UJI

Eixides professionals

Els graduats i graduades en Enginyeria Agroalimentària i del Medi Rural posseeixen les atribucions professionals, reconegudes per la Llei 12/1986, de l’enginyer tècnic.

Àmbits de treball

 • Empreses agrícoles: maquinària, adobs, regs, etc.
 • Empreses de manipulació de productes hortofructícoles.
 • Explotacions hortícoles o fructícoles.
 • Cooperativisme agrari.
 • Administració pública. Personal tècnic d’administracions publiques agràries: a la Unió Europea, a l’Estat, a les comunitats autònomes o als ajuntaments.
 • Indústria agroquímica.
 • Indústria agroalimentària.
 • Departaments d’investigació (noves varietats vegetals, tècniques de comercialització).
 • Departaments de medi ambient.
 • Empreses de jardineria.
 • Exercici lliure de la professió: projectes, assessoria, consultoria, valoracions, peritacions, direcció d'obres, estudis d'impacte mediambiental, estudis de seguretat i salut laboral, etc.

 

Tasques professionals

Aquests professionals tenen dues funcions fonamentals en els diferents àmbits de treball:

 • Orientar i assessorar els responsables de les explotacions agràries sobre les tècniques de cultiu més convenients i sobre els adobs i els herbicides per a cada terreny, amb la finalitat de maximitzar la producció i, al mateix temps, millorar la qualitat dels productes.
 • Facilitar la informació científica necessària sobre el tipus de jardins, arboricultura ornamental, gespa, espècies de flors que millor s’adapten al  clima i a la topografia local, formes de reg i qualsevol altre aspecte relacionat amb el manteniment dels espais verds.

Algunes de les tasques que realitzen són:

- Redactar, programar i executar projectes.

- Intervenir o redactar altres documents que poden formar part del projecte o que són conseqüència d’aquest, com ara l’estudi  de seguretat i salut, estudis d’impacte ambiental, projectes d’activitats i avaluació financera de projectes agrícoles S’instrueix l’alumnat en els principals procediments administratius derivats de la  gestió de projectes.

- Assessorar en temes agrícoles.

- Realitzar estudis d’impacte mediambiental.

- Realitzar valoracions o peritatges.

- Analitzar les característiques dels aliments i els motius de la seua degradació.

- Analitzar els mètodes utilitzats en la conservació dels aliments.

- Analitzar els processos d’elaboració de productes d’origen animal i vegetal.

- Aplicar tècniques de producció i de control de plagues i malalties.

- Aplicar tècniques de conreu i de reconeixement de varietats i patrons dels cítrics.

- Treballar amb els conreus hortícoles i fruiters.

- Analitzar el clima, el sòl, la fisiologia del desenvolupament del conreu, les necessitats nutricionals, les operacions de conreu i la recol·lecció.

- Estudiar i tractar les fisiopaties, plagues i malalties que afecten cada conreu.

- Recuperar espais degradats: mines i abocadors.

- Revegetació de riberes.

- Actuar sobre el paisatge: rotondes i mitjanes enjardinades, parcs naturals, itineraris verds, cobertes enjardinades, pèrgoles, urbanitzacions, etc.

- Dissenyar i projectar un jardí (paisatge), conservar-lo i mantenir-lo (gestió).

- Associar programes de fertilització, adobs, etc., amb la fisiologia dels nutrients en les plantes.

- Estudiar l'expressió dels danys provocats per plagues, malalties o males herbes, tenint en compte l'interacció entre el agent causal, el cultiu i el medi ambient.

- Amidar el terreny natural, representar-lo i modificar-lo. El terreny és el principal àmbit de treball i constantment ens trobem amb la necessitat de conèixer la seua geometria i/o realitzar-hi modificacions.

Relació amb la generació de noves ocupacions

 • Serveis de medi ambient
  • Gestió de residus
   • Tractament de residus sòlids, biodegradables, etc.
  • Gestió de l’aigua
   • Gestió de l’aigua residual, consum, eliminació de residus, etc.
  • Protecció de la natura
   • Gestió de conservació d'espècies vegetals.
  • Regulació i control de la contaminació
   • Aplicar tècniques de conservació de medi ambient per a evitar la contaminació.
  • Agricultura ecològica
   • Promoure la transformació de camps on s'aplica la agricultura tradicional.
 • Noves tecnologies
  • Biotecnologia
   • Aplicar tècniques de biotecnologia per a la propagació vegetal, millora genètica, etc.
 • Qualitat i seguretat agroalimentària
  • Producció integrada i certificació de qualitat
   • Implementació de sistemes de producció integrada i traçabilitat segons les noves normatives.
   • Auditories i certificació de l'ús de sistemes de producció integrada segons les normes oficials.
   • Certificació de característiques de qualitat de productes hortofructícoles.

RESUM

 

 

S’estableixen per a aquest títol de grau deu perfils professionals que inclouen des dels purament productius fins als relacionats amb la gestió de la informació, el medi ambient i l’organització territorial. La relació de perfils proposats és la següent:

• Producció vegetal.

• Jardineria i paisatgisme.

• Producció animal.

• Biotecnologia i millora genètica.

• Gestió de recursos hídrics i altres recursos naturals.

• Tecnologia ambiental.

• Projectes d’enginyeria agrària.

• Gestió d’empreses agràries i comercialització.

• Desenvolupament rural.

• Enginyeria rural.

 

 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus