Treball final de màster

14/07/2017 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Títols del treball final de màster oferits pels professors:

 • Auditoria Energètica de una "Comunidad de Regantes de Castellón". (Leonor Hernández López, lhernand@uji.es)
 • Estudi i anàlisi dels sistemes actuals de construcció per a identificar les necessitats per a convertir-se en matèria 100% reciclable. (Teresa Gallego Navarro, tgallego@uji.es)
 • Revisió i anàlisi bibliogràfica de metodologies (Bottom-up / Top-down). Estudi de casos reals d'aplicació real en altres països. Proposta de metodologia adaptada al cas Espanyol/Comunitat Valenciana. Aplicació pràctica. (Marta Braulio Gonzalo / Mª José Ruá Aguilar, braulio@uji.es / rua@uji.es)
 • Preparació de fotocatalitzadors per a la desactivació de components perillosos refractaris a tractaments convencionals. (Guillermo Monrós Tomás, monros@uji.es)
 • Seguiment de la presència de fluorurs i borats en el districte ceràmic de Castelló. (Guillermo Monrós Tomás, monros@uji.es)
 • Contribució del suro triturat en l'aïllament tèrmic en els murs de tapial de terra estabilitzats amb calç o ciment i la seua resistència a la compressió en proves de laboratori. (Fermín Font Mezquita, ffont@uji.es)
 • Establiment d'una metodologia per a la determinació de la resistència a compressió en murs de tàpia de terra. (Fermín Font Mezquita, ffont@uji.es)
 • Gestió eficient de Centres Històrics / Poblacions Menors mitjançant l'anàlisi del parc edificat. (Juan A. García Esparza, juan.garcia@uji.es)
 • Estudi de l'envolupant d'edificis existents i anàlisis de solucions de rehabilitació, convencionals i innovadores. (Juan A. García Esparza, juan.garcia@uji.es)
 • Bioassecat de residus orgànics per a aprofitar-se com a combustible biomàssic. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Aprofitament del biogàs d'abocadors per a la depuració de lixiviados. (Francisco Colomer Mendoza, fcolomer@uji.es)
 • Autorització ambiental integrada d'una activitat sotmesa a la Directiva d'Emissions Industrials. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Anàlisi de Risc Ambiental d'una activitat en l'àmbit de la Llei de Responsabilitat Ambiental. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • OpenLCA: programari lliure d'anàlisi de cicle de vida. Estudi comparatiu amb un altre programari comercial (SimaPro / Gabi). Aplicació a cas pràctic. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Avaluació de les emissions de gasos d'efecte hivernacle de productes/edificis/serveis. Comparació de l'Estàndard anglés PAS 2050 i la norma ISO 14067. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Enerbuilca - Life Cycle Assessment for Energy Efficiency in Buildings. Anàlisi, comparació amb eines existents i aplicació a cas pràctic. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Anàlisi del Cicle de Vida de la gestió dels residus de construcció i demolició generats al llarg del cicle de vida d'un edifici. Aplicació de l'eina ACV-RCD. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Aplicació de la Recomanació de la Comissió sobre l'ús de mètodes comuns per a mesurar i comunicar el comportament ambiental dels productes i les organitzacions al llarg del seu cicle de vida. Aplicació a producte/organització (per exemple, UJI). (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Declaració ambiental de producte/servei. Aplicació a plantes de gestió de residus, planta de tractament d'aigües residuals, producte, etc. (María Dolores Bovea Edo, bovea@uji.es)
 • Auditoria energètica d'una instal·lació de tractament de residus sòlids urbans. (Antonio Gallardo Izquierdo, gallardo@uji.es)
 • Aprofitament energètic de bio-residus. (Antonio Gallardo Izquierdo, gallardo@uji.es)

D'altra banda, també està l'opció que l'alumne propose un títol de TFM al professor expert en dita en el tema.

 

Impresos oficials

 

Els títols TFM aprovats fins avui, els títols de Treball Final de Màster llegits fins avui i les Tesis Doctorals llegides i en fase de realització.

Més informació ací.

Informació proporcionada per: InfoCampus