UJI

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

  • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
  • Que sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
  • Que tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
  • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
  • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Capacitat d'organització i planificació
G03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G04 - Coneixement d'una llengua estrangera
G05 - Capacitat de gestió de la informació
G06 - Resolució de problemes
G07 - Treball en equip
G08 - Raonament crític
G09 - Aprenentatge autònom
G10 - Creativitat
G11 - Iniciativa i esperit emprenedor

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Capacitat per a manejar tècniques i eines d'expressió i representació artística.
E02 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
E03 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica clàssica i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis del desenvolupament de videojocs.
E04 - Capacitat per al disseny i la creació d'elements gràfics.
E05 - Capacitat per a desenvolupar jocs en xarxa per a múltiples jugadors/as.
E06 - Capacitat per al disseny i la creació de personatges animats.
E07 - Coneixement i aplicació dels mètodes per a la creació i preservació d'imatges sintètiques.
E08 - Capacitat per a dissenyar i construir models que representen la informació necessària per a la creació i visualització d'imatges interactives.
E09 - Capacitat per a realitzar l'art dels videojocs, crear personatges i ambients.
E10 - Capacitat per a dissenyar i crear sons i entorns sonors.
E11 - Capacitat per a generar i analitzar recursos expressius i narratius aplicats a discursos audiovisuals, amb especial èmfasi en el multimèdia, hipermèdia i videojocs.
E12 - Capacitat per a avaluar, usar i estendre motors de jocs.
E13 - Capacitat per a elaborar desenvolupaments de producció en diversos formats, essencialment en el camp de la fotografia i la videografia.
E14 - Capacitat per a elaborar desenvolupaments de producció en diversos formats, essencialment en el camp de la multimèdia i els videojocs, així com en el de la televisió interactiva.
E15 - Capacitat per a crear i analitzar jocs en els seus elements fonamentals i desenvolupar la compressió de quins són les claus que determinen el seu funcionament i desenvolupament.
E16 -Capacitat per a comprendre tant la conformació de l'estructura de mitjans de comunicació com les seues múltiples interaccions, dependències i evolució actual.
E17 - Coneixement de la complexitat de la imatge i els seus contextos històrics i socials, que habilite per a la formulació d'interpretacions i anàlisis crítiques en la cultura mediàtica contemporània.

IB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
IB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
IB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
IB04 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
IB05 - Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
IB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

IR01 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a principis ètics i a la legislació i normativa vigent.
IR02 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en l'àmbit dels videojocs, liderant la seua engegada i la seua millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
IR03 - Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.
IR04 - Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.
IR05 - Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques en l'àmbit dels videojocs.
IR06 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
IR07 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.
IR08 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir videojocs de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
IR09 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
IR10 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.
IR11 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
IR12 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
IR13 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
IR14 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
IR15 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.
IR16 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari en l'àmbit dels videojocs.
IR17 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilidad als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
IR18 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

EP - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit dels videojocs.

TFG - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original, consistent en un projecte en l'àmbit del disseny i desenvolupament de videojocs de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.


 

Informació proporcionada per: InfoCampus