Criteris d'admissió

Per a accedir al màster universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària els estudiants han de presentar el seu currículum i una carta en la qual hauran d'emfatitzar dos apartats:

 1. Motivació, on s’han d’expressar els motius pels quals es vol desenvolupar els continguts del màster.

 2. Projecció que detalle les possibilitats de desenvolupament professional en l'àrea de la rehabilitació psicosocial.


Tindran un cert grau de prioritat els qui estiguen treballant en dispositius de rehabilitació psicosocial. L'absència d'experiència no obstant això, no és un criteri excloent.

Criteris de puntuació

 1. Projecció: capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de la intervenció en persones amb trastorn mental greu (TMG), en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. En aquest apartat s'inclouen els residents de Psicologia Clínica, Psiquiatria i Infermeria en Salut Mental. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 15.

 2. Motivació: valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb intervenció en persones amb TMG. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la intervenció en persones amb TMG. Puntuable entre 0 i 10.

 3. Experiència: valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes relacionats amb les matèries del màster.

 4. Formació prèvia i expedient acadèmic: valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.


Fórmula de puntuació
Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en aquest per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta es considera que les importàncies relatives són les següents:

Projecció = 35%, Motivació = 25%, Experiència = 25%, Formació i expedient = 15%

Problemes en la selecció de l'alumnat
El sistema de tutories continuades tant en línia com presencials assegura que els factors actitudinals personals dels estudiants i la seua resposta emocional a l'aprenentatge estiguen contínuament supervisats.

La realització de pràctiques en dispositius acreditats és obligatòria per a completar el màster. La Direcció del màster intentarà en tots els casos adscriure l'estudiantat a centres accessibles des del seu lloc de residència, però sempre condicionada a la disponibilitat dels dispositius.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Rehabilitació Psicosocial en Salut Mental Comunitària

Primer curs

 • ECTS Temps complet:
  • Matrícula mínima: 60
  • Matrícula màxima: 60
 • ECTS Temps parcial:
  • Matrícula mínima: 6
  • Matrícula màxima: 40

 

Resta de cursos

 • ECTS Temps complet:
  • Matrícula mínima: 12
  • Matrícula màxima: 60
 • ECTS Temps parcial:
  • Matrícula mínima: 12
  • Matrícula màxima: 60

- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

L'experiència laboral i professional acreditada podrà ser també reconeguda en forma de crèdits que computaran a l'efecte de l'obtenció d'un títol oficial, sempre que aquesta experiència estiga relacionada amb les competències inherents a aquest títol. El màxim de crèdits acreditables per aquest procediment no excedirà de 9.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16