UJI

Calendari i Procediment del Programa Individualitzat de Segona Titulació dels graus en Història i Patrimoni i Humanitats: Estudis Interculturals

Última modificació: 29/05/2020 | Font: InfoCampus

Resolució de 25 de maig 2020 del Rectorat de la Universitat Jaume I


Curs 2020/21 


1. Requisits

  • Tindre superats en el grau d’origen el 80 % dels crèdits (FB i OB).
  • Estar cursant quart curs de grau de la primera titulació en el moment de la sol·licitud d’admissió.
  • Tindre l’expedient obert del grau d’origen en el moment de la sol·licitud d’admissió i matrícula (es podrà tancar l’expedient del primer grau una vegada superats tots els crèdits establits en el pla d’estudis i estant matriculat de la segona titulació).


2. Terminis

Sol·licitud:

  • Període de presentació de sol·licituds: de l'1 al 6 de juliol de 2020.

L’alumnat ha de presentar la sol·licitud a través del Registre electrònic de la Universitat Jaume I. La sol·licitud consta d’una instància genèrica dirigida a la vicedegana de cada grau i el certificat acadèmic amb la nota mitjana de l’expedient.

Vicedeganes dels graus:

Història i Patrimoni: Carmen María Fernández

Humanitats: Estudis Interculturals: Mónica Velando

 

Resolució:

  • Publicació de les llistes provisionals d’estudiantat admès en el web:  20 de juliol de 2020.
  • Període de reclamacions: 20, 21 i 22 de juliol de 2020.
  • Publicació de les llistes definitives: 24 de juliol de 2020.

Les direccions dels graus valoraran les sol·licituds per a determinar les admissions.

 

3. Matrícula. Consideracions generals

Per a cursar la segona titulació l’estudiantat ha de matricular-se de:

- Els crèdits de formació bàsica i obligatoris superats en el grau d’origen que són objecte de reconeixement en el segon títol. Aquest reconeixement és automàtic, però ha de sol·licitar-se en l’assistent de matrícula.

- Els crèdits d’assignatures de caràcter obligatori que s’han de cursar  que especifica cada grau.

- Els 24 crèdits ECTS d’assignatures optatives que s’han de cursar.

 

Data de matrícula: 4 de setembre de 2020.

 

4. Normativa

L’estudiantat ha de matricular-se com a mínim de 30 crèdits. No obstant això, en el termini de matrícula es podrà sol·licitar la matrícula a temps parcial. La matrícula a temps parcial ha d’estar compresa entre 24 i 48 crèdits.

L’alumnat matriculat en aquest programa haurà de complir, en cada curs acadèmic i en les dues titulacions, si escau, els requisits de matrícula i permanència i la resta de condicions establides en la normativa de la Universitat.

El nou grau no podrà cursar-se en altres universitats nacionals o estrangeres: considerant que del segon grau sol es cursen les matèries obligatòries específiques, aquestes han de cursar-se a la Universitat Jaume I..

 

5. Reconeixements

En la segona titulació l'estudiantat s’ha de matricular i demanar reconeixement de les matèries que no ha de cursar.

Els reconeixements automàtics computen a l’efecte de crèdits mínims de matrícula i no computen a l’efecte de màxims de matrícula.

Els reconeixements no computen a l’efecte del compliment de la normativa de permanència.

Més informació ací.

 

6. Taxes acadèmiques

El preu del crèdit de la matrícula d’assignatures que s’han de cursar és de: 13,86 € (curs 2019/2020).

Pel reconeixement de crèdits s’abonarà un 25 % de l’import total de l’assignatura reconeguda.

 

Més informació

Informació acadèmica: Vicedegà/na del Grau

Informació administrativa (matrícula, reconeixements, etc.): InfoCampus

Informació proporcionada per: InfoCampus