Criteris d'admissió

Criteris de selecció

Quan les persones preinscrites superen el nombre de places disponibles en el màster (60 places) s'aplicaran els següents criteris de valoració en la selecció de l'alumnat:

Criteri de valoració:

 • Expedient acadèmic (≤ 3 punts)
 • Experiència laboral en igualtat i gènere (≤ 3 punts)
 • Coneixements d'informàtica (≤ 1 punt)
 • Idiomes (≤ 1 punt)
 • Altres mèrits preferents (≤ 2 punts)


En cas que s'estime necessari, si hi ha un empat o puntuacions pràcticament idèntiques, podrà realitzar-se una entrevista personal (si escau, a través d'un fòrum en Internet), que tindra una valoració d'1 punt.

Un 10% de les places disponibles (6 places) quedaran reservades a persones sense cap tipus de formació en estudis sobre les dones, feministes i de gènere, i seran aplicable la resta de criteris de selecció enunciats.

Procediment d'admissió

La preinscripció en el màster universitari s'ha de realitzar a la Universitat Jaume I de Castelló d'acord amb les instruccions contingudes en l'apartat Procediment de preinscripció i matrícula.

Si cal aplicar criteris de selecció, serà la Comissió Acadèmica del Màster Universitari l'encarregada de resoldre la valoració dels mèrits d'acord amb els criteris enumerats amb anterioritat. La selecció es publicarà en la pàgina web de la Universitat Jaume I i es comunicarà de forma personalitzada a través de correu electrònic, en que se sol·licitarà la confirmació de la matrícula.

L'estudiantat que no haja sigut seleccionat passarà a formar part d'una llista d'espera ordenada d'acord amb el resultat de la valoració dels mèrits efectuada per la comissió de gestió del màster universitari. En cas de produir-se alguna baixa o renúncia, s'oferirà la possibilitat de matriculació a la primera persona sol·licitant de la llista d'espera, seguint la seua ordenació de manera successiva. En aquest cas, el nou estudiantat podrà inscriure's en els mòduls encara que no estiguen activats, i serà pel seu compte la preparació i l'estudi dels continguts del mòdul (és a dir, sense possibilitat de tutorització del professorat) i la seua superació mitjançant una avaluació final (vegeu l'apartat Metodologia). A les persones que hagen quedat en llista d'espera i sol·liciten la seua admissió en la següent edició del màster eniversitari se'ls incrementarà en un 0,3 la puntuació obtinguda amb la valoració dels criteris de selecció. Les places obtingudes per persones en llista 'espera no podran superar el 40% de les places disponibles (24 places).

Una vegada finalitzades les dues fases del període ordinari de matriculació en el màster universitari, la matriculació només podrà efectuar-se de manera documental davant el Servei de Gestió de la Docència i Estudiants de la Universitat Jaume I de Castelló. La Fundació Isonomía oferirà l'ajuda necessària en la presentació i tramitació de la sol·licitud de matriculació en aquest cas.

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la Normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat:

Primer curs

 • Crèdits ECTS Temps complet:
  • Matrícula mínima: 40
  • Matrícula màxima: 60
 • Crèdits ECTS Temps parcial:
 • Matrícula mínima: 6
 • Matrícula màxima: 40

Resta de cursos

 • Crèdits ECTS Temps complet:
  • Matrícula mínima: 12
  • Matrícula màxima: 60
 • Crèdits ECTS Temps parcial:
 • Matrícula mínima: 12
 • Matrícula màxima: 60


Ha de tenir-se en compte els següents advertiments relacionats amb la permanència i el rendiment en el màster universitari:

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40 % del total de crèdits matriculats.
 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.
 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits en els estudis oficials de grau i màster en la Universitat Jaume I.

A més, en el màster en Igualtat i Gènere en l'Àmbit Públic i Privat l’estudiantat té la opció de reconèixer fins a 9 crèdits ECTS per acreditació d’experiència laboral i professional.

 

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16