Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

El Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa té com objectiu general analitzar i aprofundir en el concepte i múltiples dimensions de la sostenibilitat i de la responsabilitat social corporativa (RSC), posant l’èmfasi en l’aplicabilitat de les eines de gestió i avaluació existents, les polítiques i estratègies implementades en tots els nivells dins de les organitzacions que integren la RSC, així com els mecanismes de diàleg i interacció amb els principals stakeholders o grups d’interès. [Llegir més]

Aquest màster és interuniversitari amb Universitat Nacional d´Educació a Distància (UNED). Modalitat: a distància.

Introducció

Presentació

El Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa té com objectiu general analitzar i aprofundir en el concepte i múltiples dimensions de la sostenibilitat i de la responsabilitat social corporativa (RSC), posant l’èmfasi en l’aplicabilitat de les eines de gestió i avaluació existents, les polítiques i estratègies implementades en tots els nivells dins de les organitzacions que integren la RSC, així com els mecanismes de diàleg i interacció amb els principals stakeholders o grups d’interès.

El màster es proposa formar professionals capaços d’aplicar en la pràctica l’enfocament de l’ètica, la sostenibilitat i la responsabilitat social i mediambiental en els models de negoci i empresa existents, a més d’altres organitzacions públiques i privades, com poden ser les entitats sense ànim de lucre o els organismes de l’administració pública.

Més informació en http://www.mastersostenibilidadyrsc.uji.es/

 

Màster interuniversitari

Aquest Màster és interuniversitari: Universitat Jaume I, Universitat Nacional d´Educació a Distància (UNED).

Tipus d'ensenyament

Modalitat a distància.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: un curs acadèmic (novembre 2016 / setembre 2017). Flexibilitat per a cursar-lo en dues anualitats.

Crèdits i import

Per a obtenir el títol de Màster en Sostenibilitat i RSC l´estudiant ha de cursar un mínim de 60 crèdits.

En el cas que la formació prèvia de l´estudiant no s´ajuste als coneixements bàsics requerits, s´exigirà que l´alumne curse un complement formatiu de 15 crèdits.

Preu en el curs 2016/17: 46,20 €/crèdit.

Objectius

En els últims anys l'empresa actual ha d'actuar sota un paradigma diferent a com ho ha fet fins ara, ja que la recerca de benefici per sobre de qualsevol consideració ètica ja no és acceptable ni sostenible. Les empreses -tant les multinacionals, com les Pymes-, han d'integrar en el seu model de negoci els aspectes econòmics, amb la seua responsabilitat social i mediambiental, ací on opera, tenint en compte les necessitats i les expectatives de tots els seus grups d'interès. Al mateix temps, la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa han deixat de ser una qüestió que concerneix tan sols a les empreses, sinó que requereix la implicació proactiva i el respatler de les administracions públiques, la societat civil i el món acadèmic.

L'objectiu formatiu del programa és el de desenvolupar l'aprenentatge en aquest ampli camp, integrant els coneixements necessaris per a la formació de professionals que siguen capaces d'incorporar en la gestió empresarial aquelles polítiques i pràctiques que permeten implementar el desenvolupament sostenible i la responsabilitat social com una estratègia a llarg termini en les empreses, així com en altres organitzacions públiques o privades. A més, la RSC i la Sostenibilitat encara són un camp poc explorat, amb enormes possibilitats d'innovació i desenvolupament, i per açò requereix disposar de capital humà qualificat per a dur a terme projectes d'investigació en la matèria, dissenyar i implementar eines i processos dinàmics i innovadors, que integren l'econòmic amb l'ètic i el sostenible.

 

Coneixements previs recomanables

Diplomats, llicenciats i graduats en les branques d´Economia i Empresa. Titulats d´altres branques amb interès per especialitzar-se en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa.

Orientació

El màster tindrà una orientació professional i investigadora (doctorat).

Eixides professionals

Són creixents les ofertes d'ocupació que requereixen formació específica en gestió sostenible de projectes i organitzacions, tant en l'àmbit de l'administració d'empreses com en el camp de la comunicació o la consultoria empresarial.

Més informació: http://mastersostenibilidadyrsc.uji.es/

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no disposa de beques ni ajudes pròpies.

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

Titulats i titulades (diplomatures, llicenciatures i graus) de les branques d´economia i empresa. Titulats d´altres branques amb interès a especialitzar-se en sostenibilitat i responsabilitat social corporativa.

Els estudiants que no provinguen de Llicenciatures/Diplomatures d'Administració i Direcció d'Empreses; Empresarials i/o Economia, o no puguen justificar sòlids coneixements en aquestes matèries, hauran de realitzar obligatòriament el Complement formatiu denominat Mòdul Formació Complementària.

Es requereixen coneixements d'anglès que permeten comprendre un text, de tall científic o professional, atès que parteix de la bibliografia pot ser oferida en aquest idioma.

En el moment de realitzar la preinscripció, hauran d'enviar, juntament amb els documents que se'ls indiquen, una carta de motivació sobre el seu interès a realitzar aquest Màster, argumentant els motius que els porten a aquesta elecció.

L'accés als màsters universitaris està regulat en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Per a accedir a un màster universitari cal estar en una de les següents situacions:

 1. Alumnat amb el títol universitari oficial espanyol.
  Per a accedir als estudis de màster s'ha d'estar en possessió del títol de grau o d'un títol  declarat expressament equivalent. Els títols de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica i els de llicenciatura, arquitecte o enginyeria superior donen accés als estudis de màster.
 2. Alumnat amb títol expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu.
  No és necessària l'homologació del títol, només  cal la comprovació prèvia per part de la universitat que els estudis faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 3. Alumnat amb títol d'educació superior de sistemes educatius que no pertanyen a l'espai europeu d'educació superior.
  No és necessària l'homologació del títol, només  cal la comprovació prèvia per part de la universitat que els estudis faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
  Les persones que sol·liciten l'accés a màster i estiguen en possessió d'un títol universitari estranger corresponent a un sistema educatiu que no pertany a l'EEES i no el tinguen homologat, obligatòriament, en  el moment de realitzar la preinscripció, han de fer el pagament de la taxa establerta en el decret de taxes. Aquest requisit és indispensable per completar el procés de preinscripció.
 4. Alumnat amb estudis parcials de màster universitaris o doctorat, en el marc de la legislació anterior al RD 1393/2007.
  L'estudiantat que haja cursat estudis de màster universitari o doctorat en el marc de la legislació anterior al RD 1393/2007, pot accedir al màster i obtenir el títol oficial. Una vegada haja estat admès pot sol·licitar el reconeixement dels crèdits superats.
 5. Professorat de la Universitat Jaume I.
  El professorat titular d'escola universitària, col·laborador, associat i visitant de la Universitat Jaume I que tinga una titulació superior i vulga cursar estudis universitaris de màster en aquesta universitat ha de tenir la corresponent autorització del Rectorat per a poder matricular-s'hi, d’acord amb el Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i amb el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.


 

Criteris d'admissió

ÒRGAN D'ADMISSIÓ: ESTRUCTURA I FUNCIONAMENT

L'òrgan d'admissió serà el que tinguen establits les dues universitats que gestionaran el títol -la UNED i la Universitat Jaume I de Castelló- respectivament. La seua estructura i funcionament es correspondran amb el previst en els reglaments i la normativa interna de les universitats a dalt esmentades, ajustant-se en tot cas als procediments d'admissió de nous estudiants en els programes de Postgrau que aquestes tenen ja implantades.

PERFIL D'INGRÉS I FORMACIÓ PRÈVIA REQUERIDA QUE HABILITA L'ACCÉS Al MÀSTER

Podran accedir al programa de Màster en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa els estudiants que posseeixen el títol de grau. La formació prèvia més adequada és la que proporciona el títol de grau en Ciències Econòmiques, Socials i Jurídiques, encara que aquest no és requisit excloent, ja que podran realitzar el títol de Màster també alumnes i alumnes amb perfils formatius, diferents dels a dalt esmentats. Els estudiants que no procedisquen d'estudis de grau de Ciències Econòmiques i Empresarials ni puguen justificar els coneixements mínims requerits, hauran de cursar obligatòriament assignatures de formació complementària en matèries relacionades amb l'Economia i Administració i Direcció d'Empreses, que els donaran els coneixements i nocions necessaris en aquest camp per a poder atendre als mòduls específics de sostenibilitat i RSC.

SISTEMES D'ADMISSIÓ I CRITERIS DE VALORACIÓ DE MÈRITS

Es valorarà la formació, expedient acadèmic i experiència prèvia de l'estudiant en temes de sostenibilitat i RSC.

CRITERIS PER Al RECONEIXEMENT I CONVALIDACIÓ D'APRENENTATGES PREVIS

Els criteris per al reconeixement i convalidació de títols o crèdits de formació prèvia, i d'aprenentatges previs en general, seran els que estableix la legislació nacional vigent sobre aquest tema, juntament amb els criteris específics (si escau) que podrien requerir les universitats participants. En el cas de títols i estudis estrangers d'educació superior s'aplicaran els criteris exposats en el Reial decret 285/2004, de 20 de febrer, pel qual es regula les condicions de la seua homologació i convalidació.

COMPLEMENTS FORMATIUS

El Mòdul Formació Complementària és obligatori per als estudiants que no procedisquen de ADE o Economia, o no puguen acreditar aquests coneixements. En cas d'haver de cursar-ho, el nombre de crèdits per a poder obtenir el títol de Màster Interuniversitari ascendeix a 75.

El Mòdul Formació Complementària equivalent a 15 crèdits ECTS, s'imparteix en el primer quatrimestre i consta dels següents blocs temàtics:

 • Introducció a l'Economia
 • Introducció a l'Administració d'empreses
 • Introducció a la Comptabilitat
 • Introducció al Dret Tributari
 • Introducció a les Finances

NORMATIVA DE PERMANÈNCIA

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència, d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa:

Primer curs

 • ECTS Temps complet:
  • Matrícula mínima: 5
  • Matrícula màxima: 60
 • ECTS Temps parcial:
  • Matrícula mínima: 5
  • Matrícula màxima: 50

Resta de cursos

 • ECTS Temps complet:
  • Matrícula mínima: 5
  • Matrícula màxima: 60
 • ECTS Temps parcial:
  • Matrícula mínima: 5
  • Matrícula màxima: 50


- Permanència i Rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Oferta de places

100 places en total, de les quals, 30 places a l'UJI.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

CB06 - Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
CB07 - Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
CB08 - Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
CB09 - Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
CB10 - Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol:

COMPETÈNCIES GENERALS

CG01 - Proporcionar coneixements que serviran de base per al desenvolupament i aplicació en la pràctica d'estratègies, polítiques, sistemes de gestió i eines relacionats amb la sostenibilitat i la responsabilitat social corporativa.
CG02 - Desenvolupar la capacitat d'analitzar i reflexionar de forma crítica, així com avaluar i plantejar solucions, sobre possibles dilemes ètics, econòmics i socials.
CG03 - Resoldre problemes en entorns nous i dinàmics, així com en contextos multidisciplinaris relacionats amb aspectes de la RSC i el desenvolupament sostenible.
CG04 - Desenvolupar la capacitat dels estudiants d'afrontar problemàtiques i panorames complexos, a més d'integrar coneixements i tenir una visió transversal de les diferents dimensions que s'engloben en el concepte de RSC i de sostenibilitat.
CG05 - Desenvolupar i perfeccionar habilitats d'aprenentatge que permetin als estudiants seguir formant-se al llarg de tota la seva vida de manera autònoma.
CG06 - Desenvolupar la capacitat de l'estudiant de comunicar-se, de forma clara i sense ambigüitats, tant amb audiències expertes com no expertes.

COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Entendre i reflexionar sobre el paper de la Responsabilitat Social Corporativa dins del panorama soci-econòmic i empresarial, en un context nacional i global.
CE02 - Analitzar i reflexionar sobre els principals aspectes econòmics d'una empresa o una altra organització, pública o privada, integrant en la seva anàlisi criteris ètics, socials, mediambientals i de sostenibilitat.
CE03 - Comprendre, identificar i anticipar possibles riscos i punts de fricció entre la dimensió economicofinancera i les consideracions socials, mediambientals i de sostenibilitat dins de les organitzacions; plantejar alternatives com a possibles solucions al problema i prendre decisions de forma autònoma dins d'un context d'incertesa.
CE04 - Dissenyar i desenvolupar polítiques i sistemes de gestió de RSC concordes amb el model de negoci i les característiques de cada empresa o organització.
CE05 - Implementar les polítiques de RSC en totes les àrees i unitats de negoci, de forma transversal, integrant dins del sistema de gestió corporativa la dimensió econòmica amb la social i mediambiental, així com avaluar els resultats de les pràctiques ètiques i sostenibles.
CE06 - Ser capaç d'identificar als diferents grups d'interès de l'empresa / organització, així com de detectar les seves necessitats i expectatives, a més de saber dialogar amb els stakeholders i gestionar les relacions multidireccionals entre les parts interessades.
CE07 - Ser capaç de comunicar amb claredat els seus coneixements i actuacions en matèria de Sostenibilitat i RSC a públics especialitzats i no especialitzats, utilitzant diferents formats i instruments de comunicació.
CE08 - Ser capaces de realitzar tasques d'assessoria i consultoria empresarial en l'esfera de la RSC i sobre temes de sostenibilitat.
CE09 - Dur a terme projectes i tasques d'investigació en matèria de RSC i Sostenibilitat.

 

Pla d'estudis

Primer semestre

 • Introducció a la Sostenibilitat i la Responsabilitat Social Corporativa (Ob. 5 crèdits)
 • Relacions amb la Societat (Op. 15 crèdits)
 • Informació i Comunicació (Op. 15 crèdits)
 • Medi ambient (Op. 15 crèdits)

 

Segon semestre

 • Finances Sostenibles (Op. 15 crèdits)
 • Gestió de la Responsabilitat Social Corporativa (Op. 15 crèdits)
 • Drets Humans i Relacions Laborals (Op. 15 crèdits)
 • Desenvolupament i Cooperació Internacional (Op. 15 crèdits)
 • Treball Final de Màster (Ob. 10 crèdits)

1 (Ob)= Matèria obligatòria, (Op)= Matèria optativa
2 Impartició en el primer semestre: Codi d'identificació: 1
   Impartició en el segon semestre: Codi d'identificació 2

Para més informació sobre els blocs temàtics que conté cada mòdul, consultar la pàgina web del màster:
http://mastersostenibilidadyrsc.uji.es/

 

Guies docents de les assignatures

Horaris

Formació Online

Continuar la meua formació

Com Màster Universitari de caràcter oficial habilita per a la realització d´un Doctorat.

Coordinació docent

Aquest màster és interuniversitari amb Universitat Nacional d'Educació a Distància (UNED), per tant la Comissió Acadèmica estarà formada per membres de les dues institucions educatives:
Dra. Dª Ángeles Fernández Izquierdo (UJI)
Dra. Dª María Jesús Muñoz Torres (UJI)
Dra. Dª Juana María Rivera Lirio (UJI)
Dra. Dª Marta de la Cuesta González (UNED)
Dª Victoria Fernández de Tejada Muñoz (UNED)
Dª María Dolores López López (UNED)
D. Juan Diego Paredes Gázquez (UNED)
Dra. Dª Irene Saavedra Robledo (UNED)

Entre les funcions d'aquesta Comissió que té per objectiu establir una adequada coordinació entre les dues universitats (UNED i UJI) es troben:
* Programació del curs acadèmic
* Planificació de les assignatures i de les activitats en línia
* Supervisió de les Guies elaborades pels equips docents
* Avaluació dels qüestionaris elaborats pels estudiants
* Establiment de propostes de millora

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

El Màster en Sostenibilitat i RSC es va a impartir online, amb tutories virtuals a càrrec dels/les professors del Màster, a través d´eines didàctiques d´ensenyament virtual. Per a això s´utilitzarà la plataforma virtual desenvolupada per la pròpia UNED, i que ja ha provat la seva eficàcia en la pràctica. D´aquesta manera es crea un "aula virtual" que tindrà per objecte realitzar l´avaluació contínua de l´estudiant, en la qual tindran accés al material didàctic, a biblioteques virtuals i fòrums, enviaran els treballs i es comunicaran amb els professors. La modalitat virtual d´aprenentatge és una forma d´aprenentatge flexible que s´adapta a la disponibilitat de cada estudiant, permetent compaginar estudis amb treball o qualsevol altra activitat.

Per avaluar el nivell d´aprenentatge de l´estudiant, es realitzarà un examen presencial (50% de la nota final) en les convocatòries de febrer, juny i setembre. Per a aquest examen s´utilitzaran els Centres Associats de la UNED i les infraestructures de la Universitat Jaume I.


L´avaluació del Mòdul de Formació Complementària, del Mòdul Metodologia de la Investigació i del Mòdul d´Introducció a la Sostenibilitat i la RSC es farà online.

Els mòduls i assignatures cursades durant el primer quadrimestre s´avaluaran en la convocatòria de Febrer, en dates per fixar al febrer de 2017.

Els mòduls i assignatures cursades durant el segon quadrimestre s´avaluaran en la convocatòria de Juny, en dates per fixar al juny de 2017.

La data límit per a lliurament del Treball Final de Postgrau serà al juny de 2017.

En la convocatòria de setembre s´avaluaran els mòduls o assignatures no superades en anteriors convocatòries, així com els treballs no lliurats en l´anterior convocatòria.

D´altra banda, cada professor establirà criteris d´avaluació contínua els quals tindran una puntuació d´un 50% de la nota final del mòdul. Aquesta avaluació es realitzarà a través de la plataforma virtual (participació en la web de l´assignatura, preguntes d´autoavaluació, exercicis d´avaluació a distància, treballs, estudis teòric-pràctics, etc.) i permetrà a l´estudiant anar assimilant els conceptes de forma gradual.
No obstant això, per obtenir el títol del Màster cada estudiant ha de realitzar obligatòriament un treball final de postgrau, que haurà de defensar-se públicament davant un tribunal.
La qualificació final de l´estudiant reflectirà la superació de tres aspectes que es consideren fonamentals:

 • La comprensió dels aspectes teòrics relatius a la matèria.
 • La capacitat d´aplicar els coneixements teòrics a supòsits pràctics.
 • L´adopció per part de l´estudiant d´una metodologia d´investigació.

Per a l´obtenció del títol, l´estudiant haurà de superar l´examen i presentar el treball final.

 

Pràctiques externes

Aquest màster no oferta pràctiques.

Mobilitat i programes d'intercanvi

El Màster en Sostenibilitat i RSC es va a impartir virtualment el que implica la mobilitat total dels estudiants, ja que podran cursar aquest màster persones de diferents àmbits geogràfics (residents en qualsevol punt d'Espanya o fora de les seues fronteres), permetent-los compaginar aquests estudis amb altres ocupacions professionals i personals. D'altra banda, dins del Màster es preveu que el nivell d'aprenentatge dels alumnes siga avaluat a través d'exàmens
presencials en dues convocatòries diferents en els mesos de juny i setembre de cada curs acadèmic. Amb la finalitat de facilitar encara més la mobilitat dels estudiants, la UNED, a l'hora que aquests s'examinen, posarà a la seua disposició la xarxa de Centres Associats que té habilitats en diferents ciutats d'Espanya perquè, d'aquesta manera, els estudiants puguen triar presentar-se en el lloc d'examen que millor s'adapte a les seues circumstàncies.

Treball final de màster

Amb qui aprendré?

Professorat

L'assignatura no té asignat cap professor.

Coordinació del màster

Juana Maria Rivera Lirio.Departament de Finances i Comptabilitat. UJI.

Mª Ángeles Fernández Izquierdo. Departament de Finances i Comptabilitat. UJI.


INFORMACIÓ ACADÈMICA:

Juana Maria Rivera Lirio | 964 727140 | jrivera@uji.es 

Mª Ángeles Fernández Izquierdo | 964 729092 | afernand@uji.es

 

Departaments implicats

Els membres de l´equip docent, que es caracteritza per la seva àmplia experiència acadèmica i investigadora.

1. Universitat Nacional d´Educació a Distància (UNED)
• Departament d´Economia de l´Empresa i Comptabilitat
• Departament d´Economia Aplicada i Història Econòmica
• Departament de Dret Internacional Públic
• Departament de Tendències Socials (Sociologia III)
• Departament d´Economia
• Departament d´Organització d´Empreses

2. Universitat Jaume I de Castelló (UJI)
• Departament de Finances i Comptabilitat
• Departament d´Administració d´Empreses i Màrqueting
• Departament d´Economia
• Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics
• Departament de Química Orgànica i Inorgànica
• Departament de Dret Públic

3. Universitat de Saragossa
• Departament de Comptabilitat i Finances

4. Universitat de Burgos
• Departament d´Economia i Administració d´empreses

5. Universitat Pontifícia de Comillas
• Departament de Comercialització i Investigació de Mercats

Institucions: OEI - Organització d´Estats Iberoamericans.

Més informació: http://mastersostenibilidadyrsc.uji.es/pdi.html

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

Aquest màster no oferta pràctiques.

Coordinació del treball final de màster

Coordinació:
Juana Maria Rivera Lirio
Mª Ángeles Fernández Izquierdo

INFORMACIÓ ACADÉMICA:

Juana Maria Rivera Lirio Tel.: 964 72 71 40  | jrivera@uji.es

Mª Ángeles Fernández Izquierdo  Tel.: 964 72 90 92  | afernand@uji.es

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es pot consultar  en el present enllaç.

Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària poden consultar els indicadors del títol i tota l´informació corresponent en aquest enllaç

Informes de les agències de qualitat

La informació referent al sistema de garantia de qualitat es pot consultar  en el present enllaç.

Consulta dels informes del títol de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça 

Altres

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16