Criteris d'admissió

D'acord amb la legislació vigent (Reial decret 1393 de 27 d'Octubre de 2007), per a accedir al Màster Universitari és necessari estar en possessió d'un títol universitari oficial espanyol o un altre expedit per una institució d'educació superior de l'Espai Europeu d'Educació Superior (EEES) que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de màster. També poden accedir els titulats conforme a sistemes educatius aliens a l'EEES sense necessitat d'homologació dels seus estudis, sempre que acrediten un nivell de formació equivalent als corresponents títols universitaris oficials espanyols i que faculten en el país expedidor del títol per a l'accés als ensenyaments de postgrau.

És la Comissió Acadèmica del Màster la que proposa els criteris qualitatius i quantitatius, basats principalment en l'expedient acadèmic i en l'afinitat dels estudis cursats amb la temàtica del màster, que s'utilitzaran per a analitzar les sol·licituds presentades i seleccionar als candidats i la que realitza el procés de valoració de mèrits i admissió dels alumnes en el màster. La comissió acadèmica decidirà també els complements de formació, per a aquells alumnes que tinguen manques en algunes matèries.

Per accedir al Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament, els estudiants hauran de presentar el seu Currículum vitae i una carta manuscrita de motivació. Posteriorment se'ls convocarà a una entrevista on els aspirants expressaran els motius pels quals vol desenvolupar els continguts del Màster i s'indagarà en el fil conductor (projecció) que aquests poden tenir en el camp de la cooperació al desenvolupament.

Tindran un cert grau de prioritat els qui hagen realitzat algun tipus d'activitat relacionada amb els camps d'estudis encara que, l'experiència com tal no s'utilitze com a criteri excloent.

Criteris de puntuació

1. Projecció: Que és la capacitat del sol·licitant per a aplicar els coneixements adquirits durant el curs en l'àmbit de cooperació per al desenvolupament, en funció del seu càrrec, la seua ocupació, la seua situació, etc. Es poden valorar els efectes multiplicadors de cada sol·licitant entre 0 i 10.
2. Motivació: Valorada a partir del manuscrit i de la participació del sol·licitant en activitats relacionades amb la cooperació. Indica la predisposició del sol·licitant a dedicar els seus coneixements i el seu temps a favor de la cooperació per al desenvolupament. Puntuable entre 0 i 10.
3. Experiència: Valorada entre 0 i 10, també en funció de l'experiència esmentada en el currículum en temes de solidaritat i/o camp social.
4. Formació prèvia i expedient acadèmic: Valorada entre 0 i 10, en funció de l'excel·lència acadèmica i l'adequació de la formació prèvia als objectius del màster.

Fórmula de puntuació

Cadascun dels criteris de puntuació té una importància relativa determinada, que equival al coeficient pel qual es multiplica la puntuació obtinguda en el mateix per al càlcul de la puntuació total. En la present proposta, es considera que les importàncies relatives són les següents:

Projecció = 35 %, Motivació = 35 %, Experiència = 15 %, Formació i expedient = 15% (La fórmula quedaria: Puntuació total =35·Projecció + 35·Motivació + 15·Experiència+15 Formació i expedient).

Normativa de permanència

L’estudiantat  ha de conèixer la normativa de permanència.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

El estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre Reconeixement i Transferència de Crèdits en els Estudis Oficials de Grau i Màster en la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16