UJI

Treball final de màster

Normativa interna del Màster, referent a les assignatures:

SIT024 Treball final del Màster (Projecte Professional)

SIT043 Treball final del Màster (Projecte d´Investigació)

 

 1. Objectius.

Segons queda reflectit en la Memòria presentada per a la verificació del Màster, els objectius de les assignatures citades són els següents:

SIT024 Projecte professional

“Planificar i dur a terme un treball de recerca aplicada que es desenvoluparà en col·laboració amb una indústria ceràmica. El treball versarà sobre algun dels següents aspectes: optimització d´alguna de les etapes del procés de fabricació actual, disseny d´una nova tecnologia de fabricació, millora de propietats d´un producte ceràmic actual o disseny d´un nou producte ceràmic o un nova aplicació del producte ceràmic”.


SIT043 Projecte d´Investigació

“Formar a l´alumne en el mètode científic a través de l´experimentació en el camp dels materials ceràmics i el seu procés. La investigació versarà sobre el processament, el disseny o la caracterització d´un determinat material ceràmic. Per a açò l´alumne haurà de familiaritzar-se amb les tècnica de preparació de materials ceràmic així com, depenent del treball en concret, dominar alguna de les tècniques de caracterització de peces ceràmiques”.

 1. Caràcter de les assignatures.

En el mateix document, al·ludit en l´apartat anterior, es fa referència al caràcter obligatori d´aquestes assignatures:

“En el segon semestre l´alumne ha de matricular-se del Treball Final del Màster (en una de les dues orientacions previstes: tecnològica i científica). La realització d´aquest treball, no obstant açò, pot perllongar-se en el temps més enllà de la durada del semestre, depenent de la naturalesa del treball i del grau d´implicació de l´alumne. En qualsevol cas, és requisit indispensable per a obtenir el títol oficial de màster, haver cursat i aprovat 60 crèdits (dels quals necessàriament 12 corresponen al treball Final del Màster”).

 1. Assignació de temes i de professors tutors.

Els professors del màster que tingues assignats en el seu POD crèdits d´alguna de les assignatures anteriors, presentaran cada curs (en les dates que establisca el Coordinador del Màster) l´oferta de temes de projectes que estiguen disposats a dirigir. Aquesta oferta es farà a l´efecte de que els estudiants matriculats en les assignatures facen la seua elecció i es puga fer l´assignació de temes i dels seus corresponents tutors.

El llistat de projectes oferits i els professors tutors per al curs 2014/15 és el següent:

 • Dispersió de nanopartícules de grafé en aigua. Efecte de l'equip de dispersió i caracterització de la mateixa. Prof. Juan Carlos Jarque
 • Relació del punt de bambolla amb les variables de síntesis en membranes ceràmiques. Prof. Sergio Mestre
 • Recobriments de Vidre Bioactiu obtinguts mitjançant Projecció Tèrmica per Plasma Atmosfèric.. Prof. Vicente Beltrán y Enrique Sánchez
 • Sinterització de composites de matriu vítria. Prof. José Luis Amorós
 • Desenvolupament i optimització de recobriments ceràmics per a millorar la resistència de components, obtinguts mitjançant projecció tèrmica. Prof. Iván Cervera
 • Gestió energètica en una planta ceràmica. Prof. Eliseo Monfort
 • Desenvolupament de sistema (esmalt brillant i/o engobe) robust per esquerda i recollit per a pasta via seca. Prof. Arnaldo Moreno
 1. Memòries de projectes.

Els estudiants hauran d´elaborar una memòria escrita del treball realitzat, que hauran de defensar, davant un tribunal constituït a aquest efecte, en les dates que s´establisquen.

 1. Tribunal.

El tribunal que haurà de jutjar els projectes estarà constituït per tres membres doctores que podran pertànyer a algun dels Departaments implicats en la docència del Màster o ser professionals de reconegut prestigi en l´àmbit al que es refereix el projecte en qüestió. Un dels membres del tribunal, que preferentment haurà de ser Catedràtic d´Universitat, actuarà com a president.

La Comissió Gestora del Màster proposarà la composició del tribunal o tribunals que hauran d´actuar en cada convocatòria. La proposta haurà de ser ratificada, si escau, pel Coordinador/és del Màster.

 1. Termini per a la presentació.


Les memòries dels projectes hauran de ser dipositades per triplicat (per als tres membres del tribunal) en la Secretaria del Departament d´Enginyeria Química, una setmana abans de la data prevista per a realitzar la defensa de les mateixes. L´estudiant lliurarà també un exemplar de la memòria al professor que haja triat com a tutor en la realització del projecte.

 1. Requisits d´exposició i defensa de projectes.

Per a l´exposició i defensa del Projecte fi de màster, l´estudiant haurà de tenir aprovades totes les assignatures restants del Màster.

La defensa dels projectes es realitzarà, en sessió pública, davant el tribunal designat a aquest efecte, durant un temps màxim de mitja hora. A continuació els membres del tribunal podran plantejar les qüestions que consideren pertinents en relació a la defensa realitzada, o a aspectes que apareguen en la memòria.

Les dates per a l´exposició i defensa dels projectes es faran públiques amb suficient antelació en el Departament d´Enginyeria Química.

 1. Avaluació de les assignatures.

En l´avaluació de l´assignatura haurà de considerar-se tant la qualificació assignada pel tutor valorant el treball realitzat, com la del tribunal que jutjarà el contingut de la memòria i la seua defensa.

En el moment en què es realitze la defensa, cada tutor es responsabilitzarà d´emplenar l´imprès d´avaluació en el qual es farà constar la seua qualificació i l´assignada pel tribunal. Aquest imprès haurà de lliurar-ho al professor responsable de l´assignatura que s´encarregarà de la introducció de la nota en l´acta corresponent.

La qualificació contemplarà:

 • Avaluació tutor: 40
 • Presentació i defensa: 30
 • Redacció i continguts: 30

L´alumnat es considerarà presentat a la corresponent convocatòria en el moment que efectue el lliurament de la Memòria escrita del projecte als membres del tribunal.

 1. Emplenament de les actes de les assignatures SIT024 i SIT043.

A l´efecte d´emplenament i signatura de les actes d´aquestes assignatures, el Coordinador del Màster nomenarà, cada curs acadèmic, un professor responsable de cadascuna d´elles que, necessàriament, haurà de tenir assignats crèdits de l´assignatura en qüestió en la seua POD.

En cada convocatòria el professor responsable, introduirà les qualificacions que consten en els impresos d´avaluació (que li hauran lliurat els tutors) i signarà les actes.

Informació proporcionada per: InfoCampus