UJI

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
CB7- Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol: 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

  • CE01 - Aplicar els coneixements sobre transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics al processament de materials inorgànics, especialment ceràmics.
  • CE02 - Aplicar els principis de la física, química, matemàtiques i enginyeria als materials ceràmics i el seu processament.
  • CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials inorgànics, especialment ceràmics.
  • CE04 - Analitzar, dissenyar, optimitzar, gestionar, controlar i operar processos de fabricació de productes ceràmics.
  • CE05 - Dissenyar i desenvolupar nous productes i processos ceràmics.
  • CE06 - Aplicar les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat als processos de fabricació de productes ceràmics.
  • CE07 - Organitzar i gestionar projectes industrials i de recerca.
Informació proporcionada per: InfoCampus