UJI

Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics

Última modificació: 22/02/2016 | Font: InfoCampus

El màster universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics es planteja com una opció de postgrau per als posseïdors d’un grau en Enginyeria Química o algun grau afí. Però, a més, aquest màster ha sigut dissenyat perquè els seus continguts siguen igualment útils per a proporcionar als actuals titulats i enginyers una formació en tecnologia ceràmica, complementària i d’avantguarda, que pot ser útil per als quals actualment estan desenvolupant la seua activitat professional en la indústria. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Pla d'estudis anterior

Introducció

Presentació

DENOMINACIÓ DEL MÀSTER

Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics

CENTRE I BRANCA DE CONEIXEMENT AL QUE ESTÀ ADSCRIT EL MÀSTER

Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals

Enginyeria y Arquitectura

INTRODUCCIÓ
El màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics es planteja com una opció de postgrau per als posseïdors d’un grau en Enginyeria Química o algun grau afí. Però, a més, aquest màster ha sigut dissenyat perquè els seus continguts siguen igualment útils per a proporcionar als actuals titulats i enginyers una formació en tecnologia ceràmica, complementària i d’avantguarda, que pot ser útil per als quals actualment estan desenvolupant la seua activitat professional en la indústria.

Amb els continguts del màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics es confereix una especialització en enginyeria ceràmica altament sol·licitada en el sector industrial majoritari al voltant de l’UJI. Aquesta especialització pretén aconseguir, entre altres, els següents objectius:

 • preparar tècnicament per a comprendre, analitzar i resoldre els problemes que planteja el processament de materials ceràmics;
 • proveir els coneixements essencials per a la pràctica de l’enginyeria aplicada a la ceràmica: selecció de materials, disseny, processament, fabricació, caracterització de propietats i comportament;
 • instruir en el rigor que requereix la pràctica professional de l’enginyeria aplicada a la ceràmica, incidint en el treball en equip, les responsabilitats professionals i el comportament ètic.

Quant als continguts del màster, aquests s´estructuren en mòduls que l´alumne pot cursar en un únic curs acadèmic o en diversos cursos. Per a obtenir el títol Oficial de Màster, amb plena validesa acadèmica i professional en l´estat espanyol i equivalència en l´Espai Europeu d´Educació Superior, és necessari aprovar un total de 60 crèdits ECTS, dels quins 12 corresponen al Projecte fi de màster (orientació Investigadora o Professional).


 

Màster interuniversitari

Aquest màster no és interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (octubre 2017 / setembre 2018)

Docència presencial: octubre 2017 / maig 2018

Calendari curs 2017/2018 (.pdf)

Crèdits i import

60 ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2017/18: 42,97 €/crèdit

Objectius

L´objectiu del màster és que els graduats en enginyeries o ciències s´especialitzen en el camp dels materials ceràmics. Per a açò, l´alumnat del màster han de:

 • Adquirir els coneixements essencials de la pràctica de l´enginyeria aplicada als processos de producció de materials ceràmics (selecció de materials, disseny, processament, fabricació, caracterització de propietats i comportament), així com els coneixements de ciència bàsica (matemàtiques, física i química) que proporcionen els fonaments teòrics
 • Comprendre, analitzar, i resoldre els problemes que planteja el processament de materials ceràmics, ja siga en el marc de la indústria, o en els laboratoris d´investigació i desenvolupament.
 • Conèixer el rigor que requereix la pràctica professional de l´enginyeria aplicada a la ceràmica, incidint en el treball en equip, les responsabilitats professionals i el comportament ètic.

Coneixements previs recomanables

Es recomana tenir coneixements previs de ciències bàsiques (química, física i matemàtiques), així com, coneixements d´enginyeria (especialment importants són els propis de l´enginyeria química).

Orientació

El màster presenta dues especialitats o orientacions:

 • Orientació tecnològica, destinada a afavorir el futur desenvolupament professional dels alumnes en qualsevol dels àmbits de l'empresa ceràmica.
 • Orientació científica,destinada als alumnes que desitgen continuar els estudis de postgrau amb la realització d´una tesi doctoral i l´obtenció del grau de doctor o que vagen a desenvolupar una labor eminentment de R+D+i en l´administració o en l'empresa privada.

Eixides professionals

El Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics de la Universitat Jaume I, respon en primer lloc a l'enorme importància que la indústria ceràmica posseeix a l'entorn d'aquesta universitat, i que per tant és la destinació professional de gran part dels seus llicenciats actuals. En segon lloc es recolza en l'existència dins de la pròpia universitat d'un centre de R+D especialitzat en el processament de materials ceràmics, l'Institut de Tecnologia Ceràmica, que compta amb una àmplia trajectòria d'investigació aplicada.

El Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics està orientat a cobrir el vast  camp que les ceràmiques abasten en l'actualitat, i introduir als alumnes en les noves aplicacions que estan sorgint. Des dels materials d'ús més comú (vaixella, sanitari, rajoles, rajoles,...), passant per les matèries primeres per a altres aplicacions (refractaris, abrasius, pigments...), fins a les ceràmiques presents en els camps més avançats tecnològicament (electroceràmiques, sensors de gas en automòbils, bioceràmiques...).

Les eixides professionals que s'albiren per als egressats d'aquest màster formen un ventall molt ampli, entre les quals es poden citar:
• Enginyers de procés en indústries ceràmiques, responsables que les operacions transcórreguen sense incidents i del desenvolupament de millores en l'eficiència productiva i energètica.
• Tècnics comercials, encarregats de subministrar i arreplegar informació dels clients, per a ajustar els productes ceràmics a les necessitats canviants del mercat.
• Adreça d'empreses ceràmiques, ja siga en nivells tècnics o gerencials.
• Desenvolupament de nous productes ceràmics, innovació en el processament, així com l'assaig de materials i components ceràmics.
• Investigadors o docents en el camp del procés ceràmic, després de completar la seua educació amb un doctorat.

Beques pròpies i ajudes

El màster ha explicat des de la seua implantació amb el patrocini i col·laboració de diverses empreses del sector ceràmic de la província de Castelló, per la qual cosa té la possibilitat de dotar beques pròpies per a sufragar part dels costos de matrícula.

Empreses patrocinadores: KERABEN, S.A. i AICE

Empreses col·laboradores: ENDEKA, S.A.; FRITTA, S.L.;, TAU, S.A.; ESMALGLASS, S.A.; ÍTACA, S.A.

Anualment es publica en el Tauler d´anuncis del Departament d´Enginyeria Química les bases de la convocatòria

La sol·licitud a cursar per a la beca és la següent:

DEPARTAMENT D´ENGINYERIA QUÍMICA

SOL·LICITUT D´UNA BECA DE MÀSTER

 

Annex I. Sol·licitud

 

Dades personals

Nom i cognoms: ............................................................................................................

DNI/Passaport: ...................................................................................................................

Telèfon:.............................................................................................................................

Localitat:............................................................................................................................

Codi postal......................................................................................................................

Nacionalitat........................................................................................................................

Adreça:............................................................................................................................

Adreça electrònica:..........................................................................................................

Titulació:...................................................................................................................

Curs:.........................................................................................................................      

SOL·LICITE: Participar en la convocatoria d´una beca d´ajuda a la matricula en el Màster en Ciència, tecnologia i aplicacions dels materials ceràmics, el termini del qual per a la presentació de sol·licituds finalitza el 15 de desembre, inclusivament.

Així mateix, DECLARE SOTA LA MEUA RESPONSABILITAT QUE:

 

No rebo cap remuneració econòmica per part de tercers o qualsevol altra que derive d´alguna relació d´ocupació o de prestació de serveis, ja siga, per compte propi o per compte d´altri.

 

A aquest efecte, s´adjunta la següent documentació:

 

 

(Signatura de qui sol·licita)                                

 

Castelló de la Plana, ............. de ...................................... de 20XX

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Criteris d'admissió

Ingrés d'estudiants procedents de plans LOU

L'ingrés dels alumnes procedents de carreres estructurades segons l'esquema definit per la LOU podrà ser directe en el cas d'haver completat qualsevol de les carreres que s'indiquen a continuació, o ben ser jutjat per la Comissió de Titulació del Màster quan escaigui d'altres carreres.

Titulacions amb accés directe

L'accés al màster serà directe per a les següents titulacions:

 • Enginyers Químics.
 • Enginyers Industrials.
 • Llicenciats en Ciències Químiques.
 • Enginyers Tècnics Industrials (especialitat química).

Els alumnes posseïdors d'aquests títols, podran cursar el màster sense necessitat de matricular-se en el mòdul d'harmonització.

Titulacions que requereixen l'avaluació de la Comissió de Titulación del Màster

Els alumnes procedents de titulacions no incloses en la llista de l'apartat anterior o que hagin cursat els seus estudis universitaris a l'estranger, veuran avaluada la seva sol·licitud per la Comissió de Titulació del Màster. Aquesta comissió decidirà si l'estudiant és admès, encara que amb la possible necessitat de cursar una o diverses assignatures del mòdul d'harmonització, o si la seva sol·licitud és rebutjada. En aquest últim cas, es podrà realitzar suggeriments a l'estudiant perquè completi la seva formació de cara a una admissió futura.

Estar en possessió d’un títol homologat de grau (llicenciatura o enginyeria) que garantisca una àmplia formació en matemàtiques, física i química, així com coneixements d’enginyeria (preferentment d’enginyeria química).

En el cas que la demanda supere el nombre de places oferides, la selecció es realitzarà en funció de dos criteris:

 • El criteri de més pes serà la nota mitjana obtinguda per l’estudiant en els estudis universitaris realitzats prèviament a la sol·licitud d’ingrés. Per a obtenir la nota mitjana, la nota de cada assignatura serà la corresponent a dividir la nota obtinguda pel nombre de convocatòries que havia necessitat.
 • En cas de similitud manifesta en el primer criteri, tindran preferència els alumnes que requerisquen cursar menys assignatures del mòdul d'harmonització.


Si la Comissió de Titulació del màster ho considera oportú, pot realitzar una entrevista personal als estudiants per als quals l’aplicació dels dos criteris descrits no proporcione una diferenciació precisa.

Complements formatius (8 ECTS)

L'objectiu d'aquests complements és preparar als alumnes que, o bé han obtingut un grau o bé han aconseguit el nombre de crèdits suficients per accedir al màster, mancant dels coneixements bàsics d'enginyeria química. Són assignatures bàsiques de l'enginyeria química i que seran necessàries per poder desenvolupar amb èxit el programa del màster.

Matemàtiques bàsiques per a enginyers (2 ECTS)

Fenòmens de transport (2 ECTS)

Balanços de matèria i energia (2 ECTS)

Enginyeria de les reaccions químiques (2 ECTS)

Total: 8 ECTS

Aquests crèdits no computen a l'hora de tenir els 60 ECTS necessaris per obtenir el títol de màster i només els cursaran, total o parcialment, l'alumnat que no posseeixi la formació cientificotècnica necessària per accedir i desenvolupar amb èxit el màster.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions de Materials Ceràmics:

L’estudiantat pot matricular-se en els estudis universitaris oficials que s’imparteixen a la Universitat Jaume I amb una dedicació a l’estudi a temps complet o a temps parcial, encara que el règim de dedicació ordinari de l’estudiantat de la Universitat Jaume I és a temps complet.
L’estudiantat de nou ingrés pot matricular-se, amb una dedicació a l’estudi a temps complet, entre 41 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, o amb una dedicació a l’estudi a temps parcial, entre 6 i 40 crèdits. 
En segon i posteriors cursos, temps complet i temps parcial, s’ha de matricular entre 12 i el nombre de crèdits necessaris per a completar el pla d’estudis, excepte en el cas que li quede un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis. 
Es pot autoritzar la modificació del regim de dedicació als estudis durant el mateix curs acadèmic de matrícula a temps parcial a matrícula a temps complet.

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions de Materials Ceràmics l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.


 

Oferta de places

S´ofereixen 20 places de nou ingrés per curs acadèmic.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB6 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
CB7- Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d'estudi.
CB8 - Que els estudiants siguen capaços d'integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d'una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l'aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB9 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d'aprenentatge que els permeten continuar estudiant d'una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol: 

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

 • CE01 - Aplicar els coneixements sobre transferència de matèria, operacions de separació, enginyeria de la reacció química, disseny de reactors, i valorització i transformació de matèries primeres i recursos energètics al processament de materials inorgànics, especialment ceràmics.
 • CE02 - Aplicar els principis de la física, química, matemàtiques i enginyeria als materials ceràmics i el seu processament.
 • CE03 - Relacionar la microestructura, la síntesi o processament i les propietats dels materials inorgànics, especialment ceràmics.
 • CE04 - Analitzar, dissenyar, optimitzar, gestionar, controlar i operar processos de fabricació de productes ceràmics.
 • CE05 - Dissenyar i desenvolupar nous productes i processos ceràmics.
 • CE06 - Aplicar les tecnologies mediambientals i de sostenibilitat als processos de fabricació de productes ceràmics.
 • CE07 - Organitzar i gestionar projectes industrials i de recerca.

Pla d'estudis

Estructura del pla d’estudis del màster

L’estructura del pla d’estudis del màster consta dels mòduls següents:

MÒDUL DE CONEIXEMENTS GENERALS (35 crèdits ECTS oferits)

Mòdul de coneixements generals de l’enginyeria ceràmica que servirà de base per a la posterior orientació tecnològica o científica. Aquest mòdul es divideix al seu torn en dos submòduls en els quals s’han agrupat les matèries per afinitats.

Submòdul de Fonaments fisicoquímics del processament de materials ceràmics

 • Operacions Unitàries per al Tractament de Sòlids (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Processament de Materials Ceràmics I (OB) (4 crèdits ECTS)
 • Termodinàmica de Sistemes Heterogenis (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Reaccions Químiques i Processos Físics a Alta Temperatura (OB) (4 crèdits ECTS)
 • Característiques i Propietats de les Matèries Primeres en Ceràmica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Ciència del Processament Col·loïdal (OP) (2 crèdits ECTS)

Submòdul de Descripció, caracterització i propietats de materials ceràmics

 • Ceràmiques Basades en els Silicats (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Ceràmiques d’Alta Tecnologia (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Ciència i Tecnologia del Vidre (OB) (2 crèdits ECTS)
 • Ciència i Tecnologia del Ciment i els seus Derivats (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Tècniques de Caracterització de Materials Ceràmics (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Propietats dels Materials Ceràmics (OB) (4 crèdits ECTS)

MÒDUL D’ORIENTACIÓ TECNOLÒGICA (18 crèdits ECTS oferits)

Especialment destinat al futur desenvolupament professional de l’alumne en qualsevol dels àmbits de l’empresa ceràmica: direcció tècnica, direcció de producció, R+D+I, etc. El mòdul es divideix al seu torn en dos submòduls en els quals s’agrupen les matèries per afinitats:

Submòdul de Tecnologia del procés i del producte

 • Modelització i Simulació de Processos (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Aspectes Mediambientals de la Fabricació de Productes Ceràmics (OP) (4 crèdits ECTS)
 • Control i Automatització de Processos (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Enginyeria Tèrmica (OP) (3 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (projecte professional) (TFM) (12 crèdits ECTS). Aquest treball té com a finalitat planificar i dur a terme un treball d’investigació aplicada que es desenvoluparà en col·laboració amb una indústria ceràmica. El treball versarà sobre algun dels aspectes següents: optimització d’alguna de les etapes del procés de fabricació actual, disseny d’una nova tecnologia de fabricació, millora de propietats d’un producte ceràmic actual o disseny d’un nou producte ceràmic o una nova aplicació del producte ceràmic.

Submòdul de Gestió de l’empresa ceràmica

 • Màrqueting i Comercialització (OP) (1 crèdit ECTS)
 • Gestió de la Producció (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Seguretat i Higiene Industrial (OP) (2 crèdits ECTS)

MÒDUL D’ORIENTACIÓ CIENTÍFICA (28 crèdits ECTS oferits)

Mòdul d’orientació científica, que permetrà la formació de l’alumnat l’objectiu de la qual siga continuar els estudis de postgrau per a l’obtenció de la tesi doctoral o l’exercici d’una labor eminentment de R+D+i en l’administració o en l’empresa privada. El mòdul inclou com a treball de final de màster un projecte d’investigació que ha de servir per a introduir l’alumne en el mètode científic per mitjà de la realització d’un treball original d’investigació relacionat amb els materials ceràmics i/o el seu processament. Aquest mòdul es divideix en altres dos submòduls, atenent la seua afinitat temàtica:

Submòdul de Materials

 • Materials Compostos de Matriu Ceràmica (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Materials Ceràmics Nanoestructurats (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fonaments i Aplicacions del Làser (OP) (2 crèdits ECTS)
 • Fisicoquímica de l’Estat Sòlid (OP) (3 crèdits ECTS)
 • Síntesi de Pols i Fibres Ceràmiques (OP) (2 crèdits ECTS)

Submòdul de Processament

Processament de Materials Ceràmics II (OP) (4 crèdits ECTS)

Reologia de Sistemes de Partícules (OP) (4 crèdits ECTS)

Tècniques de Recobriment de Superfícies (OP) (3 crèdits ECTS)

Sinterització (OP) (3 crèdits ECTS)

Cristal·lització a Partir de Fosos (OP) (3 crèdits ECTS)

Treball de Final de Màster (projecte d’investigació) (TFM) (12 crèdits ECTS). Aquest treball té com a finalitat formar l’alumne en el mètode científic a través de l’experimentació en el camp dels materials ceràmics i el seu procés. La investigació versarà sobre el processament, el disseny o la caracterització d’un determinat material ceràmic. Per a això l’alumne haurà de familiaritzar-se amb les tècniques de preparació de materials ceràmics així com, depenent del treball en concret, dominar alguna de les tècniques de caracterització de peces ceràmiques.

Horaris

Es pot consultar l'horari acadèmic i el calendari d'exàmens del curs 2017/18 ací.

Continuar la meua formació

Una vegada obtingut el títol de màster, l´alumnat pot continuar els seus estudis per a realitzar la seua tesi doctoral dins del programa de doctorat TIM (tecnologies industrials y materials).

Coordinació docent

Segons la Normativa vigent en la Universitat Jaume I, la Comissió de Gestió del Màster ha de constar d’un mínim de tres membres. En la seua composició s’ha de garantir la representació adequada dels diferents departaments i instituts que intervenen en el màster. Almenys, tres membres de la Comissió han d’impartir docència en el màster i ser professorat doctor dels cossos docents universitaris o professorat contractat doctor o professorat col·laborador doctor.

En el cas concret del màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics, la Comissió de Gestió del màster està composta per:

Juan Carlos Jarque Fonfría, coordinador del màster i CU de l’àrea d’Enginyeria Química,  president

Sergio Mestre Beltrán, TEU de l’àrea d’Enginyeria Química i representant del Departament d’Enginyeria Química, secretari

Antonio Barba Juan, coordinador del màster i CU de l’àrea d’Enginyeria Química, vocal

M. José Orts Tarí, TEU de l’àrea Enginyeria Química i representant de l’Institut de Tecnologia ceràmica, vocal

María Monzó Fuster, TEU de l’àrea d’Enginyeria Química i representant del Departament d’Enginyeria Química, vocal

Delegat o delegada de curs (representant de l’estudiantat del màster en el curs en vigor), vocal

La Comissió de Gestió del Màster assumeix les funcions d’ordenació acadèmica dels ensenyaments corresponents al títol de màster.

Són funcions de la Comissió de Gestió del Màster:

a) Proposar als òrgans competents la programació docent anual, programes i horaris de les assignatures; calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la implantació de la docència de les assignatures del màster.

b) Definir els criteris específics d’admissió i selecció d’estudiantat.

c) Admissió i selecció de l’estudiantat.

d) Determinar el nombre mínim de crèdits i matèries que ha de cursar cada estudiant, en funció de la seua formació prèvia, segons els criteris d’admissió d’ingrés i selecció definits.

e) Proposar a la Comissió d’Investigació i Postgrau per a la seua autorització, si escau, els professionals o personal investigador que no siga professorat universitari i que sota la supervisió d’un o diversos professors o professores universitaris del màster col·laboren en les activitats formatives del màster.

f) Indicar a la Comissió d’Investigació i Postgrau, si escau, la necessitat d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics i privats, empreses o indústries.

g) Elaborar l’informe sobre les peticions de convalidació/reconeixement d’estudis.

h) Gestionar els recursos econòmics del màster.

i) Col·laborar en el disseny d’informació institucional del màster.

j) Demanar, si escau, l’assessorament de persones i institucions de reconegut prestigi.

k) Qualsevol altra tasca necessària per a la correcta ordenació acadèmica dels ensenyaments.

Atesa aquesta composició, i acollint-nos al punt k de la normativa general, la Comissió Gestora, a més, ha de:

1. Garantir per la coordinació entre assignatures: continguts, metodologia, avaluació i activitats interdisciplinàries.

2. Garantir per una òptima coordinació del disseny del màster.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia a utilitzar per a l'ensenyament-aprenentatge

La forma d'impartir la matèria d'una assignatura és una faceta molt important i, encara que una mateixa disciplina es pot ensenyar adequadament de diverses maneres, cada professor, tenint en compte les seues aptituds i formació, ha d'organitzar l'ensenyament de forma adequada a les característiques i peculiaritats de l'alumnat al fet que va dirigida i d'acord amb el tipus d'assignatura que s'imparteix.

Per tant, resulta evident la importància d'establir la metodologia que s'estime més adequada per a aconseguir els objectius formatius proposats, analitzant tots els aspectes implicats en el procés ensenyament-aprenentatge i establint els mecanismes d'avaluació que permeten avançar i complir uns criteris de qualitat irrenunciables.

En el cas concret del Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics els alumnes, amb un grau de formació en Enginyeria Química adquirit durant el primer nivell del cicle universitari o a través del mòdul d'harmonització del propi programa de màster, disposen dels coneixements teòrics previs necessaris per a la comprensió dels continguts del pla d'estudis, han après les tècniques elementals de treball en el laboratori, les possibilitats de treball en equip i coneixen les eines i mètodes de càlcul necessaris per a la resolució dels problemes numèrics que es plantegen en aquest programa.

Programació docent

En matèries de l'àrea de coneixement de l'Enginyeria Química, cal tenir en compte a més, el caràcter aplicat de l'Enginyeria Química que determina que els objectius contemplen tant el tipus d'activitat a desenvolupar pels enginyers químics com les característiques de la indústria i la societat en la qual desenvoluparan la seua labor.

A grans trets, els objectius generals que determinen la docència de les matèries del màster podrien ser:

• L'adquisició, per part de l'alumne, d'una base científica que li permeta abordar per si mateix els problemes que se li plateen amb posterioritat, alhora que s'aprofundeix en l'estudi d'aspectes concrets, propis d'una especialització. Aquesta formació bàsica s'aconseguirà orientant i formant a l'alumne mitjançant el raonament crític i l'abstracció.

• La preparació per al desenvolupament de la seua activitat professional, per a això és essencial inculcar en l'alumne el criteri adequat per a abordar i resoldre problemes futurs, criteri que ha d'anar acompanyat del rigor científic i la responsabilitat que permeten a l'alumne adquirir confiança en els seus propis resultats.

Les característiques del Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics, fa necessari considerar, tant en la selecció de coneixements com en l'etapa de comunicació, una sèrie de condicionants, particulars uns i generals uns altres, com són:

• Delimitar aquells temes que, pel seu caràcter general o bàsic, requereixen una atenció especial, la qual cosa exigeix del professor una anàlisi més detallada i continu de les fonts bibliogràfiques, procurant separar els mètodes i teories generals dels casos particulars i de les elucubraciones teòriques.

• Aconseguir que l'alumne manege diferents fonts, les compare entre si, traga les seues pròpies conclusions i les contrast amb els ensenyaments del professor, corregint errors de concepte, interpretació o plantejament, i familiaritzar-ho amb el mètode a seguir i amb les fonts permanents.

• El professor ha d'inculcar en l'alumne la limitació que, forçosament, té l'ensenyament que imparteix, fent-li comprendre que els límits del curs no coincideixen amb els límits de la disciplina, i que els de aquesta tampoc són prou amplis com per a abastar amb exactitud els problemes que han de resoldre's en la pràctica industrial.

Comunicació dels coneixements

Entre els principis bàsics per a la comunicació dels coneixements, cap assenyalar, per estimar-los especialment importants en relació amb la docència del Màster de Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics, els següents:

• Enfocament pràctic per tractar-se d'un àrea de coneixement fonamentalment aplicat. Amb açò s'entén el predomini d'exercicis en classe, problemes, pràctiques, etc., sustentat, naturalment, en uns adequats fonaments teòrics.

• Treball personal. L'aprenentatge d'una matèria es realitza sempre sobre la base d'un treball personal i continuat per part de l'estudiant.
• Integració teoria-problemes-pràctiques. L'Enginyeria Química és una ciència experimental en l'aprenentatge de la qual l'alumne ha de desenvolupar la capacitat d'observar, mesurar, predir, interpretar i prendre decisions pròpies. Els tres elements, teoria, problemes i pràctiques, hauran de constituir un únic bloc didàctic.

• Ús de la bibliografia. És necessari fomentar en l'alumne la utilització de la bibliografia a fi de millorar i ampliar la informació rebuda en classe i els seus coneixements o bé per a preparar algun tema específic.

La transmissió del saber a l'alumne, d'acord amb unes directrius prèviament elaborades, pugues, en principi, dur-se a terme per diferents procediments. No obstant això, és clar que el desenvolupament d'aquest aspecte de la labor docent a través de classes o sessions expositives que permeten un contacte directe amb l'alumne, constitueix el mètode més eficaç des del punt de vista pedagògic, puix que permet captar les inquietuds i dificultats del col·lectiu docent i seguir la seua evolució al llarg del curs. Les seues diverses modalitats (teòriques, seminaris, problemes i pràctiques experimentals i d'ordinador) es diferencien més en la forma que en el fons. Unes i unes altres tenen la mateixa missió, aconseguir la comunicació d'uns mateixos coneixements, diferenciant-se fonamentalment en la forma en què aquests es transmeten. La coordinació entre aquestes classes haurà de ser total, evitant desfasaments de temps i qualitat. Així mateix és interessant la realització d'activitats complementàries, com són visites a fàbriques i organització de conferències i debats amb professionals de la indústria.

Activitats d'ensenyament/aprenentatge

La metodologia general de cada matèria es dividirà en una sèrie de sessions teòriques i pràctiques, pròpies de cadascuna de les assignatures que componen el pla d'estudis del Màster.

Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents:

Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor i alumne que pren anotacions o bé amb participació de l'alumne (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, etc.).

Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com a pràctiques de laboratori (implica l'ús de tècniques com: resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d'eines informàtiques, etc.).

Seminaris: Es tracta d'un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l'alumne amb anterioritat (teòrics i/o pràctics)

Tutories: Treball personalitzat amb un alumne o grup, en l'aula o en espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent de "ús obligatori" per l'alumne per a seguir un programa d'aprenentatge (s'exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l'alumne, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l'ús de tècniques com: Ensenyament per projectes, Supervisió de Grups d'investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.

Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.

Existeix l'opció que els professors decidisquen incloure, alguna sessió puntual basada en les metodologies pròpies dels seminaris i/o tutories, quedant a consideració de la Comissió Gestora aquesta possibilitat.

Recursos i materials didàctics

A continuació s'exposen els diferents mitjans o estratègies que el professor pot utilitzar en la impartició de docència en el Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics, que es resumeixen en la taula següent.

Pissarra: és un element pràcticament indispensable en l'aula. S'empra per a aclarir els conceptes exposats en la lliçó magistral, i serveix com a suport per a la mateixa, destacant de forma escrita (visual) els conceptes fonamentals exposats verbalment (oral). També permet donar cabuda a les improvisacions que sorgeixen al llarg d'una exposició, especialment les qüestions i dubtes plantejats pels alumnes.

Bibliografia i material imprès: la bibliografia ha exercit i exerceix en l'actualitat, un paper important en la formació de l'alumne, encara que l'estructura general del material bibliogràfic s'ha vist alterada en els últims anys com a conseqüència de les modificacions aparegudes en el camp de l'ensenyament.

En un programa de màster ha de treballar-se amb diversos textos de referència i, a més, recomanar alguns llibres específics sobre aspectes concrets del programa a desenvolupar. També és recomanable l'ús de revistes científiques com a font bibliogràfica, tant en l'àmbit dels coneixements científics generals, com en l'àmbit de coneixements especialitzats.

És convenient que tota aquesta informació bibliogràfica se li subministre a l'alumne a principis de curs, perquè aquest tinga la referència d'on puga aclarir, ampliar i completar els conceptes que anirà rebent en classe.

Transparències, diapositives i videoproyección: les tècniques de projecció (transparències, diapositives i videoproyección) constitueixen avui dia una important ajuda per al professor universitari. La imatge fotogràfica, fixa o en moviment, i si pot ser en el seu color natural, és un suport inestimable per al qual ensenya i per al qual aprèn.

Aquestes tècniques permeten explicar esquemes o desenvolupaments complexos amb una bona ordenació i en un curt espai de temps. La presentació d'equips o instal·lacions reals mitjançant projecció fixa permeten la visualització dels mateixos sense necessitat d'acudir a les instal·lacions industrials a cada moment. També són especialment útils per a ensenyar l'ús de taules i diagrames.

Cal procurar no incloure massa informació en cada imatge i presentar aquesta de manera clara i concisa. És convenient també que l'alumne dispose de fotocòpies del material presentat (almenys del més complex) perquè pare esment a les explicacions i no se senta atabalat per la necessitat de copiar el que s'exposa.

No obstant això el seu elevat preu, la videoproyección facilita una ràpida i econòmica actualització dels continguts del material impartit i fins i tot, els últims models, ja permeten no enfosquir massa la sala, així com, mitjançant les oportunes connexions, projectar amb el mateix equipe pantalles fixes i videos, i sobretot, visualitzar la pantalla d'un ordinador, la qual cosa és un gran avantatge per a demostracions de programes d'ordinador. Totes les aules de la Universitat Jaume I de Castelló disposen en l'actualitat de sistema de videoproyección.

Ordinadors: en els últims anys, els ordinadors han irromput amb enorme força en tots els àmbits de la vida, inclòs el de l'ensenyament. L'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I de Castelló disposa de diverses aules equipades amb material informàtic per a ser utilitzades pels estudiants.

Internet: la utilització d'internet com a recurs didàctic no ha fet més que començar. Es pronostica que internet serà, sens dubte, un dels principals recursos que s'utilitzen en un futur no gaire llunyà i que modificarà substancialment el sistema educatiu en els pròxims cinc anys, arribant fins i tot a crear una nova cultura de l'aprenentatge.

La tendència general és a complementar i no a substituir el tradicional ensenyament presencial, però les alternatives són molt variades: videoconferències, formació a distància, tutorización a distància, etc.

Per exemple, la videoconferència permet impartir una classe en diferents aules situades en llocs molt allunyats uns d'uns altres i sense perdre la interactivitat entre el professor i l'alumne. Aquest sistema permet no solament optimitzar recursos en el si d'una mateixa universitat sinó plantejar col·laboracions entre diferents universitats sense necessitat de desplaçament físic de les persones implicades. El que done de si aquest i altres recursos tecnològics està encara per veure.

Com a recurs didàctic posseeix les mateixes característiques que l'ordinador, a les quals cal afegir la gran quantitat de fonts d'informació que posa a l'abast dels usuaris. Permet, en major mesura que altres recursos didàctics, l'ensenyament individualitzat des del moment en què cada alumne pot desplaçar-se per la xarxa d'acord amb les seues necessitats i localitzar la informació concreta que precise.

És un mitjà idoni per a l'intercanvi d'informació entre el professor i els alumnes ja que qualsevol document digitalitzat pot ser transportat per la xarxa. Podria pensar-se, fins i tot, a establir fòrums de discussió per a cada assignatura dedicats a l'intercanvi d'informació entre alumnes o entre aquests i el professor.
Finalment, l'oferta formativa a través d'internet creix cada dia de manera que cada vegada són més nombroses les aules i fins i tot els campus virtuals.

És difícil pronosticar el model d'universitat i de mètode docent que s'adopte en el futur, però el que sí sembla clar és que internet tindrà un paper important en aquest model.

Criteris per a l'aplicació dels crèdits ECTS en el Màster en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics

Els criteris per a l'aplicació dels crèdits ECTS al llarg del programa del màster són els següents:

• 1 crèdit ECTS = 25 hores totals (presencials, tutoria, treballs, estudi, exàmens, etc)

• D'acord amb l'equivalència anterior, els 60 crèdits ECTS que hauran de cursar els alumnes equivaldran a 1500 hores totals

• 1 crèdit ECTS = 7.5 hores presencials (aula+laboratori), la qual cosa equival a un 30% del total

Com pot deduir-se de l'anterior, els criteris aplicats posen de manifest l'enorme importància que s'atorga a l'ensenyament-aprenentatge no presencial, ja que suposa un 70% del total. Encara que el principal component d'aquesta part no presencial ve representat per les hores d'estudi del propi alumne, és obvi que amb aquest criteri els altres components de l'ensenyament no presencial com a tutories, treballs, visites a empreses, etc, adquireixen una gran transcendència en el desenvolupament del master.

Proves d'avaluació

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació:

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes): Es pot subdividir en diversos tipus: Desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense amb prou faenes limitacions d'espai); i Resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l'alumne construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.

Resolució d'exercicis i problemes: Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l'aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques... Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació i /o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptores de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació en l'aula.

Presentacions orals i pòsters: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Projectes: Situacions en les quals l'alumne ha d'explorar i treballar un problema pràctic aplicant i integrant coneixements interdisciplinaris.

Entrevista de tutorización: Testimoniatge escrit per un tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, en el qual es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o grupales per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat, a més del resultat/producte.

Elaboració de treballs: Desenvolupament d'un treball que pot ser des de breu i senzill fins a ampli i complex, fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.

Examen oral: Prova d'avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, en les quals l'alumnat ha de posar de manifest habilitats relacionades amb l'expressió oral.

 

Pràctiques externes

En aquest màster no contempla pràctiques externes en el seu pla d'estudis.

Mobilitat i programes d'intercanvi

Treball final de màster

Normativa interna del Màster, referent a les assignatures:

SIT024 Treball final del Màster (Projecte Professional)

SIT043 Treball final del Màster (Projecte d´Investigació)

 

 1. Objectius.

Segons queda reflectit en la Memòria presentada per a la verificació del Màster, els objectius de les assignatures citades són els següents:

SIT024 Projecte professional

“Planificar i dur a terme un treball de recerca aplicada que es desenvoluparà en col·laboració amb una indústria ceràmica. El treball versarà sobre algun dels següents aspectes: optimització d´alguna de les etapes del procés de fabricació actual, disseny d´una nova tecnologia de fabricació, millora de propietats d´un producte ceràmic actual o disseny d´un nou producte ceràmic o un nova aplicació del producte ceràmic”.


SIT043 Projecte d´Investigació

“Formar a l´alumne en el mètode científic a través de l´experimentació en el camp dels materials ceràmics i el seu procés. La investigació versarà sobre el processament, el disseny o la caracterització d´un determinat material ceràmic. Per a açò l´alumne haurà de familiaritzar-se amb les tècnica de preparació de materials ceràmic així com, depenent del treball en concret, dominar alguna de les tècniques de caracterització de peces ceràmiques”.

 1. Caràcter de les assignatures.

En el mateix document, al·ludit en l´apartat anterior, es fa referència al caràcter obligatori d´aquestes assignatures:

“En el segon semestre l´alumne ha de matricular-se del Treball Final del Màster (en una de les dues orientacions previstes: tecnològica i científica). La realització d´aquest treball, no obstant açò, pot perllongar-se en el temps més enllà de la durada del semestre, depenent de la naturalesa del treball i del grau d´implicació de l´alumne. En qualsevol cas, és requisit indispensable per a obtenir el títol oficial de màster, haver cursat i aprovat 60 crèdits (dels quals necessàriament 12 corresponen al treball Final del Màster”).

 1. Assignació de temes i de professors tutors.

Els professors del màster que tingues assignats en el seu POD crèdits d´alguna de les assignatures anteriors, presentaran cada curs (en les dates que establisca el Coordinador del Màster) l´oferta de temes de projectes que estiguen disposats a dirigir. Aquesta oferta es farà a l´efecte de que els estudiants matriculats en les assignatures facen la seua elecció i es puga fer l´assignació de temes i dels seus corresponents tutors.

El llistat de projectes oferits i els professors tutors per al curs 2014/15 és el següent:

 • Dispersió de nanopartícules de grafé en aigua. Efecte de l'equip de dispersió i caracterització de la mateixa. Prof. Juan Carlos Jarque
 • Relació del punt de bambolla amb les variables de síntesis en membranes ceràmiques. Prof. Sergio Mestre
 • Recobriments de Vidre Bioactiu obtinguts mitjançant Projecció Tèrmica per Plasma Atmosfèric.. Prof. Vicente Beltrán y Enrique Sánchez
 • Sinterització de composites de matriu vítria. Prof. José Luis Amorós
 • Desenvolupament i optimització de recobriments ceràmics per a millorar la resistència de components, obtinguts mitjançant projecció tèrmica. Prof. Iván Cervera
 • Gestió energètica en una planta ceràmica. Prof. Eliseo Monfort
 • Desenvolupament de sistema (esmalt brillant i/o engobe) robust per esquerda i recollit per a pasta via seca. Prof. Arnaldo Moreno
 1. Memòries de projectes.

Els estudiants hauran d´elaborar una memòria escrita del treball realitzat, que hauran de defensar, davant un tribunal constituït a aquest efecte, en les dates que s´establisquen.

 1. Tribunal.

El tribunal que haurà de jutjar els projectes estarà constituït per tres membres doctores que podran pertànyer a algun dels Departaments implicats en la docència del Màster o ser professionals de reconegut prestigi en l´àmbit al que es refereix el projecte en qüestió. Un dels membres del tribunal, que preferentment haurà de ser Catedràtic d´Universitat, actuarà com a president.

La Comissió Gestora del Màster proposarà la composició del tribunal o tribunals que hauran d´actuar en cada convocatòria. La proposta haurà de ser ratificada, si escau, pel Coordinador/és del Màster.

 1. Termini per a la presentació.


Les memòries dels projectes hauran de ser dipositades per triplicat (per als tres membres del tribunal) en la Secretaria del Departament d´Enginyeria Química, una setmana abans de la data prevista per a realitzar la defensa de les mateixes. L´estudiant lliurarà també un exemplar de la memòria al professor que haja triat com a tutor en la realització del projecte.

 1. Requisits d´exposició i defensa de projectes.

Per a l´exposició i defensa del Projecte fi de màster, l´estudiant haurà de tenir aprovades totes les assignatures restants del Màster.

La defensa dels projectes es realitzarà, en sessió pública, davant el tribunal designat a aquest efecte, durant un temps màxim de mitja hora. A continuació els membres del tribunal podran plantejar les qüestions que consideren pertinents en relació a la defensa realitzada, o a aspectes que apareguen en la memòria.

Les dates per a l´exposició i defensa dels projectes es faran públiques amb suficient antelació en el Departament d´Enginyeria Química.

 1. Avaluació de les assignatures.

En l´avaluació de l´assignatura haurà de considerar-se tant la qualificació assignada pel tutor valorant el treball realitzat, com la del tribunal que jutjarà el contingut de la memòria i la seua defensa.

En el moment en què es realitze la defensa, cada tutor es responsabilitzarà d´emplenar l´imprès d´avaluació en el qual es farà constar la seua qualificació i l´assignada pel tribunal. Aquest imprès haurà de lliurar-ho al professor responsable de l´assignatura que s´encarregarà de la introducció de la nota en l´acta corresponent.

La qualificació contemplarà:

 • Avaluació tutor: 40
 • Presentació i defensa: 30
 • Redacció i continguts: 30

L´alumnat es considerarà presentat a la corresponent convocatòria en el moment que efectue el lliurament de la Memòria escrita del projecte als membres del tribunal.

 1. Emplenament de les actes de les assignatures SIT024 i SIT043.

A l´efecte d´emplenament i signatura de les actes d´aquestes assignatures, el Coordinador del Màster nomenarà, cada curs acadèmic, un professor responsable de cadascuna d´elles que, necessàriament, haurà de tenir assignats crèdits de l´assignatura en qüestió en la seua POD.

En cada convocatòria el professor responsable, introduirà les qualificacions que consten en els impresos d´avaluació (que li hauran lliurat els tutors) i signarà les actes.

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Dr. Juan Carlos Jarque Fonfría, Catedràtic d´Universitat de l´àrea d´Enginyeria Química. Universitat Jaume I de Castell

Dr. Antonio Barba Juan, Catedràtic d´Universitat de l´àrea d´Enginyeria Química. Universitat Jaume I de Castelló

Resta de membres de la Comissió de titulació:

 • Secretari: Sergio Mestre Beltrán
 • Vocals: María José Orts Tarí i Vicente Beltrán Porcar
 • Estudiantat: Delegat de màster, Juan Miguel Tiscar Cervera
 • Representant en la Comissió Coordinadora de màsters: Juan Carlos Jarque Fonfría 

INFORMACIÓ ACADÈMICA:
Juan Carlos Jarque Fonfria
Tel: 964 728 152
fonfria@qui.uji.es

Departaments implicats

 • Departament d´Enginyeria Química
 • Institut de Tecnologia Ceràmica
 • Departament de Química Inorgànica i Orgànica: Àrea de Química Inorgànica
 • Departament de Química Física i Analítica: Àrea de Química Física
 • Departament de Física: Àrea d´Òptica
 • Departament d´Enginyeria de Sistemes Industrials i Disseny: Àrea de Ciència dels Materials i Enginyeria Metal·lúrgica i Àrea d'Enginyeria dels Processos de Fabricació
 • Departament d´Administració d´empreses i Màrqueting: Àrea d´Organització d´empreses i Àrea de Comercialització i Investigació de Comprats

 

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

En aquest màster no s´han programat pràctiques externes.

Coordinació del treball final de màster

Dr. Juan Carlos Jarque Fonfría

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

El membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:

https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=1000002

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=1000002

Altres

Preguntes més freqüents

Màster Universitari en Ciència, Tecnologia i Aplicacions dels Materials Ceràmics (Pla de 2013)

DELS ESTUDIS

Com es pot accedir al màster?

Per a accedir al màster heu d’estar en possessió, en el moment de la preinscripció, d’algun dels títols següents:

 • Llicenciatura, enginyeria o arquitectura.
 • Diplomatura, enginyeria tècnica o arquitectura tècnica.
 • Grau.
 • Títol superior no universitari.
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES).
 • Títol estranger d’una institució d’educació superior no pertanyent a l’espai europeu d’educació superior (EEES). 
 • Títol d’educació superior estranger homologat.

No obstant això, a criteri de la comissió de titulació del màster, les persones que es troben finalitzant els estudis d’accés al màster s’hi podran preinscriure encara que en el moment de presentació de la sol·licitud no hagen realitzat el dipòsit del títol. Si són admeses per acord de la comissió de titulació, ho seran amb caràcter condicional, ja que hauran d’acreditar la finalització dels estudis d’accés al màster, mitjançant el certificat de dipòsit del títol, quan es matriculen dins del període establit a l’efecte. Haver finalitzat els estudis és un requisit imprescindible per a formalitzar la matrícula.

Els estudiants i estudiantes amb titulació d´accés estrangera han de tenir finalitzats els estudis per a poder formalitzar la preinscripció.

 

Hi ha requisits específics d’accés?

A més dels requisits d’accés generals per a tots els ensenyaments universitaris de màster, cada títol pot determinar condicions específiques d’admissió. Aquesta informació es pot consultar en el web de cada màster. Consulteu l'apartat Màsters Universitaris.

 

Què és la permanència? i el rendiment acadèmic? 

L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.

No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou màster, només podrà continuar en aquest màster, en la modalitat d’estudi a temps parcial, el curs acadèmic següent.

A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

 

Hi ha establert un nombre màxim i mínim de crèdits de  matrícula?

 L’estudiantat de màster de nou ingrés, independentment del règim de dedicació, ha d’ajustar la seua matrícula al que dispose la legislació autonòmica.

En segon i cursos posteriors l’estudiantat, independentment del règim de dedicació, s’ha de matricular d’entre 12 i 60 crèdits, excepte en el cas que li queden un nombre inferior de crèdits per a finalitzar els estudis.

 

Quan pagaré el màster?

Quan formalitzeu la matrícula no heu d’abonar cap quantitat. Les taxes, tant les administratives com les acadèmiques, es generen en un termini mínim de 60 dies després de finalitzat el període de matrícula.

 

A quines beques puc optar ?

Les beques per a cursar un màster es poden consultar ací

http://www.uji.es/perfils/estudiantat/beques-ajudes/master/

 

On puc consultar la normativa que regula el Treball de Final de Màster?

Ací

 

Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació?

Podeu completar la formació mitjançant la realització d’un programa de doctorat. Oferta de cursos de doctorat.

 

LEGALITZACIONS DE DOCUMENTS

Què és legalitzar un document?

La legalització és un acte administratiu pel qual s'atorga validesa a un document públic estranger, es comprova l'autenticitat de la signatura posada en un document i la qualitat en què l'autoritat signatària del document ha actuat.

Excepte que hi haja algun instrument jurídic que eximisca d'aquesta obligació, qualsevol document públic estranger ha de ser legalitzat per a tindre validesa a Espanya, i qualsevol document públic espanyol requereix ser legalitzat per a ser vàlid a l'estranger.

 

En quins casos no és necessària la legalització?

Atès el creixent intercanvi entre els diferents països del món, molts Estats han signat convenis destinats a facilitar aquest tipus de tràmits als seus ciutadans, entre els quals es troba Espanya.

L'acord més rellevant en aquesta matèria vigent en l'actualitat és el Conveni de la Haia núm. XII, de 5 d'octubre de 1961, de supressió de l'exigència de legalització en els documents públics estrangers més comunament anomenat Conveni de la Postil·la de la Haia.

Nombrosos països s'han adherit a aquest tractat que simplifica els tràmits per a l'emissor i el receptor. Aquest text prescriu que entre Estats membres no serà necessària la legalització per al reconeixement mutu de documents, encara que sí un segell o postil·la. Qui necessite obtindre’l, ha d'informar-se en el Ministeri de Justícia (C/ de la Bolsa, 8. 28071 Madrid Tel.: 902 007 214). Aquesta és la llista completa de països que han signat l'acord.

Per a tots els casos no recollits en algun dels acords anteriors haurà de portar-se a terme la legalització.

 

Quins documents poden legalitzar-se?

Poden legalitzar-se tant els originals dels documents com les còpies autèntiques expedides per les autoritats de l'administració pública que els hagen emès, així com els testimoniatges d'autenticitat per exhibició realitzats davant notaria.

 

Quant costa legalitzar un document?

La legalització és gratuïta si la realitza la Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació (C/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655). Si s’efectua en una ambaixada o consolat d'Espanya, comporta el pagament d'una taxa. Per a informació més específica es recomana contactar directament amb la representació d'Espanya a l'estranger que corresponga.

 

Caduquen les legalitzacions?

No. La legalització no té data de caducitat. Ara bé, si el document expedit té una durada limitada, la legalització que s'efectue sobre aquest també la tindrà. Tampoc hi ha cap límit de temps per a sol·licitar la legalització d'un document. Aquesta podrà realitzar-se en qualsevol moment en què la sol·licite la persona interessada.

 

Quins documents emesos per les autoritats espanyoles estan destinats a utilitzar-se a l'estranger?

De tots els documents elaborats per les autoritats del nostre país, els següents poden tenir efecte en l'exterior:

 • Notarials

Són aquells en els quals una notaria actua com a encarregada de donar fe: escriptures, actes, legitimacions, compulses, certificacions i un llarg etcètera.

Han de ser legalitzats per via notarial, en el següent ordre: notaries, col·legis notarials (consulteu el següent llistat dels que hi ha a Espanya), Ministeri de Justícia-Legalitzacions (C/ de la Bolsa, 8 - 28071 Madrid Tel.: 902 007 214), Secció de Legalitzacions del Ministeri d'Afers exteriors i de Cooperació (c/ Juan de Mena, 4 – 28071 Madrid. Tel.: 913 791 655) i, en últim lloc, a la representació diplomàtica o consular acreditada a Espanya del país en el qual vaja a tindre efectes el document.

 • Traduccions jurades d'espanyol a altres idiomes

Aquestes hauran d'haver estat realitzades per un traductor o traductora o intèrpret jurat nomenat pel Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació. Ha de consultar-se en cada cas a l'ambaixada o consolat del país on el document vaja a causar efecte si la traducció oficial espanyola és vàlida allí per si mateixa. En cas contrari, haurà de ser legalitzada en el Ministeri d'Afers Exteriors i de Cooperació.

 • Els documents oficials d'ensenyament superior.

Són aquells vàlids en tot el territori nacional. Els títols universitaris han de ser legalitzats per la:

Sotsdirecció General de Títols i Reconeixement de Qualificacions. Divisió del Ministeri d'Educació, Cultura i Esport.
C/ Torrelaguna, 58
28027 Madrid


Què és la taxa d’equivalència per a titulacions de fora de l’EEES?

Estudi d’equivalència de títols estrangers per a l’accés als estudis de màster o doctorat per a titulats i titulades estrangers sense títol homologat 155,22 € (Decret 97/2016, de 4 d’agost, del Consell pel qual es fixen les taxes que s’han de satisfer per la prestació de serveis acadèmics universitaris per al curs 2016/17).

 

On es pot fer l’equivalència de les notes del meu país estranger al sistema educatiu espanyol?

Al web del Ministeri

 

NOM D’USUARI I CONTRASENYA

Com puc recuperar la  meua contrasenya?

Ací

 

On puc informar-me si tinc algun dubte?

En InfoCampus, que és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

L'horari d'atenció personalitzada és, de dilluns a divendres, de 9 h a 14 h, i de 16 h a 20 h.

Està situat al local 15 de l'Àgora de la Universitat.
Telèfon d'atenció al públic: 964 387 777.
https://infocampus.uji.es
info@uji.es

Informació proporcionada per: InfoCampus