UJI

Calendari i Procediment del Programa individualitzat de Segona Titulació de la FCJE i l'ESTCE

Última modificació: 06/09/2018 | Font: USE

Curs 2018/19

(Resolució de 22 de març de 2018 del Rectorat de la Universitat Jaume I)

 

 

Graus de la FCJE i de l'ESTCE que possibiliten el programa de segona titulació:

  • Grau en Administració d’Empreses, grau en Economia i grau en Finances i Comptabilitat.
  • Grau en Enginyeria Informàtica i grau en Matemàtica Computacional
  • Grau en Enginyeria en Tecnologies Industrials, grau en Enginyeria Mecànica i grau en Enginyeria Elèctrica.


Termini de sol·licituddel 2 al 6 de juliol de 2018

Les sol·licituds s’han de presentar al Registre General de la Universitat Jaume I, ubicat a InfoCampus, o per registre electrònic i s'han de dirigir al vicedega/vicedegana de la titulació sol·licitada.

Requisits:

Tindre un rendiment excepcional i haver superat, com a mínim, el 50% dels crèdits de la primera titulació, o el primer curs complet en el cas dels graus en Enginyeria Informàtica i Matemàtica Computacional. A més a més, la comissió de titulació podrà establir criteris addicionals.

Documentació

A la sol·licitud s’ha d’adjuntar un certificat acadèmic amb nota mitjana.

Publicació del resultats:

Publicació de les llistes provisionals d’admesos: 13 juliol 2018.
Període de reclamacions: 16, 17 i 18 juliol 2018.
Publicació de les llistes definitives: 20 juliol 2018.

Matrícula:

L'estudiantat ha de matricular-se com a mínim de 30 crèdits. No obstant, en el termini de matrícula es podrà sol·licitar matricula a temps parcial. La matrícula parcial ha d’estar compresa entre 24 i 48 crèdits.

En la segona titulació l'estudiantat s’ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.

L'alumnat matriculat en aquest programa ha de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, els requisits de matrícula, permanència i la resta de condicions establertes en la normativa de la universitat.

Matrícula No Presencial.

7 de setembre de 2018
Mitjançant Internet a l’adreça http://matricula.uji.es

Reconeixement de crèdits:

El reconeixement de crèdits se sol·licitarà directament en l'assistent de matrícula al moment d'efectuar la matrícula.

 

Més informació: Vicedirecció o Vicedeganat de la titulació sol·licitada.

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu