UJI

Organització dels estudis

Primer curs:    

Formació bàsica (FB): 42 crèdits ECTS      

Obligatòries (OB): 18 crèdits ECTS

Segon curs:

Formació básica (FB): 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 42 crèdits ECTS

Tercer curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Quart curs:

Obligatòries (OB): 18 crèdits ECTS

Optatives (OP): 18 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE): 12 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG): 12 crèdits ECTS 

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2020/21 és de 19,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.156,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

 TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 70% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les Pràctiques Externes.

La matèria Treball de Final de Grau, de 12 crèdits ECTS, té com a únic objectiu que l’alumnat elabore individualment un projecte original de naturalesa professional de l’àmbit de la tecnologia específica dels videojocs. El treball desenvolupat es completarà amb una memòria i s'ha de defensar davant un tribunal universitari.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Disseny i Desenvolupament de Videojocs per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

Informació proporcionada per: InfoCampus