Legislatiu (OP) (1,5 crèdits ECTS)

Total: 15 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul d’Homogeneïtzació de Coneixements Bàsics)

Mòdul de Matèries per a la Investigació
Una de les possibles motivacions per a cursar el màster és la continuació dels estudis de doctorat i la realització de la tesi doctoral. El Mòdul de Matèries per a la Investigació inclou les assignatures bàsiques que han de cursar els alumnes que estiguen interessats en la realització dels estudis de doctorat, i és optatiu per a la resta dels alumnes. La totalitat de les assignatures d’ aquest mòdul sumen 5 crèdits, que s’impartiran en el primer semestre.

En la següent taula es descriuen les assignatures que componen aquest mòdul.

Primer curs i primer semestre.

 • Metodologia de la Investigació Científica (OP) (1,5 crèdits ECTS)
 • Simulació en l’Enginyeria i Arquitectura (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Anàlisi i Tractament de Dades (OP) (1,5 crèdits ECTS)

Total: 5 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul de Matèries per a la Investigació)

Mòdul de Gestió Mediambiental
Una part dels objectius bàsics del màster estan relacionats amb la sostenibilitat en instal·lacions industrials i en l’edificació. Dins del Mòdul de Gestió Mediambiental s’han inclòs les assignatures bàsiques dins d’aquest apartat. La totalitat de les assignatures d’aquest mòdul sumen 15 crèdits, que s’impartiran en el primer semestre i seran de caràcter optatiu.

En la següent taula es descriuen les assignatures que componen aquest mòdul.

Primer curs i primer semestre.

 • Gestió Ambiental en la Indústria (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Tractament de Corrents Gasosos i Control d’Emissions (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Tractament i Gestió de Residus en l’Empresa (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Tractament de les ARI (OP) (2,5 crèdits ECTS)
 • Control de la Contaminació Acústica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Gestió de Residus de Construcció i Demolició (OP) (1,5 crèdits ECTS)

Total: 15 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul de Gestió Mediambiental)

Mòdul en Instal·lacions Industrials
Els mòduls en Instal·lacions Industrials i Edificació constitueixen les dues especialitats que contempla el màster. L’alumne, en funció del seu perfil, ha de triar-ne un i cursar-lo sencer.

El Mòdul en Instal·lacions Industrials està destinat a alumnes que vulguen incrementar els coneixements en el camp de l’eficiència energètica en instal·lacions industrials.

Primer curs i segon semestre.

 • Fonts Energètiques (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Cogeneració (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Tecnologia de la Combustió (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Tecnologia Frigorífica (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Auditoria Energètica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Equips d’Intercanvi Tèrmic (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Gestió Eficient de Transport de Fluids (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Manteniment i Revisió d’Instal·lacions Tèrmiques (OP) (3 crèdits ECTS)

Total: 20 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul en Instal·lacions Industrials)

Mòdul en Edificació
El segon Mòdul en Edificació està destinat a alumnes que vulguen incrementar els coneixements en el camp de l’eficiència energètica en l’edificació.

Primer curs i segon semestre.

 • Codi Tècnic de l’Edificació (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Limitació i Qualificació Energètica dels Edificis (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Simulació i Qualificació Energètica d’Edificis (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Instal·lacions Especials (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Construcció Sostenible (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Condicionament d’Edificis per Sistemes Naturals (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Instal·lacions de Climatització i ACS (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Integració d’Energies Renovables en l’Edificació (OP) (2 crèdits ECTS)

Total: 20 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul en Edificació)

Treball de Final de Màster
Per a obtenir el títol del màster és necessari realitzar i defensar el Treball de Final de Màster (TFM). Aquesta assignatura és de caràcter obligatori i es cursa en el segon semestre. A l’inici del curs les diferents àrees de coneixement que participen en el màster han de proposar diferents títols de TFM amb els seus respectius tutors i la Comissió de Titulació del màster ha d’aprovar-los. Els alumnes han de triar el TFM que més s’ajuste a les seues expectatives abans de la conclusió del primer mes lectiu. El tutor del TFM serà, al seu torn, el tutor responsable de l’alumne per a totes les qüestions relacionades amb el màster. L’estimació de la càrrega de treball que comporta el TFM és de 10 crèdits.

 • Treball de final de màster (TFM) (10 crèdits ECTS)
 • Total: 10 crèdits

Seminaris
El Mòdul Seminaris està constituït per cinc seminaris d’un crèdit ECTS cada un, impartits per professionals procedents d’empreses del sector de l’eficiència energètica i la sostenibilitat. L’objectiu d’aquests seminaris és que l’alumne adquirisca competències lligades al desenvolupament professional en aquest àmbit.

Els seminaris es realitzaran durant el període de realització del màster i completaran cinc crèdits de caràcter optatiu. S’impartiran durant tot el curs.

 • Seminari 1 (Sistemes d’Absorció i Equips d’Intercanvi Tèrmic) (OP) (1 crèdit ECTS)
 • Seminari 2 (Eficiència Energètica i Energies Renovables) (OP) (1 crèdit ECTS)
 • Seminari 3 (Legislació Ambiental Aplicada) (OP) (1 crèdit ECTS)
 • Seminari 4 (Climatització Solar i Càlcul d’Instal·lacions) (OP) (1 crèdit ECTS)
 • Seminari 5 (Edificació i Sostenibilitat) (OP) (1 crèdit ECTS)

Total: 5 crèdits ECTS

(Matèries que componen el Mòdul de Seminaris)

Oferta total i matriculació.

L’oferta total del màster està composta de 90 crèdits ECTS dels quals els alumnes han de superar un mínim de 60 crèdits per a obtenir el títol oficial del màster amb les restriccions que s’assenyalen a continuació.

Restriccions en el disseny curricular
Uns dels objectius en el disseny del pla d’estudis ha sigut permetre un alt grau de personalització a l’hora de dissenyar el programa del màster per part de l’alumne. No obstant això, s’ha considerat necessari introduir certes restriccions en el disseny curricular:

 • Els alumnes han de cursar les assignatures del Mòdul d’Homogeneïtzació que establisca, segons el seu perfil d’entrada, la Comissió de Titulació del màster.
 • Per a obtenir el títol oficial del màster és necessari que els alumnes cursen, realitzen i defensen de forma satisfactòria el Treball de Final de Màster assignat per la Comissió Acadèmica del màster.
 • S'ha de cursar un mínim de 3 crèdits del Mòdul de Seminaris.
 • S'han de cursar els 20 crèdits d’una de les dues especialitats del màster.
 • S'ha de cursar un mínim de 25 crèdits entre els mòduls d’Homogeneïtzació, Investigació i Gestió Mediambiental.
Informació proporcionada per: InfoCampus