Calendari i Procediment del Programa individualitzat de Segona Titulació de la FCJE i l'ESTCE

Última modificació: 03/05/2017 | Font: USE

Curs 2017/18

(Resolució d'11 d'abril de 2017 del Rectorat de la Universitat Jaume I)

 

Graus de la FCJE i de l'ESTCE que possibiliten el programa de segona titulació:

  • Grau en Administració d’Empreses, grau en Economia i grau en Finances i Comptabilitat.
  • Grau en Enginyeria Informàtica i grau en Matemàtica Computacional
  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Enginyeria Mecànica i grau en Enginyeria Elèctrica.


Termini de sol·licituddel 3 al 7 de juliol de 2017

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I i s'han de dirigir al vicedega/vicedegana de la titulació sol·licitada.

Requisits:

Tindre un rendiment excepcional i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la primera titulació, o el primer curs complet en el cas dels graus en Enginyeria Informàtica i Matemàtica Computacional. A més a més, la comissió de titulació podrà establir criteris addicionals.

Documentació

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar un certificat acadèmic amb nota mitjana

Publicació del resultats:

Publicació de les llistes provisionals d’admesos: 14 juliol 2017
Període de reclamacions: 17 ,18 i 19 juliol 2017
Publicació de les llistes definitives: 24 juliol 2017

Matrícula:

L'estudiantat ha de matricular-se com a mínim de 30 crèdits. No obstant, en el termini de matrícula es podrà sol·licitar matricula a temps parcial. La matrícula parcial ha d’estar compresa entre 24 i 30 crèdits.

En la segona titulació l'estudiantat s’ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.

L'alumnat matriculat en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la universitat.

Matrícula No Presencial.

8 de setembre de 2017
Mitjançant Internet a l’adreça http://matricula.uji.es

Reconeixement de crèdits:

El reconeixement de crèsits se sol·licitarà directament en l'assistent de matrícula al moment d'efectuar la matrícula i detallar per quina o quines ( fins un màxim de tres) assignatura/es ja superada/es voleu reconèixer cadascuna de les assignatures que heu demanat reconèixer. Si en finalitzar el termini de matrícula no s'han detallat aquests reconeixements s'eliminarà de la matrícula aquesta sol·licitud.

 

Més informació: Vicedirecció o Vicedeganat de la titulació sol·licitada.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu
Universitat Jaume I CIF: Q-6250003-H Av. de Vicent Sos Baynat, s/n 12071 Castelló de la Plana, Espanya
Tel.: +34 964 72 80 00 Fax: +34 964 72 90 16