UJI
  • UJI
  • Beques pròpies i ajudes

Beques pròpies i ajudes

El màster ha explicat des de la seua implantació amb el patrocini i col·laboració de diverses empreses del sector ceràmic de la província de Castelló, per la qual cosa té la possibilitat de dotar beques pròpies per a sufragar part dels costos de matrícula.

Empreses patrocinadores: KERABEN, S.A. i AICE

Empreses col·laboradores: ENDEKA, S.A.; FRITTA, S.L.;, TAU, S.A.; ESMALGLASS, S.A.; ÍTACA, S.A.

Anualment es publica en el Tauler d´anuncis del Departament d´Enginyeria Química les bases de la convocatòria

La sol·licitud a cursar per a la beca és la següent:

DEPARTAMENT D´ENGINYERIA QUÍMICA

SOL·LICITUT D´UNA BECA DE MÀSTER

 

Annex I. Sol·licitud

 

Dades personals

Nom i cognoms: ............................................................................................................

DNI/Passaport: ...................................................................................................................

Telèfon:.............................................................................................................................

Localitat:............................................................................................................................

Codi postal......................................................................................................................

Nacionalitat........................................................................................................................

Adreça:............................................................................................................................

Adreça electrònica:..........................................................................................................

Titulació:...................................................................................................................

Curs:.........................................................................................................................      

SOL·LICITE: Participar en la convocatoria d´una beca d´ajuda a la matricula en el Màster en Ciència, tecnologia i aplicacions dels materials ceràmics, el termini del qual per a la presentació de sol·licituds finalitza el 15 de desembre, inclusivament.

Així mateix, DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT QUE:

 

No rebo cap remuneració econòmica per part de tercers o qualsevol altra que derive d´alguna relació d´ocupació o de prestació de serveis, ja siga, per compte propi o per compte d´altri.

 

A aquest efecte, s´adjunta la següent documentació:

 

 

(Signatura de qui sol·licita)                                

 

Castelló de la Plana, ............. de ...................................... de 20XX

 

Informació proporcionada per: InfoCampus