UJI

Criteris d'admissió

Ingrés d'estudiants procedents de plans LOU

L'ingrés dels alumnes procedents de carreres estructurades segons l'esquema definit per la LOU podrà ser directe en el cas d'haver completat qualsevol de les carreres que s'indiquen a continuació, o ben ser jutjat per la Comissió de Titulació del Màster quan escaigui d'altres carreres.

Titulacions amb accés directe

L'accés al màster serà directe per a les següents titulacions:

  • Enginyers Químics.
  • Enginyers Industrials.
  • Llicenciats en Ciències Químiques.
  • Enginyers Tècnics Industrials (especialitat química).

Els alumnes posseïdors d'aquests títols, podran cursar el màster sense necessitat de matricular-se en el mòdul d'harmonització.

Titulacions que requereixen l'avaluació de la Comissió de Titulación del Màster

Els alumnes procedents de titulacions no incloses en la llista de l'apartat anterior o que hagin cursat els seus estudis universitaris a l'estranger, veuran avaluada la seva sol·licitud per la Comissió de Titulació del Màster. Aquesta comissió decidirà si l'estudiant és admès, encara que amb la possible necessitat de cursar una o diverses assignatures del mòdul d'harmonització, o si la seva sol·licitud és rebutjada. En aquest últim cas, es podrà realitzar suggeriments a l'estudiant perquè completi la seva formació de cara a una admissió futura.

Estar en possessió d’un títol homologat de grau (llicenciatura o enginyeria) que garantisca una àmplia formació en matemàtiques, física i química, així com coneixements d’enginyeria (preferentment d’enginyeria química).

En el cas que la demanda supere el nombre de places oferides, la selecció es realitzarà en funció de dos criteris:

  • El criteri de més pes serà la nota mitjana obtinguda per l’estudiant en els estudis universitaris realitzats prèviament a la sol·licitud d’ingrés. Per a obtenir la nota mitjana, la nota de cada assignatura serà la corresponent a dividir la nota obtinguda pel nombre de convocatòries que havia necessitat.
  • En cas de similitud manifesta en el primer criteri, tindran preferència els alumnes que requerisquen cursar menys assignatures del mòdul d'harmonització.


Si la Comissió de Titulació del màster ho considera oportú, pot realitzar una entrevista personal als estudiants per als quals l’aplicació dels dos criteris descrits no proporcione una diferenciació precisa.

Complements formatius (8 ECTS)

L'objectiu d'aquests complements és preparar als alumnes que, o bé han obtingut un grau o bé han aconseguit el nombre de crèdits suficients per accedir al màster, mancant dels coneixements bàsics d'enginyeria química. Són assignatures bàsiques de l'enginyeria química i que seran necessàries per poder desenvolupar amb èxit el programa del màster.

Matemàtiques bàsiques per a enginyers (2 ECTS)

Fenòmens de transport (2 ECTS)

Balanços de matèria i energia (2 ECTS)

Enginyeria de les reaccions químiques (2 ECTS)

Total: 8 ECTS

Aquests crèdits no computen a l'hora de tenir els 60 ECTS necessaris per obtenir el títol de màster i només els cursaran, total o parcialment, l'alumnat que no posseeixi la formació cientificotècnica necessària per accedir i desenvolupar amb èxit el màster.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions de Materials Ceràmics:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

  1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
  2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
  3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
  4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions de Materials Ceràmics l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.


 

Informació proporcionada per: InfoCampus