UJI

Coordinació docent

Última modificació: 14/06/2016 | Font: InfoCampus

Segons la Normativa vigent en la Universitat Jaume I, la Comissió de Gestió del Màster ha de constar d’un mínim de tres membres. En la seua composició s’ha de garantir la representació adequada dels diferents departaments i instituts que intervenen en el màster. Almenys, tres membres de la Comissió han d’impartir docència en el màster i ser professorat doctor dels cossos docents universitaris o professorat contractat doctor o professorat col·laborador doctor.

En el cas concret del màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics, la Comissió de Gestió del màster està composta per:

Juan Carlos Jarque Fonfría, coordinador del màster i CU de l’àrea d’Enginyeria Química,  president

Sergio Mestre Beltrán, TEU de l’àrea d’Enginyeria Química i representant del Departament d’Enginyeria Química, secretari

Antonio Barba Juan, coordinador del màster i CU de l’àrea d’Enginyeria Química, vocal

M. José Orts Tarí, TEU de l’àrea Enginyeria Química i representant de l’Institut de Tecnologia ceràmica, vocal

María Monzó Fuster, TEU de l’àrea d’Enginyeria Química i representant del Departament d’Enginyeria Química, vocal

Delegat o delegada de curs (representant de l’estudiantat del màster en el curs en vigor), vocal

La Comissió de Gestió del Màster assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster.

Són funcions de la Comissió de Gestió del Màster:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la implantació de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció d’estudiantat.

c) Admissió i selecció de l’estudiantat.

d) Determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada estudiant, en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió d’ingrés i selecció definits.

e) Proposar a la Comissió d’Investigació i Postgrau per a la seua autorització, si escau, els professionals o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores universitaris del màster col·laboren en les activitats formatives del màster.

f) Indicar a la Comissió d’Investigació i Postgrau, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics i privats, empreses o indústries.

g) Elaborar l’informe sobre les peticions de convalidació/reconeixement d’estudis.

h) Gestionar els recursos econòmics del màster.

i) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

j) Demanar, si escau, l’assessorament de persones i institucions de reconegut prestigi.

k) Qualsevol altra tasca necessària per a la correcta ordenació acadèmica dels ensenyaments.

Atesa aquesta composició, i acollint-nos al punt k de la normativa general, la Comissió Gestora, a més, ha de:

1. Garantir per la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

2. Garantir per una òptima coordinació del disseny del màster.

Informació proporcionada per: InfoCampus