UJI

Protecció Integrada de Cultius

Última modificació: 22/02/2016 | Font: InfoCampus

El Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius respon a la necessitat de l’agricultura de disposar de professionals capaços de prendre les decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també es necessiten investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari. Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

El màster de Protecció Integrada de Cultius respon a la necessitat de l’agricultura de disposar de professionals capaços de prendre les decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals. A més, també es necessiten investigadors capaços de desenvolupar i aplicar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

Per aquestes raons, els estudiants del màster poden seguir una vessant professional, orientada bàsicament a l’exercici professional, o una vessant d’investigació, amb èmfasi en els mètodes propis de la investigació científica.

La realització de 60 ECTS de l'itinerari investigador qualifica per a l'admissió de l'estudiant en el període d'investigació del doctorat i per a la realització de la tesi doctoral.

 

Màster interuniversitari

És un màster interuniversitari en col·laboració amb la Universitat de Lleida (universitat coordinadora), la Universitat Jaume I i la Universitat de Girona. Més informació

 

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: tres semestres (octubre 2017 / gener 2019).

Docència presencial (octubre 2017 / juliol 2018)

Crèdits i import

90 Crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit.

Objectius

L´objectiu del màster és formar tant a professionals capaços de prendre decisions de control de plagues, malalties i males herbes amb criteris econòmics, toxicològics i mediambientals; com a persones investigadores capaces de desenvolupar nous mètodes de control respectuosos amb la salut humana i el medi ambient.

Coneixements previs recomanables

El màster es dirigeix a persones amb un grau en Agronomia o Ciència Forestal amb un vessant preferent en la producció vegetal, o en Biologia amb coneixements de biologia aplicada, tant si posseeixen un títol de primer cicle (enginyeria tècnica o diplomatura) com superior (enginyeria superior o llicenciatura), que vullguen augmentar la seua especialització, o actualitzar els seus coneixements en protecció integrada en activitats periòdiques de formació continuada.

Orientació

El Pla d´Estudis contempla dos vessants: una vessant professionalitzadora, dirigida als estudiants l´interès dels quals siga la pràctica de la Protecció de Cultius en qualsevol dels seus vessants, i una vessant d´investigació, dirigida als estudiants que contemplen la possibilitat de continuar els seus estudis realitzant el doctorat.

Eixides professionals

Tècnics d´empreses de productes fitosanitaris, desenvolupament i venda de productes en la indústria, especialistes en la protecció de cultius en l´administració pública i investigadors en universitats, empreses i altres centres, tècnics d´ADV i gestors de finques.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

El màster es dirigeix a graduats en Agronomia i Ciència Forestal amb un vessant preferent en la producció vegetal i a graduats en Biologia amb coneixements de biologia aplicada. Va dirigit tant al graduat de primer cicle (enginyers tècnics i diplomats) com a aquells graduats o professionals superiors (enginyers superiors i llicenciats) que desitgen augmentar la seua especialització o actualitzar els seus coneixements en protecció integrada en activitats periòdiques de formació continuada.

Els requisits d´admissió a un màster oficial estan regulats pel rD 1393/2007. Les titulacions espanyoles oficials de primer o de segon cicle i les titulacions estrangeres homologades pel ministeri espanyol competent faculten per a ser admesos. Els estudiants en possessió de titulacions estrangeres no homologades, però amb un nivell de formació equivalent a un títol de grau espanyol, podran ser admesos a criteri de la Universitat de Lleida.

La informació completa està en: http://www.ipm.udl.cat/ca/futurs-estudiants/acces-admissio.html

La selecció dels estudiants entre els admesos es farà d´acord amb els següents criteris:

 • Similitud i complementarietat dels estudis cursats amb els del màster (en funció del Currículum Vitae).
 • Qualificacions obtingudes en els estudis cursats.
 • Experiència professional i científica.
 • Nivell en els coneixements necessaris com requisits.

La valoració dels mèrits dels estudiants es farà mitjançant la documentació que aporten amb la sol·licitud. S´efectuarà una entrevista personal si es considera necessari.

La selecció dels estudiants es farà exclusivament per raons acadèmiques i científiques.

- Matrícula en el Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (Pla de 2013):

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

Oferta de places

20 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • CB6 Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • CB7 Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
 • CB8 Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • CB9 Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • CB10 Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

COMPETÈNCIES GENERALS

CG1 - Investigació, anàlisi i selecció d'informació tècnica i científica.

CG2 - Anàlisi de situacions tecnològiques en relació amb un entorn social, econòmic i polític concrets i en particular agrícoles.

CG3 - Capacitat d'anàlisi de situacions noves.

CG4 - Redacció de treballs, informes i conclusions i presentació oral en un auditori especialitzat.

CG5 – Treball cooperatiu en grups xicotets, multidisciplinaris i multiculturals.

CG6 - Rigor en els plantejaments de treball, mètodes i elaboració de conclusions des de punts de vista científics, tècnics i ètics.

CG7 - Capacitat d'aprenentatge permanent.

CG8 -  Esperit crític cap al dogmatisme.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE1 - Analitzar, detectar i diagnosticar un problema en cultius agrícoles causat per plagues, malalties o males herbes.

CE2 - Aplicar els mètodes i les tècniques per a abordar i resoldre de manera integrada, selectiva i eficient els problemes diagnosticats.

CE3 - Reconèixer problemes de sanitat en cultius i ser capaç d'identificar les llacunes de coneixement necessari per a resoldre'ls de manera que constituïsquen objectius en la investigació que permeten la innovació en els mètodes de control de plagues, malalties i males herbes. Capacitat per a accedir i, comprendre les fonts de coneixement en sanitat vegetal.

CE4 - Capacitat per a situar el problema i les possibles solucions en el context del cultiu i de l'entorn social, econòmic i legislatiu.

CE5 - Avaluar l'eficàcia dels mètodes aplicats per al control de plagues, malalties i males herbes atenent a criteris econòmics, ecològics i toxicològics.

CE6 - Saber justificar una mesura sanitària recomanada per ell mateix i adoptada per l'explotació.

COMPETÈNCIES TRANSVERSALS

CT1 - Tenir una correcta expressió oral i escrita.

CT2 - Millorar el domini del llenguatge i terminologia tecnologia en anglès com a llengua predominant en el camp de la sanitat vegetal.

CT3 - Dominar les TIC.

CT4 - Respectar els drets fonamentals d'igualtat entre homes i dones, a la promoció dels Drets Humans i als valors propis d'una cultura de pau i de valors democràtics.

 

Pla d'estudis

El pla d'estudis s'estructura en dos tipus de matèries: les obligatòres i les optatives. Les primeres cobreixen un total de 55 ECTS i les segones permeten a l'estudiant triar les matèries que completen 15 crèdits ECTS entre els 34 crèdits ECTS oferits. El treball final de màster suposa 20 crèdits ECTS.

El pla d'estudis s'estructura en quatre mòduls i tretze matèries, a més del TFM.

Mòdul de Fonaments de la protecció de cultius

 • Bases de la protecció integrada de cultius (OB) (5 crèdits ECTS)
 • Disseny d'experiments i anàlisi de dades (OB) (5 crèdits ECTS)

Mòdul de Biologia i control de plagues, malalties i males herbes

 • Malherbologia (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Entomologia agrícola (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Patologia vegetal (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Productes fitosanitaris (OB) (5 crèdits ECTS)

Mòdul d'integració en l'agroecosistema

 • Programes de protecció integrada de cultius (OB) (10 crèdits ECTS)
 • Introducció a la metodologia de la recerca científica (OP) (10 crèdits ECTS)
 • Agronomia: sistemes agrícoles (OP) (6 crèdits ECTS)

Mòdul de mètodes i tècniques en la protecció integrada de cultius

 • Biotecnologia vegetal aplicada a la protecció de cultius (OP) (5 crèdits ECTS)
 • Geoestadística (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Química ecològica (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Tècniques de distribució de productes fitosanitaris (OP) (5 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (TFM) (20 crèdits ECTS)

Guies docents de les assignatures

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic del curs 2016/17 ací. (pendent d'actualització)

Continuar la meua formació

El Màster forma part del Programa de Doctorat de la UdL, Sistemes Agrícoles Forestals i Alimentaris, Programa amb menció de qualitat del MICINN.

Coordinació docent

I. Els òrgans següents de govern i mecanismes de coordinació del màster interuniversitari garanteixen la coordinació de l’oferta formativa i l’assegurament de la qualitat:

 1. Coordinador o coordinadora general del màster, de la universitat coordinadora, designat d’acord amb els mecanismes establerts per la universitat coordinadora.
 2. Responsable o coordinador o coordinadora intern del màster per a cadascuna de les universitats, que es designa d’acord amb els mecanismes establerts per cada universitat.
 3. Comissió paritària de coordinació del màster, que és l’òrgan responsable del desenvolupament del programa, i de la qual formaran part el coordinador o coordinadora a general i els coordinadors o coordinadores interns de cada universitat.

II. Les funcions dels diferents òrgans de govern del màster són les següents:

 1. Coordinador o coordinadora general del màster, pertanyent a la universitat coordinadora:
  1. Coordina les activitats del màster.
  2. És responsable de la gestió diària del màster i de les relacions institucionals, especialment en col·laboració amb la Direcció del centre, Escola o Facultat, on s’adscriu el màster, així com amb el vicerectorat competent.
  3. Vetlla pel bon funcionament de la comissió paritària i la presideix.
  4. Convoca les reunions de seguiment.
 1. Responsable o coordinador o coordinador intern de cadascuna de les universitats participants en el màster:
  1. Coordina el professorat implicat.
  2. Gestiona les activitats docents assignades a la seua universitat i executa els acords presos en el si de la comissió paritària.
  3. Elabora la proposta d’oferta d’assignatures per a cada curs acadèmic.
  4. Participa en la millora de la qualitat del màster mitjançant les propostes que presente la comissió de coordinació.
  5. Informa els òrgans de govern de la seua universitat de les decisions preses en la comissió paritària, especialment les referides a la programació acadèmica.
 1. Comissió paritària de coordinació del màster:
  1. Assumeix l’establiment de criteris de valoració de mèrits i requisits específics d’admissió i selecció d’estudiantat i el procés de selecció, o acorda la creació d’una subcomissió d’accés que assumisca aquestes funcions.
  2. És dipositària de les candidatures per a l’admissió i la selecció d’estudiantat i responsable dels sistemes de reclamació.
  3. En el procés d’admissió, analitza les propostes dels coordinadors i coordinadores de cada universitat i decideix el conjunt d’alumnat admès.
  4. Resol les sol·licituds de reconeixement de crèdits.
  5. Desenvolupa un protocol i un pla per a distribuir i fer publicitat del màster.
  6. Informa sobre les condicions del conveni de col·laboració.
  7. És responsable del funcionament general del programa, d’estimular i coordinar la mobilitat i d’analitzar els resultats que garanteixen la qualitat del màster.
  8. Proposa el calendari docent i el pla d’usos i infraestructures i serveis compartits que potencien el rendiment de l’estudiant, d’aularis i d’espais docents.
  9. Mitjançant l’anàlisi dels punts febles i de les potencialitats del màster, planteja propostes de millora i col·labora en el seguiment de la implantació.
  10. Estableix la periodicitat de les seues reunions i el sistema de presa de decisions per a arribar als acords corresponents i crea les subcomissions o comissions específiques que considere oportunes.
  11. Vetlla pel correcte desenvolupament de les obligacions, els deures i els compromisos derivats del contingut del conveni i resol els dubtes que puguen plantejar-se en la interpretació i l’execució dels acords.
  12. Decideix sobre els aspectes docents que no estiguen regulats per les disposicions legals o per les normatives de les universitats.
  13. Promou totes les activitats conjuntes que potencien el caràcter interuniversitari del màster.

L’òrgan competent per a la coordinació i supervisió és la Comissió d’Estudis que està formada per cinc professors o professores, inclòs el coordinador del màster. El professorat de la CE pertany a tots els àmbits temàtics principals del màster, la qual cosa facilita el seguiment i supervisió dels ensenyaments. En les seues reunions periòdiques es procedeix a l’examen de les situacions que es van donant al llarg del curs.

La CE també és l’òrgan encarregat d’aprovar les propostes de Treball de Final de Màster (TFM). L’estudiantat en un moment del curs i una vegada ha triat la temàtica, el lloc i el tutor o tutora del seu TFM fa una proposta que es pot veure en el web del màster, http://www.ipm.udl.cat/export/sites/proteccio/files/20-2-13/normativa_tfm_pic.pdf, el model que s’utilitza que els components de la CE examinen i aproven o, si escau, suggereixen modificacions a l’estudiantat que ha de discutir-les amb el seu tutor o tutora.

La via dels tutors o tutores de cada estudiant és l’habitual per a assegurar una bona i àgil coordinació i correcció, si escau, de les situacions indesitjables.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

La docència es basa en la interacció entre els professors i els estudiants. Les classes magistrals s'acompanyen de nombroses pràctiques (un 40% del temps es dedica a aquestes activitats), l'anàlisi de casos pràctics, la resolució d'exercicis, el treball en grup i la presentació dels treballs i altres activitats per part dels estudiants. El Pla d'Estudis inclou un Treball de finalització de Màster que es realitzarà en la UdL, en la UJI, un altre centre de recerca o una empresa.

Pràctiques externes

Aquest màster no contempla pràctiques externes en el seu pla d'estudis.

Mobilitat i programes d'intercanvi

La organització del màster considera primordial el foment de la internacionalització de totes les seves activitats per així afavorir l´obertura de la universitat a l´exterior i l´intercanvi de coneixements. Es considera que amb aquest procés s'està millorant l´oferta docent i s´incrementen les competències i expectatives laborals dels alumnes i es millora la qualitat global de la universitat.

Informació Mobilitat (ETSEA)

Ajuts i beques per a la mobilitat:

Els estudiants de la UdL disposen de les següents ajudes per finançar els programes de mobilitat:

Més informació:

http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat/erasmus.html

http://www.udl.cat/serveis/ori/estudiantat/mobilitat_udl.html

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Xavier Pons Domènech. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Universitat de Lleida.

Dr. Josep Anton Jaques Miret. Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural. UJI

Secretari administratiu
Josep Ramon Jou
+34 973 70 25 09
jou@ugc-etsea.udl.cat

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Josep Anton Jaques Miret
Telèfon: 964 729 401
josep.jaques@uji.es

 

Departaments implicats

Universitat de Lleida:

 • Producció Vegetal i Ciència Forestal
 • Horticultura, Botànica i Jardineria
 • Química
 • Enginyeria Agroforestal
 • Historia de l´Art i Història Social

Universitat Jaume I:

 • Ciències Agràries i del Medi Natural

Universitat de Girona

 • Departament d'Enginyeria Química, Agrària i Tecnologia Agroalimentària

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Ramon Albajes. Departament de Producció Vegetal i Ciència Forestal. Universitat de Lleida.

Dr. Josep Anton Jaques Miret. Departament de Ciències Agràries i del Medi Natural de la Universitat Jaume I

 

Secretari administratiu
Josep Ramon Jou
+34 973 70 25 09
jou@ugc-etsea.udl.cat

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Josep Anton Jaques Miret
Telèfon: 964 729 401
josep.jaques@uji.es

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42183

 

 

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42183

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Protecció Integrada de Cultius (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus