UJI

Presentació

DENOMINACIÓ DEL MÀSTER

Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics

CENTRE I BRANCA DE CONEIXEMENT AL QUE ESTÀ ADSCRIT EL MÀSTER

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Enginyeria y Arquitectura

INTRODUCCIÓ
El màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics es planteja com una opció de postgrau per als posseïdors d’un grau en Enginyeria Química o algun grau afí. Però, a més, aquest màster ha sigut dissenyat perquè els seus continguts siguen igualment útils per a proporcionar als actuals titulats i enginyers una formació en tecnologia ceràmica, complementària i d’avantguarda, que pot ser útil per als quals actualment estan desenvolupant la seua activitat professional en la indústria.

Amb els continguts del màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics es confereix una especialització en enginyeria ceràmica altament sol·licitada en el sector industrial majoritari al voltant de l’UJI. Aquesta especialització pretén aconseguir, entre altres, els següents objectius:

  • preparar tècnicament per a comprendre, analitzar i resoldre els problemes que planteja el processament de materials ceràmics;
  • proveir els coneixements essencials per a la pràctica de l’enginyeria aplicada a la ceràmica: selecció de materials, disseny, processament, fabricació, caracterització de propietats i comportament;
  • instruir en el rigor que requereix la pràctica professional de l’enginyeria aplicada a la ceràmica, incidint en el treball en equip, les responsabilitats professionals i el comportament ètic.

Quant als continguts del màster, aquests s´estructuren en mòduls que l´alumne pot cursar en un únic curs acadèmic o en diversos cursos. Per a obtenir el títol Oficial de Màster, amb plena validesa acadèmica i professional en l´estat espanyol i equivalència en l´Espai Europeu d´Educació Superior, és necessari aprovar un total de 60 crèdits ECTS, dels quins 12 corresponen al Projecte fi de màster (orientació Investigadora o Professional).


 

Informació proporcionada per: InfoCampus