UJI

Traducció i Interpretació

Última modificació: 25/02/2021 | Font: InfoCampus

Us donem la benvinguda al grau en Traducció i Interpretació. Supose que molts de vosaltres penseu que la professió de traductor i intèrpret és molt moderna. Res més lluny de la veritat. Aquesta professió ja està documentada el tercer mil·lenni abans de Crist, a l’època dels egipcis.  [Llegir més]

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

 

INTRODUCCIÓ

Presentació

Us donem la benvinguda al grau en Traducció i Interpretació. Supose que molts de vosaltres penseu que la professió de traductor i intèrpret és molt moderna. Res més lluny de la veritat. Aquesta professió ja està documentada el tercer mil·lenni abans de Crist, a l’època dels egipcis. Des d’aleshores, els traductors o traductores i intèrprets han tingut un paper molt important en el desenvolupament del món: eren imprescindibles als intercanvis comercials, a les guerres, per difondre la cultura i el pensament, al desenvolupament de la ciència i la tecnologia. Com penseu que es comunicaven els faraons amb els súbdits de les terres que conquerien? A través d’un o una intèrpret. Com ens arribaven les idees d’Averrois, de Galè o d’Aristòtil a l’edat mitjana? A través de les traduccions de l’Escola de Traductors de Toledo. Com s’entenien els conqueridors espanyols amb els indígenes d’Amèrica? Amb la presència d’un o una intèrpret. Com hem llegit al llarg dels segles la literatura d’autors estrangers si no coneixíem les seues llengües maternes? A través de les traduccions. I ara, com veiem les pel·lícules en uns altres idiomes al cine? Amb traduccions fetes per al doblatge o la subtitulació. I tots els llibres de la biblioteca del vostre poble o ciutat que estan en castellà o valencià, són d’autors d’ací? Si la resposta és que no, haurem de pensar que si els llegim en la nostra llengua serà perquè algú ens els ha traduït. I a l’ONU, per exemple, com s’entén el representant de l’Iraq, que parla en àrab, amb el representant dels Estats Units, que ho fa en anglès, o el de la Xina, que parla xinès? Els i les intèrprets de conferència fan possible la comunicació entre tots ells. Penseu que els còmics manga o els videojocs que tant us agraden, estan escrits en la vostra llengua? La resposta ja la sabeu: algú els ha traduït.

Aquests són només uns exemples de la importància de la professió dels traductors i intèrprets al llarg de la història de la humanitat. Actualment, tenim la sort que aquesta professió compta amb uns estudis universitaris que garanteixen la qualitat de la formació dels graduats i graduades i la preparació per a un treball que abans es feia de forma autodidacta. El grau en Traducció i Interpretació de la Universitat Jaume I ofereix a l’estudiantat una formació bàsica sòlida per aconseguir traduir textos de les especialitats més importants al mercat de treball: traducció audiovisual, traducció literària, traducció econòmica-jurídica-administrativa, traducció tecnicocientífica i interpretació. Un pla d’estudis complet, uns laboratoris de traducció i d’interpretació dotats amb la tecnologia més innovadora, una plantilla de professorat de reconegut prestigi i una preocupació contínua per la incorporació a la docència de les noves tecnologies, són algunes de les garanties dels estudis que us proposem.

Benvinguts i benvingudes al món de la traducció i la interpretació.

 

Kim Schulte

Vicedegà del grau en Traducció i Interpretació

kschulte@uji.es

Per què estudiar aquest grau a l’UJI?

- La qualitat docent i investigadora del professorat del grau, com es reflecteix en tots els rànquings de productivitat d’Espanya.

- L’àmplia experiència en l’ensenyament de la traducció i interpretació.

- L’altíssima qualitat de les instal·lacions (dos laboratoris docents de traducció i un d’interpretació).

- Perfil de professionalització en cinc de les branques més importants de la traducció/interpretació.

- Accés a màsters que ofereixen especialització addicional.

- Possibilitat d’iniciar-se en la investigació en traducció i interpretació.

- Pràctiques externes en institucions i empreses.

- Possibilitats d’intercanvis amb altres universitats nacionals i estrangeres.

- Oferta de cursos especialitzats i congressos sobre les disciplines de la traducció i la interpretació.

- Programa d’acció tutorial universitari (PATU): Programa d’acció tutorial universitari (PATU): aquest grau ofereix als estudiants de primer curs un programa específic amb la finalitat d’ajudar-los en l’adaptació a la Universitat Jaume I i d’integrar-los en la vida universitària.  

- Més informació al web del Departament de Traducció i Comunicació: www.trad.uji.es.


 

Què és important conèixer?

Què és?

El grau en Traducció i Interpretació proporciona els coneixements, habilitats, destreses i actituds necessàries per a transmetre qualsevol text produït en una llengua amb els mitjans d’una altra llengua.

A més, s’ha de tenir en compte que el traductor i intèrpret realitzen aquests actes de comunicació en un context social amb una finalitat molt determinada que pot ser semblant a la del text original (per exemple, quan interpretem el discurs d’un orador en un congrés científic), però també diferent (com ara fer la traducció d’un llibre antic); la qual cosa implica que ha de saber reconèixer tots els elements que intervenen en aquest procés, i totes les característiques del text que tradueix perquè siga capaç de trobar-ne l’equivalent més idoni.

La Universitat Jaume I ofereix una sòlida introducció a la formació en traducció i interpretació que inclou les cinc intensificacions següents: interpretació i mediació intercultural; traducció audiovisual; traducció cientificotècnica; traducció jurídica; traducció literària. Les llengües emprades són: anglès; alemany/francès; espanyol/català.


 

 

 

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 42 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 18 crèdits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 18 crèdits ECTS

Obligatòries (OB) 42 crèdits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crèdits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 22 crèdits ECTS

Optatives (OP) 19,5 crèdits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12,5 crèdits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 créditos ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

 

Cada estudiant ha de triar un itinerari d'especialitat i cursar totes les assignatures d'aquest. Per a poder matricular-se de les assignatures optatives d'un itinerari és necessari haver superat 140 crèdits.


La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2021/22 és de 14,21 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 852,60 € més taxes administratives.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 75% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. El treball s’ha d’orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s’ha de desenvolupar i finalitzar.

 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

 

Trets d'identitat

Estar a la universitat no és només assistir a classe de les assignatures en què t’has matriculat. La universitat apareix en un període de la teua vida en el qual t’estàs formant acadèmicament, però també desenvolupant com a persona. Aprofita’l!

Per això és fonamental que conegues una sèrie d’aspectes relacionats amb la titulació, però també altres que són generals, i que com a universitari o universitària no sols has de conèixer sinó també utilitzar.

De la titulació...

El grau en Traducció i Interpretació s’imparteix a la Facultat de Ciències Humanes i Socials, que disposa de les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l’activitat docent.

 • Aules ordinàries amb  taula multimèdia i accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.
 • Aules d’informàtica
 • Aules específiques: de dibuix, ceràmica, música i llengües.
 • Laboratoris específics de la titulació
 • Línies d’investigació: al Departament de Traducció i Comunicació es desenvolupen els següents programes d’investigació:

- CRIT

            - Mediació intercultural i interpretació a l’àmbit sanitari.

            - Interaccions comunicatives interculturals.

- Equip corpus comparables i paral·lels de discursos parlamentaris europeus (ECPC)

            - Estudis traductològics de corpus.

            - Anàlisi textual.

            - Traducció e ideologia.

            - Estudis descriptius de traducció.

            - Comportament normatiu de textos originals i traduïts.

- Gèneres textuals per a la traducció (GENTT)

- Tractament i digitalització de textos especialitzats per a la traducció i elaboració de corpus textuals.

- Traducció especialitzada a partir de les convencions de gènere textual.

- Edició de textos especialitzats per al sector editorial i l’empresa.

- Lingüística aplicada a la traducció.

- Sociologia de les professions i el seu impacte a la redacció de textos especialitzats.

- TECNOLETTRA: Tecnologies del llenguatge, la terminologia i la traducció

- Extracció automàtica de termes i informació conceptual.

- Desenvolupament de programari lingüístic.

- Anàlisi de les aplicacions tecnològiques a la terminografia, la traducció i la localització: ús d’Internet, aplicacions d’entorns virtuals compartits i xarxes privades en traducció, ensenyança de la traducció en entorns virtuals, teletraducció.

- Elaboració de recursos lingüístics, especialment diccionaris i memòries de traducció.

- Aplicació de les tecnologies estàndard als processos de treball relacionats amb llengües.

- Aplicació de les tecnologies a la investigació  en terminologia i traductologia.

- Ensenyament virtual de tecnologies lingüístiques.

- TRAMA: Traducció i comunicació als mitjans audiovisuals

                        - La llengua als mitjans de comunicació audiovisuals.

- La traducció de textos audiovisuals: cinema, televisió, teatre, òpera, DVD.

- Descripció del model de llengua dels textos audiovisuals traduïts (doblats i subtitulats).

- Elaboració dels estàndards de qualitat del doblatge i la subtitulació.

- Descripció de les convencions professionals que regeixen les activitats del doblatge i la subtitulació.

Finalment, per a saber més sobre els estudis universitaris

Webs d’interès general

Díptic informatiu grau en Traducció i Interpretació.

Què puc estudiar i on

Guia oficial de titulacions i postgraus de les universitats espanyoles (RUCT)

Llibres blancs de les titulacions

Guia Preocupa’t

 Webs específics

Departament de Traducció i Comunicació


La informació i suport que et proporciona la Universitat Jaume I s’agrupa en dos grans àmbits, la vessant acadèmica —informació relacionada amb els estudis, etc.— i la vessant personal —informació relacionada amb el propi desenvolupament. De la universitat

Vessant acadèmica

Unitat de Suport Educatiu (USE). S’ocupa de l’assessorament personalitzat a l’estudiantat sobre temes acadèmics i professionals (elecció d’assignatures, tècniques d’estudi, eixides laborals, etc.) i de l’atenció a les persones amb algun tipus de discapacitat o que presenten alguna problemàtica que afecte la seua integració acadèmica, social i laboral.

Programes que desenvolupa:

Jornada d’acollidaEs porta a terme amb la finalitat de facilitar l’adaptació i la integració de l’estudiantat de nou ingrés.

Estudia i investiga a l’UJI. Des de l’USE s’està treballant perquè els millors estudiants i estudiantes de les olimpíades de secundària que després es matriculen a l’UJI, tinguen, a més d’una formació acadèmica, una formació amb vessant investigadora.

Assessorament personalitzat. Atenció individual sobre qualsevol tema d’orientació acadèmica: elecció d’assignatures, continuació d’estudis, canvi de titulació...

Programa d’acció tutorial universitari (PATU). El Programa d’acció tutorial universitari pretén facilitar la incorporació i adaptació de l’estudiantat a la Universitat Jaume I i comprèn diferents accions en funció de les necessitats de les titulacions i/o centres.

InfoCampus (Oficina d'Informació i registre) ofereix atenció personalitzada de forma presencial, telefònica i telemàtica. Està ubicat als locals 14 i 15 de l’Àgora universitària. La seua missió és centralitzar la difusió de la informació de la universitat de forma fiable, completa i actualitzada, i assistir al registre.

A InfoCampus es pot consultar tota la informació acadèmica relacionada amb els estudis universitaris, allotjament, vida universitària, etc., i plantejar qualsevol tipus de consultes, queixes i suggeriments.

Eines:

 • Portal del nou estudiantat: és el canal de referència informativa per al nou estudiantat de grau, màster i doctorat.
 • Portal de l’estudiantat: és el canal de referència informativa per l’estudiantat de grau, màster i doctorat
 • Borsa d’allotjament: servei de recerca d’habitatges que ofereix la Universitat
 • Tauler d’anuncis: per a publicar anuncis classificats, d’acord amb les categories que s’assenyalen: audiovisuals, compra-venda, esports, informàtica, intercanvis, llibres i apunts, oci, treball i altres.
 • Bústia UJI. És el canal obert de comunicació de la Universitat Jaume I. Mitjançant la Bústia UJI i a través d’Internet qualsevol persona, siga membre de la comunitat universitària o no, pot fer consultes o plantejar queixes, suggeriments o felicitacions als serveis i departaments de l’UJI.
 • Assistència a registre, per a deixar  constància oficial de la presentació de qualsevol document a la Universitat.

Consulteu l’horari d’atenció d’InfoCampus (Oficina d’Informació i Assistència a Registre)

Normativa d’avaluació. Tota la informació relacionada amb la normativa d’avaluació i els exàmens de l’UJI.

Estatut de l’estudiantat universitari. L’objectiu d’aquest document és el desenvolupament dels drets i deures de l’estudiantat universitari de les universitats públiques i privades espanyoles.

- Sindicatura de Greuges. És l’òrgan que defensa i protegeix els drets i els interessos dels membres de la comunitat universitària. La seua funció és tramitar les queixes, les observacions i els suggeriments que no han pogut ser atesos per les vies habituals. Si necessites aquest servei pots enviar un missatge electrònic a l’adreça: sindicatura-greuges@uji.es.

Biblioteca-Centre de Documentació. Disposa d’un fons bibliogràfic i documental que comprèn totes les matèries que s’imparteixen a la Universitat Jaume I, al qual podeu recórrer per completar els apunts de la titulació.

A la biblioteca pots estudiar en grup, ja que disposa d'aules condicionades. En període d’exàmens la biblioteca és oberta les 24 hores.

A la biblioteca també hi ha diferents serveis de suport a la formació acadèmica que són de gran utilitat, com ara:

- Mediateca. Dissenyada per a l’ús de la informació electrònica i audiovisual, d’evident rellevància per als graduats i graduades en Periodisme, Publicitat i Relacions Públiques i Comunicació Audiovisual.

- Hemeroteca. Per a consultar revistes.

- Centre de Documentació Europea. Presta serveis de documentació comunitària.

- Centre d’Autoaprenentatge de Llengües (CAL). El CAL és un espai d’aprenentatge on, de manera autònoma, es pot començar l’aprenentatge d’un idioma sense coneixements previs o s’hi pot ampliar els que ja es tenen d’una altra llengua. Al CAL de la Universitat Jaume I es pot aprendre alemanyanglèscatalàcatalà i espanyol llengües estrangeresfrancès i italià de manera integrada o per habilitats, segons les pròpies necessitats. El CAL disposa de recursos i materials classificats per habilitats, aspectes lingüístics i nivells, i també d’un equip d’assessors que orienten i guien l’aprenent de manera personalitzada. Cada persona pot fixar-se els objectius i les activitats més idònies per assolir-los, i treballar segons el seu ritme i la seua disponibilitat.

Vessant de desenvolupament personal

Oficina de Relacions Internacionals (ORI). Gestiona els programes internacionals i nacionals d’àmbit educatiu i els programes d’intercanvi. També s’ocupa del foment de l’ocupació i dels programes d’inserció laboral.

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP). Desenvolupa accions dirigides al foment de l’ocupabilitat que faciliten la inserció professional de l’estudiantat i dels titulats i titulades, mitjançant la cooperació amb altres institucions i empreses: gestió de pràctiques en empresa, jornades i fires d’ocupació, programes d’inserció laboral i mobilitat internacional, i seguiment de les trajectòries laborals dels titulats a través de l’Observatori Ocupacional.

Servei d’Activitats Socioculturals (SASC). A la universitat, a més d’estudiar, podeu gaudir d’altres activitats: culturals, lúdiques, esportives...

Servei d’Esports. Té com a objectiu contribuir a la formació integral de l’estudiantat i del personal i oferir la possibilitat de realitzar activitats esportives. El Servei d’Esports ofereix actualment més de 100 activitats diferents. Tens moltes opcions, des de mantindre’t en forma amb la pràctica d’exercicis físics i de millora de la salut, fins a participar en competicions oficials amb altres universitats representant la Universitat.

- Centre sanitari. Proporciona assistència sanitària i psicològica.

Servei d’Assistència Psicològica (SAP)Ofereix a totes aquelles persones que ho requereixen els avanços en el tractament que es deriven del coneixement de les últimes investigacions en la psicopatologia i tractament dels trastorns d’ansietat.

L’UJI és més...

 • Estil UJI: formació en llengües estrangeres, en noves tecnologies, en humanitarisme, en ciutadania europea i en foment de l’esperit emprenedor.
 • Situada a Castelló, una ciutat mediterrània i còmoda, amb facilitats d’allotjament.
 • Un campus modern i ben comunicat a cinc minuts de l'estació de trens i autobusos i  a 15 minuts en bicicleta del centre de la ciutat.
 • 100 % d’aules amb equipament multimèdia i laboratoris amb l’última tecnologia.
 • Biblioteca oberta les 24 hores en període d’exàmens.
 • Àmplies instal·lacions esportives amb una oferta de més de 100 activitats.
 • Professorat altament qualificat amb formació pedagògica permanent i nombrosos professionals externs implicats en la docència.
 • Grups reduïts que permeten un tracte personalitzat a l’estudiantat.
 • Aula virtual de suport tecnològic a la docència.
 • Estades en pràctiques per a tot l’estudiantat amb una oferta de 2.700 entitats.
 • Alta inserció professional dels titulats i titulades de l’UJI.

Eixides professionals

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la feina una persona graduada en Traducció i Interpretació comprenen un ampli ventall de possibilitats. Es pot treballar com a autònom o per compte d’altri. A continuació oferim una relació dels àmbits de treball més freqüents i els tipus d’empreses en què es realitzen (empreses privades/públiques, nacionals/estrangeres):

 • Empreses de serveis. Empreses organitzadores de congressos, conferències, exposicions, fires de mostres, sector d’hoteleria i sector del turisme i altres activitats socioculturals. Agències de traducció.
 • Mitjans de comunicació. Editorials, mitjans de comunicació (premsa escrita: diaris, revistes de divulgació, revistes especialitzades, etc.; agències de premsa; audiovisual: televisió, vídeo, DVD, cinema, etc.; empreses de publicitat, etc.).
 • Indústria. Departaments comercials. Comerç exterior, exportació, importació, màrqueting. A la Comunitat Valenciana destaca el sector de la ceràmica, l’automoció, l’exportació agrícola i el sector de la informàtica.
 • Organismes oficials. Organismes comunitaris, organismes oficials internacionals, administració central, administració autonòmica, ONG internacionals, etc.
 • Docència. Centres d’idiomes, escoles oficials d’idiomes, centres de secundària, educació universitària, etc.


Tasques professionals

La formació general (coneixement d’un mínim de quatre llengües, d’informàtica aplicada, de documentació i gestió de dades) i l’específica (interpretació, traducció audiovisual, literària, juridicoadministrativa, tècnica i científica) que reben els graduats i graduades en Traducció i Interpretació, els converteixen en uns mediadors lingüístics per excel·lència i uns professionals molt versàtils, i els capaciten per a desenvolupar tasques professionals molt diverses.

 • Empreses de serveis. Interpretació dels ponents. Traduccions de documents de tot tipus. Guies turístics. Treball de mediació lingüística en el sector hoteler.
 • Món editorial i audiovisual. Entre altres tasques, dins d’aquest àmbit, realitzaran correcció i edició de textos, assessorament a empreses, traducció d’obres literàries i textos específics, crítica literària, documentalista, traducció de pel·lícules, documentals, dibuixos animats, sèries,anuncis de publicitat, etc.
 • Indústria. Departaments comercials. Relacions amb clients i/o proveïdors estrangers. Interpretació i traducció. Assistència a reunions d’empresa. Traducció de documentació molt variada: contractes, manuals d’ús, fullets publicitaris, etc. Traducció de productes informàtics, d’automoció, etc.
 • Organismes oficials. Interpretació i traducció en qualsevol servei o departament que ho requerisca (cambres de comerç, jutjats, ajuntaments, conselleries, ministeris, UE, ONU, FAO, OTAN, ONG, etc.).
 • Docència. Professorat de llengües o de matèries de traducció.

RESUM

 • Traductor o traductora autònom.
 • Traductor o traductora en empresa privada.
 • Traductor o traductora en institucions, organismes públics, etc. (ONU, Parlament Europeu, Corts Generals i autonòmiques, diputacions, alcaldies, governs autònoms, televisions públiques, etc.).
 • Tasques de correcció i de revisió
 • Intèrpret en els serveis públics.
 • Intèrpret de conferències.
 • Tasques de mediació intercultural.
 • Cap de projectes.
 • Comerç exterior.
 • Redactor o redactora (textos de diversa índole, pròlegs, textos de solapa, publicitat, animació, adaptació, etc.); lector o lectora editorial.
 • Terminòleg o terminòloga.
 • Tasques de dinamització lingüística (política lingüística, normalització lingüística).
 • Docent de traducció.

 Per a algunes d'aquestes eixides professionals pot ser necessària una formació complementària.


Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

 

Com accediré?

Perfil d’ingrés

Perfil de l'estudiant del grau

El perfil d'ingrés més adequat és d'un estudiant altament motivat per l'aprenentatge de llengües a nivell superior, tant de les llengües estrangeres com de les llengües pròpies; que s'interessa pels aspectes culturals relacionats amb les llengües, per promoure situacions comunicatives amb persones natives d'altres llengües, per viatjar i realitzar estades d'immersió en països de les llengües que aprèn.

A més, gaudeix de la lectura i es preocupa per l'ús correcte de la llengua en totes les seves manifestacions; així com per estar al dia en qüestions relatives a l'actualitat nacional i internacional i en noves tecnologies.

Perfil lingüístic recomanat

Per poder cursar el Grau en Traducció i Interpretació es recomana que l'estudiant tingui un nivell de competència d'entrada en llengua B (anglès) equivalent a B1, segons el MECR.

En cas d'estudiants no natius de llengua espanyola o catalana, es recomana tenir una alta competència en la llengua de l'itinerari al que s'accedeix en primer curs equivalent a un nivell C2, segons el MECR.

 

Vies d’accés

L’accés a la universitat es pot dur a terme per diferents vies:

 

BATXILLERAT+PAU

Per a l'accés i admissió a la Universitat en aquest curs dels estudiants que cursen 2n de batxillerat, es considerarà la qualificació de Batxillerat més la de la Prova d'Avaluació de Batxillerat per a l'Accés a la Universitat: PAU.

La prova consistirà en una fase obligatòria i una fase voluntària.

Les persones que han cursat el batxillerat s’han de presentar i superar  la fase obligatòria de la prova d’accés a la universitat (PAU). Per a superar la PAU s’han de complir dues condicions:

a)  La qualificació de la fase obligatòria, com a mínim, ha de ser de 4,000.

b)  La  nota d’accés ha de ser igual o superior a 5,000. Per a calcular-la es tenen en compte: la qualificació de la fase obligatòria, que equival al 40% de la nota, i la nota mitjana del batxillerat (que s’expressava amb dos decimals), que equival al 60% de la nota. La puntuació màxima que es pot obtindré és 10,000.

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

 Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat

Més informació

Estudiants amb PAU aprovada segons el Reial Decret 1892/2008 o normatives anteriors

Aquests estudiants accediran amb les qualificacions de la fase general i de la fase específica obtingudes amb anterioritat, considerant la caducitat de la fase específica establida per la normativa.

Les assignatures que se'ls ponderaran així com els valors de les ponderacions, seran les del curs en què van aprovar les assinatures de la fase específica.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la fase voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

Estudiants que van iniciar els estudis de batxillerat d'acord amb el sistema educatiu anterior

Els estudiants que van iniciar estudis de batxillerat amb el sistema educatiu anterior, i que no els van finalitzar o no van superar la PAU amb anterioritat, no hauran de realitzar l'avaluació final de batxillerat i la seua qualificació d'accés a la Universitat serà la qualificació obtinguda en el seu batxillerat. S'aplicarà el mateix criteri a l'alumnat que va obtindre el títol de batxiller en el curs 2015-2016 i no va accedir a la universitat en finalitzar aquest curs.

L'exempció de la Fase Obligatòria de les PAU vindrà donada pel fet que el seu títol de batxillerat siga LOE i no LOMCE.

Els estudiants amb el batxillerat anterior a curs 2015-2016 no estan exempts de realitzar la Fase Obligatòria de les PAU.

Si aquests estudiants desitgen millorar la seua nota d'admissió podran presentar-se als exàmens d'un màxim de 4 assignatures en la Fase Voluntària de l'actual PAU. També podran presentar-se a la fase obligatòria actual, per millorar la seua nota d'admissió, però examinant-se de la fase completa.

 

FORMACIÓ PROFESSIONAL

Els tècnics i les tècniques de formació professional tenen accés a la universitat sense haver de fer cap prova obligatòria. I la seua nota d’accés a la universitat és la nota mitjana del cicle formatiu (s’expressa amb tres decimals i ha d’estar compresa entre 5,000 i 10,000).

Per a incrementar aquesta nota (fins a un màxim de 4 punts), de manera voluntària, es pot realitzar la fase voluntària de la PAU. Cada persona ha de triar de quantes (fins a un màxim de 4) i de quines assignatures de modalitat de segon de batxillerat vol examinar-se —la puntuació en aquestes assignatures ha de ser igual o superior a 5,00.

Per a la nota d’admissió a la universitat s’ha de tindre en compte que:

a) La ponderació de les assignatures (0,1-0,2) és diferent en funció del grau i de la universitat.

b) Només es tindran en compte les dues assignatures més favorables després de la ponderació.

c) La nota d’admissió pot variar en funció dels graus i de les universitats que se sol·liciten.

Consulta les ponderacions de les assignatures per a l’accés a la universitat 

L’adjudicació de plaça es porta a terme en funció de la nota d’accés obtinguda.

(Només en el cas d’empat tindran preferència els estudiants o estudiantes que tinguen el títol adscrit a la branca de coneixement en la qual es troba el grau que es vol cursar. Vinculacions:

Tècnic Superior de Formació Professional (PDF)
Tècnic Superior d’Arts Plàstiques i Disseny (PDF)
Tècnic Esportiu Superior (PDF)

Més informació

 

ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS PREUNIVERSITARIS ESTRANGERS

Estudiantat de la Unió Europea i de països amb conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit d’accés a la universitat en el sistema educatiu d’origen, el reconeixement d’assignatures de proves d’avaluació externa realitzades en el país d’origen, si escau, i la realització de les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Estudiantat de països no comunitaris i sense conveni d’accés amb l’Estat espanyol

L’estudiantat ha de sol·licitar, en primer lloc, l’homologació del títol estranger preuniversitari pel títol espanyol de batxillerat o sol·licitar la convalidació d’estudis estrangers de formació professional pel títol espanyol equivalent.

Una vegada sol·licitada l’homologació, han de dirigir-se a UNEDasiss per a sol·licitar la verificació que compleixen el requisit mínim d’accés a la universitat espanyola, obtindre una nota d’accés i realitzar les proves de competències específiques (PCE), si escau.

Més informació

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 25 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 25 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de dues fases, una general i una altra específica.

La fase general comprèn quatre exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat.

2. Llengua: castellà.

3. Llengua: valencià.

4. Llengua estrangera (cal elegir entre francès, anglès, alemany, italià i portuguès).

La fase específicaconsta de dos exercicis que s’han d’elegir segons la branca de coneixement a la qual pertany cada títol de grau. Atès que el grau en Traducció i Interpretació pertany a la branca d’arts i humanitats, has d’elegir dues assignatures entre:

- Història

- Filosofia

- Dibuix Artístic

- Tècniques d’Expressió Plàstica

Si tens interès en diversos títols de grau que pertanyen a branques diferents, pots presentar-te a la prova de més d’una branca de coneixement.

Més informació

 

PERSONES MAJORS DE 40 ANYS QUE ACREDITEN EXPERIÈNCIA LABORAL O PROFESSIONAL

Per a accedir al grau per la via de persones majors de 40 anys s’ha  de superar un procediment de selecció que s’estructura en dues fases:

1a. Fase de valoració on es valora:

a) Experiència laboral i professional

b) Formació

c) Coneixements de valencià

d) Coneixements d’idiomes comunitaris

e) Coneixements d’informàtica

2a. Fase d’entrevista personal.

En aquesta fase es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 

 

PROVA D'ACCÉS PER A MAJORS DE 45 ANYS

Per accedir al grau per la via de persones majors de 45 anys s’ha de realitzar una prova d’accés que consta de tres exercicis:

1. Comentari de text o desenvolupament d’un tema general d’actualitat;

2. Llengua: castellà;

3. Llengua: valencià;

i d’una entrevista personal on es valora i s’aprecia la maduresa i la idoneïtat de les persones que s’examinen per a seguir amb èxit l’ensenyament universitari oficial del grau triat. És condició indispensable superar la fase de l’entrevista per a poder accedir als estudis de grau.

Més informació 
 

 

ESTUDIANTAT AMB TITULACIÓ UNIVERSITÀRIA

Per a accedir al grau per aquesta via s’ha d’estar en possessió d’un títol universitari de grau o d’una titulació oficial de diplomatura universitària, arquitectura tècnica, enginyeria tècnica, llicenciatura, arquitectura, enginyeria o equivalent.


 

CANVI D'UNIVERSITAT I/O ESTUDIS UNIVERSITARIS OFICIALS ESPANYOLS ("Trasllat d'expedient") 

Estudiantat amb estudis universitaris oficials espanyols parcials que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i/o estudiantat de l’UJI que vulga canviar d’estudis i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació 


 

ADMISSIÓ D'ESTUDIANTAT AMB ESTUDIS UNIVERSITARIS ESTRANGERS (“Trasllat d’expedient”)

Estudiantat amb estudis universitaris parcials o totals que no haja obtingut l’homologació, que desitge ser admès en la Universitat Jaume I i que se li reconega un mínim de 30 crèdits ECTS.

Més informació


 

PERSONES AMB NECESSITATS EDUCATIVES ESPECIALS  (NEE)

L’UJI intenta facilitar a l’estudiantat amb necessitats educatives especials (NEE) la plena integració i normalització en la vida acadèmica mitjançant el Programa d’atenció a la diversitat (PAD) i l’adaptació de les normatives acadèmiques. Si tens necessitat d’aquest servei pots dirigir-te a la Unitat de Suport Educatiu (USE) o enviar un missatge electrònic a suport@uji.es.

 

Oferta de places i procediment d’admissió

Per a accedir a la universitat és important que tingues en compte una sèrie d’aspectes referents al procediment d’admissió a una determinada titulació:

 

Oferta de places...

En el grau en Traducció i Interpretació s’ofereixen 95 places.

 

La nota de tall o d’accés...

 • És la nota de l’última persona que ha accedit a la titulació.
 • No està predeterminada, ja que depèn de l’oferta de places i de la demanda per part de l’estudiantat que la sol·licita.
 • Si una titulació està molt sol·licitada la nota d’accés tendeix a ser alta.
 • S’ha de considerar com un referent, ja que varia cada any.

Per exemple, si en Traducció i Interpretació s’han oferit 95 places i la nota de tall per a un determinat any ha sigut 9,994, això significa que la persona que va accedir en l’últim lloc (el número 95) tenia aquesta qualificació.

Notes de tall

 

Preinscripció

 • S’han d’indicar les carreres que vols cursar per ordre de preferència.
 • La sol·licitud per a cursar una determinada carrera ha de fer-se d’acord amb els procediments, els impresos i els terminis de la comunitat autònoma on es vol accedir.

Encara que es tinga una nota inferior a la nota de tall de l’últim any també es pot sol·licitar.

Més informació

 

Llistes d’espera

 • Cada universitat estableix un determinat procediment per a l’adjudicació de les places que queden vacants.

Més informació

 

Matrícula
 

 • Cada universitat té un procediment i un període de matrícula (a l’UJI sol ser la segona quinzena de juliol).
 • A l’UJI es formalitza la matrícula de forma no presencial per Internet.

Més informació

 

Permanència i rendiment

Permanència en primer curs

 1. L’estudiantat matriculat per primera vegada en el primer curs d’un estudi de grau a la Universitat Jaume I ha de superar un mínim del 20 % del total de crèdits matriculats.
 2. L’estudiantat que no supere aquest mínim només podrà matricular-se, en el curs acadèmic següent en què es matricule, d’assignatures de primer curs o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 3. A aquest efecte, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Rendiment acadèmic

 1. L’estudiantat que es matricule per segona vegada o posteriors en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50 % dels crèdits matriculats en cadascun d’aqueixos dos anys, ha d’estar un curs acadèmic sense matricular-se o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.
 2. No s’aplicaran aquestes normes de permanència a l’estudiantat que haja superat el 80 % dels crèdits del pla d’estudis.
 3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzaran com a assignatures superades, excepte les cursades en un programa d’intercanvi.

Més informació

Què aprendré?

Competències MECES, genèriques i específiques

En el Grau en Traducció i Interpretació, es garantirà el desenvolupament per part dels estudiants de les competències bàsiques recollides en el RD1393/2007:

 • Que els estudiants hagen demostrat posseir i comprendre coneixements en una àrea d'estudi que parteix de la base de l'educació secundària general, i se sol trobar a un nivell que, si bé es recolza en llibres de text avançats, inclou també alguns aspectes que impliquen coneixements procedents de l'avantguarda del seu camp d'estudi;
 • Que els estudiants sàpien aplicar els seus coneixements al seu treball o vocació d'una forma professional i posseïsquen les competències que solen demostrar-se per mitjà de l'elaboració i defensa d'arguments i la resolució de problemes dins de la seua àrea d'estudi;
 • Que els estudiants tinguen la capacitat de reunir i interpretar dades rellevants (normalment dins de la seua àrea d'estudi) per a emetre judicis que incloguen una reflexió sobre temes rellevants d'índole social, científica o ètica;
 • Que els estudiants puguen transmetre informació, idees, problemes i solucions a un públic tant especialitzat com no especialitzat;
 • Que els estudiants hagen desenvolupat aquelles habilitats d'aprenentatge necessàries per a emprendre estudis posteriors amb un alt grau d'autonomia.

Aquestes competències bàsiques es concreten en les següents competències genèriques i/o específiques avaluables corresponents als objectius genèrics i exigibles per a obtenir el títol.

G - COMPETÈNCIES GENÈRIQUES

CG01 - Capacitat d'anàlisi i síntesi
CG02 - Resolució de problemes
CG04 - Motivació per la qualitat
CG05 - Creativitat
CG03 - Raonament crític
CG06 - Autonomia
CG07 - Presa de decisions
CG08 - Capacitat d'organització i planificació
CG09 - Habilitats en les relacions interpersonals
CG10 - Treball en un equip de caràcter interdisciplinari
CG11 - Treball en equip
CG12 - Treball en un context internacional
CG13 - Compromís ètic
CG14 - Adaptació a noves situacions
CG15 - Actitud positiva
CG16 - Reconeixement a la diversitat i multiculturalitat
CG17 - Iniciativa i esperit emprenedor
CG18 - Lideratge
CG19 - Sensibilitat cap a temes mediambientals

E - COMPETÈNCIES ESPECÍFIQUES

CE01 - Domini de tècniques i estratègies de traducció
CE02 - Domini de tècniques i estratègies d'interpretació
CE03 - Domini de la llengua materna i la seua cultura per a traduir i interpretar
CE04 - Domini de la primera llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar
CE05 - Domini de la segona llengua estrangera i la seua cultura per a traduir i interpretar
CE06 - Domini de la documentació aplicada a la traducció
CE07 - Domini de les eines informàtiques aplicades a la traducció/interpretació
CE08 - Domini d'habilitats professionals i coneixements sobre el mercat de la traducció/interpretació

Pla d’estudis

Primer curs

 • TI0901 - Llengua Catalana
 • TI0902 - Llengua Espanyola (FBB)
 • TI0903 - Lingüística (FBB)
 • Traducció B-A1 I (FB) 
  - TI0904 - Traducción B (Anglès) - A1 (Català) I
  - TI0905 - Traducción B (Anglès) - A1 (Espanyol) I 
 • TI0906 - Noves Tecnologies per a les Llengües i les Humanitats (FB) 
 • TI0908 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets I (FB)
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets I (FBB) 
  - TI0910 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets I 
  - TI0911 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets I
 • TI0912 - Documentació Aplicada a la Traducció i la Interpretació (OB)
 • TI0913 - Llengua B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets II (OB)
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets II (OB) 
  - TI0914 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets II  
  - TI0915 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets II 

Segon curs

 • TI0907 - Pensament Contemporani i Interculturalitat (FBB)
 • TI0909 - Història dels Països de Parla Anglesa (FBB)
 • TI0916 - Llengua i Cultura B (Anglès) per a Traductors i Intèrprets (OB)
 • Traducció B - A1 II (FB) 
  - TI0919 - Traducció B (Anglès) - A1 (Català) II
  - TI0920 - Traducció B (Anglès)- A1 (Espanyol) II
 • Llengua A1 per a Traductors i Intèrprets (OB)
  - TI0921 - Llengua A1 (Català) per a Traductors i Intèrprets 
  - TI0922 - Llengua A1 (Espanyol) per a Traductors i Intèrprets 
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets III (OB) 
  - TI0923 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets III
  - TI0924 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets III
 • TI0925 - Tecnologies de la Traducció (OB)
 • Llengua C per a Traductors i Intèrprets IV (OB) 
  - TI0926 - Llengua C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets IV
  - TI0927 - Llengua C (Francès) per a Traductors i Intèrprets IV
 • TI0928 - Terminologia per a Traductors i Intèrprets (OB)

 

Tercer curs

 • Llengua i Cultura C per a Traductors i Intèrprets (OB) 
  - TI0917 - Llengua i Cultura C (Alemany) per a Traductors i Intèrprets  
  - TI0918 - Llengua i Cultura C (Francès) per a Traductors i Intèrprets  
 • TI0930 - Iniciació a la Interpretació B (Inglès) -A1 (Espanyol) (OB) 
 • Traducció A1-B I (OB) 
  - TI0931 - Traducció A1 (Català) -B (Anglès) I
  - TI0932 - Traducció A1 (Espanyol) -B (Anglès) I
 • Traducció Audiovisual B-A1 (OB) 
  - TI0933 - Traducció Audiovisual B (Anglès) - A1 (Català)
  - TI0934 - Traducció Audiovisual B (Anglès) - A1 (Espanyol)
 • Traducció C-A1 I (OB) 
  - TI0935 - Traducció C (Alemany) - A1(Català) I
  - TI0936 - Traducció C (Francès) - A1 (Espanyol) I
  - TI0937 - Traducció C (Francès) - A1 (Català) I
  - TI0938 - Traducció C (Alemany) - A1 (Espanyol) I
 • Traducció Científica i Tècnica B-A1 I (OB)
  - TI0939 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès) - A1 (Català) I 
  - TI0940 - Traducció Científica i Tècnica B (Anglès) - A1 (Espanyol) I
 • Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 (OB)
  - TI0941 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès) - A1 (Català)
  - TI0942 - Traducció Jurídica i Econòmica B (Anglès) - A1 (Espanyol)
 • Traducció Literària B-A1 I (OB) 
  - TI0943 - Traducció Literària B (Anglès) - A1 (Català) I
  - TI0944 - Traducció Literària B (Anglès) - A1 (Espanyol) I
 • Traducció Especialitzada B-A1 (OB) 
  - TI0945 - Traducció Especialitzada B (Anglès) - A1 (Català) 
  - TI0946 - Traducció Especialitzada B (Anglès) - A1 (Espanyol)

 

Quart curs

 • Traducció C-A1 II (OB)
  - TI0947 - Traducció C (Alemany) - A1 (Català) II
  - TI0948 - Traducció C (Francès) - A1 (Espanyol) II
  - TI0949 - Traducció C (Francès) - A1 (Català) II
  - TI0950 - Traducció C (Alemany) - A1 (Espanyol) II 
 • Traducció Especialitzada A2-A1 (OB)
  - TI0958 - Traducció Especialitzada A2 (Espanyol) -A1 (Català) 
  - TI0959 - Traducció Especialitzada A2 (Català) -A1 (Espanyol) 
 • Traducció A1-B II (OB)
  - TI0971 - Traducció A1 (Català) - B (Anglès) II
  - TI0972 - Traducció A1 (Espanyol) - B (Anglès) II
 • TI0983 - Treball de Final de Grau (TFG)1
 • TI0957 - Pràctiques Externes (PE)1
 • Optativa 1 (OP)
 • Optativa 2 (OP)
 • Optativa 3 (OP)
 • Optativa 4 (OP)

 

ITINERARI 1: Traducció Científica i Tècnica (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 I (3r curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 II (4t curs)

- Traducció Científica i Tècnica B-A1 III (4t curs)

- Correcció i Edició de Textos (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 2: Traducció Literària (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Literària B-A1 I (3r curs)

- Traducció Literària B-A1 II (4t curs)

- Traducció Literària B-A1 III (4t curs)

- Correcció i Edició de Textos (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 3: Traducció Audiovisual (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Audiovisual B-A1 (3r curs)

- Doblatge B-A1 (4t curs)

- Subtitulació B-A1 (4t curs)

- Traducció Audiovisual i Accessibilitat (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 4: Interpretació i Mediació Intercultural (33,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Iniciació a la Interpretació B-A1 (3r curs)

- Interpretació Consecutiva B-A1 (4t curs)

- Interpretació Simultània B-A1 (4t curs)

- Mediació Intercultural i Interpretació A1-B/B-A1 en els Serveis Públics (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

 

ITINERARI 5: Traducció Jurídica i Econòmica (31,5 crèdits ECTS)

- Tecnologies de la Traducció (2n curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 (3r curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per a l’Empresa (4t curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per al Comerç Exterior (4t curs)

- Traducció Jurídica i Econòmica B-A1 per als Organismes Internacionals (4t curs)

- Traductologia (4t curs)

1Per a cursar les assignatures Pràctiques Externes (PE) i Treball de Final de Grau (TFG) cal haver superat el 75% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) / formació bàsica de branca (FBB) i obligatòries (OB).

Consulta l'oferta d'assignatures optatives de cada curs acadèmic en www.sia.uji.es

Cada estudiant ha de triar un itinerari d'especialitat i cursar totes les assignatures d'aquest. Per a poder matricular-se de les assignatures optatives d'un itinerari és necessari haver superat 140 crèdits.

Per a l’itinerari en català (llengua A) s’oferten totes les assignatures de Traducció de formació bàsica i obligatòries del grau.

A més, l'alumnat disposa d'una línia de traducció entre llengües maternes que completa i reforça la formació de la traducció de l'anglès (llengua B) i del francès/alemany (llengua C) al català i del català a l'anglès (traducció inversa).

 

Assignatures, guia docent i horaris

En el Sistema d'Informació Acadèmica (SIA), trobaràs tota la informació relacionada amb cada assignatura del grau (horaris, aules, professorat, temaris, dates d'examen, sistema d'avaluació, guies docents, ....): Consulta SIA.

Continuar la meua formació

Màster

¿Què és?

Els estudis de màster tenen com a objectiu la formació avançada, especialitzada o multidisciplinària, dirigida a una especialització acadèmica o professional o a la iniciació en activitats investigadores.

Quina és la diferència entre màster oficial i màster propi?

Els màsters oficials tenen una càrrega lectiva de 60 a 120 crèdits europeus (1 o 2 cursos acadèmics) i han de disposar d’una acreditació oficial per part del Ministeri d’Educació.

El màster oficial és reconegut en tota la Unió Europea sense haver de realitzar cap tràmit de reconeixement i, per això, garanteix la mobilitat entre països.

El màster propi acredita un cicle universitari de formació de postgrau no doctoral, i reconeix un nivell qualificat de formació superior a la de grau.

El màster propi de la universitat comprèn, com a mínim, 50 crèdits (un crèdit correspon a 10 hores d’ensenyament teòric, pràctic o de les seues equivalències).

 

Quins màsters pots cursar a l’UJI relacionats amb el grau en Traducció i Interpretació?

- Màsters Oficials:

 • Màster Universitari en Traducció Medicosanitària
 • Màster Universitari en Investigació enTraducció i Interpretació
 • Màster Universitari en Ensenyament i Adquisició de la Llengua Anglesa en Contextos Multilingües (MELACOM)
 • Master's Degree in English Language for International Trade
 • Màster Universitari en Professor/a d'Educació Secundària Obligatòria i Batxillerat, Formació Professional i Ensenyaments d'Idiomes

Així mateix, amb el grau en Traducció i Interpretació també pots accedir a altres màsters.

 

Doctorat

Els ensenyaments de doctorat tenen com a finalitat la formació avançada de l'estudiantat en les tècniques d'investigació. Poden incorporar cursos, seminaris o altres activitats orientades a la formació investigadora i inclouen l'elaboració i presentació de la corresponent tesi doctoral, que consisteix en un treball original d'investigació.   

 

Més informació sobre Estudis de Postgrau a l'UJI:  https://www.uji.es/serveis/ode/

 

Per a continuar la teua formació professional

Consulta els programes per a titulats/des en la guia PROMOTE your International Career elaborada per la OIPEP

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

Consulta la Guia PREOCUPA’T: Com millorar l’empleabilitat?

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/preocupat/preocupat/millora/

Més informació:

www.uji.es/serveis/oipep

 

Coordinació docent

Resulta ací essencial explicar que el títol de graduat o graduada en Traducció i Interpretació per la Universitat Jaume I parteix amb una vocació didàctica coincident amb les propostes de Bolonya (que persegueixen, com és sabut, una major implicació de l'alumnat en la seua formació així com la incorporació d'activitats pedagògiques noves que s'allunyen de la classe magistral). 

Segons el Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I aprovat pel Consell de Govern en la sessió número 21 del dia 30 de març de 2012, cada grau adscrit a la Facultat ha de disposar d'una comissió de titulació, que és l'òrgan d'assessorament encarregat de facilitar l'organització i la coordinació dels ensenyaments.

La comissió de titulació de grau la presideix el Vicedeganat nomenat a aquest efecte pel Rectorat. La Comissió ha de triar entre els seus membres la persona que exercirà la secretaria. 

La Comissió està formada per una representació del professorat a temps complet (preferentment amb vinculació permanent i que imparteix docència en la titulació) de què es tracta i una representació de l'estudiantat. La seua composició serà la següent:

 • Vicedegà/a del grau
 • Coordinador/a acadèmic de grau
 • Coordinador/a de seguiment de la qualitat del grau
 • Coordinador/a del TFG
 • Coordinador/a de Pràctiques externes
 • Coordinador/a d'intercanvi/mobilidad
 • Representant de l'estudiantat

A més, comptarà amb una representació de les àrees implicades en la docència del títol, a proposta de cadascun dels Departaments, seguint el procediment recollit en el “Reglament de la Facultat de Ciències Humanes i Socials de la Universitat Jaume I”.

A aquesta estructura, se li podrà afegir un coordinador/a de programes d'intercanvi en funció dels criteris establits pel vicerectorat amb competències en internacionalització.

La comissió de titulació del grau actua de forma col·legiada i realitza les funcions adequades per al bon funcionament del grau. 
Destaquen, en particular:
a) Col·laborar en el disseny d'informació institucional del grau. 
b) Coordinar els ensenyaments de les matèries impartides en el títol, especialment en aspectes com per exemple les competències que s'han de complir, les modalitats organitzatives o les tècniques d'avaluació i distribució del volum de treball de l'estudiantat entre les assignatures de cada curs acadèmic.
c) Coordinar-se amb altres comissions de titulació de grau implicades en la docència de les assignatures bàsiques de branca o assignatures compartides per diferents títols. 
d) Designar els tribunals que han d'avaluar els treballs de final de grau.
e) Organitzar acadèmicament la realització de les pràctiques externes i els intercanvis de l'estudiantat amb títols equivalents d’altres universitats.
f) Proposar i gestionar la planificació docent, vetllar per la correcta execució i resoldre les incidències i reclamacions en el desenvolupament de l'activitat docent de la seua titulació.
g) Proposar a la Junta de Facultat l'assignació de les matèries a les àrees de coneixement, d'acord amb els criteris establerts per aquesta comissió. 
h) Proposar a la Junta de Facultat les modificacions tècniques necessàries del títol corresponent.
i) Proposar el nomenament del professorat tutor de titulació previst en l'Estatut de l'estudiantat universitari.
j) Realitzar un seguiment del desenvolupament de plans d'estudis i responsabilitzar-se del control i millora del Sistema de Garantia Interna de Qualitat que s'haja establert en el títol.
k) Revisar les guies docents de cada curs i la planificació setmanal d'activitats en cada semestre. 
l) Revisar i analitzar la informació sobre els resultats del títol transmesa per la Coordinació de Curs i el Vicedeganat i proposar, si escau, accions de millora.
m) Qualsevol altra competència que li delegue el degà o degana o li confereixen els Estatuts i les normes de desenvolupament i totes les funcions que possibiliten la coordinació del pla d'estudis.

Com aprendré?

Metodologia docent i sistemes d’avaluació

Cada assignatura té la seua metodologia. El professorat pot utilitzar, entre les següents, aquelles que considere més adients per a la seua assignatura.

Ensenyament teòric. Exposició de la teoria per part del professorat i estudiantat que pren els apunts o amb participació de l’estudiantat (implica l’ús de tècniques com ara lliçó magistral, debats i discussions, etc.).

Ensenyament pràctic. Classes on l’estudiantat ha d’aplicar continguts apresos en les sessions de teoria. Inclou tant classes de problemes i exercicis com pràctiques de laboratori (implica l’ús de tècniques com ara la resolució de problemes, casos, simulacions, experiments, ús d’eines informàtiques, etc.).

SeminarisEs tracta d’un espai per a la reflexió i/o aprofundiment dels continguts ja treballats per l’estudiantat amb anterioritat –teòrics i/o pràctics– (implica l’ús de tècniques com ara tallers monogràfics, cinefòrum, taller de lectura, convidar persones expertes, etc.).

Tutories. Treball personalitzat amb un estudiant o estudianta o grup, a l’aula o en un espai reduït. Normalment la tutoria suposa un complement al treball no presencial: negociar/orientar el treball autònom, seguir i avaluar el treball, orientar ampliació, etc. (implica l’ús de tècniques com ara l’ensenyament per projectes, supervisió de grups d’investigació, tutoria especialitzada, etc.).

Avaluació. Activitat que consisteix en la realització de proves escrites, orals, pràctiques, projectes, treballs, etc., utilitzats en l’avaluació del progrés de l’estudiantat.

Treball personalPreparació per part de l’estudiantat, de forma individual o en grup, de seminaris, lectures, investigació, treballs, memòries, etc., per a exposar o lliurar en les classes tant teòriques com pràctiques.

Preparació d’exàmens. Revisió i estudi per als exàmens. Inclou qualsevol activitat d’estudi: estudiar per a l’examen, lectures complementàries, fer problemes i exercicis, etc.

 

A l’hora de fer l’avaluació cada professor o professora pot utilitzar alguna d’aquestes formes:

Dossiers d’aprenentatge. Conjunt documental elaborat per un estudiant o estudianta que mostra la tasca realitzada durant el curs en una matèria determinada.

Elaboració de treballs acadèmics. Desenvolupament d’un treball escrit que pot anar des de treballs breus i senzills fins a treballs amplis i complexos i fins i tot projectes i memòries propis d’últims cursos. Opcionalment es pot requerir la defensa oral dels treballs.

Entrevista de tutorització i/o informes de personal expert. Testimoni escrit per un o una professional o tutor o tutora, sovint sobre la base de qüestionaris, on es valora la competència de l’estudiantat. Pot incloure reunions individuals o de grup per al seguiment i valoració del procés de treball realitzat (a més del resultat/producte).

Examen escrit (test, desenvolupament i/o problemes). Inclou proves de desenvolupament o resposta llarga (prova escrita de tipus obert o assaig, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat però quasi sense limitacions d’espai); de resposta curta (prova escrita tancada, en la qual l’alumnat construeix la seua resposta amb un temps limitat i amb un espai molt restringit); tipus test (prova escrita estructurada amb diverses preguntes o ítems en els quals l’alumnat no elabora la resposta, només ha d’assenyalar la correcta o completar-la amb elements molt precisos, com per exemple omplir buits) i/o exercicis i problemes (prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposada inicialment).

Examen oral. Prova d’avaluació per a mesurar, a més dels coneixements i comprensió, competències relacionades amb l’expressió oral.

General Language Test (B2). Prova d'anglès de nivell B2 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

General Language Test (C1). Prova d'anglès de nivell C1 segons el Marc Comú Europeu de Referència per a les Llengües.

Mapa conceptual. Representació d’una xarxa de conceptes claus d’una àrea temàtica amb les seues relacions. Permet avaluar la comprensió.

Memòries i informes de pràctiques. Treball estructurat que té la funció d’informar sobre els coneixements i competències adquirits durant les pràctiques i sobre els procediments seguits per a obtindre els resultats. Pot tindre des de format lliure a seguir un guió estructurat o, fins i tot, respondre a un qüestionari pràcticament tancat. Inclou la memòria de pràctiques externes.

Observació/execució de tasques i pràctiques. Estratègia basada en la recollida sistemàtica de dades en el context d’aprenentatge: execució de tasques, pràctiques, etc. Pot ser sobre la base de qüestionaris i escales de valoració, registre d’incidents, llistes de verificació i/o rúbriques que definisquen els nivells de domini de la competència, amb els  indicadors respectius (dimensions o components de la competència) i els descriptors de l’execució (conductes observables). Pot incloure el control d’assistència i/o participació a l’aula.

Presentacions orals i pòsters. Exposició i/o defensa pública de treballs individuals o en grup per a demostrar els resultats del treball realitzat i interpretar les seues pròpies experiències.

Procés d’autoavaluació. Participació de l’estudiantat en la identificació i selecció d’estàndards i/o criteris que s’han d’aplicar en el seu aprenentatge i en l’emissió de judicis sobre en quina mesura ha assolit aquests criteris i estàndards. Es pot usar qualsevol tipus de prova: oral, escrita, individual, en grup, etc.

Procés d’avaluació entre estudiantat. Situació en què l’estudiantat valora la quantitat, nivell, valor, qualitat i/o èxit del producte o resultat de l’aprenentatge dels companys i companyes de classe (avaluació entre iguals). Especialment indicat per al treball en equip.

Projectes. Situacions en les quals l’alumnat ha d’explorar i treballar un problema pràctic mitjançant l’aplicació i integració de coneixements interdisciplinaris.

Resolució de casos. Suposa l’anàlisi i la resolució d’una situació professional per a realitzar una conceptualització experiencial i buscar solucions eficaces.

Resolució d’exercicis i problemes. Prova consistent en el desenvolupament i interpretació de solucions adequades a partir de l’aplicació de rutines, fórmules, o procediments per a transformar la informació proposta inicialment.

Fixa’t bé en el programa de l’assignatura on apareix clarament la metodologia i l’avaluació que es durà a terme.

Pràctiques externes

Consulta guia docent de l’assignatura

Durant les pràctiques l’estudiantat observa la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les seues respectives professions. Els objectius específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l’estada, cada estudiant o estudianta comptarà amb una doble tutoria: un professor o professora de la universitat i un o una professional de l’organització a què s’incorpora. La durada de l’estada ve determinada pel pla d’estudis.

Podràs fer aquestes pràctiques quan superes el 75% dels crèdits de formació bàsica i obligatoris d’aquest grau, sense comptar l’assignatura Treball de Final de Grau.

Interpretació: interpretació simultània de conferències, i interpretació consecutiva i d’enllaç, en institucions públiques com ara la Càtedra UNESCO; interpretació d'enllaç en l'àmbit mèdic en hospitals públics i privats de la Comunitat Valenciana; en l'àmbit jurídic en la Ciutat de la Justícia de València o la Policia Local de Benicàssim. Tutores UJI: Mª Jesús Blasco Mayor i Amparo Jiménez Ivars.

Llengües A: traducció entre llengües A (espanyol-català i català-espanyol) i ensenyament de llengües a institucions públiques o centres docents, com ara ajuntaments de la Comunitat Valenciana o el Servei de Llengües i el Servei de Comunicacions i Publicitat de l’UJI. Tutora UJI: Cristina García de Toro

Llengües C: traducció del francés o l’alemany a les llengües maternes (espanyol o català) en institucions públiques, editorials o d’altres empreses privades, com ara: l’Institut Français d’Espagne (Antenne de Valence), Edicions del País Valencià S.A. o el Tribunal Superior de Justícia de València. Tutors UJI: Pilar Civera García (francés-català/espanyol), Josep Guzman Pitarch (alemany-català) i Silvia Gamero Pérez (alemany-espanyol).

Noves tecnologies, terminologia i traducció científica i tècnica: traducció, documentació i gestió terminològica a diverses institucions, empreses privades (de diversos sectors, com el de la ceràmica o el de l’automoció), agències de traducció o d’altres organismes, com ara el TERMCAT, Kherian Soft S.L., Novodecor Cerámica Castellonense,  o SDL International Spain. Tutora UJI: Amparo Alcina Caudet.

Traducció audiovisual: traducció per al doblatge o la subtitulació, localització, subtitulació per a sords i audiodescripció per a cecs a diversos estudis de doblatge i sonorització d’àmbit nacional o internacional, com ara SOUNDUB Sonorización y doblajes S.L. (Barcelona i Madrid), SUBTITULA’M, NOCLAFILMS Producciones S.L., JBI Localization o Xerox Global Services, entre molts altres. Tutor UJI: Frederic Chaume Varela.

Traducció jurídica, econòmica i administrativa: traducció de documentació jurídica, econòmica o administrativa a diversos organismes, institucions, empreses privades, i d’altres entitats d’àmbit nacional o internacional, com ara l’Institut d’Estudis Catalans, la Cambra de Comerç de Castelló, la Diputació Provincial de Castelló, Traductalis, l’Associació per a les Nacions Unides a Espanya (ANUE), la Creu Roja de València o TLC UK, entre d’altres. Tutora UJI: Natividad Juste Vidal.

Traducció literària: traducció de textos literaris de diversos gèneres per a editorials i revistes de prestigi, com ara Algar Editorial, Edicions Bromera S.L. o L'Atalante. Revista de Estudios CinematográficosTutor UJI: Josep Marco Borillo.

Consulta les entitats cooperadores.

Consulta professorat tutor de Pràctiques Externes

També existeix la possibilitat de realitzar les pràctiques a l’estranger amb el programa Erasmus Pràctiques:

Aquesta nova acció Erasmus Pràctiques té com a finalitat la realització de pràctiques en empreses, centres de formació, centres d’investigació i unes altres organitzacions, els principals objectius d’aquesta acció són:

1. Adaptar-se a les exigències del mercat de treball a escala europea i millorar les competències professionals.

2. Millorar la comprensió de l’entorn econòmic i social del país de destinació, en el context de l’adquisició d’experiència laboral.

3. Adquirir aptituds específiques.

Aquest programa està emparat pels principis del compromís de qualitat de l’European Quality Charter for Mobility i està finançat per l’Organisme Autònom de Programes Europeus que depèn del Ministeri d’Educació espanyol, a través de fons europeus. http://www.uji.es/serveis/oipep/base/programes/pi/convocatories/erasmus-plus/

La guia  “PROMOTE Your International Career” elaborada per la OIPEP recull tots els programes de pràctiques internacionals:

http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/?urlRedirect=http://ujiapps.uji.es/societat/laboral/promote/&url=/societat/laboral/promote/

 

Més informació:

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)

Mobilitat i programes d’intercanvi

Es pot cursar part dels estudis del grau en Traducció i Interpretació en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres, mitjançant els programes d’intercanvi en els quals participa l’UJI. Es gestionen des de l’Oficina de Relacions Internacionals i cobreixen un ampli ventall d’opcions i països. Al web de l’ORI pots trobar informació sobre els requisits i criteris de selecció (acadèmics, lingüístics, etc.) per a participar en els diferents programes.

 

Mobilitat en universitats estrangeres

PROGRAMA ERASMUS+

El programa Erasmus+ contempla la mobilitat de l’estudiantat que cursa els últims anys dels estudis de grau amb la finalitat d’oferir una experiència d’aprenentatge a Europa. Les estades poden tindre una durada des d’un semestre fins a un curs acadèmic , amb les finalitats següents:

 • Fomentar l'adquisició de competències (coneixements, habilitats i aptituds) de l'estudiantat, per a la millora del seu desenvolupament personal i ocupabilitat.
 • Contribuir a la creació d’una comunitat de joves i futurs professionals ben qualificats, amb ments obertes i amb experiència internacional.
 • Adquirir major consciència i comprensió d’altres cultures i països per tal de desenvolupar un sentit de la ciutadania i la identitat europea.
 • Millorar notablement la competència en llengües estrangeres.
 • Cursar estudis reconeguts relacionats amb el seu programa d’estudis.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA DEL NORD

Aquest programa promou la mobilitat de l’estudiantat de grau durant un semestre acadèmic a alguna de les universitats sòcies amb les quals s’ha establert conveni als Estats Units o al Canadà.

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB ÀSIA I OCEANIA

L’objectiu del programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau en universitats d’Àsia i Oceania durant un semestre acadèmic (generalment les estades es realitzen al segon semestre del curs acadèmic).

 

PROGRAMA D'INTERCANVI AMB AMÈRICA LLATINA

L’objectiu d’aquest programa és la mobilitat de l’estudiantat de grau a universitats sòcies d’Amèrica Llatina per a realitzar estades d’un semestre acadèmic (generalment durant el segon semestre del curs acadèmic).

 

Mobilitat en universitats espanyoles

SICUE

El programa SICUE té com a objectiu que l'estudiantat realitze part dels seus estudis de grau (estades d’un mínim de cinc mesos i d’un màxim de nou) en qualsevol altra universitat pública o privada de l’Estat espanyol amb la qual hi haja un conveni signat, amb la garantia de reconeixement acadèmic i d’aprofitament així com d’adequació al seu perfil curricular. Es pretén aconseguir que l’estudiantat experimente sistemes docents diferents i que conega la societat i cultura d’altres autonomies, amb la finalitat, sobretot, de formació curricular i de projecció professional.

 

Pots consultar l'oferta d'universitats en cada programa per als teus estudis.

 

Més informació:

Oficina de Relacions Internacionals (ORI)

http://ujiapps.uji.es/serveis/ori/

 

Treball de final de grau

Per a poder matricular-se de l'assignatura TI0983 (Treball final de grau), és necessari haver superat el 75% de l'obligatorietat de la carrera.

Consisteix en el desenvolupament d'una tasca de traducció o d'interpretació que ha de quedar reflectida en una memòria escrita extensa. Aquesta memòria ha d'incloure una anàlisi traductològica dels textos traduïts o d'interpretacions gravades. També s'ofereix la possibilitat de fer una crítica i avaluació de traduccions (o interpretacions), així com un treball basat en reflexions traductològiques. El professorat podria estimar altres possibilitats proposades per l'alumnat i si les considera oportunes les acceptarà com a matèria del Treball Final de Grau. El Treball Final de Grau no té per què estar lligat als itineraris o intensificacions i, de desitjar-ho l'alumne o l'alumna, podrà investigar en aqueixos àmbits que li resulten del seu interès amb independència de l'itinerari triat.

Línies i tutors del TFG:

 • Traducció audiovisual: Frederic Chaume Varela, Irene de Higes Andino
 • Traducció literària: Josep Marco Borillo
 • Traducció jurídica i econòmica: Anabel Borja Albi, Esther Monzó Nebot
 • Traducció científica i tècnica: José Luis Martí Ferriol, Vicent Montalt Resurreció
 • Traductologia: Rosa Agost Canós, Pilar Ordóñez López
 • Traducció general: María Calzada Pérez
 • Traducció llengües A espanyol-català: Cristina García del Toro, Josep Guzmán Pitarch,
 • Alemany: Ulrike Oster, Silvia Gamero Pérez
 • Francès: Julio de los Reyes
 • Interpretació: María Jesús Blasco Mayor, Amparo Jiménez Ivars
 • Llengua anglesa i traducció inversa: Robert Martínez Carrasco, Kim Schulte
 • Llengua espanyola: Isabel García Izquierdo, Pilar Ordóñez López
 • Lingüística: Kim Schulte

Consulta guia docent de l'assignatura

Consulta professorat tutor de TFG

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG a la Universitat Jaume I.

Amb qui aprendré?

Direcció del títol

Kim Schulte (kschulte@uji.es)

Vicedegà del Grau en Traducció i Interpretació

Coordinació per al seguiment de la qualitat

 

Robert Martínez Carrasco rcarrasc@uji.es

Coordinació acadèmica de grau

 

Adoración Sales Salvador (dsales@uji.es)

 

 

Si vols conèixer al professorat que imparteix docència en el grau, punxa ací: http://www.uji.es/departaments/trad/base/estructura/

Coordinació de pràctiques

Mª Dolores Oltra Ripoll

ripoll@uji.es

Coordinació d’intercanvi/mobilitat

Aquest grau participa de les convocatòries d'intercanvi que coordina l'Oficina de Relacions Internacionals (ORI) de l'UJI, a Europa, Espanya, Amèrica, Àsia, Àfrica i Oceania.

Per a qüestions administratives podeu posar-vos en contacte amb l'ORI, intercanviat@uji.es i per a qüestions acadèmiques de l'estada, amb el coordinador d'intercanvi i mobilitat del grau:

Alicia Chabert Ull

chabert@uji.es

 

 

Coordinació de treball de final de grau

Maria Calzada Pérez (calzada@uji.es)

Qualitat del títol

Sistema d’assegurament intern de qualitat

Satisfacció dels grups d'interès

Es pot consultar la informació en aquesta adreça https://e-ujier.uji.es/pls/www/grs_gpp.gpp_info.evidencias_avap?&est=207

Altres
Normatives
Informació proporcionada per: InfoCampus