Competències genèriques i específiques

11/05/2018 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

En el Màster Universitari en Eficiència Energètica i Sostenibilitat es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context de recerca.
 • CB7 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions i els coneixements i raons últimes que les sustenten a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran manera autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

 • CG01 - Aprendre de forma autònoma els coneixements relacionats amb l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG02 - Comunicar de forma oral i escrita en llengua nativa aspectes relacionats en l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG03 - Conèixer la informàtica relativa a l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.
 • CG04 - Saber plantejar i resoldre problemes, interpretar conjunt de dades i analitzar els resultats obtinguts, en l'àmbit de l'eficiència energètica i la sostenibilitat.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • C01 - Analitzar, explotar i gestionar les diferents fonts d'energia de forma eficient i conèixer el marc legislatiu que les concerneix.
 • C02 - Aplicar els mètodes i tecnologies de producció de calor i fred.
 • C03 - Dissenyar i analitzar instal·lacions de transport de fluids des d'un punt de vista eficient.
 • C04 - Dissenyar, analitzar i optimitzar instal·lacions eficients energèticament.
 • C05 - Aplicar metodologies i procediments d'estalvi energètic.
 • C06 - Realitzar certificacions, auditories, verificacions, informes, peritatges i projectes en l'àmbit de l'eficiència energètica.

Els alumnes adquiriran competències addicionals si trien cursar certes assignatures:

- Els alumnes que trien cursar les assignatures Metodologia de la Recerca Científica i Anàlisi i Tractament de Dades, del Mòdul de Recerca adquiriran la següent competència:

 • Comprendre el procés de recerca científica, cercar documentació per a recerca i escriure textos científics.

- Els alumnes que trien cursar l'assignatura Condicionament d'Edificis per Sistemes Naturals, del Mòdul en Edificació adquiriran la següent competència:

 • Aplicar els principis de condicionament per sistemes naturals.

- Els alumnes que trien cursar l'assignatura Limitació i Qualificació Energètica dels Edificis, Condicionament d'Edificis per Sistemes Naturals, Instal·lacions de climatització i ACS i Codi Tècnic de l'Edificació del Mòdul en Edificació adquiriran la següent competència:

 • Aplicar la normativa de limitació i qualificació de demanda energètica en edificació.

- Els alumnes que trien cursar les assignatures Fonaments d'Enginyeria Tèrmica i Fonaments de Fluids del Mòdul d'homogeneïtzació de coneixements bàsics adquiriran la següent competència:

 • Adaptar els coneixements bàsics sobre instal·lacions cap al camp de l'eficiència energètica i sostenibilitat.

- Els alumnes que trien cursar les assignatures Fonaments d'Enginyeria Ambiental del Mòdul d'homogeneïtzació de coneixements bàsics i Tractament de Corrents Gasosos i Control d'Emissions del Mòdul de Gestió Ambiental adquiriran les següents competències:

 • Incorporar en una empresa els requeriments ambientals derivats de normes i legislació
 • Dissenyar i implementar mesures correctores per als diferents efluents d'una indústria

- Els alumnes que trien cursar les assignatures Tractament i Gestió de Residus en l'Empresa, Control de la Contaminació Acústica i Gestió de Residus de Construcció i Demolició del Mòdul de Gestió Mediambiental i el Seminari 3 (Legislació Ambiental Aplicada) del Mòdul de Seminaris adquiriran la següent competència:

 • Incorporar en una empresa els requeriments ambientals derivats de normes i legislació

- Els alumnes que trien cursar les assignatures Tractament de Corrents Gasosos i Control d'Emissions, Tractament de les ARI, Control de la Contaminació Acústica i Gestió de Residus de Construcció i Demolició del Mòdul de Gestió Mediambiental i Manteniment i Revisió d'Instal·lacions Tèrmiques del Mòdul en instal·lacions industrials adquiriran la següent competència:

 • Avaluar i predir la contaminació produïda en la indústria.
Informació proporcionada per: InfoCampus