Eixides professionals

16/12/2016 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Àmbits de treball

Els llocs de treball on pot desenvolupar la seua feina un graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans són diversos:

 • Via administrativa
 • Via judicial
 • Empreses
 • Professional liberal
 • Docència
 • Assessories juridicolaborals
 • Associacions empresarials
 • Mútues col·laboradores
 • Sindicats
 • Administració pública
 • Empreses de treball temporal
 • Agències d’ocupació

 

Tasques professionals

Els graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans parteixen d’una mateixa base teòrica durant els tres primers cursos i trien la seua especialització en el quart curs, on poden optar entre l’itinerari jurídic i l’itinerari de recursos humans. La gran quantitat i diversitat de camps en què poden desenvolupar la seua tasca fa que les seues funcions siguen molt diverses.

a) Via administrativa

- Representació i direcció tècnica de procediment davant:

- Inspecció de treball

- Servei de mediació, arbitratge i conciliació

- Institut Nacional de la Seguretat Social

- Servei públic d’ocupació estatal

- Tresoreria de la Seguretat Social

- Cos de gestió i escala superior de l’administració civil de l’Estat, de les comunitats autònomes i de les entitats locals (grups A1 i A2)

- Cos d’inspectors i subinspectors d’ocupació i de la Seguretat Social


- Representació i direcció tècnica en procediments d’inspecció.

Via judicial

Els professionals col·legiats poden actuar davant dels tribunals de l’ordre social de la jurisdicció en reclamacions laborals i de Seguretat Social, en primera i segona instància, com per exemple acomiadaments, prestacions de Seguretat Social (jubilació, invalidesa, orfandat, viduïtat i atur), reclamacions de salaris, classificació professionals, sancions, etc.

Empreses

Per la seua formació en matèries jurídiques, econòmiques i socials, el graduat o graduada en Relacions Laborals i Recursos Humans està qualificat per a gestionar pimes, cooperatives i altres empreses de tipus social. S’ocuparà d’altes, baixes, nòmines, assegurances socials, comptabilitat, fiscalitat, conflictes col·lectius, selecció de personal, etc. També destaca la seua funció com a tècnic o tècnica de prevenció de riscos laborals en les empreses.

Professional liberal

La seua funció és assessorar les xicotetes i mitjanes empreses i els treballadors mitjançant l’exercici de funcions com ara: preparació d’expedients disciplinaris, tramitacions de subvencions, defensa dels drets laborals, anàlisi de les condicions de treball, estudis sobre absentisme, accidentalitat, malalties professionals, situacions d’invalidesa, representació en actes de conciliació i tribunals laborals.

e) Agències de col·locació i empreses de treball temporal.

 

RESUM

 

 • Exercici de la professió de graduat o graduada social, com a professional lliure, en l’assessorament d’empreses i treballadors, incloent-hi la intervenció davant els tribunals de l’ordre social de la jurisdicció.
 • Responsables de les polítiques de gestió i administració dels recursos humans. Experts en el control, l’elaboració i l’avaluació de polítiques d’ocupació, en assessorament en polítiques d’atracció i gestió de la mà d’obra.
 • Experts en prevenció de riscos laborals, en serveis de prevenció o en empreses consultores especialitzades. Experts en protecció social i Seguretat Social.
 • Experts en resolució de conflictes: en la intervenció o negociació en els convenis col·lectius, en l’arbitratge o resolució de conflictes laborals col·lectius o individuals.
 • Experts en representació d’interessos col·lectius i professionals, tant en l’àmbit privat com en l’administració pública.
 • Experts en col·locació i intermediació entre l’oferta i demanda de treball, tant en l’àmbit de les empreses de treball temporal com en agències de col·locació.


 

 

Més informació

Oficina d’Inserció Professional i Estades en Pràctiques (OIPEP)
 

Informació proporcionada per: InfoCampus