Treball de final de grau

09/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

El requisit previ per a la matrícula és haver superat el 80% de la formació bàsica i obligatòria. El TFG un treball de caràcter personal i autònom amb l'objectiu d'avaluar les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol del grau, la qual cosa implica un domini dels coneixements adquirits en diverses matèries estudiades, especialment:

  • Estructura de mercats

  • Recursos territorials turístics

  • Patrimoni cultural

  • Dret i legislació

  • Economia

  • Comptabilitat

  • Organització d'empreses

  • Estadística

  • Anglès

Així, atesa la transversalitat que adquireix l'activitat turística, s'aprofundirà en els coneixements, capacitats i actituds desenvolupats al llarg del grau directament vinculats amb el turisme, tant en el sector de l'empresa privada com en la gestió pública. 

Consulta guia docent de l'assignatura

Consulta professorat tutor de TFG

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I. Per la seua banda, la Comissió del Grau en Turisme ha elaborat unes directrius internes accessibles de manera permanent en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Quant als criteris de presentació  en l'Aula Virtual de l'assignatura es troben accessibles les normes d'estil de Turisme, on apareixen detallats els criteris formals i l'estructura del TFG. Ha d'elaborar el TFG en anglès l’estudiantat que durant la titulació no haja superat 12 crèdits en assignatures que s'imparteixen en aquesta llengua.

Pel que fa a la comunicació amb l’estudiantat i tutors i tutores, es du a terme per mitjà de l'Aula Virtual (assignatura LA TEUA0944) on a través del fòrum, es comunica qualsevol informació, activitat o documentació rellevant.

La tipologia de professors tutors i professores tutores és la de doctors, en la qual preval la dedicació a temps complet en els departaments de: Administració d'empreses i Màrqueting; Economia; Estudis Anglesos; Filologia i Cultures Europees; Història, Geografia i Art; Filosofia i Sociologia; Finances i Comptabilitat; Dret Privat; Dret Públic; Dret del Treball, Seguretat Social, Eclesiàstic i de l'Estat; i Dret Mercantil.

La temàtica és àmplia i variada en implicar 15 àrees de coneixement que responen a la transversalitat de l'activitat turística. Per açò, s'ha desenvolupat una aplicació informàtica en la qual els professors tutors i professores tutores estableixen la proposta de temes juntament amb la seua descripció, objectius, bibliografia i observacions que consideren. La consulta dels temes és accessible als estudiants a través de l'IGLU, a fi de facilitar la seua posterior elecció.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe del tutor o tutora en el qual autoritza la defensa. D'acord amb el termini establit per la Comissió del Grau, per a la defensa l'estudiant ha de realitzar el dipòsit del TFG. La Comissió del Grau publicarà el lloc i hora, i la composició dels tribunals de defenses. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, en el qual l'estudiant o estudianta disposarà de 15 minuts per a exposar la defensa del seua TFG.

 

Informació proporcionada per: InfoCampus