Coordinació docent

09/05/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

La Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques té entre les seues funcions la d'organitzar, coordinar i dur a terme la gestió de la docència, així com les activitats acadèmiques i administratives que es realitzen en execució dels plans d'estudi respectius, segons consta en els Estatuts de la Universitat Jaume I. Per a això disposa de les comissions de titulació, que són els òrgans encarregats d'assessorar en l'organització i coordinació dels ensenyaments en cadascun dels estudis adscrits al centre i estan presidides pels vicedegans/vicedeganes corresponents. La Comissió Interdepartamental de Titulació de Turisme (CIT) està formada per una representació de tots els departaments que imparteixen docència en la titulació i una representació de l'estudiantat. De totes les reunions de la comissió de titulació s'estén acta. Les actes són custodiades pel secretari o secretària de la comissió de titulació i per la Facultat. 


A més de la coordinació dins del títol, també es procedirà a la coordinació docent entre els futurs títols de la branca de coneixement, ja que els títols de grau de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques s'han organitzat en projectes formatius d'estructura modular, de manera que comparteixen algunes matèries comunes en els primers cursos i continuen amb una diversificació progressiva que condueix a diferents títols. Aquest sistema facilitarà la mobilitat dels estudiants entre títols diferents i els corresponents processos de reconeixement i transferència de crèdits. 
Per garantir la mobilitat i l'amplitud de la formació s'ha acordat que el mínim de 36 crèdits ECTS de formació bàsica de la branca que estableix el RD 1393/2007, es concreta en tots els títols de la Universitat Jaume I en un mínim de quatre matèries de formació bàsica amb un màxim de 18 crèdits ECTS d'una mateixa matèria.

Informació proporcionada per: InfoCampus