panoramica UJI

Advocacia

L’entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, suposa l’exigència de capacitació professional per a l’exercici d’ambdues professions. [Llegir més]

Modalitat: presencial.

Informació convocatòria d'examen d'accés a l'advocacia del Ministeri de Justicia per a l'any 2016

Introducció

Presentació

L’entrada en vigor de la Llei 34/2006, de 30 d’octubre, d’accés a les professions d’advocat i procurador dels tribunals, suposa l’exigència de capacitació professional per a l’exercici d’ambdues professions. Aquesta capacitació s’adquireix mitjançant la realització d’un curs de formació específica, el desenvolupament d’un període de pràctiques externes, un treball de final de màster i la realització d’una avaluació d’aptitud professional en una prova de caràcter nacional.

Les tres primeres activitats enumerades conformen el màster en Advocacia amb l’objectiu de millorar la capacitació professional dels futurs advocats i advocades. El curs de formació es compon de 60 crèdits ECTS i permetrà obtenir les competències professionals específiques requerides per la normativa aplicable. El període de pràctiques externes de 30 crèdits ECTS complementarà l’experiència formativa anterior i es desenvoluparà sota la tutoria d'un advocat o advocada amb més de cinc anys d'exercici professional.
 

 

Màster interuniversitari

No és un màster interuniversitari.

Tipus d'ensenyament

Ensenyament presencial. És obligatòria l'assistència al 80% de les classes.

Què és important conèixer?

Duració i calendari

Duració: Tres semestres (octubre 2016 / gener 2018).

Docència presencial: octubre 2016 / gener 2018

Crèdits i import

90 crèdits ECTS (European Credit Transfer System). Preu en el curs 2016/2017: 17,60 €/crèdit.

Objectius

L'objectiu principal del Màster és millorar la capacitació professional dels futurs advocats en tant que col·laboradors rellevants de l'Administració de Justícia amb la finalitat de que els ciutadans tinguen garantida una defensa de qualitat com a element essencial per a l'exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva. Aquesta formació haurà de realitzar-se conforme als principis de no discriminació i accessibilitat universal. Aquest requeriment del Reglament de la Llei d'Accés entronca amb un altre dels objectius principals del Màster que és incidir i aprofundir en la fonamental formació en valors que ha de proporcionar-se a qualsevol estudiant que pretenga desenvolupar el seu futur professional en l'àmbit de les professions jurídiques i, en aquest cas, en el de l'Advocacia, mitjançant la sensibilització permanent en els valors ètics i deontològics de la professió.

Aquells estudiants que cursen el màster obtindran un formació tècnica qualificada i se'ls oferirà així mateix una formació valores que anirà més enllà de la mera transmissió de coneixements i que els servirà com a guia en l'exercici de la seua professió, en les actuacions davant l'Administració de Justícia i en les seues relacions amb els clients així com amb la resta d'operadors jurídics que interpreten i apliquen el Dret. Entre aquests valors rebran especial atenció aquells directament relacionats amb els drets fonamentals i d'igualtat d'oportunitats entre homes i dones en un entorn democràtic.

D'acord amb l'anterior, els objectius del Màster són els següents:

 • Donar compliment als requeriments de formació que estableix la Llei 34/2006, de 30 d´octubre, en relació amb els professionals de l´Advocacia.
 • La formació professional de qualitat dels futurs advocats i advocades en tant que col·laboradors rellevants de l´Administració de Justícia per a la garantia de l´exercici del dret fonamental a la tutela judicial efectiva.
 • Facilitar la futura inserció professional dels egressats mitjançant el coneixement del marc jurídic i l'entorn real de l´exercici professional de l´Advocacia.
 • Sensibilitzar als i les estudiants en els valors democràtics i en els valors ètics i deontològics de la professió.
 • Preparar als i les estudiants per a l´acreditació de la seua capacitació professional.

Coneixements previs recomanables

Llicenciatura o Grau en Dret.

Orientació

Màster de capacitació professional dels futurs advocats i advocades que permetrà obtenir l´habilitació per a l´exercici de l´Advocacia.

Eixides professionals

Exercici de la professió d´advocat o advocada previ examen estatal i adscripció al Col·legi professional.

Els llicenciats en Dret per Universitats estrangeres que accedisquen al Màster de l'Advocacia necessitaran homologar el seu títol per a realitzar la prova estatal d'exercici de l'advocacia.

Beques pròpies i ajudes

Aquest màster no oferta beques pròpies nii ajudes per a la realització del màster.

 

Com accediré?

Requisits d'accés obligatoris

 • Llicenciatura o Grau en Dret.

L'accés als màsters universitaris està regulat en l'article 16 del Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials.

Per a accedir a un màster universitari cal estar en una de les següents situacions:

 1. Alumnat amb el títol universitari oficial espanyol.
  Per a accedir als estudis de màster s'ha d'estar en possessió del títol de grau o d'un títol  declarat expressament equivalent. Els títols de diplomatura, arquitectura tècnica o enginyeria tècnica i els de llicenciatura, arquitecte o enginyeria superior donen accés als estudis de màster.
 2. Alumnat amb títol expedit per una institució d'educació superior de l'espai europeu.
  No és necessària l'homologació del títol, només  cal la comprovació prèvia per part de la universitat que els estudis faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
 3. Alumnat amb títol d'educació superior de sistemes educatius que no pertanyen a l'espai europeu d'educació superior.
  No és necessària l'homologació del títol, només  cal la comprovació prèvia per part de la universitat que els estudis faculten al país expedidor del títol per a l'accés a ensenyaments de màster.
  Les persones que sol·liciten l'accés a màster i estiguen en possessió d'un títol universitari estranger corresponent a un sistema educatiu que no pertany a l'EEES i no el tinguen homologat, obligatòriament, en  el moment de realitzar la preinscripció, han de fer el pagament de la taxa establerta en el decret de taxes. Aquest requisit és indispensable per completar el procés de preinscripció.
 4. Alumnat amb estudis parcials de màster universitaris o doctorat, en el marc de la legislació anterior al RD 1393/2007.
  L'estudiantat que haja cursat estudis de màster universitari o doctorat en el marc de la legislació anterior al RD 1393/2007, pot accedir al màster i obtenir el títol oficial. Una vegada haja estat admès pot sol·licitar el reconeixement dels crèdits superats.
 5. Professorat de la Universitat Jaume I.
  El professorat titular d'escola universitària, col·laborador, associat i visitant de la Universitat Jaume I que tinga una titulació superior i vulga cursar estudis universitaris de màster en aquesta universitat ha de tenir la corresponent autorització del Rectorat per a poder matricular-s'hi, d’acord amb el Reial decret 898/1985, de 30 d’abril, sobre règim del professorat universitari, i amb el Decret 174/2002, de 15 d'octubre, del Govern Valencià, sobre règim i retribucions del personal docent i investigador contractat laboral de les universitats públiques i sobre retribucions addicionals del professorat universitari.

Criteris d'admissió

Atès el màster en Advocacia s’ofereix per a cobrir els requisits de formació i pràctica professional que estableix la Llei d’accés, s’estableix com a requisit d’admissió el previst en l’article 2.1.a) del Reglament de la Llei d’accés:

“Estar en possessió del títol de llicenciat en Dret, graduat en Dret o d’un altre títol universitari de grau equivalent que reunisca els requisits establits en l’article 3 d’aquest Reglament”.

No s’estableixen requisits addicionals. No obstant això, en cas que el nombre de sol·licituds excedisca el de les places oferides, l’ordenació d’aquestes a l’efecte d’admissió es realitzarà atenent la nota mitjana de l’expedient de la llicenciatura o el grau en Dret. En tal cas, la Comissió de Coordinació del màster també pot donar preferència als sol·licitants que necessiten cursar el màster davant aquells que estiguen o puguen estar col·legiats sense necessitat d’obtenir el títol professional d’advocat o advocada d’acord amb la Llei d’accés. En aquest sentit, tindran preferència els graduats en dret que hagin d'accedir a l'examen oficial

Es reservarà en cada edició un 5% de les places disponibles per a estudiants discapacitats.
 

Normativa de permanència

L’estudiantat ha de conèixer la normativa de permanència; d’aquesta destaquem:

- Matrícula en el màster en Advocacia

Primer curs

 • Crèdits ECTS a temps complet:
  • Matrícula mínima: 60
  • Matrícula màxima: 60
 • Crèdits ECTS a temps parcial:
  • Matrícula mínima: 6
  • Matrícula màxima: 40

Resta de cursos

 • Crèdits ECTS a temps complet:
  • Matrícula mínima: 12
  • Matrícula màxima: 60
 • Crèdits ECTS a temps parcial:
  • Matrícula mínima: 12
  • Matrícula màxima: 60


- Permanència i rendiment

 1. L’estudiantat matriculat en un estudi de màster de la Universitat Jaume I ha de superar, cada curs acadèmic, almenys el 40% del total de crèdits matriculats.

 2. No s’han d’aplicar aquestes normes de permanència a l’estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d’estudis.

 3. L’estudiantat que no supere aquest mínim pot matricular-se, després d’efectuar la preinscripció, en un estudi de màster diferent. Si no supera aquest mínim en el nou estudi, no pot matricular-se de nou a la Universitat Jaume I.

 4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Normativa de reconeixement i transferència de crèdits

estudiantat ha de conèixer la Normativa sobre reconeixement i transferència de crèdits  en els estudis oficials de grau i màster a la Universitat Jaume I.

 

 

Oferta de places

35 places.

Què aprendré?

Competències genèriques i específiques

En el Màster Universitari en Advocacia es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Posseir i comprendre coneixements que aporten una base o oportunitat de ser originals en el desenvolupament i/o aplicació d'idees, sovint en un context d'investigació
 • Que els estudiants sàpien aplicar els coneixements adquirits i la seua capacitat de resolució de problemes en entorns nous o poc coneguts dins de contextos més amplis (o multidisciplinaris) relacionats amb la seua àrea d´estudi.
 • Que els estudiants siguen capaços d´integrar coneixements i enfrontar-se a la complexitat de formular judicis a partir d´una informació que, sent incompleta o limitada, incloga reflexions sobre les responsabilitats socials i ètiques vinculades a l´aplicació dels seus coneixements i judicis.
 • Que els estudiants sàpien comunicar les seues conclusions -i els coneixements i raons últimes que les sustenten- a públics especialitzats i no especialitzats d'una manera clara i sense ambigüitats.
 • Que els estudiants posseïsquen habilitats d´aprenentatge que els permeten continuar estudiant d´una manera que haurà de ser en gran mesura autodirigit o autònom.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències avaluables i exigibles per a obtenir el títol

 • Posseir, comprendre i desenvolupar habilitats que possibiliten aplicar els coneixements acadèmics especialitzats adquirits en el grau a la realitat canviant a la qual s´enfronten els advocats per a evitar situacions de lesió, risc o conflicte en relació als interessos encomanats o el seu exercici professional davant tribunals o autoritats públiques i en les funcions d´assessorament.
 • Conèixer les tècniques dirigides a l´esbrinament i establiment dels fets en els diferents tipus de procediment, especialment la producció de documents, els interrogatoris i les proves pericials.
 • Conèixer i ser capaç d´integrar la defensa dels drets dels clients en el marc dels sistemes de tutela jurisdiccionals nacionals i internacionals.
 • Conèixer les diferents tècniques de composició d´interessos i saber trobar solucions a problemes mitjançant mètodes alternatius a la via jurisdiccional.
 • Conèixer i saber aplicar els drets i deures deontològics professionals en les relacions de l´advocat amb el client, les altres parts, el tribunal o autoritat pública i entre advocats.
 • Conèixer i avaluar les diferents responsabilitats vinculades a l'exercici de l´activitat professional, incloent el funcionament bàsic de l´assistència jurídica gratuïta i la promoció de la responsabilitat social de l'advocat.
 • Saber identificar conflictes d´interessos i conèixer les tècniques per a la seua resolució, establir l´abast del secret professional i de la confidencialitat, i preservar la independència de criteri.
 • Saber identificar els requeriments de prestació i organització determinants per a l´assessorament jurídic.
 • Conèixer i saber aplicar en la pràctica l´entorn organitzatiu, de gestió i comercial de la professió d'advocat, així com el seu marc jurídic associatiu, fiscal, laboral i de protecció de dades de caràcter personal.
 • Desenvolupar destreses i habilitats per a l´elecció de l´estratègia correcta per a la defensa dels drets dels clients tenint en compte les exigències dels diferents àmbits de la pràctica professional.
 • Saber desenvolupar destreses que permeten a l'advocat millorar l´eficiència del seu treball i potenciar el funcionament global de l´equip o institució en què ho desenvolupa mitjançant l´accés a fonts d´informació, el coneixement d´idiomes, la gestió del coneixement i el maneig de tècniques i eines aplicades.
 • Conèixer, saber organitzar i planificar els recursos individuals i col·lectius disponibles per a l´exercici en les seues diferents modalitats organitzatives de la professió d´advocat.
 • Saber exposar de forma oral i escrita fets, i extraure argumentalment conseqüències jurídiques, en atenció al context i al destinatari al que vagen dirigides, d´acord si escau amb les modalitats pròpies de cada àmbit procedimental.
 • Saber desenvolupar treballs professionals en equips específics i interdisciplinaris.
 • Saber desenvolupar habilitats i destreses interpersonals, que faciliten l´exercici de la professió d'advocat en les seues relacions amb els ciutadans, amb altres professionals i amb les institucions.

Pla d'estudis

Primer semestre:

 • Exercici de l´Advocacia - OB - 8,5 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Administrativa- OB - 6 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Constitucional i Internacional Pública - OB - 4 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Civil - OB - 2 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Penal - OB - 9,5 crèdits ECTS

Segon semestre:

 • Formació per a la Pràctica Civil - OB - 9 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Fiscal - OB - 4 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Laboral - OB - 5 crèdits ECTS
 • Formació per a la Pràctica Mercantil - OB - 6 crèdits ECTS
 • Pràctiques Externes I - PE - 6 crèdits ECTS

Tercer semestre:

 • Pràctiques Externes II - PE - 24 crèdits ECTS
 • Treball de Final de Màster - TFM - 6 crèdits ECTS

Guies docents de les assignatures

Horaris

Horari i cronograma curs 2016/17

Les classes s'impartiran en l'aula JB2206 AA Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

 

Convocatòries del TFM i realització de les pràctiques externes II

Treball de Final de Màster. Curs 2016/17

1a convocatòria: 23 de gener de 2017. La data límit per a dipositar els treballs serà el 13 de gener a les 14 h al  Deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

2a convocatòria: 24 de juliol de 2017. La data límit per a dipositar els treballs serà el 14 de juliol a les 14 h al Deganat de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques.

Pràctiques externes II 2016/17

De setembre a gener

 

Continuar la meua formació

Altres màsters relacionats amb el Grau en Dret

 • Màster en Procura (Interuniversitari).
 • Màster en Igualtat de Gènere en l´àmbit públic i privat.
 • Màster en Intervenció i Mediació Familiar.
 • Màster en Sistema de Justícia Penal (Interuniversitari).
 • Màster en Ètica i Democràcia.

Coordinació docent

La direcció i gestió acadèmica del màster s’ha de recolzar en els òrgans següents:

a) Direcció de Màster, compartida per les institucions signatàries de forma paritària.

Formen part de la Direcció del Màster:

1. La Direcció: la persona responsable de la Direcció ha de ser un professor o professora universitari dels departaments jurídics de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, pertanyent als cossos docents universitaris, designat pel rector, a proposta de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de la Universitat Jaume I.

2. La Codirecció: la persona responsable de la Codirecció ha de ser designada pel degà del Col·legi d’Advocats de Castelló, a proposta de la Junta de Govern del Col·legi d’Advocats de Castelló.

b) Comissió de Titulació del Màster. Ambdues parts han de designar una Comissió Acadèmica, integrada pels degans del Col·legi d’Advocats de Castelló i de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques o persones en els qui aquests deleguen, i per quatre membres més, dos dels quals han de ser professorat funcionari doctor designat per la Universitat Jaume I, i els altres dos advocats en exercici, designats pel Col·legi d’Advocats de Castelló, fins a aconseguir una composició paritària. També han de formar part d’aquesta Comissió les persones responsables de la Direcció i Codirecció del màster. La Comissió Acadèmica ha de ser presidida de forma rotatòria anual pel degà de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques o, si escau, per la persona en qui aquest haja delegat, i pel degà del Col·legi d’Advocats de Castelló o, si escau, per la persona en qui aquest haja delegat.

1. Funcions de la Direcció del Màster:

a) La gestió ordinària dels aspectes acadèmics i econòmics vinculats al màster.

b) Convocar la Comissió Acadèmica del Màster, a iniciativa pròpia o a instàncies de qualsevol membre de la Comissió Acadèmica.

c) Executar els acords de la Comissió Acadèmica.

d) Supervisar l’elaboració de les guies docents de totes les matèries formatives, així com el seu correcte compliment al llarg del curs acadèmic.

e) Elaborar la proposta de continguts organitzatius i acadèmics i la seua memòria acadèmica.

f) Coordinar els, si escau, responsables de cada matèria, horaris lectius i el professorat.

g) Elaborar la memòria econòmica del màster.

h) Executar el pressupost del màster.

i) Elaborar la memòria anual del màster, el pressupost i la liquidació pressupostària anuals.

j) Les actuacions que li siguen requerides per la Comissió Acadèmica.

2. Funcions de la Comissió Acadèmica: són funcions de la Comissió de Titulació del Màster:

a) Aprovar les guies docents de cadascuna de les matèries formatives i supervisar que la formació respecte els objectius previstos en la guia docent.

b) Aprovar la proposta de continguts organitzatius, acadèmics i la memòria acadèmica.

c) Aprovar la memòria econòmica del màster.

d) Gestionar els recursos econòmics del màster, si escau.

e) Aprovar la memòria anual, el pressupost i la liquidació pressupostària anual.

f) Elaborar i aprovar el protocol i el pla per a distribuir i donar publicitat al màster i els criteris d’admissió i selecció d’estudiants, amb subjecció a la normativa d’aplicació.

g) Elaborar l’informe previ requerit per a l’autorització de l’admissió d’estudiantat amb estudis estrangers sense homologació.

h) Resoldre les sol·licituds d’admissió al màster.

i) Informar sobre les sol·licituds de reconeixement i transferència de crèdits.

j) Nomenar el professorat i altre personal col·laborador, així com a la resta de personal docent del màster, de conformitat amb la normativa aplicable.

k) Nomenar els equips de tutors de les pràctiques externes, a proposta del Col·legi d’Advocats i assignar a l’estudiantat el professorat que ja de tutoritzar l’elaboració del Treball de Final de Grau.

l) Proposar a la Junta de Centre la programació anual, programes i horaris de les assignatures, calendari d’avaluació, assignació de professorat i qualsevol altra gestió relacionada amb els recursos docents necessaris per a la impartició de la docència de les assignatures del màster.

m) Controlar el desenvolupament de les matèries formatives del màster així com el desenvolupament, seguiment i control de les pràctiques externes i, si escau, resoldre les sol·licituds de canvi de tutor o tutora.

n) Vetllar pel compliment dels mecanismes de coordinació docent.

o) Nomenar els tribunals d’avaluació del Treball de Final de Màster.

p) Avaluar els resultats obtinguts i realitzar, si escau, propostes de millora.

q) Responsabilitzar-se del seguiment i millora del sistema de garantia de qualitat del títol.

r) Concedir la certificació prevista en l’article 20 del Reglament, als seus efectes.

s) Indicar a la comissió corresponent, si escau, la conveniència d’establir acords de col·laboració amb altres institucions, organismes públics o privats, empreses o indústries.

t) Qualsevol altra funció relacionada amb el màster que no estiga regulada en aquest conveni i que no és competència de la direcció del màster ni està assignada legalment als òrgans de la Universitat i/o del Col·legi d’Advocats.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistema d'avaluació

Metodologia i avaluació

El màster té un caràcter eminentment pràctic, sense perjudici de les possibles referències teòriques que pogués fer-se dins de les diferents Matèries, per la qual cosa les sessions presencials del màster seran principalment pràctiques.
Les activitats d'ensenyament/aprenentatge contemplades en l'actual Màster són les següents:

 • Ensenyaments teòrics: Exposició de la teoria per part del professor (implica l'ús de tècniques com: lliçó magistral, debats i discussions, etc.), si bé, com hem indicat seran mínimes.
 • Ensenyaments pràctics: Classes on l'alumne ha d'aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis resolent casos pràctics, redactant escrits, etc.
 • Avaluació: Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. utilitzats en l'avaluació del progrés de l'estudiant.
 • Treball personal: Preparació per part de l'estudiant de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, traduccions, etc. per exposar o lliurar en les classes tant teòriques com a pràctiques.
 • Treball de preparació dels exàmens o examen: Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d'estudi: estudiar per a l'examen, lectures complementàries, entrenar habilitats i destreses lingüístiques de forma autònoma, grups d'estudi i de preparació de proves d'avaluació presencial, etc. Existeix l'opció que els professors decideixin incloure, alguna sessió puntual basada en les metodologies pròpies dels seminaris i/o tutories, quedant a consideració de la Comissió Gestora aquesta possibilitat.

Pel que fa a les tasques/proves d'avaluació a desenvolupar al llarg de les diferents matèries del Màster, convé resumir les mateixes, com fem a continuació:

A) Bloc Tècnic:

 • Observació/execució de tasques i pràctiques: Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d'aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d'incidents, llistes de verificació, rúbriques, simulacions, role-playing i altres variants que defineixin els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l'execució (conductes observables). Pot incloure el control d'assistència i/o participació a l'aula. També es tindrà en compte la intervenció dels estudiants en els diversos fòrums propis de la titulació, amb accés directe mitjançant la pàgina web del Màster, així com la creació i manteniment dels blogs personals de l'estudiant.Dins d'aquesta observació/execució de tasques i pràctiques juga un paper fonamental la resolució de supòsits pràctics, això és, l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces, tant de manera oral com a escrita.
 • Examen (tipus Test amb Cas Pràctic): Tipus de prova que consta de dues parts

                     - Tipus test: Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l'alumne no elabora la resposta; només ha d'assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos (p.i. emplenar buits).

                     - Resolució de casos pràctics: Suposa l'anàlisi i la resolució d'una situació professional amb la finalitat de realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

B) Bloc de Pràctiques externes

 • Memòries i informes de pràctiques: Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la “memòria de pràctiques externes.
 • Entrevista de tutorització i/o Informes d'experts: Testimoniatge escrit per un professional o tutor, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l'estudiant. Pot incloure reunions individuals o *grupales per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

C) Treball Fi de Màster:

 • Elaboració de treballs acadèmics: Desenvolupament d'un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d'últims cursos.
 • Presentacions orals: Exposició i/o defensa pública de treballs individuals per demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seves pròpies experiències.

 

Idiomes docents

Els idiomes d'impartició del màster d'Advocacia seran el castellà i valencià.

Pràctiques externes

Per accedir al tercer semestre (Pràctiques Externes II i Treball Final de Màster) és necessari haver superat tota la part formativa.

Les pràctiques externes tutelades es desenvoluparan, bàsicament, en despatxos professionals de l'Advocacia i seran tutelades pels professionals de l'Advocacia designats pel ICACS, entre advocats o advocades en exercici i amb àmplia experiència professional.

Consulta les entitats cooperadores.

Més informació en les següents pàgines web: Pràctiques Externes I i Pràctiques Externes II

 

Mobilitat i programes d'intercanvi

La normativa i la gestió de intercanvis es pot consultar en la pàgina web: http://www.uji.es/serveis/ori/

Treball final de màster

Per accedir al tercer semestre (Pràctiques Externes II i Treball Final de Màster) és necessari haver superat tota la part formativa.

Consistirà en l´elaboració d´un treball de recerca de caràcter pràctic sobre l´exercici de l´Advocacia. Anualment, la Comissió de Coordinació Acadèmica publicarà un llistat de possibles temes a tractar en el Treball de finalització de Màster. Cada estudiant matriculat en aquesta assignatura haurà de triar a l´inici del segon quadrimestre del curs un tema dels inclosos en el llistat o bé proposar a la Comissió de Coordinació Acadèmica un altre diferent relacionat amb el programa de pràctiques externes que estiga seguint. El treball serà supervisat i dirigit per un tutor o tutora i, després de la seua realització i dipòsit, es procedirà a la seua defensa davant un Tribunal integrat per professorat amb docència en el Màster.

Més informació en la següent pàgina web: Treball Final de Màster

Amb qui aprendré?

Professorat

Nom Departament Categoria
Álvarez Pachés, Isauro Manuel
Empresa: G+ID ABOGADOS
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: ialvarez@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 2554
Professorat extern Màsters
Ania Presa, Ángel Luís
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: ania@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 11/12/1986. Nº de colegiado 1050
Professorat extern Màsters
Ariza Pallarés, Raul
Arnau Moya, Federico Dep. de Dret Privat Professor Contractat Doctor
Babiloni Belenguer, Luis
Badenes Franch, Manuel
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: mbadenes@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 20/06/74. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid, en el año 1.972. Abogado en ejercicio desde Junio de 1.974, en dedicación exclusiva hasta la actualidad.. Desde Enero de 1.991 hasta marzo de 2.003 miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, como Tesorero de la misma. Desde marzo de 2.003 hasta abril de 2.011, Decano del Colegio de Castellón. Vocal de la Junta de Gobierno de la Mutualidad de la Abogacía desde julio de 2.005 hasta Julio de 2.014. Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón desde su creación en 1.998. Profesor del Master de acceso a la Abogacía de la UJI desde su implantación.
Professorat extern Màsters
Baena Muñoz, Miguel
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: mbaena@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 05/11/86.
Professorat extern Màsters
Balado Margelí, María Dolores
Càrrec: Magistrada- Juez
Adreça de correu electrònic: mbalado@uji.es
Professorat extern Màsters
Ballester Pastor, Inmaculada Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Catedràtica d'Universitat
Barrachina Gil, David
Empresa: BARRACHINA CONSULTORES, S.L.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: dbarrach@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 11/10/05. Nº de colegiado 2577
Professorat extern Màsters
Bartle Agustin, María
Categoria: Abogada
Adreça de correu electrònic: bartle@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 13/07/1999.
Professorat extern Màsters
Baydal Sala, Vicent Dep. de Dret Privat Professor Ajudant Doctor Tipus II
Belinchón Barrera, María Isabel
Adreça de correu electrònic: mbelinch@uji.es
Professorat extern Màsters
Beltrán Montoliu, Ana Dep. de Dret Públic Professora Contractada Doctora
Beltrán Ramos, Azahara
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados de Castellón
Categoria: Abogada
Adreça de correu electrònic: ramosa@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 13/11/2001.
Professorat extern Màsters
Benet Cervera, Miguel
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogado
Adreça de correu electrònic: sa072064@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 11/01/2000. Nº Colegiado 2217
Professorat extern Màsters
Bernat Pablo, Manuel
Empresa: BERNAT PABLO ABOGADOS
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: mpablo@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 1583
Professorat extern Màsters
Blasco Díaz, José Luis Dep. de Dret Públic Catedràtic d'Universitat
Blasco Pesudo, Juan Enrique
Empresa: Despacho Juan Blasco
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jpesudo@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Derecho, especialidad Privado, por el C.E.U. San Pablo de Moncada (Valencia). (Promoción 89-94). Abogado en ejercicio desde 1.994. Intensa formación en materia civil, penal y laboral, así como, desde el 2.008, formación continua especializada en Derecho concursal. Curso de experto en mediación civil y mercantil. Profesor en el Curso (1a, 2a y 3a edición) de Especialista en Administración Concursal, organizado por Fundación Universidad Empresa de la Universidad Jaume I. Coautor TRATADO PRÁCTICO DEL DERECHO CONCURSAL Y SU REFORMA (Tecnos). Administrador concursal y abogado defensor de empresas en concurso de acreedores, en más de 20 autos concursales
Professorat extern Màsters
Blay Fornás, Iluminada
Empresa: Ayuntamiento de Burriana
Càrrec: Secretaria
Adreça de correu electrònic: iblay@uji.es
Breu currículum: Funcionaria, perteneciente a la Escala de Funcionarios de Administración Local con Habilitación de carácter nacional, subescala Secretaria, categoria Superior, estando en la actualidad desempeñando el puesto de Secretaria General del Ayuntamiento de Burriana (Castellón), Pertenece igualmente a la subescala de Secretaría- Intervención. Ha desempeñado los siguientes puestos de trabajo en propiedad : Secretaria Interventora del Ayuntamiento de Eslida (Castellón) 1980-1081 Secretaria Interventora del Ayuntamiento de la Pobla Tornesa (Castellón) 1981-1989 Secretaria General, del Ayuntamiento de Alcanar (Tarragona) 1989-1992 Secretaria General del Ayuntamiento de Oropesa del Mar (Castellón) 1992-1999 Secretaria General del Ayuntamiento de Burriana (Castellón) desde 1999 Licenciada en Derecho por la Universidad Central de Barcelona, en el año 1979. Especialista en Derecho Administrativo, habiendo realizado con aprovechamiento, multitud de cursos de actualización, debidamente homologados. Ha actuado como coordinadora en varias ediciones del Curso Superior de Ordenación Territorial, Urbanismo y Vivienda , organizado por la Fundación Universidad-Jaume I-Empresa, impartiendo en el mismo como profesora diversas clases. Ha actuado asimismo como cordinadora en todas las ediciones del Curso Superior de Régimen Local y Urbanismo, organizado por la Fundación Universidad-Jaume I-Empresa, impartiendo en el mismo como profesora diversas clases. Ha publicado, junto con otros profesionales, el libro ¿Practica de la Administración Local, Formularios y Documentos¿, publicado por la Editorial Tirant lo Blach.
Professorat extern Màsters
Blázquez Peinado, María Dolores Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Blázquez Serrano, Ismael
Empresa: Colegio de Abogados de Castellón
Categoria: Abogado
Adreça de correu electrònic: iblazque@uji.es
Professorat extern Màsters
Boldó Roda, María del Carmen Dep. de Dret Privat Catedràtica d'Universitat
Boquera Amil, Vicente
Empresa: Consejo Social de la Universidad de Valencia
Càrrec: Secretario del Consejo Social
Adreça de correu electrònic: vboquera@uji.es
Breu currículum: Formación: - Licenciado en Derecho (especialidad Derecho público). Universidad de Valencia. - Funcionario de Carrera de la Universidad de Valencia, Grupo "A". - Funcionario de Carrera de la Generalidad Valenciana, Grupo "A". - Secretario del Consell Social de la Universitat de València. - Abogado de la Generalitat Valenciana. Cuerpo de Abogados de la Generalitat. Experiencia profesional: - Febrero a diciembre de 1994: Ejercicio profesional como Abogado del Colegio de Alzira. - 1995 a 2001: Técnico-Jefe de Sección del Consejo Social de la Universidad de Valencia. - 1999 a 2007: Abogado del Estado sustituto del Abogado del Estado en Valencia. - 2001 a 2003: Letrado-Jefe del Área Jurídica de la Conselleria de Agricultura, Pesca y Alimentación de la Generalitat. - Desde 1995: Secretario del Consejo Social de la Universidad de Valencia. Otros datos: - Profesor en cursos para funcionarios organizados por la Universidad de Valencia, Generalitat y Diputación de Valencia. - Impartición de conferencias en diversas Universidades sobre aspectos jurídicos y de gestión universitaria. - Profesor en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón (marzo de 2012) y en el Master de la Abogacía de la Universidad Jaume I (cursos 12/13, 13/14, y 14/15).
Professorat extern Màsters
Borrás Cuartero, Ana María
Empresa: Mercé y Borrás Gabinete Jurídico y Fiscal
Categoria: Abogada
Càrrec: Miembro de Letrados de la Curia del Tribunal Eclesiástico de Segorbe-Castellón y de Tortosa.
Adreça de correu electrònic: aborras@uji.es
Breu currículum: Incorporada al Ilustre Colegio de Abogados de Castellón en la fecha de 17 de marzo de 1998, despacho propio, dedicada principalmente a temas mercantiles, civiles, y penales de carácter mercantil y con una importante área de asesoría fiscal, igualmente nulidades eclesiásticas. Experiencia como abogado en ejercicio durante 28 años ininterrumpidos. Miembro de Letrados de la Curia del Tribunal Eclesiástico de Segorbe-Castellón y de Tortosa. Curso de Aptitud Pedagógica regulado por la Orden Ministerial de 8 de julio de 1971 y la Resolución de la Consellería de Cultura Educació i Ciencia de 9 de Julio de 1998, para el ingreso en el cuerpo de profesorado de enseñanza secundaria y técnico de formación profesional. Celebrado en La Universidad Jaime I de Castellón desde el día 2 de noviembre de 2000 hasta el 30 de marzo de 2001. PARTICIPACION CON CERTIFICACION ACREDITATIVA EN LOS SIGUIENTES CURSOS: RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PROFESIONALES UNION DE CONSUMIDORES DE CASTELLON 14 de abril de 1999. LEVANTAMIENTO DEL VELO Y RESPONSABILIDAD DE LOS ADMINISTRADORES COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON. 8 de marzo de 2000. EFICACIA DE LA EJECUCION ENFOQUE XXI 15 de noviembre de 2001. LIQUIDACION DE LA SOCIEDAD DE GANANCIALES ENFOQUE XXI 23 de enero de 2004. PRIMERA JORNADA DE NULIDAD MATRIMONIAL CANONICA UNIVERSDAD CARDENAL HERRERA 4 de diciembre de 2002. SEGUNDA JORNADA E NULIDAD MATRIMONIAL CANONICA ARZOBISPADO DE VALENCIA 4 diciembre de 12 de DICIEMBRE DE 2006. CURSO DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CRIMINAL CONSEJO VALENCIANO DE ABOGADOS 17 de abril de 2007. CURSO DE REGISTRO CIVIL CONSEJO VALENCIANO DE ABOGADOS 10 de octubre de 2008. PRIMER FORO DE DERECHO CONCURSAL DE LA FUNDACION BROSETA 13 de noviembre de 2008. MONOGRAFICOS DE DERECHO CONCURSAL DEL CENTRO DE ESTUDIOS FINANCIEROS 5 de de marzo de 2009. ULTIMAS REFORMAS PROCESALES Y OTROS TEMAS DE ACTUALIDAD ENFOQUE XXI 21 de enero de 2010. SEGUNDO FORO SOBRE SWAPS VALENCIA octubre de 2010. REFORMA DE LA LEY CONCURSAL UNIVVERSIDAD JAIME I DE CASTELLON 29 de noviembre de 2011. TALLER PRACTICO DE MEDIACION CONCURSAL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON. 16 de noviembre de 2013. CURSO DE EXPERTO EN MEDICAION CIVIL Y MERCANTIL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON.24 de abril de 2014. CURSO DE DERECHO CONCURSAL COLEGIO DE ABOGADOS DE VALENCIA de 40 ahoras de 17 de diciembre de 2014.
Professorat extern Màsters
Breva Ferrer, José Luis
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jlbreva@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en el año 1964, con calificación de Sobresaliente y Graduado Social. Complementa con estudios de Economía. Se inicia en el ejercicio de la profesión hace más de 40 años junto a su padre, que fue Decano del Colegio de Abogados, dando continuidad y ampliando el despacho familiar y especializándose en Derecho civil, mercantil y administrativo. Desde hace muchos años Asesor Jurídico del Sindicato Central de Aguas del Rio Mijares, distintas comunidades de regantes y de la Federación Nacional de Comunidades de Regantes. Miembro de la Asociación Internacional de Derecho de Aguas, de la Asociación Internacional de Hidrogeólogos y del Foro del Agua colaborando en la redacción de la legislación de aguas. Participa en organismos como CEVISAMA, AICE, CEC, Corte de Arbitraje de la Cámara de Comercio, FUE. Presidente del Consejo Social de la UJI. Fue profesor de la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados y actualmente del Master de la Abogacía.
Professorat extern Màsters
Breva Ferrer, Manuel
Empresa: Abogado del Estado jubilado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: brevam@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 03/10/62. Licenciado en Derecho por la Universidad Complutense de Madrid en 1962. Perito Mercantil. Colegiado en el Colegio de Abogados de Castellón como ejerciente desde 1962. Abogado del Estado desde 1967 hasta su jubilación en 2010. Ha sido durante varios años Secretario del Tribunal Económico Administrativo Provincial de Castellón y vocal del Jurado Provincial de Expropiación Forzosa, así como vocal de la Junta del Puerto de Castellón y vocal y luego secretario del Consejo de Administración de la APC. Profesor en el Curso de Práctica Jurídica de la UNED durante varios años. Coordinador del Área de Derecho Administrativo del Curso de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón desde su inicio. Profesor de Derecho Procesal Penal del Curso de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón durante varios años y de Derecho Administrativo desde su inicio. Autor de diversos trabajos sobre temas jurídicos. Conferenciante y ponente en varios cursos sobre temas jurídicos.
Professorat extern Màsters
Breva Prieto, Juan José
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogado
Adreça de correu electrònic: brevaj@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 26/11/2001. Nº Colegiado 2335
Professorat extern Màsters
Breva Sanchis, Juan José Professorat extern Màsters
Briet Blanes, Jordi
Empresa: Despacho Briet Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jbriet@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 11/01/1994. nº de colegiado 1645
Professorat extern Màsters
Bucero Martínez, Alfonso
Empresa: ROAC
Càrrec: Auditor de cuentas
Adreça de correu electrònic: bucero@uji.es
Breu currículum: - Licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales por la Universidad de Valencia. (Promoción: Oct. 81 - Junio 86) - III Master de Auditoria Financiera - VII Curso de acceso al R.E.A., (Colegio de Economistas de Valencia) - Auditor de cuentas inscrito en el ROAC Mayo 2007- Actualidad Servicios de asesoramiento empresarial y auditoría. Asimismo, ejerzo como Administrador Concursal, intervengo como perito judicial e imparto formación ocasionalmente (sobre contabilidad , finanzas y derecho concursal). Desde Diciembre de 1993 (hasta mayo de 2007) he desempeñado funciones de dirección en el área administrativo financiera en las empresas Cerámica Tres Estilos S.L., Cerámica Saloni S.A. y UBE España
Professorat extern Màsters
Bueno Bayarri, María Jose
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mbayarri@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiada 1531
Professorat extern Màsters
Calero Marzá, María Lidon
Empresa: JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN
Càrrec: Magistrada- Juez
Adreça de correu electrònic: calerom@uji.es
Breu currículum: DATOS ACADÉMICOS - LICENCIADA EN DERECHO EN LA UNIVERSIDAD JAUME I DE CASTELLÓN. PROMOCIÓN 1995-1999. - CERTIFICADO DE TITULO SUPERIOR DE INGLÉS POR LA ESCUELA OFICIAL DE IDIOMAS. AÑO 1993-1997. - CERTIFICADO DE NIVEL MEDIO DE VALENCIANO. "JUNTA QUALIFICADORA DE CONEIXEMENTS DE VALENCIA". AÑO 2003. - INGRESO EN LA CARRERA JUDICIAL. AÑO 2003. PROMOCIÓN 55a (Año 2003-2005) SERVICIO EN LA CARRERA JUDICIAL: - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 1 DE CASTELLÓN. Juez en prácticas. Año 2004-2005 - JUZGADO DE INSTRUCCIÓN NÚMERO 1 DE CASTELLÓN. Juez en prácticas. Año 2004-2005 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA NÚMERO 7 DE CASTELLÓN. JUZGADO DE FAMILIA. Juez en prácticas. Año 2004-2005. - JUZGADO DE LO PENAL NÚMERO 2 DE CASTELLÓN. Juez en prácticas. Año 2005. - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE NULES: Juez Adjunta. Desde noviembre de 2005 hasta febrero de 2006 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 2 DE VINAROZ, con funciones de Registro Civil: Juez Titular. Desde marzo de 2006 hasta abril de 2007 - JUZGADO DE PRIMERA INSTANCIA E INSTRUCCIÓN NÚMERO 3 DE NULES: Juez y Magistrada Titular. Desde abril de 2007 hasta la actualidad. PONENCIAS Y CURSOS DIRIGIDOS: - EL SIGNIFICADO DE LA OPOSICIÓN DE ACCESO A LA CARRERA JUDICIAL. Dirigido a estudiantes de último curso de Derecho de la Universidad de Lleida. Año 2004 - EL INTERNAMIENTO NO VOLUNTARIO POR RAZÓN DE TRASTORNO PSÍQUICO, SIGNIFICADO DEL ARTÍCULO 763 DE LA LEY DE ENJUICIAMIENTO CIVIL. Dirigido a miembros del Colegio de Abogados de Castellón. Año 2005 - LA FASE DE INSTRUCCIÓN, DENUNCIA, DILIGENCIAS PREVIAS Y JUICIOS RÁPIDOS EN MATERIA DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER. Dirigido a miembros del Colegio de Abogados de Castellón, Escuela de práctica jurídica e integrantes del turno de violencia. Septiembre de 2007. - SIMULACIONES DE JUICIOS. Master de la Abogacía, Universitat Jaume I. Años 2014 y 2015. PREPARACIÓN ACADÉMICA RECIBIDA: - UNIVERSIDAD JAUME I. LICENCIATURA EN DERECHO. Promoción 1995-1999 - LA RESPONSABILIDAD CIVIL DE LOS PROFESIONALES. Diputación Provincial de Castellón. Año 1999 - EL DERECHO AL HONOR, A LA INTIMIDAD Y A LA PROPIA IMAGEN. Universidad Jaume I. Año 1999. - ESCUELA JUDICIAL. Barcelona. Promoción 55 de la Carrera Judicial. Año 2003. - DERECHO PRIVADO VALENCIANO. Año 2006 - LA LEY DE ORDENACIÓN DE LA EDIFICACIÓN. Cuestiones prácticas sobre la aplicación del artículo 1591 del Código Civil y la LOE de 1999. Junio de 2007. - FORMACIÓN EN CONTENCIOSO ADMINISTRATIVO. Año 2008 - DERECHO CIVIL ARAGONÉS. Año 2009 - ECONOMÍA Y CONTABILIDAD. Nivel 1. Año 2009 - L.O. 1/2004, DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN INTEGRAL CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO: Criterios de Interpretación en sede de Juzgados de Violencia sobre la Mujer. - CURSO SOBRE COMUNICACIÓN. Junio de 2010. - COMPARTIENDO JUSTICIA: Un espacio de reflexión e intercambio de experiencias. Año 2013 - CLAUSULAS ABUSIVAS Y CONTROL DE OFICIO. Febrero de 2014 - LA ORDEN EUROPEA DE PROTECCIÓN DE VÍCTIMAS: Cooperación Judicial penal y violencia de género. Septiembre de 2014.
Professorat extern Màsters
Carmona Bustos, Antonia Victoria
Empresa: Despacho de Abogados
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: acarmona@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiada 1493
Professorat extern Màsters
Casañ Ferrer, José Antonio
Empresa: Abogados Casañ & Casañ
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jcasan@uji.es
Professorat extern Màsters
Castell Lleó, Santiago
Chesa Sorribes, Vicente Martin
Empresa: Abogado
Categoria: Abogado
Adreça de correu electrònic: vchesa@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 10/02/87. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Especialidad en Derecho Público año 1987. Realizando la Práctica Jurídica en la Escuela del Ilustre Colegio de Abogados de Valencia. DESARROLLO PROFESIONAL: -Colegiado como Ejerciente en el ICACS desde el 10-02-1987 -Socio desde el año 2000 del Despacho de Abogados “De Llei Abogados Vila-Chesa-Gasco S.C.P.” con sedes en Vila-real (Avda. Francesc Tárrega nº 20, 3º A, CP 12540) y Castellón (calle Mayor nº 40, 8º 11ª, CP 12001; Tf 964260939) -Profesor, hasta el cierre, de la Escuela de Práctica Jurídica del I.C. Abogados de Castellón -Profesor en el Master de la Abogacía de la Universitat Jaume I. en Práctica Penal desde su creación.
Professorat extern Màsters
Conde-Pumpido García, José Luis
Empresa: Juzgado de Familia de Castellón
Càrrec: Juez
Adreça de correu electrònic: condepum@uji.es
Professorat extern Màsters
Cordero Cutillas, Iciar Dep. de Dret Privat Professora Titular d'Universitat
Cuesta Merino, José Luis
Empresa: Generalitat Valenciana- Conselleria de Justicia
Càrrec: Coordinador de la Fiscalía de Menores y Juzgado de Menores de Castellón
Adreça de correu electrònic: jcuesta@uji.es
Breu currículum: -Licenciado en Derecho por la Universidad de Valladolid en la promoción de 1973 a 1978. -Nombrado Abogado Fiscal por Orden de 31 de mayo de 1985 y Fiscal por Real Decreto 998/1989 de 28 de julio. Por real Decreto 1568/2012, de 15 de noviembre, fui nombrado Fiscal Jefe de la Fiscalía Provincial de Castellón. -Ocupo el número 239 en el Escalafón de la Carrera Fiscal. -Por Orden de 24 de junio de 1996 recibí la distinción de la Cruz Distinguida de 1ª Clase de la Orden de San Raimundo de Peñafort, e igualmente he sido condecorado el año 2014 con la medalla de plata de la Policía Local de Castellón, con la Cruz al mérito policial con distintivo blanco del Cuerpo Nacional de Policía, y con la cruz al mérito de la Guardia Civil con distintivo blanco. -Desde enero del año 2001 y hasta el año 2010 desempeñé las funciones de Fiscal Coordinador y, posteriormente, Delegado de la Sección de Menores de la Fiscalía de la Audiencia Provincial de Castellón, así como de la Sección de Delincuencia Informática desde el año 2007 hasta el 2010. -He impartido numerosos cursos de formación a miembros de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, personal sanitario, funcionarios docentes y miembros de la Carrera Judicial y Fiscal. -Coordinador y profesor de la Escuela de Prácticas Jurídicas del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, e idéntica colaboración estoy prestando en el Master de Prácticas Jurídica organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y la UJI. -Autor del artículo ¿La responsabilidad civil en el nuevo proceso penal de menores¿ del libro ¿Justicia Penal de Menores y Jóvenes: Análisis sustantivo y procesal de la nueva regulación¿, Editorial Tirant Lo Blanch. -Autor del artículo ¿La instrucción de las insolvencias punibles¿ publicado en la Revista de Estudios de Derecho Judicial número 64 de 2004. -Autor del artículo ¿El comiso como la consecuencia accesoria de naturaleza patrimonial o pecuniaria de otras penas¿, publicado en la colección ¿Cuadernos Digitales de Formación¿ del Consejo General del Poder Judicial, volumen 44/2008.
Professorat extern Màsters
Cuevas Julve, Mercedes
Damia Cumba, Jose Agustin
Empresa: Despacho de abogado
Categoria: Abogado
Adreça de correu electrònic: damia@uji.es
Breu currículum: Colegiado nº 1157
Professorat extern Màsters
de Francisco Agustí, Alejandro
de la Rua Navarro, Juan Luís
Empresa: Poder Judicial
Càrrec: Juez
Adreça de correu electrònic: delarua@uji.es
Breu currículum: Magistrado Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Ingresó en la carrera judicial por oposición, correspondiente a la 53ª promoción. Ha servido como destinos en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de El Vendrell y en el Juzgado de lo Penal nº 3 de Castellón. En la actualidad, es titular del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 6 de Paterna. Cuenta con dos cursos de postgrado, uno de Derecho Civil Valenciano por la Universidad de Valencia, y otro de Derecho Civil o Foral Catalán por la Universidad de Barcelona. Ha realizado diferentes ponencias, en el ámbito de formación policial en varios cursos organizados por la Diputación Provincial de Tarragona, así como en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón, y en el posterior Máster de Abogacía. Recientemente, con ocasión de la última reforma del Código Penal, fue ponente en el curso organizado por el Colegio de Abogados de Castellón, con el objeto de análisis de las modificaciones operadas en materia del beneficio de suspensión de las penas privativas de libertad, sobre la sustitución de las penas de prisión por expulsión del territorio nacional, y el derecho transitorio.
Professorat extern Màsters
Delgado Terrón, Eduardo José
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados de Castellón
Categoria: Abogado
Càrrec: Notario
Adreça de correu electrònic: edelgado@uji.es
Breu currículum: Licenciatura de Derecho, en la Universidad de Salamanca, 1.981-1.986. Notario, por oposición, desde 1.995, habiendo ejercido, como tal, en las plazas de Lucena del Cid (Castellón), Mazarrón (Murcia), Benicasim (Castellón) y actualmente en Castellón de la Plana.
Professorat extern Màsters
Donnay Brisa, Mara
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: donnay@uji.es
Breu currículum: Licenciatura en Derecho por la Universidad Literaria de Valencia, año 1975. Especialidad Derecho Laboral. Realización del Primer Curso de Criminología, (no reconocido como Máster) dirigido por el profesor Cobo del Rosal, en la Facultad de Derecho de Valencia. Experiencia profesional. Abogada en ejercicio desde 1977, ejerciendo en despacho multidisciplinar con funcionamiento de colectivo, y con dedicación personal preferente al derecho civil y en particular al derecho de familia. Profesora colaboradora, desde sus inicios, en la Escuela de Práctica Jurídica del Colegio de Abogados de Castellón.
Professorat extern Màsters
Edo Sanz, Rosa
Empresa: Abogada
Categoria: Abogada
Adreça de correu electrònic: edor@uji.es
Breu currículum: ESTUDIOS -Licenciada en Derecho por la Universidad de Valencia con la especialidad de Derecho Privado ( 1989). -Título profesional de Agente de la Propiedad lnmobiliaria.(1994) -Master en mediación Familiar (900 horas) por el CEU Universidad Cardenal Herrera (2010) - Especialista en Mediación en el Ámbito Mercantil (64 horas) . por el CEU Universidad Cardenal Herrera (2010). -Especialista en Mediación en las Organizaciones (64 horas). por el CEU Universidad Cardenal Herrera (2011). DIPLOMAS -Especialización en menores para abogados. 2000. -Jornadas sobre la aplicación práctica de la Ley de enjuiciamiento civil de 2000. 2001. -Actualización del derecho de familia y sucesiones. 2004. -Liquidación de la sociedad de gananciales. 2004 -Derecho de familia y la sucesión hereditaria. 2004. -Especialización sobre violencia domestica . 2004. -Regímenes económico-matrimoniales. 2007. -Curso letrados especialistas para actuar en la Jurisdicción de menores. 2007. -Derecho de familia tras las reformas legislativas del año 2005. 2006. -Novedades en derecho de familia. 2005. -Temas de actualidad en derecho de familia. 2005. -I Congreso multidisciplinar sobre interferencias parentales tras la ruptura de pareja. 2008 -IV Congreso nacional de Psicología jurídica y forense 2008. -Curso mediación familiar para abogados: procedimiento y técnicas mediadoras. 2008. -XIX Congreso de la coordinadora estatal de mujeres abogadas. 2006.
Professorat extern Màsters
Esbrí Portales, Vicente
Empresa: Despacho de Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: vesbri@uji.es
Breu currículum: Nº de Colegiado 1811 -Licenciado en Derecho por la Facultad de Ciencias Jurídicas de la Universidad Jaume I de Castellón (1991-1995). 1994-95- Prácticas jurídicas en Bufete Alemany Abogados. (PRACTICUM). 1995 (JULIO).- Colegiación Iltre. Colegio Abogados de Castellón. Núm. 1811. 1995-1998- Ejercicio profesional Bufete Alemany Abogados. 1998-actualidad. Ejercicio profesional Martínez & Esbrí. Abogados. Actividad y participación en cursos y actividades docentes: Ponente en el curso para agentes de la Policía Local Policía Local y seguridad Publica.- Organizado por el Excmo. Ayuntamiento de Nules. Ponente en el curso NUEVA LEY SOBRE ASOCIACIACIONISMO Organizada por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Castellón. Ponente en el curso ASOCIACIONISMO Y DEMOCRACIA. Organizada por la Coordinadora de Asociaciones de Vecinos de Castellón. Ponente en el Seminario organizado por el Área de Trabajo y la Seguridad Social de la Universidad Jaume I de Castelló Los actos de conciliación y juicio en el proceso laboral., celebrado el día 22 de mayo de 2015.
Professorat extern Màsters
Escoin Beltrán, Maria Angels
Empresa: Despacho Mª Angels Escoin
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mescoin@uji.es
Professorat extern Màsters
Escribano Hernández, Juan Carlos
Escribano Tortajada, Patricia Dep. de Dret Privat Professora Ajudanta Doctora Tipus II
Esteban Estevan, Antonio
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Decano del Colegio de Abogados de Castellón,
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: aesteban@uji.es
Breu currículum: Licenciatura en Derecho: 1962-1967, UNIVERSIDAD DE VALENCIA. Letrado en ejercicio desde 1968, incorporado primero al Colegio de Abogados de Valencia y luego al de Castellón, a cuyo Colegio de Abogados pertenece desde 1969. Decano del Colegio de Abogados de Castellón, desde Marzo de 2011. Actividad profesional preferente: área mercantil (contratación, societario y concursal).
Professorat extern Màsters
Fabregat Beltran, Christian
Empresa: FABREGAT ABOGADOS
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: cfabrega@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 652
Professorat extern Màsters
Fabregat Perez, Damian
Falomir del Campo, Luis Miguel
Empresa: Falomir del Campo Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: falomirl@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 1646
Professorat extern Màsters
Falomir Villacañas, Mercedes Angeles
Empresa: Bufete Alegre-Falomir SLP
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mfalomir@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 16/01/1986. Nº de colegiada 987
Professorat extern Màsters
Fayos Gardó, Antonio Dep. de Dret Privat Professor Associat Laboral
Fernández Hernández, Antonio Dep. de Dret Públic Professor Contractat Doctor
Fernández Martín, Alberto Andrés
Ferrandis Valls, Francisca
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: fvalls@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiada 2731
Professorat extern Màsters
Ferrer García, Pablo
Empresa: FERRER BLASCO ABOGADOS
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: ferrerp@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 2363
Professorat extern Màsters
Forcada Ferrer, Manuel José
Empresa: DEFUSERFIN
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: forcadam@uji.es
Breu currículum: Ingresó como colegiado ejerciente el 13/03/2001. 16/12/2010 causó baja colegial. El 22/02/2011 ingresó nuevamente como colegiado ejerciente. Nº de colegiado 2296
Professorat extern Màsters
Galindo Dobón, Enrique
Empresa: BARRACHINA CONSULTORES, S.L.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: egalindo@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 2801
Professorat extern Màsters
García Méndez, María Dolores
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mmendez@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 27/06/1978. Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia. Abogado en ejercicio desde hace mas de treinta años.
Professorat extern Màsters
García Nebot, Vicente Joaquín
García-Petit Barrachina, Alfredo
Empresa: García-Petit Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Director
Adreça de correu electrònic: sa124423@uji.es
Breu currículum: Colegiado nº 2038
Professorat extern Màsters
Gargori Rubert, Beatriz
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: bgargori@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiada 2084
Professorat extern Màsters
Garnés Pérez, Pilar
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: pgarnes@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiada 2287
Professorat extern Màsters
Gascó Marco, Rafael
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: rgasco@uji.es
Breu currículum: Desarrollo académico principal 1986: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia ¿ Sección Empresa 1986: Colegiación en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón como ejerciente. Desarrollo profesional 1986 a 2000: Ejercicio profesional como abogado independiente 2000 a 2015. Socio del despacho de Abogados DE LLEI ABOGADOS VILA-CHESA-GASCO SCP. Responsable del área mercantil y civil.
Professorat extern Màsters
Gil Pérez, Cristina
Empresa: Instituto de la Seguridad Social
Càrrec: Letrada
Adreça de correu electrònic: gilcr@uji.es
Breu currículum: 1985 -1990 Licenciatura de derecho en la Facultad de derecho de Albacete- Universidad de Castilla-La Mancha. 1994: Ingreso en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social tras haber superado las pruebas selectivas de ingreso convocadas por Resolución de la Dirección General de Servicios del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales de 22 de Abril de 1994 (BOE de 30-41994). Desarrollo académico complementario Desde que ingresé en el Cuerpo Superior de Letrados de la Administración de la Seguridad Social han sido múltiples los cursos en los que he participado bien en calidad de alumna o bien como ponente. Todos ellos han tenido como objeto el análisis de cuestiones relacionadas con la actividad de la seguridad social. pesarrollo profesional De 3/1995 a 3/1997 Destinada como Letrada de la Administración de la Seguridad Social en el Servicio Jurídico Delegado Provincial de la Dirección Provincial del INSS de Castellón (Resolución de la Secretaría de Estado para la Administración Pública de 4-5-1995, por la que se nombran funcionarios de carrera del Cuerpo de Letrados de la administración de la Seguridad Social, BOE de 16-5-1995). De 4/1997 a 9/2000 Destinada como Letrada de la Administración de la Seguridad Social en el Servicio Jurídico Delegado Provincial en la Dirección Provincial del INSS de Albacete, al haber obtenido dicha plaza en el concurso específico para la provisión de puestos de la Administración de la Seguridad Social convocado por la Secretaría de Estado de la Seguridad Social en Resolución de 18-6-1996 (BOE de 19-6-1996). De 10/2000 a la actualidad destinada como Letrada Jefe del Servicio Jurídico Delegado Provincial en la Dirección Provincial del INSS de Castellón habiendo obtenido dicha plaza en el concurso específico para la provisión de puestos de la Administración de la . Seguridad Social convocado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales por Orden de 2 de Junio de 2000 (BOE 8-6-2000). En Castellón a 21 maf70 de 2016. Fdo: Cristina Gil PéIJ
Professorat extern Màsters
Gimeno Ahis, Enrique Dep. de Dret Públic Professor Associat Laboral
Gimeno García-Consuegra, Jonatan
Empresa: Abogado
Categoria: Abogado
Adreça de correu electrònic: garciaco@uji.es
Breu currículum: Formación académica o reglada A. Titulación: Licenciado de Derecho.2003.Universidad Jaime I Castellón. B. Estudios Postgrado. 1. Máster de Psicología del Trabajo y Recursos Humanos. Septiembre 2009-Junio 2010. UJI 2. Master de Prevención en Riesgos Laborales. Colegio de Sociólogos y Politólogos de Madrid. Especialidad Seguridad en el Trabajo 2008. 3. Master de Urbanismo. Fundación de la Universidad de Empresas 2007- 4. Master Escuela de Práctica Jurídica 2004. Colegio de Abogados de Castellón. 5. CAP. Curso de Capacitación Progresiva Pedagógica. 2004. UJI 300 horas. 6. Asistencia a jornadas y cursos de la jurisdicción laboral impartidos por CCOO II. Experiencia Profesional 1. Fecha 2010-2015. Abogado, Asesor y técnico jurídico de CCOO. Materias de lo laboral, conflictos colectivos, desempleo seguridad social, inspección de trabajo, fondo de garantía salarial¿etc, en la jurisdicción social, y personal laboral de las administraciones públicas en la jurisdicción contencioso administrativa. 2. Fecha 2009-2011.Abogado Colaborador en el buffet jurídico Nomdedeu-Ripolles-García (Despacho desde 1980). 3. Fecha 2005-2015. Abogado del turno de oficio atendiendo asuntos penales, extranjería, civiles y laborales.
Professorat extern Màsters
Gisbert Sapró, Ignacio
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: igisbert@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 2669
Professorat extern Màsters
González Arias, Eduardo Antonio
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados de Castellón
Categoria: Abogado
Adreça de correu electrònic: garias@uji.es
Breu currículum: Inspector Jefe del C.N.P. de 1974 a 1990 e Intendente General de la policía local de Castellón. Jefe de 1990 a 2004. De 2004 a 2014 director Escuela Seguridad Publica y 2º. Jefe. Licenciado en Derecho y Cursos de doctorado Licenciado en C. Policiales (Equiv. según Orden del M.E.C. de 18-04-2000) Profesor asociado UJI desde 1995 a 2014 (Dº. Publico) Profesor-colaborador del IVASP desde 1990. Profesor-colaborador de la Escuela de Práctica Jurídica/Máster de la Abogacía desde 1997. Colaborador invitado por la Unión Europea como Experto para la formación de miembros de la Administración de Justicia en Paraguay. Condecoraciones: - Cruz al Mérito Policial con distintivo blanco, Medallas de Oro de la Provincia y de la ciudad (colectivas). Ponente en varios Congresos y Seminarios. Ha realizado una centena de cursos de especialización e impartido otros tantos. Cuenta con varias publicaciones profesionales.
Professorat extern Màsters
González Pernía, Pilar
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados de Castellón
Categoria: Abogada
Adreça de correu electrònic: ppernia@uji.es
Breu currículum: Funcionaria de Carrera del Cuerpo de Gestión de la Administración de la Seguridad Social.(Grupo A2) Actual Jefa de la Unidad de Sanciones de la J.P. de Tráfico de Castellón Titulaciones académicas: Licenciado en Derecho. UNED 2005 Diplomado en Profesorado de Educación General Básica Conocimientos básicos de Inglés, Francés e informática. Otros conocimientos con reconocimiento oficial Profesora colaboradora del Master de la Abogacía en el curso 2013-14 Ha asistido con aprovechamiento a una centena de cursos de formación y especialización relacionados con sus funciones en la J.P. de Tráfico y otros que no existe posibilidad de explicitar.
Professorat extern Màsters
Gregori Tena, Mª Concepción
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: gregorim@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 05/12/1984. Nº de colegiada 924
Professorat extern Màsters
Guisasola Lerma, Cristina Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Heras Colón, Ausias
Empresa: Despacho de Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: aheras@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 29/12/2004. Nº de colegiado 2528
Professorat extern Màsters
Hurtado Palomo, María del Carmen
Empresa: Despacho Maica Hurtado Palomo
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: hurtadom@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiada 2440
Professorat extern Màsters
Kloza , Dariusz
Adreça de correu electrònic: kloza@uji.es
Professorat extern Màsters
Lacomba Miró, Guillermo
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: glacomba@uji.es
Breu currículum: Nº Colegiado 919
Professorat extern Màsters
Lahiguera Arenillas, David Dep. de Dret Públic Professor Associat Laboral
Lara Ortiz, María del Lidón Dep. de Dret Públic Professora Associada Laboral
Leza Farnós, Julio César
Llido Silvestre, Joaquín
Adreça de correu electrònic: llidoj@uji.es
Professorat extern Màsters
López López, Susana
Empresa: Abogado
Categoria: Abogado
Adreça de correu electrònic: sulopez@uji.es
Professorat extern Màsters
Luis Aguilar, Gabriela
Adreça de correu electrònic: gluis@uji.es
Professorat extern Màsters
Marco Cos, José Manuel
Marmaneu Navarro, Rafael Juan Dep. de Dret Públic Professor Associat Laboral
Martínez Rodríguez, Escolástico
Empresa: Escolástico Martínez Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: esmartin@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 852
Professorat extern Màsters
Marzal Pitarch, José Antonio
Empresa: Despacho de Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Breu currículum: Nº de colegiado 1495
Professorat extern Màsters
Mata Pastor, Manuel
Empresa: Mata & Ruiz, Abogados y Asesores Tributarios
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: mamata@uji.es
Breu currículum: Abogado (Ilustre Colegio de Abogados de Castellón) y licenciado en Ciencias Económicas y Empresariales, especializado en derecho tributario. Realizó sus estudios universitarios en la Universidad Pontificia de Comillas (ICADE E3), Madrid, licenciándose en Derecho en 1.991 y en Ciencias Empresariales en 1992. En 1993 cursó el Master de derecho tributario en la Escuela de la Hacienda Pública (Valencia). Experiencia profesional.- Entre 1993 y 2003 ha desarrollado su trayectoria profesional como Abogado en el despacho ¿Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P.¿, siendo asociado responsable del despacho en Desde 2003 desarrolla su actividad como socio del despacho ¿Mata & Ruiz, Abogados y Asesores Su experiencia profesional se ha centrado en el asesoramiento a empresas de ámbitos de actividad muy variados teniendo la mayoría de ellas carácter familiar. En la actualidad ejerce también como consejero en diversas entidades. Experiencia académica.- En la actualidad es imparte clases en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón así como en el Master de Práctica Jurídica de la Universidad Jaume I. En el pasado ha sido profesor en el Master de Derecho de empresa de la Universidad Jaume I en su módulo de Empresa Familiar. También ha impartido clases, entre otras, en la Escuela Superior de Estudios Empresariales (Centro adscrito a la Universidad Miguel Hernández de Elche), en la Fundación Universidad Empresa de la Universidad de Valencia (ADEIT) y en el Colegio de Economistas de Valencia. Imparte con frecuencia seminarios sobre aspectos fiscales o relativos a la empresa familiar en instituciones como la Fundación Bancaja, ASCER, etc... Ha publicado diversos artículos en periódicos y revistas sobre aspectos relacionados con su área de Entre 2003 y 2009 ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, formando parte de sus Comisiones de Deontología y de Nuevas Tecnologías. Ha sido miembro del Observatorio de Derecho Civil Valenciano. En la actualidad es miembro de la Comisión de Deontología del Colegio de Abogados de Castellón. 1. Sesión de trabajo: Las Sociedades Patrimoniales (4h). Colegio de Economistas Valencia. Enero 2. Curso práctico sobre el IVA (16h). Universidad de Valencia e Instituto de Estudios Fiscales. 3. Curso práctico sobre el IVA (16h). Universidad de Valencia e Instituto Estudios Fiscales. Marzo 4. Mesa redonda: Delito fiscal y nueva LGT (4h). Colegio de Economistas Valencia. Octubre 2005. 5. El proceso contencioso-administrativo y penal en materia tributaria: Cuestiones problemáticas (30h). Universidad Internacional Menéndez Pelayo. Octubre 2008.
Professorat extern Màsters
Mateo González, Maria Cristina
Mejías Callau, María de las Mercedes
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mejias@uji.es
Breu currículum: Licenciada en derecho por la Universidad de Valencia, promoción 1984-1989. Abogado en ejercicio, colegiada nº 1388 del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón. Diputada 5ª de su Junta de Gobierno desde 2009, de la que ha sido también Diputada 9ª (2003-2007). Miembro de la Agrupación de Abogados del Maestrat desde su constitución, ha ostentado los cargos de Vocal (1998-2000), Vice-presidenta (2000-2004) y Presidenta (2007-2009) de su Comisión Ejecutiva. Curso Superior de Ordenación y gestión urbanística y territorial (F.U.E.), junio 2005. Jornadas, cursos y seminarios de derecho privado, ámbito en el que fundamentalmente desarrolla su actividad profesional. Congresos Nacionales de la Abogacía Española Salamanca (octubre 2003), Cádiz (octubre 2011)
Professorat extern Màsters
Mercé Semper, Oscar
Empresa: OSCAR MERCE SEMPER, SLP
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: merce@uji.es
Breu currículum: ABOGADO CON NUMERO DE COLEGIADO 878 DEL ILUSTRE COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON, CON DOMICILIO PROFESIONAL EN CASTELLON, CALLE KARL RAIMUND POPPER, 13 1º D, TELEFONO 964222727 Y CORREO ELECTRONICO oscar.merce@mercesemper.es. FORMACIÓN ACADÉMICA LICENCIADO EN DERECHO POR LA UNIVERSIDAD DE VALENCIA EN 1983. EXPERIENCIA COMO PROFESOR DESDE LA CREACION DE LA ESCUELA DE PRACTICA JURIDICA DEL COLEGIO DE ABOGADOS DE CASTELLON Y EN EL MASTER DE PRACTICA JURIDICA DE LA UJI. EXPERIENCIA RELACIONADA EN EJERCICIO COMO PASANTE HASTA 1984 Y EJERCIENTE DESDE ENERO DE 1985.
Professorat extern Màsters
Miralles Miravet, Natividad
Monsonís Chordá, María Dolores
Empresa: Despacho abogados
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: mmonsoni@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiada 1344 Formación académica Licenciada en Derecho en la Universidad de Valencia, Promoción 1981-1986. Curso Superior de Ordenación Territorial, Urbanismo y Vivienda de la Fundación Universitat Empresa de la Universitat Jaume I de Castelló. (2011). Curso de especialización en Menores para Abogados (2000). I Encuentro de profesionales de economía y derecho concursal en Castellón (2010). III Foro de Profesionales del Derecho Concursal (2010). Curso de Experto en Mediación Civil y Mercantil (Abril de 2014). Taller práctico de mediación concursal (2013). Seminario de Derecho Inmobiliario (2007). Ejecuciones Hipotecarias y participaciones preferentes (2015). Experiencia - Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellóndesde octubre de 1.990 hasta la actualidad.
Professorat extern Màsters
Montañés Lozano, Juan Diego
Empresa: Poder Judicial
Càrrec: Juez
Adreça de correu electrònic: jmontane@uji.es
Breu currículum: - Formación: licenciado en Derecho por la Universidad de Zaragoza (1991-1996). - Destino: Fiscal de la Audiencia Provincial de Castellón. Delegado de la Sección de Delicuencia Informática, Delegado de la Sección de Delitos de Odio, miembro de la Sección de Delitos contra el Medio Ambiente, Fiscal Coordinador para la Informatización de la Fiscalía en Castellón y miembro del Sistema de Información del Ministerio Fiscal por Castellón.
Professorat extern Màsters
Morilla Cantarero, Juan Carlos Dep. de Dret Públic Professor Associat Laboral
Muñoz Pérez, David
Universitat: Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir
Doctor:
Categoria: Profesor de Derecho Administrativo
Adreça de correu electrònic: dmunoz@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 25/10/05. Abogado en ejercicio colegiado núm. 2582 de alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón. Descripción breve del perfil investigador: Es Doctor en Derecho por la Universidad Carlos III de Madrid Derecho, Programa distinguido con "Mención hacia la Excelencia" por el Ministerio de Educación (cursos 2011-12, 2012-13, 2013-14), Diploma de Estudios Avanzados (Suficiencia Investigadora) por la Universitat Jaume I de Castellón, Máster en Política Territorial y Urbanística por la Universidad Carlos III de Madrid, Curso Superior de Ordenación y Gestión Urbanística y Territorial por la Fundación Universitat Jaume I-Empresa y Experto Universitario en Iniciación a la Docencia Universitaria por la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir”. La principal línea de investigación se enmarca dentro del área de Derecho Administrativo. Director del Grupo de Investigación de la Facultad de Derecho de la UCV denominado Derecho Administrativo y de las TIC, es investigador en el Proyecto Emergente Farmacia 2.0 Farmacia 2.0: implicaciones nacionales e internacionales de la venta online de medicamentos tras la entrada en vigor del Real Decreto 870/2013 fecha inicio 09/06/2015, así mismo, es Investigador Principal en un Proyecto Interno de la UCV denominado: Estudio de las implicaciones de la futura aprobación de la Ley de Función Social de la Vivienda en la Comunidad Valenciana: repercusiones en el ámbito jurídico, económico y criminológico. Publicaciones en Revistas Científicas: Análisis jurídico del alojamiento de las personas mayores a la luz de los planes de vivienda y suelo. Revista Española de Función Consultiva. 21, pp. 343 - 354. Comunidad Valenciana(España): Consell Jurídic Consultiu de la Comunitat Valenciana, 21/01/2015. Tipo de producción: Revistas de difusión General Tipo de soporte: Revista Índice de impacto: 21,3 Agencia de impacto: IN-RECS, El derecho de las personas con discapacidad a una vivienda adecuada: perspectivas para su eficacia en los Planes Estatales de Vivienda. Revista Española de Función Consultiva. 23. Libros y Capítulos de Libros: El régimen de uso de las viviendas de protección pública y las ejecuciones hipotecarias. El Derecho en tiempos de crisis. Comunidad Valenciana(España) e Incidencias de las reservas para viviendas de protección pública en el Planeamiento y en la Gestión Urbanística. Curso práctico de Derecho Urbanístico Valenciano. Comunidad Valenciana(España) Tirant lo Blanch, 30/06/2014. ISBN 978-84-9053-689-6 Tipo de producción: Capítulos de libros Tipo de soporte: Libro indicador de calidad:31.563 Dirección Tesis Doctorales: Alumna Irene Pedrero Sánchez, titulada “La vivienda: obligación constitucional de los poderes públicos” y de Ignacio Grau Grau, titulada “Cuestiones controvertidas sobre la prueba en los procesos por responsabilidad patrimonial sanitaria”. Miembro evaluador externo de trabajos científicos de la Revista Española de Función Consultiva durante el año 2012. Descripción del perfil docente: Es profesor de Derecho Administrativo en el Grado en Derecho (Derecho Administrativo I, II y III) y Coordinador de los Trabajos Fin de Grado del Grado en Derecho. Profesor de Derecho Administrativo y Coordinador del área de Administrativo del Master Universitario en Abogacía de la Universidad Católica de Valencia “San Vicente Mártir” así como Coordinador de los Trabajos Fin de Master del Master Universitario en Abogacía así como del Master Universitario en Gestión Administrativa.
Professorat extern Màsters
Navas Esteller, José Maria
Empresa: BUFETE NAVAS ESTELLER, S.L.U.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: navasj@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 2304
Professorat extern Màsters
Nebot Pérez, Ramón
Empresa: Despacho de abogado
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: rnebot@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 1310
Professorat extern Màsters
Oller Rubert, Marta Dep. de Dret Públic Professora Contractada Doctora
Olucha Marzá, Pedro
Empresa: Despacho propio de abogados y Tesorero del Colegio de Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: polucha@uji.es
Breu currículum: Formación académica Licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia, Promoción 1984-1989. (enero 1989) Curso de Adaptación Pedagógica de la Universidad Politécnica de Valencia. (1.988-1989). Máster en Mediación Familiar de la Universidad CEU (2009-2010). Curso de Especialista en Mediación en el Ámbito Mercantil de la Universidad CEU (2010-2011). Curso de Especialista en Mediación Comunitaria de la Universidad CEU (2010-2011). Experiencia -Colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón desde octubre de 1.989 hasta la actualidad. -Despacho profesional dedicado al asesoramiento mercantil, fiscal y laboral. (25 años) -Diversas colaboraciones docentes en la Escuela de práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Castelló, en la Universidad Jaume I, y en el I.E.S. como profesor interino de Secundaria de la Consellería de Educación de la Comunidad Valenciana. -Tesorero del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón.
Professorat extern Màsters
Orea Martínez, José Antonio
Empresa: Generalitat Valenciana
Càrrec: Juez
Adreça de correu electrònic: orea@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Derecho por la Universidad Jaume I de Castellón de la Plana (1990- 1995). Ingreso en la carrera judicial por oposición libre en 2001, desempeñando funciones jurisdiccionales en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº2 y nº3 de Requena (Valencia) y nº1 de El Vendrell (Tarragona). En la actualidad soy Magistrado Titular del Juzgado de Primera Instancia nº1 de Castellón. He participado en curso formativos dirigidos a los Jueces y Magistrados de Cataluña y organizados por el Centre d¿Estudis Jurídics i Formació Especialitzada de la Generalitat de Catalunya. He sido Profesor-Tutor de alumnos de la Universidad Rovira i Virgili de Tarragona en el Programa de Pràctiques Universitàries a les Oficines Judicials, así como de alumnos de la Universidad Jaume I de Castellón. Realizo funciones de Profesor-tutor de alumnos de la Escuela Judicial de Barcelona al objeto de la formación de los Jueces en prácticas. He sido profesor en la práctica jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón. Actualmente imparto clases en el Master de acceso a la Abogacía realizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón y la Universidad Jaume I de Castellón. He desempeñado funciones de formación policial en: los municipios de El Vendrell, Comarruga, Cunit, Calafell (todos ellos de Tarragona) y Santa María de Palautordera (Barcelona), en el plan de formación continua de la Diputación de Tarragona y la Asociación Catalana de Municipios y Comarcas. He impartido cursos formativos en la Escuela de Seguridad Pública del Ayuntamiento de Castellón (ESPAC) dirigidos a la Policía Local de Castellón y su provincia. Soy profesor en el curso de Formación de Peritos en Prevención de Riesgos Laborales organizado por el Centro de Investigación Económica y Gestión de la Salud de la Universidad Politécnica de Valencia. He impartido curso a instancia de la Fundación Universitaria Empresas de la Universidad de Castellón en materia: formación policial (Policía Local de Castellón y provincia). Así como a los Agentes de la Propiedad Inmobiliaria. He impartido clases en la 2ª edición del curso de mediación en asuntos civiles y mercantiles (2014). He sido ponente en conferencias como: el análisis de la problemática procesal en tutela de crédito (Facultad de Derecho de la Universidad de Castellón). V y VI jornadas intercomarcales de consumo (Unión de Consumidores de Castellón). Peritajes judiciales en el ámbito de la ingeniería (Colegio Oficial de Ingenieros Industriales de la Comunidad Valenciana). Tratamiento y respuesta, en sede judicial, de los productos financieros complejos (Ilustre Colegio de Abogados de Castellón), y ponente en el curso de verano sobre ¿Probatoria Penal¿ organizado por la UNED en su sede de Villarreal, entre otros.
Professorat extern Màsters
Ortola Ortola, Antonio
Empresa: Caballero y Ortola Abogados, SCP
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: aortola@uji.es
Professorat extern Màsters
Pachés Mateu, María Inmaculada
París Sánchez, Carlos
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados de Castellón
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: cparis@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 05/05/98. -Inicio los estudios elementales en el Colegio Público Marqués de Benicarló, continuando el bachillerato y completándolo con el C.O.U. en el Instituto Ramón Cid de Benicarló. -Licenciado en Derecho, especialidad derecho privado, en la Facultad de Derecho de la Universidad de Valencia. -Perito Calígrafo y Experto en documentoscopia. -Abogado ejerciente desde el año 1998, colegiado en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón desde esa fecha. -Desempeño mi profesión de abogado con despacho propio desde el año 1999, principalmente en el ámbito del derecho penal y derecho civil. -Idiomas: además de perfecto español y valenciano, nivel de inglés medio.
Professorat extern Màsters
Parrado Patiño, David
Pérez Cebadera, María Ángeles Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Pérez Nieto, Rafael
Empresa: Tribunal Superior Justicia Comunidad Valenciana
Categoria: Magistrado
Adreça de correu electrònic: rnieto@uji.es
Professorat extern Màsters
Periago Morant, Juan José Dep. de Dret Públic Professor Associat Laboral
Petit Ortells, Vicente
Empresa: Agencia Estatal de Administración Tributaria
Categoria: Inspector de Hacienda del Estado
Càrrec: Jefe Adjunto en Castellón de la Dependencia Regional de Recaudación
Adreça de correu electrònic: vpetit@uji.es
Breu currículum: Formación académica: LICENCIADO EN ECONÓMIA LICENCIADO EN DERECHO MASTER TRIBUTARIO, FINANCIERO Y ASESORÍA FISCAL Experiencia académica (incluyendo número de quinquenios, sexenios y cargo): PARTICIPACIÓN EN CURSOS, COLOQUIOS Y CONFERENCIAS SOBRE TRIBUTACIÓN FORMACIÓN DE OPOSITORES AL CUERPO SUPERIOR DE INSPECTORES DE HACIENDA DEL ESTADO Líneas de investigación: Resultados relevantes (selección de 5-6 publicaciones): Formación y experiencia profesional vinculados con la asignatura: AEAT-DIRECCIÓN DE EQUIPO DE INSPECCIÓN. 2007-2011 AEAT-RESPONSABLE DEL ÁREA DE RECAUDACIÓN EN CASTELLÓN. 2011-ACTUALIDAD Actualmente desempeña sus funciones en la Agencia Estatal de Administración Tributaria como Inspector de Hacienda del Estado ocupando el puesto de Jefe Adjunto en Castellón de la Dependencia Regional de Recaudación, siendo sus principales funciones la implantación, seguimiento y coordinación del Plan Parcial de Control Tributario en el área de recaudación y dentro del correspondiente ámbito geográfico. Estas labores se plasman en la gestión recaudatoria ejecutiva de recursos de naturaleza pública, así como en el análisis y en su caso concesión de facilidades de pago. Licenciado en Economía (2002), Máster especializado en Derecho Financiero y tributación (2004) y licenciado en Derecho (2005) por la Universistat de València, superó las pruebas de acceso al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado en la convocatoria oficial del año 2005. A finales de 2007 tras superar el correspondiente curso selectivo impartido por el Instituto de Estudios Fiscales, se incorporó en la Agencia Tributaria como Inspector Adjunto a Unidad en la sede en Castellón de la Dependencia Regional de Inspección. Posteriormente, pasó a desempeñar sus funciones como Jefe de Equipo de Inspección, dentro del área de Inspección Financiera y Tributaria, siendo sus principales funciones la dirección y coordinación actuaciones de control tributario sobre empresas y particulares. Compatibiliza su labor profesional con la de preparador de opositores al Cuerpo Superior de Inspectores de Hacienda del Estado y actúa como colaborador ocasional en múltiples másters, cursos y conferencias."
Professorat extern Màsters
Planchadell Gargallo, Andrea Dep. de Dret Públic Professora Titular d'Universitat
Porcar Huerga, Beatriz
Puetz , Achim Dep. de Dret Privat Professor Contractat Doctor
Rallo Lombarte, Artemio Vicente Dep. de Dret Públic Catedràtic d'Universitat
Ramón Pitarch, Joaquín Miguel
Empresa: Despacho Joaquín Ramón
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: jramon@uji.es
Professorat extern Màsters
Ramos Rubert, Verónica
Empresa: Olucha Segarra Abogados
Categoria: Socia fundadora
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: ramosv@uji.es
Professorat extern Màsters
Renau Casla, Mª del Mar
Empresa: Despacho de Abogados
Categoria: Abogada
Adreça de correu electrònic: casla@uji.es
Breu currículum: Colegiado nº 2339.
Professorat extern Màsters
Renau Faubell, Fernando
Empresa: Servicio Territorial de Urbanismo de Castellón
Càrrec: Jefe del Servicio
Adreça de correu electrònic: frenau@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia (especialidad Derecho Público) en julio de 1984. Funcionario de Administración Local de la Subescala de Secretaría Intervención en excedencia. Funcionario del Grupo A de Administración General de la Generalitat Valenciana en activo. Secretario de la Comisión Territorial de Urbanismo de Castellón desde enero de 1998 hasta la actualidad. -Publicaciones: -Manual de Disciplina Urbanística de la Comunidad Valenciana, Editorial Iustel, octubre de 2008, 327 páginas. -Declaración del impacto ambiental y planeamiento urbanístico en el ordenamiento jurídico valenciano, en Revista de Derecho Urbanístico y Medio Ambiente (RDU) nº175. -La disciplina urbanística en la Comunidad Valenciana: situación de partida y propuestas, en la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, número 14. -Tratamiento urbanístico de las actividades mineras. Su regulación en el planeamiento urbanístico, en la RDU nº219. -El informe de la Confederación Hidrográfica sobre la suficiencia de recursos hídricos en los planes urbanísticos, en la Revista Jurídica de la Comunidad Valenciana, número 22. -La regulación urbanística de las vías pecuarias, en particular en la Comunidad Valenciana, en la RDU nº239. -La evaluación ambiental estratégica de los Planes Urbanísticas, en el libro colectivo Urbanismo en la Comunidad Valenciana, Homenaje a José Luís Llorente Tallada, Editorial Tirant lo Blanc, 2008.
Professorat extern Màsters
Revert Llinares, Manuel Juan
Empresa: Colegio de Abogados de Castellón
Categoria: Letrado
Càrrec: Letrado
Adreça de correu electrònic: reverrt@uji.es
Breu currículum: Abogado, colegiado ejerciente desde 23/03/93
Professorat extern Màsters
Rodríguez García, Josefina Maria
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Abogada
Càrrec: Abogada
Adreça de correu electrònic: jrodrigu@uji.es
Breu currículum: Colegiada ejerciente desde el 20/01/1981. Nº de colegida 734
Professorat extern Màsters
Rodríguez García, Josefina Maria
Roig Salvador, José Enrique
Empresa: Despacho José Enrique Roig
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: joroig@uji.es
Professorat extern Màsters
Roig Torres, Margarita
Universitat: Universidad de Valencia
Doctor:
Categoria: TU
Càrrec: TU Departamento de Derecho Penal
Adreça de correu electrònic: maroig@uji.es
Breu currículum: - Coordinadora del Grado de Criminología. Universitat de València; Dirección de títulos propios de la universidad; Pertenencia a Consejos Asesores de revistas indexadas; Pertenencia a Consejos Editoriales de revistas indexadas; Participación en consejos de redacción de editoriales de prestigio; Dirección de Congresos Internacionales (con publicaciones monográficas); Participación en Comités Científicos de Congresos de reconocido prestigio internacional; Pertenencia a Comités científicos de instituciones públicas; Miembro de Comisión Académica de Grado; Miembro de la Junta de la Facultad de Derecho; Co-directora del Máster Oficial en Garantías Penales y Delitos Socioeconómicos de la Universitat de València. DOCENCIA - Puntuación de los alumnos superior a 4 sobre 5 en todos los cursos. - Publicación de material docente (31 publicaciones): destacan: - Esquemas de Derecho Penal. Parte General, Tirant lo Blanch, 2007, 2010. (Co-autoría) - Esquemas de Derecho Penal. Parte Especial, Tirant lo Blanch, 2007, 2009, 2010. (Co-autoría) ESTANCIAS EN UNIVERSIDADES EXTRANJERAS - Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht. Universidad de Freiburg, 1997 (2 meses y 7 días) - Center for the Administration of Justice. Universidad Internacional de Florida, 1998 (1 mes y 1 día) - Institut für Kriminologie und Wirtschaftsstrafrecht. Universidad de Freiburg, 2000 (2 meses y 2 días) - University of Oxford. Centre for Criminology. United Kingdom, 2013 (1 mes y 2 días) PARTICIPACIÓN EN PROYECTOS DE INVESTIGACIÓN - "La pena y sus alternativas, con especial atención a su eficacia frente a la delincuencia juvenil", Generalitat Valenciana, 1995-1998. Los principios de legalidad y culpabilidad en el Código Penal de 1995, Ministerio de Educación, 1998-2001. - "Programas formativos de prevención de riesgos, victimización y delincuencia: la seguridad del menor", Ministerio de Educación y Tecnología, 2001-2004. - "Prevención y control de la siniestralidad vial: un análisis jurídico y criminológico", Ministerio de Educación y Ciencia, 2006-2009. - "Derecho penal de la peligrosidad y medidas postdelictuales para prevenir la reincidencia en delitos sexuales y de violencia de género", Ministerio de Ciencia e Innovación, 2010-2012. - "Derecho penal de la peligrosidad y medidas postdelictuales para prevenir la reincidencia en delitos sexuales y de violencia de género (II)", Ministerio de Economía y Competitividad, 2012-2014. - "Resultats acadèmics, metodologies docents i sistemes d´avaluació: canvis i resultats en l´adaptació curricular a l´EEES" (Innovación educativa), Vicerectorat de Cultura, Igualtat i Planificació de la Universitat de València, 2013-2015. Publicaciones monográficas derivadas de Proyectos - Los adolescentes como víctimas, Tirant lo Blanch, 2006. (Co-autoría) - Prevención y control de la siniestralidad vial, Tirant lo Blanch, 2011. (Co-autoría) - Derecho penal de la peligrosidad y prevención de la reincidencia, Tirant lo Blanch, en prensa. (Coordinación y Co-autoría) TESIS DIRIGIDAS - La responsabilidad civil ex delicto de las aseguradoras del riesgo derivado de la circulación de vehículos a motor en el proceso penal (autor: Alberto Baixauli Fernández), 2013, Excel·lent cum laude. - La protección del domicilio y los registros domiciliarios. Referencia al ámbito castrense (autora: Marina de Luengo Zarzoso), 2015.
Professorat extern Màsters
Romero Bru, Fernando
Empresa: Despacho abogados y Confederación de Empresarios de Castellón
Categoria: Abogado
Càrrec: Secretario General Adjunto de la Confederación de Empresarios de Castellón
Adreça de correu electrònic: romerof@uji.es
Breu currículum: Nace el 28 de mayo de 1961 en Castellón de la Plana. Estudia E.G.B. y B.U.P. y C.O.U. en Castellón. Estudia Derecho en la Universidad de Valencia los años 1979 a 1984, obteniendo el título de licenciado en Derecho. A finales de 1985, después de realizar el servicio militar, entra en el despacho de Abogados de D. Juan-Enrique Blasco Sanchiz como pasante, y a finales de 1988 monta su propio despacho con dos socios. En la actualidad sigue trabajando en el despacho. Desde finales de 1988 es Secretario General Adjunto de la Confederación de Empresarios de Castellón (CEOE en Castellón). Ha sido miembro de la Junta de Gobierno del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón desde 1993 al 2007, cuando dejó de pertenecer a la misma por la limitación reglamentaria de tres mandatos, y desde 2009 hasta la actualidad. Ha sido Consejero del Consejo Valenciano de Colegios de Abogados del 2004 al 2007. En ambos organismos ha sido el redactor de su Estatuto. Ha sido miembro desde su creación en 1993 hasta 2014 del Comité Económico y Social de la Comunidad Valenciana, órgano de consejo del Gobierno Valenciano para temas económicos, sociolaborales y de empleo, que informa las leyes valencianas. Es miembro desde su creación en 2007 del Tribunal Económico-Administrativo del Municipio de Castellón de la Plana, órgano que resuelve las reclamaciones económico-administrativas contra los tributos municipales e informa las ordenanzas fiscales.
Professorat extern Màsters
Rubert Nebot, Llorens
Empresa: Rubert i Gil Advocats, S.L.
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: lrubert@uji.es
Professorat extern Màsters
Rubio Blay, Iluminada María
Ruiz Escuder, Antonio
Empresa: Despacho de Abogado Mata&Ruiz
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: ruizan@uji.es
Breu currículum: Cursó sus estudios universitarios en la Universidad Pontificia de Comillas, ICADE, Madrid, licenciándose en Derecho y en Ciencias Empresariales en 1996. Experiencia profesional Entre 1997 y 2003 Antonio Ruiz ha desarrollado su trayectoria profesional en el despacho Garrigues, Abogados y Asesores Tributarios, primero en la oficina de Valencia y posteriormente en la oficina de Castellón, alcanzando la categoría de asociado. Desde 2003 es socio fundador del despacho Mata & Ruiz, Abogados y Asesores Tributarios, S.L.P. Durante este tiempo su desempeño profesional se ha orientado hacia el asesoramiento a empresas de diversos sectores de la actividad económica, tales como el inmobiliario, la industria de la cerámica, empresas servicios Experiencia académica Su experiencia docente se ha centrado principalmente en la organización de cursos de formación interna en el área tributaria orientados a profesionales del despacho, así como impartiendo cursos de auditoría fiscal. Igualmente, ha sido ponente en seminarios de formación sobre tributación y banca privada diseñados para la entidad financiera "La Caixa". Finalmente, ha sido profesor del Máster de la Abogacía de la Universidad Jaime I, cursos 2013/2014 y 2014/2015.
Professorat extern Màsters
Sales Pallarés, María Lorena
Universitat: Universidad de Castilla-La Mancha
Doctor:
Categoria: Profesora Contratado Doctor
Adreça de correu electrònic: msales@uji.es
Breu currículum: Las principales líneas de investigación de los últimos 5 años: 1. Dentro del Grupo De Estudio Sobre El Derecho Internacional Privado y Los Derechos Humanos: - La responsabilidad de las multinacionales violaciones de derechos humanos // Leyes internas sobre transparencia de multinacionales: los particulares como agentes de la lucha contra las nuevas formas de esclavitud Cuadernos de la Cátedra de Democracia y Derechos Humanos, nº 9, Universidad de Alcalá-Defensor del Pueblo 109-135 Autores (p.o. de firma):Alberto Muñoz Fernández y Lorena Sales Pallarés 9788415834250 2013 - concesión del proyecto Europeo BUSINESS & HUMAN RIGHTS CHALLENGES FOR CROSSBORDER LITIGATION IN THE EUROPEAN UNION. Los trabajos desarrollados en el seno de este proyecto pueden consultarse en http://humanrightsinbusiness.eu 2. Derecho de familia internacional: LA DETERMINACIÓN DE LA FILIACIÓN DE LOS MENORES CONCEBIDOS EN EL EXTRANJERO MEDIANTE MATERNIDAD SUBROGADA // Retos de la abogacía ante la sociedad global Thomson-Reuters- Civitas 1731-1744 Autores (p.o. de firma): Lorena Sales Pallarés 978-84-470-3681-3 2012 3. Derecho del transporte internacional: Régimen del transporte en un entorno económico incierto (Dirs.: F. Martinez / Mª.V. Petit Coords.: J. Huguet / A. Puetz)// The Rottedarm Rules or the power of whisful thinking Marcial Pons 485-497 Autores (p.o. de firma): Lorena Sales Pallarés 978-84-9768-865-9 2011 Descripció del perfil docent (tipus i qualitat de docència) Docencia en 1º y 2º ciclo desde 2002 hasta actualidad de las siguientes asignaturas: Derecho del comercio internacional (optativa Derecho: Licenciatura y Grado) Derecho internacional privado (troncal Derecho: Licenciatura y Grado) Derecho aéreo: Graduado Superior en Aviación Comercial. Piloto de transporte de Linea aérea Trabajo final de Grado: Grado en Derecho Docencia en máster oficial o doctorado Máster Universitario en Abogacía (UCLM y UJI) Master Oficial en Intervención y Mediación Familiar (UJI) Master Oficial Derechos fundamentales y Libertades públicas (UCLM) Master en Derecho y Gestión del Transporte (UJI) Máster en Prevención y Tratamiento de la Violencia Doméstica (Un enfoque intrafamiliar) UCLM Master en Asesoría Jurídica de Empresa (UOC) Master en Derecho Marítimo y Portuario (UJI) MBA Junior EDEM International Business Law (IMBA) Curso de Especialista Superior en Derecho y Gestión del Transporte (UJI) V Master en Asesoría jurídica de empresas (UJI) Encuestas de valoración de la actividad docente certificadas. Curso 2001/2007: UJI Curso Académico Organismo Valoración (alumnado/pares/otros) Calificación media 2001/2007 USE Unitat de Suport Educatiu/UJI Alumnado 4,46(escala sobre 5) 2007/2010 Servicio de Evaluación Docente/ Universidad de Castilla La Mancha Alumnado 8,88 (escala sobre 10) 2010/2014 Servicio de Evaluación Docente/ Universidad de Castilla La Mancha Alumnado 2,83 (escala sobre 3)
Professorat extern Màsters
Sánchez Melgar, Julian
Adreça de correu electrònic: jmelgar@uji.es
Professorat extern Màsters
Sangüesa Teruel, Guillermo
Empresa: Despacho de Abogado
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: gsangues@uji.es
Breu currículum: Nº de colegiado 2504
Professorat extern Màsters
Sastriques Monfort, Carmen Rosa
Empresa: Registro Civil de Castellón
Càrrec: Gestora
Adreça de correu electrònic: sastriqu@uji.es
Breu currículum: 2000-2007 Licenciatura en Derecho, Universitat Jaume I de Castellón. Francés Ciclo Elemental (Escuela de Idiomas de Castellón) Valenciano Certificado de Aptitud del Ciclo Superior.(Escuela de Idiomas de Castellón) convalidado como Certificat Superior de la Junta Qualificadora de Coneixement del Valencià. Funcioanaria de la Administración de Justicia desde 23 de Mayo de 2008, actualmente en el Cuerpo de Gestion Procesal y Administrativa destinada en el Juzgado de 1ª Instancia nº 5 de Castellón (Registro Civil) Octubre 2008 Tutora del Curso práctico tutelado para funcionarios en prácticas del Cuerpo de Tramitación Procesal y Administrativa de la Administración de Justicia Curso 2013-14 Master Universitario en Abogacía¿ dentro del área ¿Ejercicio de la Abogacia¿ el tema: Otros Registros. Obtención de datos. . Impartido en la Universidad Jaume I de Castelló Curso 2014-15 Master Universitario en Abogacía¿ dentro del área ¿Ejercicio de la Abogacia¿ el tema : Otros Registros. Obtención de datos. . Impartido en la Universidad Jaume I de Castelló
Professorat extern Màsters
Sebastiá Gomez, Maria
Empresa: Colegio de Abogados
Categoria: Abogado
Adreça de correu electrònic: msebasti@uji.es
Breu currículum: Abogada, colegiada ejerciente desde 14/01/88.
Professorat extern Màsters
Sendra Albiñana, Álvaro Dep. de Dret Privat Professor Associat Laboral
Serra Orenga, Manuel José
Sos Sebastiá, José Manuel
Empresa: Juzgado de lo Social nº 1 de Castellón
Categoria: LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA
Càrrec: Secretario Judicial
Adreça de correu electrònic: josos@uji.es
Breu currículum: -LICENCIADO EN DERECHO. -LETRADO DE LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA. -JUZGADO DE LO SOCIAL Nº 1 DE LOS DE CASTELLÓN. -CURSO MEDIACIÓN, CONCILIACIÓN Y EJECUCIÓN CIVIL. -ACTIVIDADES LEY REGULADORA JURISDICCIÓN LABORAL. -PROFESOR ESCUELA PRÁCTICA JURÍDICA COLEGIO ABOGADOS CASTELLÓN. -PROFESOR CURSO ACTUACIÓN ANTE LOS JUZGADOS DE LO SOCIAL DE CASTELLÓN UNIVERSIDAD JAUME I. -PONENTE JORNADA MODIFICACIONES LEY PROCEDIMIENTO LABORAL COLEGIO GRADUADOS SOCIALES CASTELLÓN. -CURSO VIAS ALTERNATIVAS AL PROCESO. -SEMINARIO CUESTIONES PUNTUALES EN EL PROCESL LABORAL. -CURSO DESPROTECCIÓN MERCADO LABORAL, PRECARIEDAD, SINIESTRALIDAD LABORAL Y MEDIACIÓN EN SOLUCIÓN CONFLICTOS LABORALES. -CURSO PROBLEMAS ACTUALES EN EL DERECHO LABORAL. -CURSO CAUSAS EXTINCIÓN CONTRATO LABORAL CON ESPECIAL SIGNIFICACIÓN DERIVADAS SITUACIONES DE CRISIS EMPRESARIAL. -JORNADAS ACTUALIZACIÓN JURISPRUDENCIAL SALA IV SOCIAL DEL TRIBUNAL SUPREMO. -FORMACIÓN TÉCNICAS DE CONCILIACIÓN Y MEDIACIÓN LABORAL.
Professorat extern Màsters
Tena Mingarro, Salvador Juan
Empresa: Despacho Salvador Tena
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: smingarr@uji.es
Breu currículum: Colegiado ejerciente desde el 16/01/2007. Nº de colegiado 2648
Professorat extern Màsters
Tirado Rico, Vicente Enrique
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Càrrec: Castellón
Adreça de correu electrònic: vtirado@uji.es
Breu currículum: Vicente E. Tirado Rico, colegiado nº 1547 del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, ejerciente desde su ingreso en el año 1992 en que se unió al despacho fundado por su padre D. Vicente Tirado Jimenez, despacho éste que gira comercialmente como la sociedad profesional BUFETE V. TIRADO S.L.P. Ha sido Secretario de la Junta de Gobierno del ilustre Colegio de Abogados de Castellón durante 8 años. Durante 13 años ha impartido clases de mercantil y específicamente de concursal en la Escuela de Práctica Jurídica del Ilustre Colegio de Abogados de Castellón. Ha impartido la materia de ¿Concurso Necesario¿ en las dos ediciones del Curso de Especialista en Administración Concursal organizado por la Universitat Jaume I de Castellón. Ostenta la Medalla al Merito en el Servicio de la Abogacía que le fue concedida por el pleno del Consejo General de la Abogacía Española en sesión de fecha 17 de junio de 2011 por sus meritos y trayectoria. Ha sido Administrador Concursal en el procedimiento de la compañía ENVASES DEL ALTO PALANCIA S.A. (procedimiento concursal ordinario 166/2007 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón); de MOVIMIENTOS DE MATERIALES SÓLIDOS S.L. (procedimiento abreviado nº 509/2009 del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón) y de CONSTRUCCIONES FONTANET ORTIZ S.L. (procedimiento abreviado nº 878/2012-IV del Juzgado de lo Mercantil nº 1 de Castellón). Colabora con la Cámara de Comercio, Industria y Navegación de Castellón habitualmente como árbitro en cuestiones mercantiles habiendo sido designado en siete ocasiones en materia de contratación mercantil.
Professorat extern Màsters
Torro Moles, Alberto
Empresa: Abogado del Estado en Castellón
Categoria: Jefe
Adreça de correu electrònic: atorro@uji.es
Breu currículum: Junio 2016 – actualidad Abogacía del Estado en Castellón Abogado del Estado-Jefe en Castellón Abril 2015 – junio 2016 Abogacía del Estado en León Abogado del Estado-Jefe en León Octubre 2011- octubre 2012 Corte Permanente de Arbitraje (La Haya) Consejero Legal Asistente Julio 2011 – septiembre 2011 Misión Española ante Naciones Unidas Becario para la Sexta Comisión Formación académica Septiembre 2005- octubre 2011 Licenciado en Derecho y Economía Universidad Carlos III de Madrid. Doble titulación en Derecho y Economía. Intercambios con la Universidad de Berkeley, California (curso académico 2010/2011), Humboldt-Universität zu Berlin (curso académico 2008/2009), Middlebury College (verano de 2007). Nota media 9.2 Octubre 2012 – marzo 2015 Preparación Oposiciones Abogado del Estado Promoción 2015. Segunda mejor nota de la oposición. Otros datos Idiomas Inglés: Nivel alto (Cambridge English: Advanced, Ciclo Superior EOI) Alemán: Nivel alto (Kleines Deutsches Sprachdiplom, Ciclo Superior EOI) Francés: Nivel medio Valenciano: Bilingüe (Grau Superior de la Junta Qualificadora de Coneixements de Valencià)
Professorat extern Màsters
Traver Nicolau, Miguel
Empresa: Colegio de Abogados
Categoria: Abogado
Càrrec: Socio del Despacho Madrid-Ferrando-Traver Asociados S.L.
Adreça de correu electrònic: mtraver@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia en el curso 1973-1978 en la Especialidad de Derecho Privado. De alta en el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón, en fecha 5 de Diciembre de 1.979. Desde la fecha de alta con dedicación exclusiva al ejercicio de forma ininterrumpida de la Profesión, y en la actualidad como socio del Despacho Madrid-Ferrando-Traver Asociados S.L. Dedicado fundamentalmente al Derecho de Responsabilidad Civil y Derecho Penal en todas sus Jurisdicciones, incluída la Contencioso-Administrativa.
Professorat extern Màsters
Vicente Palacio, María Arantzazu Unitat Predepartamental de Dret del Treball/SS/Eclesiàstic i de l'Estat Catedràtica d'Universitat
VICENTE RODRIGUEZ, SILVIA
Vilaboy Lois, Lotario
Adreça de correu electrònic: vilaboy@uji.es
Professorat extern Màsters
Villagrasa Tena, Victorino
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Categoria: Abogado
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: vvillagr@uji.es
Breu currículum: Licenciado en Derecho en la Universidad de Valencia en el curso 1980-1985 obteniendo en la especialidad de Derecho de la Empresa. Nada más acabar la carrera en el mes de septiembre de 1985 comencé a trabajar como abogado primero en régimen de pasantía en el despacho de D. Juan Enrique Blasco Sanchís, especialista en materia mercantil. Desde el año 1987 tengo despacho propio ejerciendo la profesión en todas las materias del derecho aunque preferentemente civil, mercantíl y penal. En una profesión como la que ejerzco que requiere formación continua he asistido a un gran número de cursos de formación en muy diversas materias.
Professorat extern Màsters
ZANÓN BAEZA, CARLOS
Empresa: Ilustre Colegio de Abogados Castellón
Càrrec: Abogado
Adreça de correu electrònic: czanon@uji.es
Breu currículum: FORMACIÓN ACADÉMICA: * Licenciado en Derecho por la Universidad de Valencia, calificación final global de Notable. Promoción 1975-80. Colegiado en ejercicio desde Octubre de 1982 con el número 3069 de Valencia y 870 de Castellón donde me di de alta en 9.11.1983, estando ejerciendo como Colegiado ejerciente de forma ininterrumpida desde entonces con Despacho profesional propio y varios Abogados contratados en el mismo. * Curso de Practica Jurídica en la Academia Valenciana de Jurisprudencia y Legislación, Sección de Practica Jurídica. Curso 1981-82. * Master en Asesoría Jurídica de Empresas impartido por la Fundación Universitaria San Pablo, Instituto de Estudios Superiores. CEU (Valencia). 1982-83. * Diversos cursillos de formación de Derecho Bancario, Concursal, Mercantil, así como en Técnicas recuperatorias de morosos y gestión de impagados, Contabilidad, Calculo mercantil, Operatoria y Administración Bancaria y similares. * Curso de Contabilidad y Análisis de Balances a través de IECE (Instituto Empresarial de Contabilidad y Economía). 1995 * Curso de Ingles para Extranjeros en el Mamon College de la Universidad de Nueva York. (EEUU). * III Encuentro de Profesionales del Derecho Concursal. Mayo 2008 * VI Curso de Derecho Concursal organizado en el Colegio de Abogados de Valencia. 48 horas lectivas desde 27.10.08 a 3.12.08. * Curso de Experto en Mediación Civil y Mercantil en Abril 2014 y Taller práctico de Mediación Concursal en noviembre de 2013. 3.- EXPERIENCIA LABORAL/ACADEMICA: * Dirección como Letrado de la Asesoría Jurídica del Banco Bilbao Vizcaya en Castellón entre 1982 y 1996 * Desde Octubre de 1992 titular de un despacho profesional individual integrado, según épocas, entre tres y cinco abogados y especializado principalmente en Derecho Mercantil, Societario, Concursal, Bancario, Civil, Laboral, Fiscal y Penal. Se tienen acuerdo de colaboración exclusivo con despachos de especialistas en Laboral y Fiscal para dar un mejor servicio a las empresas, con los que se edita una revista (newsletter) conjunta sobre temas Mercantiles, Laborales y Fiscales. * Profesor de la Escuela de Práctica Jurídica puesta en funcionamiento por el Ilustre Colegio de Abogados de Castellón como Profesor de la misma, de forma ininterrumpida desde su creación en el Curso 1996/1997. Hasta entonces, había impartido diversos Cursillos y Ponencias -mas de treinta- a diversas entidades financieras y otros foros y Centros Privados sobre operativa jurídica bancaria - Derecho Concursal, Bancario y Ejecuciones-, dada mi trayectoria profesional hasta ese momento especialmente ligada a la actividad bancaria y mi estrecha vinculación a una entidad financiera de ámbito estatal. * Igualmente, he impartido durante algunos años docencia en la Universitat Jaume I de Castellón en los varios Masters en Asesoría Jurídica de Empresas que la misma ha organizado -ultimo en el ejercicio 2004/2005- . Desde el año 2012, Profesor del Master de Acceso a la Profesión de Abogado que se imparte conjuntamente entre la Universidad de Castellón (UJI) y el Colegio de Abogados de Castellón.
Professorat extern Màsters

Coordinació del màster

Antonio Esteban Estevan, degà del Col·legi d'Advocats de Castelló

Icíar Cordero Cutillas, vicedegana de màsters de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques. UJI
 

Direcció acadèmica

Mª Dolores García Méndez

Telèfon: +34 964 224 798

mjose@icacs.com

Icíar Cordero Cutillas

Telèfon: +34 964 728 643

icordero@uji.es

Altres membres de la Comissió de titulació:

Miguel Traver Nicolau (Col·legi d'Advocats), Mª Dolores García Mendez (Codirectora del Máster, Col·legi d'Advocats),

Antonio Fernández Hernández (UJI), Andrea Planchadell (UJI)

Departaments implicats

Coordinació de pràctiques en empresa, itinerari professional

 • ICACS

Coordinació del treball final de màster

 • Àrees jurídiques de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques de Castelló.

Sistema de qualitat del títol

Sistema de garantia de qualitat

Es pot consultar la informació en aquesta adreça http://ujiapps.uji.es/serveis/opaq/base/gestio-qualitat/sgiq/

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.indicadores_avap?est=42152

Informes de les agències de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/euji22702pi.evidencias_avap?&est=42152

Altres

Normatives

Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16