UJI

Pla d'estudis

Estructura del pla d’estudis del màster

L’estructura del pla d’estudis del màster consta dels mòduls següents:

MÒDUL DE CONEIXEMENTS GENERALS (35 crèdits ECTS oferits)

Mòdul de coneixements generals de l’enginyeria ceràmica que servirà de base per a la posterior orientació tecnològica o científica. Aquest mòdul es divideix al seu torn en dos submòduls en els quals s’han agrupat les matèries per afinitats.

Submòdul de Fonaments fisicoquímics del processament de materials ceràmics

 • Operacions Unitàries per al Tractament de Sòlids (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Processament de Materials Ceràmics I (OB) (4 crèdits ECTS)
 • Termodinàmica de Sistemes Heterogenis (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Reaccions Químiques i Processos Físics a Alta Temperatura (OB) (4 crèdits ECTS)
 • Característiques i Propietats de les Matèries Primeres en Ceràmica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Ciència del Processament Col·loïdal (OP) (2 crèdits ECTS)

Submòdul de Descripció, caracterització i propietats de materials ceràmics

 • Ceràmiques Basades en els Silicats (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Ceràmiques d’Alta Tecnologia (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Ciència i Tecnologia del Vidre (OB) (2 crèdits ECTS)
 • Ciència i Tecnologia del Ciment i els seus Derivats (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Tècniques de Caracterització de Materials Ceràmics (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Propietats dels Materials Ceràmics (OB) (4 crèdits ECTS)

MÒDUL D’ORIENTACIÓ TECNOLÒGICA (18 crèdits ECTS oferits)

Especialment destinat al futur desenvolupament professional de l’alumne en qualsevol dels àmbits de l’empresa ceràmica: direcció tècnica, direcció de producció, R+D+I, etc. El mòdul es divideix al seu torn en dos submòduls en els quals s’agrupen les matèries per afinitats:

Submòdul de Tecnologia del procés i del producte

 • Modelització i Simulació de Processos (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Aspectes Mediambientals de la Fabricació de Productes Ceràmics (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Control i Automatització de Processos (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Enginyeria Tèrmica (OP) (3 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (projecte professional) (TFM) (12 crèdits ECTS). Aquest treball té com a finalitat planificar i dur a terme un treball d’investigació aplicada que es desenvoluparà en col·laboració amb una indústria ceràmica. El treball versarà sobre algun dels aspectes següents: optimització d’alguna de les etapes del procés de fabricació actual, disseny d’una nova tecnologia de fabricació, millora de propietats d’un producte ceràmic actual o disseny d’un nou producte ceràmic o una nova aplicació del producte ceràmic.

Submòdul de Gestió de l’empresa ceràmica

 • Màrqueting i Comercialització (OP) (1 crèdit ECTS)
 • Gestió de la Producció (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Seguretat i Higiene Industrial (OP) (2 crèdits ECTS)

MÒDUL D’ORIENTACIÓ CIENTÍFICA (28 crèdits ECTS oferits)

Mòdul d’orientació científica, que permetrà la formació de l’alumnat l’objectiu de la qual siga continuar els estudis de postgrau per a l’obtenció de la tesi doctoral o l’exercici d’una labor eminentment de R+D+i en l’administració o en l’empresa privada. El mòdul inclou com a treball de final de màster un projecte d’investigació que ha de servir per a introduir l’alumne en el mètode científic per mitjà de la realització d’un treball original d’investigació relacionat amb els materials ceràmics i/o el seu processament. Aquest mòdul es divideix en altres dos submòduls, atenent la seua afinitat temàtica:

Submòdul de Materials

 • Materials Compostos de Matriu Ceràmica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Materials Ceràmics Nanoestructurats (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fonaments i Aplicacions del Làser (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fisicoquímica de l’Estat Sòlid (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Síntesi de Pols i Fibres Ceràmiques (OP) (2 crèdits ECTS)

Submòdul de Processament

Processament de Materials Ceràmics II (OP) (4 crèdits ECTS)

Reologia de Sistemes de Partícules (OP) (4 crèdits ECTS)

Tècniques de Recobriment de Superfícies (OP) (3 crèdits ECTS)

Sinterització (OP) (3 crèdits ECTS)

Cristal·lització a Partir de Fosos (OP) (3 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (projecte d’investigació) (TFM) (12 crèdits ECTS). Aquest treball té com a finalitat formar l’alumne en el mètode científic a través de l’experimentació en el camp dels materials ceràmics i el seu procés. La investigació versarà sobre el processament, el disseny o la caracterització d’un determinat material ceràmic. Per a això l’alumne haurà de familiaritzar-se amb les tècniques de preparació de materials ceràmics així com, depenent del treball en concret, dominar alguna de les tècniques de caracterització de peces ceràmiques.

Informació proporcionada per: InfoCampus