UJI

Organització dels estudis

Primer curs

Formació bàsica (FB) 48 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 12 crédits ECTS

Segon curs

Formació bàsica (FB) 12 crédits ECTS

Obligatòries (OB) 48 crédits ECTS

Tercer curs

Obligatòries (OB) 60 crédits ECTS

Quart curs

Obligatòries (OB) 6 crédits ECTS

Optatives (OP) 36 crédits ECTS

Pràctiques externes (PE) 12 crédits ECTS

Treball de final de grau (TFG) 6 crédits ECTS

Total de crèdits del grau: 240 crèdits ECTS (European Credit Transfer System)

La Universitat Jaume I ha establert que cada crèdit ECTS equival, per norma general, a 25 hores de treball de l'estudiant. D’aquestes, entre 7,5 i 10 hores corresponen a docència presencial (classes, pràctiques, tutories, seminaris, etc.) i la resta són les hores de treball autònom de l’alumne (treballs, projectes, hores d’estudi, etc.).

El preu del crèdit establert per al curs 2020/21 és de 13,86 €. Com que un curs són 60 crèdits, el cost de la matrícula del primer any és de 831,60 € més taxes administratives.

Segons disposa la normativa de l’UJI el 5% de la docència en totes les titulacions ha de realitzar-se en anglès, amb la finalitat que l’alumnat de la Universitat adquirisca competències en aquesta llengua. En el grau en Relacions Laborals aquesta exigència s’ha traduït en dos aspectes: en primer lloc, en algunes de les assignatures cursades es portaran a terme activitats en anglès (docència, realització de treballs i tasques obligatòries, exposicions de tasques o treballs a l’aula); en segon lloc, la realització i exposició d’un resum executiu així com el material audiovisual de suport per a la presentació oral de la defensa del TFG serà en aquesta llengua.

Alguns aspectes del grau que és important que conegues:

TREBALL DE FINAL DE GRAU

El treball de final de grau no es pot realitzar fins que no s’ha superat el 80% dels crèdits ECTS de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, sense comptar les pràctiques externes.

Consisteix en el desenvolupament d’un treball pràctic aplicat en qualsevol de les línies obertes en la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l’estudiantat. 

TÍTOLS I CERTIFICACIONS

En acabar obtindràs:

Títol de graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat Jaume I.

Suplement europeu al títol (SET). Aquest document acompanya els títols universitaris de caràcter oficial i amb validesa a tot el territori nacional i inclou informació unificada i personalitzada sobre els estudis cursats, els resultats obtinguts, les capacitats professionals adquirides i el nivell de la titulació en el sistema nacional d’educació superior. 

 

Informació proporcionada per: InfoCampus