UJI

Turisme

Última modificació: 18/04/2019 | Font: InfoCampus

La titulació de Turisme, des que es va implantar a la Universitat Jaume I l’any 1997, intenta aportar solucions a les necessitats que planteja el desenvolupament turístic a les nostres comarques i donar resposta al pes socioeconòmic que representa el turisme a Castelló. [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

La titulació de Turisme, des que es va implantar a la Universitat Jaume I l’any 1997, intenta aportar solucions a les necessitats que planteja el desenvolupament turístic a les nostres comarques i donar resposta al pes socioeconòmic que representa el turisme en l'actualitat amb la formació de professionals polivalents.

Espanya és un país amb una llarga tradició turística, la qual que li ha permès convertir-se avui en dia en la tercera potència mundial en turisme per darrere de França i els Estats Units, amb una xifra anual que supera els 60 milions de visitants internacionals. El turisme a Espanya representa aproximadament el 10% del PIB nacional, això dóna una idea de la magnitud que abasta aquesta activitat en l’economia espanyola.

La complexitat pròpia de l’activitat turística, pel seu caràcter polièdric, fa que els estudis es presenten amb un alt grau de multidisciplinarietat i que integren totes aquelles matèries que són claus per al bon funcionament del turisme. Per això, s’aborda el coneixement de les diferents empreses turístiques; dels recursos, tant del medi natural i històric com humà, i de tots aquells instruments que fan possible una gestió eficaç i positiva en termes de sostenibilitat del territori turístic.

La indústria turística intensiva en informació ha vingut fent ús de les tecnologies que  faciliten el processament de milions de dades. Les tecnologies d’informació han revolucionat el panorama dels negocis al món. Les tecnologies han modificat les indústries hoteleres, de restaurants, de serveis de viatges i del sector d’intermediaris com ara operadors turístics i agències de viatges.

Des de l’Organització Mundial de Turisme (OMT) s’estima que el nombre de turistes continuarà creixent de forma sostinguda en els pròxims anys fins a arribar a 1.560.000 milions de persones en 2020. Aquesta prospectiva es basa tant en factors econòmics (major desenvolupament en l’àmbit mundial, augment de la renda disponible per la ciutadania, etc.), com en factors sociològics (augment de parelles sense fills i llars unifamiliars, increment dels nivells educatius, proporció més elevada de persones de més edat, nombre superior de persones jubilades, etc.).

Per tot això, aquesta titulació és clau en el desenvolupament de la nostra societat, i per aquest motiu us anime a cursar-la.

Premi Turisme Comunitat Valenciana 2014

 

Jaume Llorens Monzonís (jllorens@uji.es)
Vicedegà del grau en Turisme

 

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 • Grups reduïts que permeten una atenció personalitzada.
 • Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL), amb una àmplia oferta de materials audiovisuals i equip d'assessorament en diferents llengües (alemany, anglès, català, francès o italià).
 • Programes Erasmus amb universitats europees i programes de mobilitat amb universitats nacionals i universitats dels EUA, Canadà, el Marroc, Rússia, Malàisia, Indonèsia, Japó, Corea, Taiwan, Xina i Austràlia.
 • Alta inserció laboral dels titulats i titulades en Turisme.
 • Activitats complementàries: Congrés Internacional de Turisme, fira FITUR, visites a destinacions d’interior, museus, hotels, càmpings, festivals.
 • Recursos bibliogràfics específics per al grau en Turisme dins la biblioteca general.
 • Àmplia oferta de pràctiques en empreses i organismes públics.
 • S'ofereixen 18 crèdits d'assignatures en anglès com a llengua vehicular, i és obligatori cursar 12 d’aquests crèdits com a mínim.
 • Programa d'acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d'ajudar-los en l'adaptació a la Universitat Jaume I i d'integrar-los en la vida universitària.

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Turisme de la Universitat Jaume I ofereix una formació de qualitat orientada a l’exercici professional tant en l’administració pública com en el sector privat. El pla d’estudis s’ha estructurat seguint una visió interdisciplinària del turisme que abraça les diferents dimensions d’aquesta activitat: espacial, social, cultural, política, laboral, ambiental i econòmica.

El grau en Turisme està orientat a l’entorn socioeconòmic, cultural i turístic.

Pretén potenciar capacitats, valors i coneixements al voltant de:

 • La millora social i econòmica de la comunitat.
 • Els valors socioculturals mitjançant el seu coneixement, tutela i difusió.
 • Els valors mediambientals, per a propiciar un desenvolupament sostingut i sostenible.
 • Les relacions i la comprensió entre els pobles.
 • La comunicació i la interacció entre les persones.

Aquesta titulació imparteix ensenyaments vinculats amb cinc àrees:

 • Àrea d’idiomes. El pla d’estudis inclou des del primer curs llengua anglesa. A més, cal elegir entre un segon idioma: francès o alemany. L’estudiantat pot gaudir de beques Erasmus, pràctiques a l’estranger, intercanvis, etc., per tal de perfeccionar-los.
 • Àrea d’humanitats. Aquests estudis ens ofereixen una visió completa sobre la geografia de les regions turístiques d’Espanya, l’art i la cultura valencianes...
 • Àrea econòmica i empresarial. L’estudiantat de Turisme es forma en organització i gestió d’empreses, estructura de mercats, comptabilitat...
 • Àrea jurídica. S’estudia la regulació jurídica del sector turístic.
 • Àrea tècnica. En el seu itinerari acadèmic trobem l’estudi del màrqueting turístic, de la direcció de vendes i de l’atenció al client.

Com es pot observar, el grau en Turisme interrelaciona diverses disciplines i forma bons i bones professionals amb un important nivell d’adaptació, tant a les empreses relacionades amb el sector turístic, com a qualsevol altre tipus d’empresa.

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 48 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 12 crédits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 12 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 48 crédits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crédits ECTS

Quart curs

Optatives (OP) 30 crédits ECTS

Pràctiques externes (PE) 18 crédits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 12 crédits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2019/20 és de 16,41 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 984,60 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Turisme per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

També pots obtenir:

-  Certificat d’Estudis Universitaris Inicials per la Universitat Jaume I, quan superes 120 crèdits ECTS del pla d’estudis del grau.

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Turisme s’imparteix a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent:

 • Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica.
 • Seminaris.
 • Laboratori d’estudis, ordenació i planificació d’espais turístics. Aquest laboratori està dotat amb un sistema d’informació geogràfica i de tots els mitjans tècnics i cartogràfics perquè l’alumnat puga formar-se en l’ordenació del territori turístic.

El grau de Turisme es caracteritza per la seua internacionalitat. Per això el coneixement i domini dels idiomes hi constitueix un aspecte fonamental i, per tant, mentre curses els estudis de Turisme a l’UJI, és important que utilitzes el Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL), no sols per a aconseguir un major domini dels idiomes que coneixes sinó també per a aprendre altres de nous (més informació del CAL en http://www.uji.es/serveis/slt/base/adf/assessories/catala/).  

D’altra banda, les línies d’investigació que es desenvolupen són:

GETUR, Gabinet d’Estudis Turístics, on les línies de treball se situen al voltant de:

 • Anàlisi, avaluació, potencialitats i posada en valor dels recursos territorials turístics.
 • Ordenació i planificació d’espais turístics del litoral. Creació de productes d’oferta complementària.
 • Diagnòstic i estratègies de desenvolupament de caràcter integrat per als espais d’interior.
 • Disseny de productes turístics d’interior i rural, agroturisme, naturalesa, ecoturisme, salut o turisme actiu.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu del grau en Turisme

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 

 Webs específiques

Agència Valenciana de Turisme

Portal Oficial de Turisme de la Generalitat Valenciana

Congrés Internacional de Turisme

 

De la universitat

La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament.

 

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP). Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els àmbits de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Turisme són molt nombrosos:

Institucions públiques

 • Ajuntaments

 • Conselleries

 • Diputacions

 • Oficines d’informació

Empreses d’allotjament i de restauració

 • Hotels

 • Balnearis

 • Càmpings

 • Casinos

 • Discoteques

 • Centres termals

 • Camps de golf

 • Clubs de vacances

 • Restaurants

 • Complexos recreatius i comercials

 • Empreses de gestió d’hoteleria de col·lectivitats o d’empreses de càtering

Empreses privades

 • Empreses d’organització d’actes

 • Agències de viatges

 • Operadors turístics

 • Consultories i assessories del sector turístic

 • Empreses d’oci

 • Companyies de transport

 • Lloguer de cotxes

 • Autobusos

 • Museus

 • Agències de publicitat

 • Associacions turístiques

Docència i investigació

 • Professorat d’escoles universitàries

 • Professorat tècnic de formació professional i mòduls formatius

Tasques professionals

Les tasques més importants que han de desenvolupar els graduats i graduades en Turisme, amb lleugeres variacions depenent del lloc i, sobretot, del grau de responsabilitat, són les següents: planificar, motivar, prendre decisions, dirigir i supervisar.

Concretament, en els llocs de treball següents, les tasques serien:

Hotels

- Llocs de direcció o sotsdirecció, cap de vendes, comercial, relacions públiques, cap de sala, animació hotelera, reserves, atenció al client, recepció, administració de l’hotel...

Agències de viatges
 
- Comercial, de direcció o cap de vendes.

Entitats públiques

- Informació turística (monuments, museus, paratges arqueològics, parcs naturals), agent de desenvolupament local, responsable d’oficines turístiques (municipals, comarcals i provincials) i guia turístic.

Iniciativa privada

- Es basa en l’autoocupació i l’explotació de negocis turístics propis.

 

RESUM

Administració i ordenació del turisme en institucions públiques amb competències en la planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques, en l'àmbit de l'oci i temps lliure en museus, centres de visitants o d'interpretació.
- Gestió i direcció d'empreses turístiques: allotjaments (hotels, apartaments turístics, càmpings i complexos turístics), restauració i empreses de gestió d'hoteleria de col·lectivitats o de càtering, empreses d'activitats de turisme actiu, o parcs temàtics.
- Gestió i direcció d'intermediaris turístics: les agències de viatges, tant les tradicionals com  les OTT, i les empreses majoristes de viatges.
- Direcció de màrqueting i comunicació turística: tasques associades a la informació i atenció al turista, en oficines de turisme i també tasques de generació i promoció de productes turístics.
- Gestió d'empreses de transport de passatgers, tant aeri com marítim, fluvial, per carretera o ferroviari, així com les dedicades a altres serveis de logística, com el lloguer de cotxes.
- Expert en consultoria turística, agències de publicitat, entitats de promoció turística i associacions culturals i turístiques.
- Docència i investigació.

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques  (OIPEP)

Com accediré?

Perfil d’ingrés

El perfil de ingrés més adequat dels estudiants que volen cursar aquest grau és el de persones convençudes de la importància que té el turisme en el món actual i que estiguin motivades per gestionar les diverses activitats turístiques de manera que els impactes econòmics, socials i culturals d'aquestes siguen positius. Els qui accedeixen al Grau en Turisme han de tenir facilitat per comunicar-se en llengües estrangeres i habilitat per les relacions interpersonals. Així mateix han de mostrar respecte per altres cultures i territoris, tenir interès per conèixer els secrets de la gestió d'organitzacions en els diversos aspectes (jurídics, economicofinancers, recursos humans, etc...), i saber incorporar a la vida quotidiana les noves tecnologoes de la informació i la comunicació. Han de ser persones tolerants, creatives i amb do de gents, desitjoses de conèixer millor els principis del turisme: la seva dimensió espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica.

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 • Batxillerat+ PAU
 • Cicles formatius de grau superior
 • PAU Persones majors de 25 anys
 • Persones majors de 40 anys que acrediten experiència laboral o professional
 • PAU Persones majors de 45 anys
 • Estudiantat amb titulació universitària
 • Estudiantat amb estudis cursats a l’estranger

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF))

Més informació

 

PAU PERSONES MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específica consta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Turisme pertany a la branca de ciències socials i jurídiques, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Matemàtiques

- Geografia

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PAU PERSONES MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS ESTRANGERS

Els estudiants amb batxillerat internacional i els estudiants estrangers amb conveni d'accés amb l'estat espanyol, presentaran la informació de la credencial on constarà la seua qualificació d'accés a la universitat. Els estudiants estrangers de països sense conveni d'accés amb l'estat espanyol hauran de realitzar una prova per a obtindre la nota d'accés.

Aquests estudiants entraran en la mateixa reserva de places dels estudiants de batxillerat i els de CFGS, i podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU, per poder augmentar la qualificació d'admissió fins a un màxim de 14 punts.

La UNED serà l'encarregada de certificar les qualificacions de tots els estudiants estrangers, emetre la credenciali, si escau, de realitzar les proves pertinents.

Més informació

 

 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

Oferta de places...

 • En el grau en Turisme s’ofereixen 90 places.

La nota de tall o d’accés...

-  És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.

-  No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.

-  Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.

-  S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Turisme s’han oferit 90 places, i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 6,780, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 90) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

Preinscripció

- S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.

- La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

 • Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

Llistes d’espera

-  Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

Matrícula

-  Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).

-   A l’UJI es pot formalitzar la matrícula de forma presencial o no presencial per Internet.

Més informació

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

 

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Turisme, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

Adaptació a noves situacions
Aprenentatge autònom
Capacitat d'anàlisi i síntesi
Capacitat de gestió de la informació
Capacitat d'organització i planificació
Compromís ètic
Comunicació oral i escrita en llengua nativa
Coneixement d'altres cultures i costums
Coneixement d'una llengua estrangera
Creativitat
Habilitats en les relacions interpersonals
Informàtica relativa a l'àmbit d'estudi
Iniciativa i esperit emprenedor
Lideratge
Motivació per la qualitat
Raonament crític
Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
Resolució de problemes
Sensibilitat cap a temes mediambientals
Presa de decisions
Treball en equip
Treball en un context internacional
Treball en un equip interdisciplinari

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE-01 Comprendre els principis del turisme: la seua dimensió, espacial, social, cultural, política, laboral i econòmica.
CE-02 Analitzar els efectes econòmics que genera el turisme.
CE-03 Tenir consciència del factor dinàmic i evolutiu del turisme i de la nova societat de l'oci.
CE-04 Conèixer les principals estructures polític-administratives turístiques.
CE-05 Convertir un problema empíric en un objecte de recerca turística i extraure conclusions.
CE-06 Tenir una marcada orientació de servei al client.
CE-07 Reconèixer els principals actors de l'activitat turística públics i privats.
CE-08 Avaluar els potencials turístics i l'anàlisi prospectiva de la seua explotació.
CE-09 Analitzar sintetitzar i resumir críticament la informació econòmic-patrimonial de les organitzacions turístiques.
CE-10 Gestionar els recursos financers
CE-11 Definir objectius, estratègies i polítiques comercials.
CE-12 Dirigir i gestionar els diferents tipus d'organitzacions turístiques.
CE-13 Manejar tècniques de comunicació.
CE-14 Comprendre el marc legal que regula les activitats turístiques.
CE-15 Treballar en anglès com a llengua estrangera.
CE-16 Comunicar-se de forma oral i escrita en una segona llengua estrangera.
CE-18 Identificar i gestionar espais i destinacions turístiques.
CE-19 Gestionar el territori turístic d'acord amb els principis de sostenibilitat
CE-20 Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit d'allotjament.
CE-21 Conèixer el procediment operatiu de l'àmbit de restauració.
CE-22 Conèixer el procediment operatiu de les agències de viatges i empreses d'intermediació.
CE-23 Analitzar els impactes que genera el turisme.
CE-24 Utilitzar i analitzar les tecnologies de la informació i les comunicacions (TIC) en els diferents àmbits del sector turístic.
CE-25 Conèixer i comprendre els conceptes i eines necessaris per a poder desenvolupar i implementar plans estratègics en organitzacions turístiques.
CE-26 Planificar i gestionar els recursos humans de les organitzacions turístiques.
CE-27 Comprendre detalls del funcionament de les destinacions, estructures turístiques i els seus sectors empresarials en l'àmbit mundial.
CE-28 Conèixer els objectius, l'estratègia i els instruments públics de la planificació.
CE-29 Treballar en mitjans culturals diferents.
CE-30 Conèixer les principals iniciatives de posada en valor del patrimoni cultural.
CE-31 Comprendre les característiques de la gestió del patrimoni cultural.
CE-32 Detectar necessitats de planificació tècnica d'infraestructures i i instal·lacions turístiques.

Pla d’estudis

Primer curs

Introducció a la Comptabilitat (FBB)

Organització d’Empreses (FBB)

Introducció al Dret (FBB)

Principis d’Economia (FBB)

Recursos Territorials Turístics (OB)

Patrimoni Cultural (FB)

Introducció a l’Anglès per al Turisme (FB)*

Informàtica (OB)

Introducció a l'Estadística (FBB)

Història Econòmica i Social (FBB)

Segon curs

Màrqueting Estratègic (FBB)

Introducció a la Psicologia Social (FBB)

Geografia de les Destinacions Turístiques i de l’Oci (OB)

Direcció Estratègica d’Organitzacions Turístiques (OB)

Sociologia del Turisme i de l’Oci (OB)

Màrqueting Operatiu (OB)

Anglès per a Turisme (OB)*

Operacions i Processos de Producció en Turisme  (OB)

Art Espanyol i Recursos Turístics (OB)**

Comptabilitat de Gestió (OB)

Tercer curs

Investigació de Mercats (OB)

Gestió d’Allotjaments de Restauració i d’Agències de Viatge (OB)

Règim Jurídic del Turisme (OB)

Segona Llengua per a Turisme I (OB)*

Metodologia d’Elaboració i Avaluació de Programes Turístics (OB)

Dret del Treball (OB)

Estructura de Mercats Turístics (OB)

Geografia del Turisme a Espanya (OB)

Gestió de Sistemes d’Informació en Organitzacions Turístiques (OB)**

Segona Llengua per a Turisme II (OB)*

Quart curs

Treball de Final de Grau (TFG)1

Pràctiques Externes (PE)1

Itinerari 1 (OP) o Itinerari 2 (OP)

Itinerari 1: Gestió Pública del Turisme

Planificació i Ordenació Integrada del Desenvolupament Turístic (OP)

Anàlisi i Gestió dels Recursos Turístics: Disseny de Productes (OP)

Art Valencià i Recursos Turístics (OP)**

Activitat Turística i Medi Ambient (OP)

Dinamització Turística i Canvi Social (OP)

Itinerari 2: Direcció i Gestió d’Empreses Turístiques

Comercialització de Productes Turístics (OP)

Gestió de Qualitat en Empreses Turístiques (OP)

Direcció de Vendes i Atenció al Client (OP)**

Anàlisi Financera (OP)

Dret de Societats (OP)

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en http://www.sia.uji.es.

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

*Docència en llengua estrangera.

**Docència parcial en llengua estrangera.

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta el SIA (Sistema d'Informació Acadèmica).

Continuar la meua formació

Màster

Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Turisme?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament
 • Màster Universitari en Gestió de la Qualitat
 • Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats
 • Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans

Així mateix, amb el títol de grau en Turisme també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  

https://www.uji.es/serveis/ode

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

La Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques té entre les seues funcions la d'organitzar, coordinar i dur a terme la gestió de la docència, així com les activitats acadèmiques i administratives que es realitzen en execució dels plans d'estudi respectius, segons consta en els Estatuts de la Universitat Jaume I. Per a això disposa de les comissions de titulació, que són els òrgans encarregats d'assessorar en l'organització i coordinació dels ensenyaments en cadascun dels estudis adscrits al centre i estan presidides pels vicedegans/vicedeganes corresponents. La Comissió Interdepartamental de Titulació de Turisme (CIT) està formada per una representació de tots els departaments que imparteixen docència en la titulació i una representació de l'estudiantat. De totes les reunions de la comissió de titulació s'estén acta. Les actes són custodiades pel secretari o secretària de la comissió de titulació i per la Facultat. 


A més de la coordinació dins del títol, també es procedirà a la coordinació docent entre els futurs títols de la branca de coneixement, ja que els títols de grau de la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques s'han organitzat en projectes formatius d'estructura modular, de manera que comparteixen algunes matèries comunes en els primers cursos i continuen amb una diversificació progressiva que condueix a diferents títols. Aquest sistema facilitarà la mobilitat dels estudiants entre títols diferents i els corresponents processos de reconeixement i transferència de crèdits. 
Per garantir la mobilitat i l'amplitud de la formació s'ha acordat que el mínim de 36 crèdits ECTS de formació bàsica de la branca que estableix el RD 1393/2007, es concreta en tots els títols de la Universitat Jaume I en un mínim de quatre matèries de formació bàsica amb un màxim de 18 crèdits ECTS d'una mateixa matèria.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

 

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

- Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

- Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

- Seminaris.Es tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

- Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

- Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

- Treball personal.Preparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

- Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

 

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

- Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

- Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

- Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

- Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit), i/o tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits).

- Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

- Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

- Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

- Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

- Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

- Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

- Resolució de casos. Suposa l’anàlisi i la resolució d’una situació professional per a realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

- Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l’assignatura

 Durant les pràctiques  l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Aquestes pràctiques les pots fer quan superes el 80% dels crèdits d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Tipus d’entitats i empreses receptores

En general, l’estudiantat del grau en Turisme pot desenvolupar qualsevol activitat de gestió i/o estudis en qualsevol organització turística, com ara:

 • Hotels (de ciutat, de sol i platja, de turisme rural)
 • Hostals
 • Residències
 • Càmpings
 • Restaurants
 • Agències de viatge
 • Agència de viatges majorista
 • Camps de golf
 • Ciutats de vacances
 • Casinos i sales de joc
 • Balnearis i estacions termals
 • Empreses de turisme rural
 • Estacions d’esquí
 • Empreses d’animació turística
 • Agencies i organismes de promoció turística
 • Corporacions locals (ajuntaments o diputacions)
 • Mancomunitats d’interior de la Comunitat Valenciana
 • Institucions públiques amb incidència en el turisme (IVAJ, serveis locals, Agència Valenciana de Turisme, etc.)
 • Associacions empresarials
 • Patronat municipal de turisme

Consulta el llistat d'entitats cooperadores on cursar les pràctiques externes

Consulta el llistat de tutors de les pràctiques externes

També hi ha la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i altres organitzacions. Els principals objectius d’aquesta acció són:

 1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.
 2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.
 3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus, que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals: http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Turisme en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic, amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

Fachhochschule Westküste
Brezo (Alemanya)

Hochschule Heilbronn
Heilbronn (Alemanya)

Haute Ecole Charlemagne
Lieja (Bèlgica)

University of Maribor
Maribor (Eslovènia)

Université de Cergy-Pontoise
Cergy-Pontoise (França)

Université du SUD Toulon
Tolón (França)

Károly Róbert College
Gyöngyös (Hongria)

Athlone Institute of Technology
Athlone (Irlanda)

Dublin Institute of Technology
Dublin (Irlanda)

Universita’ Degli Studi Di Macerata
Macerata (Itàlia)

Università degli Studi di Sassari
Sassari (Itàlia)

University of Business and Commerce in Wroclaw
Wrocław (Polònia)

Instituto Politécnico de Leiria
Leiria (Portugal)

Maia University Institute
Avioso São Pedro (Portugal)

Instituto Politécnico de Tomar
Tomar (Portugal)

University of the West of Scotland
Paisley (Regne Unit)

University of Salford
Manchester (Regne Unit)

Alcide de Gasperi University of Euroregional Economy
Józefów (Polònia)

College of Polytechinnics Jihlava
Jihlava (Txèquia)

Tampere University of Applied Sciences
Tampere (Finlàndia)

UC Leuven Limburg
Leuven (Bèlgica)

Instituto Politecnico de Viseu
Viseu(Portugal)

Poahale State Higher Vocational School in Nowy Targ
Nowy Targ (Polònia)

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units.

The University of Oklahoma
Norman, Oklahoma (Estats Units)

Murray State University, KY
Murray, Kentucky (Estats Units)

Shawnee State University
Portsmouth, Ohio (Estats Units)

Coe College
Cedar Rapids, Iowa (Estats Units)

Algoma University
Canadà

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

Tomsk Polytechnic University
Tomsk (Rússia)

University of Malaya
(Malàisia)

University of Muhammadiyah Yogyakarta
(Indonèsia)

Kanagawa University
(Japó)

Sejong University
(Corea)

Sookmyung Women’s University
(Corea)

Jinan University
(Xina)

La Trobe University
(Austràlia)

M. Kh. Dulati Taraz State University
Taraz (Kazakhstan)

Université Abdelmalek Essaadi (ABDELM)
(Marroc)

National Taipei University of Tecnology 
Taipei (NTUT - Taiwan)

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

Universidade Positivo
Curitiba (Brasil)

Universidad de Costa Rica
San Jose (Costa Rica)

Universidad Mayor
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Litoral
Santa Fe (Argentina)

Universidade Federal de Santa Catarina
Santa Catarina (Brasil)

Universidad de Belgrano
Buenos Aires (Argentina)

Universidad del Museo Social Argentino
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de Santiago de Chile
Santiago (Xile)

Universidad Diego Portales
Santiago (Xile)

Universidad Nacional del Sur
Buenos Aires (Argentina)

Universidad de la República
Montevideo (Uruguai)

Universidad Nacional del Centro de la Provincia de Buenos Aires (UNICEN)
Tandil (Argentina)

Universidad de la Cuenca de la Plata
Corrientes (Argentina)

Universidade Federal Fluminense
(Brasil)

Universidad Católica del Uruguay
Montevideo (Uruguai)

Universidad Tecnológica Metropolitana de Chile (UTEM)
Xile

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu la mobilitat de l’estudiantat que cursa estudis de grau de realitzar part dels seus estudis (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

Universidad de Córdoba
Còrdova

Universidad de Almería
Almeria

Universitat d’Alacant
Alacant

Universitat de les Illes Balears
Palma de Mallorca

 

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

 

Treball de final de grau

El requisit previ per a la matrícula és haver superat el 80% de la formació bàsica i obligatòria. El TFG un treball de caràcter personal i autònom amb l'objectiu d'avaluar les competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol del grau, la qual cosa implica un domini dels coneixements adquirits en diverses matèries estudiades, especialment:

 • Estructura de mercats

 • Recursos territorials turístics

 • Patrimoni cultural

 • Dret i legislació

 • Economia

 • Comptabilitat

 • Organització d'empreses

 • Estadística

 • Anglès

Així, atesa la transversalitat que adquireix l'activitat turística, s'aprofundirà en els coneixements, capacitats i actituds desenvolupats al llarg del grau directament vinculats amb el turisme, tant en el sector de l'empresa privada com en la gestió pública. 

Consulta guia docent de l'assignatura

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I. Per la seua banda, la Comissió del Grau en Turisme ha elaborat unes directrius internes accessibles de manera permanent en l'Aula Virtual de l'assignatura.

Quant als criteris de presentació  en l'Aula Virtual de l'assignatura es troben accessibles les normes d'estil de Turisme, on apareixen detallats els criteris formals i l'estructura del TFG. Ha d'elaborar el TFG en anglès l’estudiantat que durant la titulació no haja superat 12 crèdits en assignatures que s'imparteixen en aquesta llengua.

Pel que fa a la comunicació amb l’estudiantat i tutors i tutores, es du a terme per mitjà de l'Aula Virtual (assignatura LA TEUA0944) on a través del fòrum, es comunica qualsevol informació, activitat o documentació rellevant.

La tipologia de professors tutors i professores tutores és la de doctors, en la qual preval la dedicació a temps complet en els departaments de: Administració d'empreses i Màrqueting; Economia; Estudis Anglesos; Filologia i Cultures Europees; Història, Geografia i Art; Filosofia i Sociologia; Finances i Comptabilitat; Dret Privat; Dret Públic; Dret del Treball, Seguretat Social, Eclesiàstic i de l'Estat; i Dret Mercantil.

La temàtica és àmplia i variada en implicar 15 àrees de coneixement que responen a la transversalitat de l'activitat turística. Per açò, s'ha desenvolupat una aplicació informàtica en la qual els professors tutors i professores tutores estableixen la proposta de temes juntament amb la seua descripció, objectius, bibliografia i observacions que consideren. La consulta dels temes és accessible als estudiants a través de l'IGLU, a fi de facilitar la seua posterior elecció.

Per a la defensa del TFG s'exigeix com a requisit previ un informe del tutor o tutora en el qual autoritza la defensa. D'acord amb el termini establit per la Comissió del Grau, per a la defensa l'estudiant ha de realitzar el dipòsit del TFG. La Comissió del Grau publicarà el lloc i hora, i la composició dels tribunals de defenses. La defensa es realitzarà de manera presencial, davant un tribunal de tres membres, en el qual l'estudiant o estudianta disposarà de 15 minuts per a exposar la defensa del seua TFG.

 

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Jaume Llorens Monzonís (jllorens@uji.es)

Vicedegà del Grau en Turisme

Coordinació per al seguiment de la qualitat

Miguel Martínez Ramos (mmartine@uji.es)

Coordinació acadèmica de grau

Pablo González Tornel (tornel@his.uji.es)

 

Coordinació de pràctiques

Beatriz Forés Julián

bfores@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Rosa Rodríguez Artola (artola@uji.es)

Coordinació de treball de final de grau

Juan Bautista Ferreres Bonfill (ferreres@uji.es

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Indicadors del títol

Els membres de la comunitat universitària de la Universitat Jaume I poden consultar els indicadors en:
https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.indicadores_avap?est=202

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreçahttps://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=202

Altres

Valora la teua elecció

Arribat a aquest punt, pensem que ja pots tindre una idea real del que implica aquesta titulació i d’algunes coses que ofereix l’UJI, per la qual cosa ja et trobes en condicions de prendre una decisió.

Per tal d’ajudar-te en aquest aspecte d’haver de decidir, llig i reflexiona sobre tot el que t’exposem en els apartats següents.

 

Com sóc?

De manera orientativa, per tal de fer-te una idea d’aquells aspectes que es consideren més adients que un estudiant o estudianta de Turisme deu de tenir, et presentem el següent qüestionari. Respon a les qüestions d’acord amb l’escala següent:

1 Molt en desacord
2 En desacord
3 Ni d’acord ni en desacord
4 D’acord
5 Molt d’acord

 

1. Tens facilitat per aprendre idiomes?     1)  2)  3)  4)  5)

2. Tens capacitat per a comunicar-te en llengües estrangeres?    1)  2)  3)  4)  5)

3. Creus que tens capacitat per al tracte humà?    1)  2)  3)  4)  5)

4. Tens enginy, creativitat i caràcter alegre?     1)  2)  3)  4)  5)

5. Eres una persona amable?     1)  2)  3)  4)  5)

6. Tens esperit d’iniciativa?     1)  2)  3)  4)  5)

7. Tens aptitud per a treballar en equip?     1)  2)  3)  4)  5)

8. Et consideres una persona sociable i extravertida?     1)  2)  3)  4)  5)

9. Tens una disposició favorable cap a la cultura?     1)  2)  3)  4)  5)

10. Creus que eres una persona amb dots de manament?     1)  2)  3)  4)  5)

 

 

Ha arribat el moment de l’autocorrecció:

PUNTUACIÓ OBTINGUDA

 

 

Compta tots els punts que has obtingut:

Si la teua puntuació està entre 40 i 50 tens unes bones característiques per a fer aquesta titulació. En el suposat que no arribes a la puntuació de 40, NO ET PREOCUPES, pots cursar aquests estudis, però has de tindre en compte que seria interessant que desenvolupares i potenciares –entre altres– l’interès pels idiomes, la cultura... ja que en definitiva l’estudiantat que vol cursar aquest grau són persones convençudes de la importància que té el turisme en el món actual i que estan motivades per gestionar les diverses activitats turístiques, de manera que els impactes econòmics, socials i culturals d’aquestes siguen positius.

Ara toca decidir!

 

Prompte arribarà el moment d’optar per una carrera universitària. En aquest punt, has de tindre en compte tots els aspectes que poden influir en el teu futur, tant immediat com posterior.

Aleshores, ara només falta que prengues una decisió. Per ajudar-te en aquesta elecció, a continuació tens alguns consells que et poden ser útils:

- Madura i reflexiona sobre tota la informació que tens de la titulació i pensa també, a llarg termini, en el teu pla de futur: plantejat objectius i metes.

- Tingues en compte les diferents variables que hi poden influir, entre les quals poden figurar aquestes:

             - Interès per la carrera.

             - Acceptació de la carrera per part dels pares.

             - Cost dels estudis en temps.

             - Cost dels estudis en diners.

             - Possibilitats acadèmiques per accedir a la carrera.

             - Prestigi o estatus professional.

             - Dificultat dels estudis.

             - Influència d’amistats i/o família.

             - Incorporació al món laboral.

             - Disponibilitat per anar-te’n a estudiar fora.

             - Altres.

- Per acabar, pensa que tots aquests factors no tenen el mateix pes a l’hora de decidir-te per una opció determinada. Per tant, et proposem el següent exercici de reflexió:

 -Analitza els avantatges i inconvenients del Grau en Turisme.

            -Valora cadascun d’aquests avantatges i inconvenients en una escala d’1 a 5

            (1 = molt poca importància, 5 = molta importància).

            -Finalment, suma les puntuacions obtingudes en els avantatges i els inconvenients per a aquesta titulació.

            -Contrasta els resultats amb els obtinguts en altres titulacions.

 

GRAU EN TURISME

Avantatges (Puntuació d’1 a 5)

 

Inconvenients (Puntuació d’1 a 5)

 

TOTAL AVANTATGES

 

TOTAL INCONVENIENTS

 

 

 Recorda que:

 Eres tu qui ha de cursar la carrera.

 Estàs planificant el teu desenvolupament personal i professional.

 La teua elecció ha d’estar basada en una bona informació.

 

Has de decidir per tu mateix o mateixa!

 

Abans de decidir, si penses que encara no ho tens clar i necessites més ajuda per

orientar-te:

 

CONSULTA L’ORIENTADOR/A DEL TEU CENTRE

O ENVIA UN MISSATGE A LA BÚSTIA:

Bústia de consultes, queixes i suggeriments

Recorda que, quan acabes, ha de fer clic on posa Enviar petició.

Rebràs la resposta en un termini màxim d’una setmana.

 

Preguntes més freqüents

Grau en Turisme

1. Què és el Grau en Turisme? 

El grau en Turisme de la Universitat Jaume I ofereix una formació de qualitat orientada a l'exercici professional tant en l'Administració Pública com en el sector privat. El pla d'estudis s'ha estructurat seguint una visió interdisciplinar del turisme que abarca les diferents dimensions d'aquesta activitat: espacial, social, cultural, política, laboral, ambiental i económica.

Els graduats i les graduades en Turisme adquiriran competències que els permetran assumir les responsabilitats pròpies de càrrecs de direcció corporativa i institucional, direcció d'operacions i càrrecs intermedis en els diferents àmbits de treball relacionats amb el turisme: allotjament, restauració, intermediació, transport i logística, planificació i gestió pública de destinacions, productes i activitats turístiques, formació, investigació i consultoria.

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau? 

Ciències Socials i Jurídiques

3. En quin centre s'imparteixen els estudis? 

El centre on s'imparteixen aquests estudis es a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

- Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
- Aules d'informàtica.
- Seminaris.
- Laboratori d'estudis, ordenació i planificació d'espais turístics. Aquest laboratori està dotat amb un sistema d'informació geogràfica i de tots els mitjans tècnics i cartogràfics perquè l'alumnat puga formar-se en l'ordenació del territori turístic.

4. Com es pot accedir al grau? 

Les possibles vies d'accés són les següents: 

-Batxillerat amb les PAU superades.
-Cicles formatius de grau superior, o equivalents.
-PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés)
-Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.
-Títol universitari
-Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.
-Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per als estudiants? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació

6. Hi ha programes de suport per a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques? 

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat.

Podem treballar amb l'estudiant la pressa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris. 
Considerem Necessitats Educatives Específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal ( fractures, operacions, rehabilitació, ...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació


7. Què és la permanència en els estudis? 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.

2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


8. Què és el rendiment acadèmic? 

1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.


9. Màxims i mínims de matrícula 

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial ( per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits
Matrícula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits

10. Nombre màxim de convocatòries 

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat nomès disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat"

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i internacional 

Podràs fer part dels estudis d'aquest Grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres. 

Més informació sobre els programes de mobilitat


12. En què consisteixen les Pràctiques Externes? 

La estada en pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que té caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa. 

Més informació sobre les estades en pràctiques al Grau en Turisme

13. Què és el Treball Fí de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar. 

El Treball Fí de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.


14. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació? 

El pla d'estudis del Grau en Turisme inclou 2 itineraris:

1. Gestió pública del turisme
2. Direcció i gestió d'empreses turístiques

Més informació


15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i Doctorat 

Els titulats i titulades en el Grau en Turisme poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

 Màsters Oficials:

Màster Universitari en Cooperació al Desenvolupament

Màster Universitari en Gestió de la Qualitat

Màster Universitari en Màrqueting i Investigació de Mercats

Màster Universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació

16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol? 

-Assessorament tècnic a institucions públiques amb competències en la planifcació i gestió pública de 
destinacions, productes i activitats turístiques, en l'àmbit de l'oci i temps lliure en museus, centres de visitants o d'interpretació, parcs temàtics, etc. 
-Docència i investigació.
-Oci i temps lliure: tasques en gestió de restauració, tant de restaurants com empreses de gestió d'hosteleria de col·lectivitats o de càtering.
-Comunicació: tasques associades a la informació turística, bé en oficines de turisme o realitzant funcions de guia turístic.
-Empreses d'intermediació: agències de viatges, operadors turístics, majoristes, centrals de reserves, etc.
-Gestió d'empreses de transport aeri, marítim, fuvial, per carretera o ferroviari, així com les dedicades a uns altres serveis de logística, com el lloguer de cotxes.
-Assessorament tècnic a empreses de consultoria, agències de publicitat, entitats de promoció turística i associacions culturals i turístiques.

Més informació

17. Qui és la vicedegana de la titulació? 

Jaume Llorens Monzonís

Despatx JC1027 DD

Telèfon: 964 72 8553
Correu electrònic: jllorens@uji.es

18. On puc informar-me? 

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.
Es troba situat en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.
L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9'00 a 14'00h, i de 16'00 a 20'00h.
El nostre telèfon d'atenció es 964387777.

Pots trobar-nos a la web: https://infocampus.uji.es
Pots enviar-nos la teua consulta a:
info@uji.es

Normatives

Informació proporcionada per: InfoCampus