panoramica UJI

Disseny i Desenvolupament de Videojocs

La Universitat Jaume I té una trajectòria de 20 anys impartint titulacions relacionades amb l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, del disseny i de la comunicació audiovisual. En aquestes titulacions s’imparteixen assignatures relacionades amb els processos de disseny i desenvolupament de videojocs. L’experiència docent junt amb els diferents projectes d’investigació orientats al desenvolupament de videojocs, a la visualització interactiva de mons virtuals i a la producció audiovisual, fa que l’UJI dispose de professorat altament qualificat per a impartir aquest grau.  [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

La Universitat Jaume I té una trajectòria de 20 anys impartint titulacions relacionades amb l’àmbit de les tecnologies de la informació i la comunicació, del disseny i de la comunicació audiovisual. En aquestes titulacions s’imparteixen assignatures relacionades amb els processos de disseny i desenvolupament de videojocs. L’experiència docent junt amb els diferents projectes d’investigació orientats al desenvolupament de videojocs, a la visualització interactiva de mons virtuals i a la producció audiovisual, fa que l’UJI dispose de professorat altament qualificat per a impartir aquest grau.

Els videojocs, i en general les aplicacions on l’usuari o usuària pot interactuar, han d’entendre’s no sols com a productes comercials, sinó com a objectes estètics, contextos d’aprenentatge, construccions tècniques, simuladors d’entorns o fenòmens culturals. En aquest sentit, pel fet que les persones usuàries poden interrelacionar-se amb els continguts de l’aplicació, els videojocs es converteixen en una part important dels sistemes d’entreteniment digital i tenen una forta relació amb les xarxes socials, els entorns virtuals o els dispositius mòbils, entre altres;  i s’amplia l’espectre de jugadors i jugadores a grups demogràfics diferents dels xiquets i xiquetes i joves, tradicionalment més associats als jocs.

 

Raúl Montoliu Colás (montoliu@uji.es)

Vicedirector del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Pel professorat, amb àmplia experiència docent en titulacions relacionades fàcilment accessible i amb una excel·lent formació en investigació.
 • Per les classes: metodologies docents centrades en l’alumnat, ús de noves tecnologies i grups reduïts que permeten una major interacció professorat-alumnat.
 • Instal·lacions capdavanteres. El Laboratori de Ciències de la Comunicació (LABCOM) de l’UJI disposa d’unes modernes instal·lacions dotades amb els últims equipaments tecnològics i que són una referència a la universitat espanyola en el camp de les ciències de la comunicació. El LABCOM (www.labcom.uji.es) disposa d'un plató de televisió, sis estudis de ràdio, un plató i un laboratori de fotografia, tres aules multimèdia dotades amb ordinadors iMac i nombrosos punts d’edició de vídeo no lineal.
 • Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix a l'estudiantat de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-lo en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-lo en la vida universitària.  

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs es concep com una formació per al disseny i desenvolupament de noves aplicacions d’oci interactiu digital.

L’alumnat egressat en aquest nou grau té una formació bàsica en competències pròpies de la tecnologia de la informació i la comunicació. Al mateix temps, aquesta formació es combina amb coneixements teòrics i pràctics per al disseny dels continguts digitals interactius. Tot això fa possible que els graduats i graduades, a més d’una formació bàsica pròpia de les TIC, obtinguen un perfil que complete aquests coneixements tecnològics amb continguts d’art, disseny conceptual, comunicació, narrativa i producció, necessaris per al disseny i desenvolupament de videojocs.

Les oportunitats de creixement del sector de desenvolupament de videojocs i els sistemes interactius són inimaginables: noves tecnologies i dispositius disponibles, hàbits d’ús i consum de jocs en augment, nous models de negoci i connexió amb les xarxes socials, són només alguns dels aspectes que es tracten en aquest grau.

Per tant, la finalitat d’aquest grau és impulsar la creació de professionals en l’àmbit de les indústries de creació de continguts digitals, de manera que en la possible comercialització dels productes aparega un valor afegit que els faça competitius en un mercat cada dia més pendent de les noves tecnologies.

Organització dels estudis

Primer curs:    

Formació bàsica (FB): 42 crèdits ECTS      

Obligatòries (OB): 18 crèdits ECTS

Segon curs:

Formació básica (FB): 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB): 42 crèdits ECTS

Tercer curs:

Obligatòries (OB): 60 crèdits ECTS

Quart curs:

Obligatòries (OB): 18 crèdits ECTS

Optatives (OP): 18 crèdits ECTS

Pràctiques Externes (PE): 12 crèdits ECTS

Treball de Final de Grau (TFG): 12 crèdits ECTS 

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumnat (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2020/21 és de 19,27 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 1.156,20 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

 TREBALL DE FINAL DE GRAU

El Treball de Final de Grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 70% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les Pràctiques Externes.

La matèria Treball de Final de Grau, de 12 crèdits ECTS, té com a únic objectiu que l’alumnat elabore individualment un projecte original de naturalesa professional de l’àmbit de la tecnologia específica dels videojocs. El treball desenvolupat es completarà amb una memòria i s'ha de defensar davant un tribunal universitari.

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Disseny i Desenvolupament de Videojocs per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs s’imparteix a l’Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

Aules ordinàries amb taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

Aules d’informàtica.

Laboratoris específics de la titulació: laboratoris d’arquitectura de computadores, electrònica i automàtica, enginyeria de computadores i projectes informàtics.

Aquest grau també compta amb el laboratori de comunicació (LABCOM):

El LABCOM disposa de les instal·lacions següents:

 • Taller de fotografia. 
 • Taller de ràdio, doblatge i producció musical.
 • Taller de vídeo i televisió.
 • Taller de producció multimèdia.

 

Les línies d’investigació afins a aquest grau són:

 • CeVI – Centre de Visualització Interactiva
  Grup d’investigació que desenvolupa la seua activitat en l’àmbit de la informàtica gràfica, els videojocs i la realitat virtual i augmentada.
 • Evis – Enginyeria Visual
  El grup té entre les seues línies d’investigació la visió per computador, el reconeixement de formes i l’autoestereoscopia.
 • Geotec – Geospatial Technologies Research Group
  Grup d’investigació que destaca per la seua experiència en cloud computing i en el desenvolupament d’aplicacions mòbils.
 • HPCA – High Performance Computing and Arquitectures
  Grup d’investigació que ha treballat al camp del maquinari gràfic (GPU), tan important en l’avanç del realisme al camp dels videojocs. En l’actualitat està treballant en projectes relacionats amb l’accés remot a GPU per a càlcul de propòsit general.
 • Grups d’investigació de l’àrea de Ciències de la Computació
  Línies de treball sobre agents i intel·ligència artificial per les seues aplicacions al camp dels videojocs i els projectes relacionats amb tecnologies 3D aplicades a la simulació en robòtica.
 • ITACA – Investigació en Tecnologies Aplicades a la Comunicació Audiovisual
  Treballs d’investigació al camp dels videojocs i dels continguts digitals.
 • Grup d’investigació en Tendències de Disseny i Art Contemporani
  Aquest grup d’investigació inclou una línia sobre disseny i art al camp dels videojocs. 
 • TRAMA – Traducció i Comunicació en els Mitjans Audiovisuals
  Grup d’investigació en el camp de la traducció i localització de videojocs.

 

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

Webs específiques

Departament de Llenguatges i Sistemes Informàtics

Departament d’Enginyeria i Ciència dels Computadors

 

Vídeos

Vídeo “De mayor quiero ser TICnólog@”

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè el millors estudiantat de les olimpíades de secundària que després es matricule a l’UJI, tinga, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un correu electrònic a: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la Biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la Biblioteca s'obri les 24 hores.

A la Biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol com a llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de cent activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de tren i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Les eixides professionals són tan variades que es poden adequar, tant al disseny i al desenvolupament de videojocs, com a tasques més pròpies d’informàtica o auditoria de la qualitat dels jocs.

Algunes possibles eixides agrupades en categories són:

Anàlisi / Programació

 • Directcció tècnica.
 • Programació de sistemes de programari.
 • Programació de motors gràfics.
 • Programació de motors de físiques.
 • Enginyeria de programari.
 • Programació en intel·ligència artificial.

Disseny i desenvolupament de programari de disseny

 • Direcció creativa.
 • Disseny de nivells de joc.
 • Disseny d’escenaris.
 • Gestió de la planificació de sistemes interactius.
 • Gestió del disseny conceptual.
 • Disseny d’interfícies.
 • Disseny / gestoria del guió gràfic de jocs.

Producció

 • Productor/a.
 • Coordinació de projectes.
 • Direcció de projectes.

Disseny, modelatge i animació en 3D

 • Disseny gràfic.
 • Direcció artística.
 • Direcció tècnica artística.
 • Direcció d’animació.
 • Artista.
 • Modelatge d’objectes 3D.
 • Disseny de textures.
 • Modelatge de personatges.
 • Disseny de personatges.
 • Supervisió d’animacions.
 • Animació.

Guionista de jocs

 • Guionista de la trama del joc.
 • Guionista del text associat al joc.
 • Guionista de diàlegs.
 • Edició de còpies del joc.

Auditoria de la qualitat del joc

 • Direcció de proves.
 • Verificació / Tester.

Altres perfils

 • Consultoria tecnològica.
 • Operador/a de xarxa i comunicacions.
 • Disseny de sistemes hàptics.
 • Disseny de sistemes de realitat augmentada.

En definitiva, el sector de videojocs té presència en altres sectors com ara la telefonia mòbil, la publicitat o l’educació, i s’obrin també horitzons en sectors com la medicina, la refineria, la defensa o l’educació. L’àmbit dels videojocs i l’animació aporta una àmplia experiència en el desenvolupament d’aplicacions (jocs seriosos), sistemes i, en general, tecnologia 3D i TIC que pot arribar a ser molt útil en alguns sectors com, per exemple, el petrolier per a la recerca de jaciments. En el terreny de la defensa, els sistemes interactius tenen un paper important en la formació de soldats gràcies a les tecnologies de simulació o als jocs d’estratègia i acció de guerra.

 

RESUM

• Programació de videojocs
• Grafisme per a videojocs
• Guionista de jocs
• Disseny i desenvolupament multimèdia
• Disseny i desenvolupament de webs
• Programació d'aplicaciones per a mòbils
• Modelatge i animació 3D
• Operació de xarxa i comunicacions
• Administració de bases de dades
• Consultoria tecnològica
• Producció de projectes
• Indústries creatives
 

 

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Encara que no existeixen proves d'accés especials, el perfil d'ingrés recomanat de l'estudiantat que vulga accedir a aquest grau és de persones a les quals els agraden les noves tecnologies de la informació i les comunicacions, amb capacitat de treball en equip i d'analitzar i resoldre problemes. En general, tenen una formació adequada aquelles persones que han cursat el batxillerat de la modalitat científicotecnològica.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs de l'estudiantat que curse 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de batxillerat més la de la prova d'avaluació de batxillerat per a l'accés a la universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiantat amb PAU aprovada segons el Reial decret 1892/2008 o normatives anteriors

L'estudiantat accedirà amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, i es considerarà la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si l'estudiantat desitja millorar la seua nota d'admissió podrà presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podrà presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però s'examinarà de la fase completa.

Estudiantat que va iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

L'estudiantat que va iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els va finalitzar o no va superar la PAU amb anterioritat, no haurà de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015/2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la fase obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

L'estudiantat amb el batxillerat anterior a curs 2015/2016 no està exempt de realitzar la fase obligatòria de les PAU.

Si l'estudiantat desitja millorar la seua nota d'admissió podrà presentar-se als exàmens d'un màxim de quatre assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podrà presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però s'examinarà de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar quantes (fins a un màxim de quatre) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindrà preferència l'estudiantat que tinga el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs pertany a la branca d’enginyeria i arquitectura, els exercicis són:

1. Obligatori: Matemàtiques

2. A elegir entre Física o Dibuix Tècnic

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració, on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 

 

 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un correu electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

 

Oferta de places...

En el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs s’ofereixen 60 places.

 

La nota de tall o d’accés...
 

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Disseny i Desenvolupament de Videojocs s’han oferit 60 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 8,497, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 60) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs per la Universitat Jaume I es garantirà el desenvolupament per part de l'estudiantat de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que haja demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que sàpia aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que tinga la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que puga transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que haja desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

G01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
G02 - Capacitat d'organització i planificació
G03 - Comunicació oral i escrita en llengua nativa
G04 - Coneixement d'una llengua estrangera
G05 - Capacitat de gestió de la informació
G06 - Resolució de problemes
G07 - Treball en equip
G08 - Raonament crític
G09 - Aprenentatge autònom
G10 - Creativitat
G11 - Iniciativa i esperit emprenedor

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

E01 - Capacitat per a manejar tècniques i eines d'expressió i representació artística.
E02 - Capacitat de visió espacial i coneixement de les tècniques de representació gràfica, tant per mètodes tradicionals de geometria mètrica i geometria descriptiva, com mitjançant les aplicacions de disseny assistit per ordinador.
E03 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics sobre les lleis generals de la mecànica clàssica i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis del desenvolupament de videojocs.
E04 - Capacitat per al disseny i la creació d'elements gràfics.
E05 - Capacitat per a desenvolupar jocs en xarxa per a múltiples jugadors/as.
E06 - Capacitat per al disseny i la creació de personatges animats.
E07 - Coneixement i aplicació dels mètodes per a la creació i preservació d'imatges sintètiques.
E08 - Capacitat per a dissenyar i construir models que representen la informació necessària per a la creació i visualització d'imatges interactives.
E09 - Capacitat per a realitzar l'art dels videojocs, crear personatges i ambients.
E10 - Capacitat per a dissenyar i crear sons i entorns sonors.
E11 - Capacitat per a generar i analitzar recursos expressius i narratius aplicats a discursos audiovisuals, amb especial èmfasi en el multimèdia, hipermèdia i videojocs.
E12 - Capacitat per a avaluar, usar i estendre motors de jocs.
E13 - Capacitat per a elaborar desenvolupaments de producció en diversos formats, essencialment en el camp de la fotografia i la videografia.
E14 - Capacitat per a elaborar desenvolupaments de producció en diversos formats, essencialment en el camp de la multimèdia i els videojocs, així com en el de la televisió interactiva.
E15 - Capacitat per a crear i analitzar jocs en els seus elements fonamentals i desenvolupar la compressió de quins són les claus que determinen el seu funcionament i desenvolupament.
E16 -Capacitat per a comprendre tant la conformació de l'estructura de mitjans de comunicació com les seues múltiples interaccions, dependències i evolució actual.
E17 - Coneixement de la complexitat de la imatge i els seus contextos històrics i socials, que habilite per a la formulació d'interpretacions i anàlisis crítiques en la cultura mediàtica contemporània.

IB01 - Capacitat per a la resolució dels problemes matemàtics que puguen plantejar-se en l'enginyeria. Aptitud per a aplicar els coneixements sobre: àlgebra lineal; càlcul diferencial i integral; mètodes numèrics; algorítmica numèrica; estadística i optimització.
IB02 - Comprensió i domini dels conceptes bàsics de camps i ones i electromagnetisme, teoria de circuits elèctrics, circuits electrònics, principi físic dels semiconductors i famílies lògiques, dispositius electrònics i fotònics, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
IB03 - Capacitat per a comprendre i dominar els conceptes bàsics de matemàtica discreta, lògica, algorítmica i complexitat computacional, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
IB04 - Coneixements bàsics sobre l'ús i programació dels ordinadors, sistemes operatius, bases de dades i programes informàtics amb aplicació en enginyeria.
IB05 - Coneixement de l'estructura, organització, funcionament i interconnexió dels sistemes informàtics, els fonaments de la seua programació, i la seua aplicació per a la resolució de problemes propis de l'enginyeria.
IB06 - Coneixement adequat del concepte d'empresa, marc institucional i jurídic de l'empresa. Organització i gestió d'empreses.

IR01 - Capacitat per a dissenyar, desenvolupar, seleccionar i avaluar aplicacions i sistemes informàtics, assegurant la seua fiabilitat, seguretat i qualitat, conforme a principis ètics i a la legislació i normativa vigent.
IR02 - Capacitat per a planificar, concebre, desplegar i dirigir projectes, serveis i sistemes informàtics en l'àmbit dels videojocs, liderant la seua engegada i la seua millora contínua i valorant el seu impacte econòmic i social.
IR03 - Capacitat per a comprendre la importància de la negociació, els hàbits de treball efectius, el lideratge i les habilitats de comunicació en tots els entorns de desenvolupament de programari.
IR04 - Capacitat per a elaborar el plec de condicions tècniques d'una instal·lació informàtica que complisca els estàndards i normatives vigents.
IR05 - Coneixement, administració i manteniment de sistemes, serveis i aplicacions informàtiques en l'àmbit dels videojocs.
IR06 - Coneixement i aplicació dels procediments algorítmics bàsics de les tecnologies informàtiques per a dissenyar solucions a problemes, analitzant la idoneïtat i complexitat dels algorismes proposats.
IR07 - Coneixement, disseny i utilització de forma eficient els tipus i estructures de dades més adequades a la resolució d'un problema.
IR08 - Capacitat per a analitzar, dissenyar, construir i mantenir videojocs de forma robusta, segura i eficient, triant el paradigma i els llenguatges de programació més adequats.
IR09 - Capacitat de conèixer, comprendre i avaluar l'estructura i arquitectura dels computadors, així com els components bàsics que els conformen.
IR10 - Coneixement de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Operatius i dissenyar i implementar aplicacions basades en els seus serveis.
IR11 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura dels Sistemes Distribuïts, les Xarxes de Computadors i Internet i dissenyar i implementar aplicacions basades en elles.
IR12 - Coneixement i aplicació de les característiques, funcionalitats i estructura de les bases de dades, que permeten el seu adequat ús, i el disseny i l'anàlisi i implementació d'aplicacions basades en ells.
IR13 - Coneixement i aplicació de les eines necessàries per a l'emmagatzematge, processament i accés als Sistemes d'informació, inclosos els basats en web.
IR14 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques de la programació paral·lela, concurrent, distribuïda i de temps real.
IR15 - Coneixement i aplicació dels principis fonamentals i tècniques bàsiques dels sistemes intel·ligents i la seua aplicació pràctica.
IR16 - Coneixement i aplicació dels principis, metodologies i cicles de vida de l'enginyeria de programari en l'àmbit dels videojocs.
IR17 - Capacitat per a dissenyar i avaluar interfícies persona computador que garantisquen l'accessibilitat i usabilidad als sistemes, serveis i aplicacions informàtiques.
IR18 - Coneixement de la normativa i la regulació de la informàtica en els àmbits nacional, europeu i internacional.

EP - Coneixement d'una empresa real i capacitat per a integrar-se en l'estructura d'aquesta empresa per a desenvolupar en ella una tasca professional de l'àmbit dels videojocs.

TFG - Capacitat per a realitzar individualment i presentar i defensar davant un tribunal universitari un exercici original, consistent en un projecte en l'àmbit del disseny i desenvolupament de videojocs de naturalesa professional en el qual se sintetitzen i integren les competències adquirides en els ensenyaments.


 

Pla d’estudis

Primer curs:

Expressió Artística (FB)

Anglès (FB)*

Programació I (FBB)

Informàtica Bàsica (FBB)

Matemàtiques I (FBB)

Disseny 2D (OB)

Cultura Visual i Mitjans de Masses (OB)

Programació II (FBB)

Tecnologia de Computadors (OB)

Física (FBB)

Segon curs:

Expressió Gràfica (FBB)

Matemàtiques II (FBB)

Algoritmes i Estructures de Dades (OB)

Consoles i Dispositius de Videojocs (OB)

Empreses de Videojocs (FBB)

Disseny 3D (OB)

Narrativa Hipermèdia i Anàlisi de Videojocs (OB)

Estadística i Optimització (OB)

Bases de Dades (OB)**

Disseny i Desenvolupament de Jocs Web (OB)**

Tercer curs:

Art del Videojoc (OB)

Disseny Conceptual de Videojocs (OB)**

Sistemes Operatius (OB) 

Informàtica Gràfica (OB)

Enginyeria del Programari (OB)

Disseny de Personatges i Animació (OB)

Teoria i Pràctica de la Producció Audiovisual (OB)

Motors de Jocs (OB)

Xarxes i Sistemes Multijugador (OB)

Aplicacions per a Dispositius Mòbils (OB)**

Quart curs:

Iniciativa Empresarial (OB)

Intel·ligència Artificial (OB)

Optativa 1 (OP)

Optativa 2 (OP)

Optativa 3 (OP)

Aspectes Legals dels Videojocs (OB)

Pràctiques Externes (PE)1

Treball de Final de Grau (TFG)1**

OPTATIVES

Tècniques d’Interacció Avançada (OP)

Estructura de la Comunicació i Indústries Culturals (OP)

Tècniques de Producció i Realització Sonora (OP)

Localització de Videojocs (OP)**

Fonaments per al Disseny de Videojocs Didàctics (OP)

Models Audiovisuals Contemporanis (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://sia.uji.es.

 1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat  almenys el 70% dels crèdits ECTS de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòria (OB), sense tenir en compte en el còmput de crèdits obligatoris els de l’assignatura Pràctiques Externes.

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, etc.): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs?

-Màsters oficials:

 • Màster universitari en Sistemes Intel·ligents
 • Màster universitari  en Noves Tendències i Processos d’Innovació en Comunicació
 • Màster universitari en Tecnologia Geoespacial
 • Màster universitari en Matemàtica Computacional

Així mateix, amb el grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre estudis de postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

La Comissió de Titulació de Grau és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.

La Comissió de Titulació de Grau la presideix el vicedirector o la vicedirectora del títol, nomenada a aquest efecte pel Rectorat i d'entre els seus membres haurà de triar a la persona que exercisca la secretaria. 

La Comissió de Titulació de Grau està formada per una representació del professorat a temps complet (preferentment amb vinculació permanent i que imparteix docència en la titulació) i per una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:

• Vicedirector/a del grau.

• Coordinador/a acadèmic de grau.

• Coordinador/a de seguiment de la qualitat del grau.

• Coordinador/a del TFG.

• Coordinador/a de pràctiques externes.

• Representant de l'estudiantat.

A més, comptarà amb una representació de les àrees implicades en la docència del títol, a proposta de cadascun dels Departaments, seguint el procediment arreplegat en el “Reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I”.

A aquesta estructura, se li podrà afegir un coordinador/a de programes d'intercanvi en funció dels criteris establits pel vicerectorat amb competències en internacionalització.

A continuació es detalla la llista de funcions de la Comissió de Titulació de Grau tal com apareix en el Reglament de l'Escola Superior de Tecnologia i Ciències Experimentals de la Universitat Jaume I:

a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau.

b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiant entre les assignatures de cada curs acadèmic.

c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols.

d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de fi de grau.

e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis d'estudiantat amb títols equivalents altres universitats.

f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetlar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.

g) Proposar a la Junta de Centre l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establits per aquesta comissió.

h) Proposar a la Junta de Centre les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.

i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'Estudiantat Universitari.

j) Realitzar un seguiment del desenvolupament dels plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del sistema de garantia interna de qualitat que s'haja establit en el títol.

k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre.

l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la coordinació de curs i la Vicedirecció i proposar, si és el cas, accions de millora, que s'han de comunicar als departaments, al professorat corresponent i informar la direcció de l'ESTCE.

m) Les funcions de la Comissió de Titulació de Grau en el cas d'assignatures i aspectes compartits han d'assumir-se, si és el cas, per la Comissió de Coordinació Intergrados.

n) Qualsevol altra competència que li delegue la Direcció o li conferisquen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Els membres de la CTG mantindran reunions de coordinació amb el professorat i representants de l'alumnat dels seus respectius àmbits d'actuació. L'objecte d'aquestes reunions és planificar la coordinació, informar formalment els agents implicats dels acords aconseguits i supervisar la seua execució. La CTG és el lloc apropiat perquè els responsables informen periòdicament de la marxa de la titulació en els dos aspectes: planificació de la dedicació de l'estudiantat i la coordinació de continguts.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Activitats d’aprenentatge  

Per aconseguir les competències marcades i definides en aquest pla d’estudis s’han previst les activitats d’aprenentatge que es descriuen a continuació i que es divideixen en dos grups: activitats presencials (que ocupen aproximadament el 40% de la dedicació total de l’alumnat) i activitats no presencials (aproximadament el 60%).

Activitats presencials

 • Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i alumnat que pren apunts o amb participació de l’alumnat (implica l’ús de tècniques com ara: lliçó magistral, debats i discussions, etc.).
 • Ensenyament pràctic. Ensenyament/aprenentatge on l’alumnat ha d’aplicar continguts apresos en teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori i pràctiques externes en contextos laborals.
 • Seminaris. Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’alumnat amb anterioritat (teòrics i/o pràctics) (implica l’ús de tècniques com: tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, invitació de personal expert, etc.).
 • Tutories. Treball personalitzat amb alumnat o en grup, a l’aula o en un espai reduït. Es tracta de la tutoria com a recurs docent d’"ús obligatori" per part de l’alumnat per a seguir un programa d’aprenentatge (s’exclou la tutoria "assistencial" de dubtes, orientació a l’alumnat, etc.). Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial (negociar/orientar treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc.) (implica l’ús de tècniques com ara: ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).
 • Avaluació. Activitat consistent en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc. S’utilitzen per a la qualificació del progrés de l’alumnat.

Activitats no presencials

 • Treball personal. Preparació per part de l’alumnat de forma individual o grupal de seminaris, lectures, investigacions, treballs, memòries, etc. per a exposar o entregar a les classes tant teòriques com pràctiques.
 • Preparar exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, practicar problemes i exercicis, etcètera.

Grandàries de grup de les activitats presencials

Cada una d’aquestes activitats d’aprenentatge implica una relació diferent entre el professorat i l’alumnat, la qual cosa requereix diferents grandàries de grup per a la consecució dels objectius. Per a les activitats presencials s’han disposat dos tipus de grup: grup complet i grup reduït.

Metodologies docents: d’acord amb les activitats anteriors, per a la docència d’aquest grau es preveuen les estratègies metodològiques següents:

 • Lliçó magistral. Mètode expositiu consistent en la presentació d’un tema lògicament estructurat amb la finalitat de facilitar informació organitzada seguint criteris adequats a la finalitat pretesa. Centrat fonamentalment en l’exposició verbal per part del professorat dels continguts sobre la matèria objecte d’estudi.
 • Resolució d’exercicis i problemes. Situacions on l’alumnat ha de desenvolupar i interpretar solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules o procediments per a transformar la informació proposada inicialment. Se sol usar com a complement a la lliçó magistral.
 • Aprenentatge basat en problemes. Mètode d’ensenyament-aprenentatge el punt de partida del qual és un problema que, dissenyat pel professorat, l’alumnat ha de resoldre per a desenvolupar determinades competències prèviament definides.
 • Estudi de casos. Anàlisi intensiva i completa d’un fet, problema o succés real amb la finalitat de conèixer-lo, interpretar-lo, resoldre’l, generar hipòtesi, contrastar dades, reflexionar, completar coneixements, diagnosticar-lo i, de vegades, entrenar-se en els possibles procediments alternatius de solució.
 • Aprenentatge per projectes. Mètode d’ensenyament-aprenentatge en el qual l’alumnat du a terme la realització d’un projecte en un temps determinat per a resoldre un problema o abordar una tasca mitjançant la planificació, disseny i realització d’una sèrie d’activitats i tot això a partir del desplegament i aplicació d’aprenentatges adquirits i de l’ús efectiu de recursos.
 • Aprenentatge cooperatiu. Enfocament interactiu d’organització del treball a l’aula en el qual l’alumnat és responsable del seu aprenentatge i del dels seus companys i companyes en una estratègia de coresponsabilitat per a aconseguir metes i incentius grupals, amb especial èmfasi en un treball d’equip desenvolupat de manera igualitària i no discriminatòria, incloent la perspectiva de gènere.
 • Aprenentatge a través de l’aula virtual. Situació d’ensenyament-aprenentatge en el qual s’usa un ordinador amb connexió a la xarxa com a sistema de comunicació entre professorat-alumnat i es desenvolupa un pla d’activitats formatives integrades dins del currículum.
 • Avaluació contínua. La majoria de les assignatures del grau plantegen més d’un itinerari d’avaluació, de manera que l’alumnat pot acollir-se a un sistema d’avaluació contínua. Aquesta avaluació contínua es realitza de diverses formes: controls de curta durada al final de cada classe; carpetes d’aprenentatge; en assignatures amb gran càrrega de pràctiques, aquestes avaluen durant tot el curs, etc. En diverses assignatures es preveu que l’avaluació contínua es realitze per la combinació de diverses de les formes descrites.

Activitats d’avaluació de l’aprenentatge

A l’hora d’establir el sistema d’avaluació de cada matèria s’ha considerat que triar algunes activitats d’avaluació i posar un pes relatiu a cada una d’elles resulta massa restrictiu, ja que dificulta la possibilitat d’ajustar, en cada moment, els mecanismes d’avaluació a les necessitats d’un determinat curs. En lloc d’això, s’ha decidit establir set sistemes d’avaluació, cada un dels quals proporciona un grup de possibles activitats d’avaluació. D’aquesta manera, abans de l’inici de cada curs, el professorat d’una assignatura tindrà un cert grau de llibertat per a poder determinar quines activitats d’avaluació prefereix aplicar.

A continuació, es detallen els quatre sistemes d'avaluació que s'han definit. Més endavant es descriu en què consisteix cadascuna de les activitats d'avaluació indicades.

Sistema d'avaluació

 • Avaluació contínua: Control periòdic, carpeta d'aprenentatge, contracte d'aprenentatge, observació/execució de tasques i pràctiques, presentació oral, resolució d'exercicis i problemes, treballs escrits, estudi de casos i procés d'avaluació entre estudiants, informes de pràctiques, avaluacio del projecte.
 • Examen: Examen escrit, examen oral i examen en laboratori.
 • Avaluació de pràctiques externes: Informe de pràctiques, entrevista de tutorització o informe de persones expertes i avaluació de la memòria.
 • Avaluació del Treball de Final de Grau: Avaluació de la memòria i presentació oral.

Descripció de les activitats d’avaluació

 • Carpeta d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per l'estudiantat que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.
 • Contracte d’aprenentatge. Alumnat i professorat de forma explícita intercanvien opinions, necessitats, projectes i decideixen en col·laboració la forma de dur a terme el procés d’ensenyament-aprenentatge i ho reflecteixen oralment o per escrit. El professorat oferta unes activitats d’aprenentatge, resultats i criteris d’avaluació; i negocia amb l’alumnat el seu pla d’aprenentatge.
 • Control periòdic. Proves d’avaluació parcial que es realitzen durant el desenvolupament de l’assignatura.
 • Entrevista de tutorització o informe de personal expert. Testimoni escrit per un professional o professorat tutor, sovint basant-se en qüestionaris, on es valora la competència de l’alumnat. Pot incloure reunions individuals o grupals per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).
 • Estudi de casos. Suposa l’anàlisi i la resolució d’una situació professional per tal de realitzar la conceptualització d’una experiència i de cercar solucions eficaces.
 • Examen en laboratori. Prova consistent en la resolució d’un o més problemes pràctics amb la utilització de les eines de maquinari o programari d’un laboratori.
 • Examen escrit. Pot ser de qualsevol dels tipus següents:
 • De desenvolupament o resposta llarga. Prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però sense a penes limitacions d’espai.
 • De resposta curta. Prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit.
 • Tipus test. Prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en què l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos.
 • De problemes. Prova escrita per a mesurar que l’alumnat sap resoldre els problemes plantejats en l’assignatura.
 • Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.
 • Informe de pràctiques.  Treball estructurat la funció del qual és informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtenir els resultats. Pot tenir des de format lliure, a seguir un guió estructurat o fins i tot respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de les pràctiques externes.
 • Treball escrit. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos.
 • Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el propi context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques… Pot ser basant-se en qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els seus respectius indicadors (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i la participació a l’aula.
 • Presentació oral. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar experiències obtingudes.
 • Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en la qual l’alumnat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de la seua classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.
 • Avaluació del projecte. Situacions en què l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic amb l’aplicació i integració de coneixements multidisciplinaris. Pot requerir l’elaboració d’una memòria escrita l’estructura de la qual pot estar predefinida o deixar-se lliure.
 • Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules o procediments per a transformar la informació proposada inicialment.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l'assignatura

Fitxa assignatura

Cal haver superat almenys el 70% dels crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, sense tenir en compte en el còmput de crèdits obligatoris els de l’assignatura Pràctiques Externes.

Realització de pràctiques mitjançant un sistema de permanència reglada en organitzacions administratives, econòmiques o professionals dels sectors públics o privats, o de qualsevol altra forma que s’establisca, mitjançant la col·laboració o formació en l’àmbit dels videojocs.

Tenint en compte el perfil de l'alumnat graduat del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs, les entitats i empreses receptores més habituals són:

 • Empreses de disseny i desenvolupament de videojocs.
 • Empreses de desenvolupament d'aplicacions i jocs per a dispositius mòbils multiplataforma Android, iOS, Windows Phone...
 • Empreses de control de qualitat per a videojocs.
 • Empreses de creació d'experiències interactives.
 • Empreses dedicades a la realitat virtual i la realitat augmentada.
 • Empreses dedicades a la creació de videos 360º.
 • Empreses dedicades al modelatge 2D i 3D de personatges, objectes, escenes, ...
 • Empreses dedicades a l'animació i la producció audiovisual.

Consulta les entitats cooperadores.

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals.

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es poden cursar part dels estudis del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic , amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).
 

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació:
Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de Final de Grau

Haver superat almenys el 70% dels crèdits ECTS de formació bàsica i obligatòria, excloent-hi del còmput de crèdits obligatoris els de la pròpia assignatura Treball de Final de Grau.

Realització individual per part de l’estudiantat d’un treball de final de grau original de naturalesa professional sobre un tema relacionat amb l’àmbit dels videojocs. El treball estarà dirigit pel professorat i documentat amb una memòria redactada en anglès per l’estudiantat. El treball desenvolupat haurà de ser presentat i defensat en anglès davant un tribunal universitari.

Consulta la guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

La tipologia del professorat tutor és la de doctor, en la qual preval la dedicació a temps complet, de la majoria de departaments implicats en la docència en el grau.

La temàtica és àmplia i variada en implicar les diverses àrees de coneixement. Els alumnes poden desenvolupar una idea proposada pel professorat o una idea pròpia. En l'últim cas el professorat, que el tutoritzarà, haurá de recolzar la idea proposada.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe del professorat tutor en el qual autoritza la defensa. D'acord al termini establit per la comissió de titulació del grau, per a la defensa l'estudiantat ha de realitzar el dipòsit del TFG. La comissió de titulació del grau publicarà el lloc i hora, i la composició dels tribunals de les defenses. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, en el qual l'estudiant disposarà de 15 minuts per a exposar la defensa del seu TFG.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Raúl Montoliu Colás (montoliu@uji.es)

Vicedirector del grau en Disseny i Desenvolupament de Videojocs

 

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Emilio Sáez Soro (soro@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

Diego Díaz García (daz@uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Cristina Rebollo Santamaría

rebollo@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Antonio Morales Escrig

morales@uji.es

 

 

Coordinació de treball de final de grau

José Vicente Martí Avilés (vmarti@uji.es)

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=231

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquest enllaç https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=231

Altres

Normatives

Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16