panoramica UJI
Treball de final de grau

Haver superat almenys el 70% dels crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, excloent-hi del còmput de crèdits obligatoris els de la pròpia assignatura Treball de final de grau.

Realització individual per part de l’estudiant d’un treball de final de grau original de naturalesa professional sobre un tema relacionat amb l’àmbit dels videojocs. El treball estarà dirigit per un professor i documentat amb una memòria redactada en anglès per l’estudiant. El treball desenvolupat deurà ser presentat i defensat en anglès davant un tribunal universitari.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

La tipologia de professors/es tutors/es és la de doctors, en la qual preval la dedicació a temps complet, de la majoria de departaments implicats en la docència en el grau.

La temàtica és àmplia i variada en implicar les diverses àrees de coneixement. Els alumnes poden desenvolupar una idea proposada per un professor o una idea pròpia. En l'últim cas, un professor, que serà el seu tutor, haurá de recolzar la idea proposada.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe del tutor/a en el qual autoritza la defensa. D'acord al termini establit per la Comissió de Titulació del Grau, per a la defensa l'estudiant ha de realitzar el dipòsit del TFG. La Comissió de Titulació del Grau publicarà el lloc i hora, i la composició dels tribunals de defenses. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, en el qual l'estudiant disposarà de 15 minuts per a exposar la defensa del seu TFG.

Informació proporcionada per: Unitat de suport educatiu
Informació i consultes: Bústia UJI | Centre de seguretat i privacitat
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16