Treball de final de grau

21/12/2021 | InfoCampus
Compartir

Compartir

Facebook
Twitter
Linkedin
Whatsapp
Gmail
Imprimir

Aspectes generals

El Reial decret 1393/2007, de 29 d'octubre, pel qual s'estableix l'ordenació dels ensenyaments universitaris oficials de grau, màster universitari i foctorat, (modificat pel Reial decret 861/2010 de 2 de juliol), estableix en l'article 12 que els ensenyaments oficials de grau conclouran amb l'elaboració i defensa d'un treball de final de grau (TFG. 6 crèdits ETCS) que haurà de realitzar-se en la fase final del pla d'estudis i estar orientat a l'avaluació de competències associades al títol.

Consulta la guia docent de l'assignatura

El TFG serà el resultat d'un treball personal i autònom de l'estudiantat, realitzat sota la supervisió d'un professor tutor o professora tutora acadèmic. Ha de ser elaborat de forma individual per cada estudiant o estudianta i defensat públicament.

Amb la finalitat d'unificar criteris en la seua elaboració i avaluació l'alumnat disposa en l'Aula virtual creada a aquest efecte, una detallada Guia docent, Normativa UJI, Normativa de la Facultat, també recursos informatius d'ajuda, normes d'estil, citació, enviament d'avisos i notícies per correu electrònic a totes les persones integrants de l'Aula (estudiantat i tutors i tutores) a través del servei del fòrum.

Requisit: haver cursat el 80% dels crèdits de formació bàsica i obligatòria. Es recomana a l'estudiantado reforçar els seus coneixements en anglès.

Continguts temàtics

Treball autònom en el qual ha de demostrar l'adquisició de competències bàsiques, genèriques i específiques associades al títol. Tots els continguts de les diferents assignatures són susceptibles de ser aplicats al TFG.

El contingut del TFG podrà correspondre a una de les següents tipologies: a) Treballs de revisió i recerca bibliogràfica centrats en diferents camps relacionats amb la titulació. b) Treballs de caràcter professional, relacionats amb els diferents àmbits de l'exercici professional per als quals qualifica el títol. c) Treballs experimentals relacionats amb la titulació. d) Altres tipus de treballs.

Els departaments implicats en la titulació de Relacions Laborals i Recursos Humans (Dret del Treball, Psicologia Social, Administració i Direcció d'Empreses, Sociologia), proposaran les diferents línies temàtiques, ajustant-se en la mesura que siga possible als interessos de l'alumnat, l'assignació es realitzarà tenint en compte aquests interessos i la nota mitjana de l'expedient.

En funció del tema, l'alumne o alumna, amb l'ajuda i orientació del tutor o tutora, localitzarà la bibliografia necessària per a la seua elaboració (bàsica, complementària, web d'interès i altres recursos).

Es recomana l'assistència al seminari "Recursos per a la recerca".

Metodologia didàctica

El treball ha de realitzar-se de manera individual per l'alumnat sota la supervisió del director o directora o tutor o tutora acadèmic, la funció del qual serà orientar, assessorar i planificar les activitats de l'alumnat, fer un seguiment del treball realitzat durant el període de durada del treball a desenvolupar i col·laborar en tot allò que permeta una bona consecució d'aquest. L'alumnat haurà d'atendre amb rigor la planificació marcada pel seu tutor o tutora. En el cas de no ser atesa, s'emetrà un informe negatiu i podrà ser no autoritzada l'exposició.

Consulta professorat tutor de TFG

El tutor o tutora emetrà una autorització perquè el treball puga ser defensat i si l'informe fóra negatiu, haurà d'esperar al següent curs acadèmic perquè, prèvia matrícula, siga autoritzada la seua defensa i s'inicie novament el procés.

No es proposa cap esquema tancat. És cada alumne o alumna amb el seu tutor o tutora, el que dissenya el treball.

L'anglès constitueix llengua docent obligatòria en un 50% en el TFG. Serà el tutor o tutora qui determine amb l'alumne o alumna, al principi del procés de tutorización, la determinació concreta de les activitats que es realitzaran en llengua anglesa en l'àmbit de les tutories i el maneig de bibliografia, si escau.

En tot cas, i pel que fa a l'avaluació, s'haurà de presentar en llengua anglesa, almenys, un resum executiu d'entre 6 i 16 pàgines del treball presentat, el defensa del qual serà en qualsevol de les llengües oficials de la comunitat autònoma.

Igualment, haurà d'estar redactat en llengua anglesa el material escrit (diapositives, posters, o equivalents) que l'alumne o alumna utilitze per a la defensa oral del citat TFG.

Criteris temporals

S'estableixen 2 períodes de defensa pública del treball de final de grau: el primer període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de la primera convocatòria ordinària del segon semestre (primera convocatòria); i un segon període en la setmana següent a la finalització del període d'exàmens de segona convocatòria ordinària del segon semestre (segona convocatòria).

Sol·licitud de defensa del TFG haurà de fer-se amb una antelació mínima de dues setmanes a l'inici del període d'avaluació del TFG.

Les dates seran les següents, tenint en compte el calendari acadèmic del curs 2016/17. S'informarà amb la suficient antelació del dia concret, hora i lloc (AV):

 • Primera convocatòria:

Lliurament TFG i sol·licitud d'avaluació: 29 de maig 2017

Avaluació TFG: Entre el 12 i 16 de juny de 2017

 • Segona convocatòria:

Lliurament TFG i sol·licitud d'avaluació: 26 de juny de 2017

Avaluació TFG: Entre el 10 i 13 de juliol de 2017

Documentació que cal presentar

 • Lliurament en format electrònic (pdf), a través de l'espai habilitat en l'AV.
 • Lliurament en suport paper, en la Secretària de la FCJE. S'haurà de lliurar un exemplar imprés i enquadernat del TFG.
 • Dos impresos de sol·licitud de defensa i declaració ètica, tots dos seran datats i un d'ells li serà lliurat a l'alumne o alumna com a justificant d'haver dipositat el TFG en el termini establit a l'efecte.
 • Autorització de defensa del TFG (en la data de lliurament del TFG).
  • Document d'autorització de difusió, per al Repositori de Biblioteca UJI (És obligatori emplenar i signar en paper l'autorització, tant si s'autoritza com si no s'autoritza l'accés obert. Si l'estudiant o estudianta ho desitja, amb el vistiplau del tutor o tutora, el seu TFG podria ser consultat per qualsevol persona, és a dir, tenir accés obert).
  • La falta de qualsevol d'aquests documents comporta la no recepció de la documentació per part del PAS encarregat de rebre'l.
 • Tots els documents estaran a disposició en l'AV.

Tutors o tutores

El tutor o tutora haurà de lliurar a través de l'Aula Virtual en la data establida del TFG:

 • Autorització de defensa del TFG si considera procedent
 • Informe del TFG tutelat (com a mínim una setmana abans de l'inici del procés de defensa de TFG).

Consulta el perfil dels tutors i tutores del TFG

Procediment de defensa i avaluació

 • Les comissions avaluadores es constituiran segons la normativa d'aplicació. El període de defensa pública dels TFG es publicaran cada curs acadèmic. L'alumnat disposarà de dues convocatòries. El dia i hora i lloc concrets de defensa dels TFG seran comunicats mitjançant l'AV.
 • L'alumnat haurà d'exposar el treball realitzat oral i públicament davant la comissió d'avaluació durant un temps no superior a 10 minuts. Després de l'exposició l'alumne haurà de contestar a les qüestions formulades, si és el cas, per la comissió.
 • Es valorarà la qualitat científica i tècnica del TFG, així com la participació activa de l'estudiant o estudianta en el procés de tutorización.  (ponderació orientativa 80/%), a realitzar pel tutor o tutora, que s'inclourà en l'informe del tutor o tutora.
 • Es valorarà la claredat expositiva, presentació, ús de materials, etc. (ponderació orientativa 20/%), a valorar per la Comissió (Informe Tribunal).
 • La Comissió deliberarà a porta tancada i emetrà la qualificació de 0-10, tenint en compte la documentació presentada per l'estudiantat, l'informe del tutor o tutora i l'exposició pública.
 • S'entendrà que l'alumne o alumna s'ha presentat quan haja comparegut davant la Comissió i realitze l'exposició del seu treball. En els supòsits en els quals s'haja sol·licitat el dipòsit i l'autorització de defensa del TFG i l'alumne o alumna no comparega davant la Comissió, la qualificació que haurà d'aparèixer en l'acta és NP.
 • Aquells TFG amb millor qualificació optaran a les matrícules d'honor que puguen ser atorgades. En cas d'empat en la qualificació del TFG, es tindrà en compte l'expedient acadèmic.

Per a qualsevol dubte o informació que sorgisca durant el procés, podeu acudir a la coordinadora de TFG (afabra@uji.es).

La Universitat Jaume I ha elaborat una normativa que conté  les directrius bàsiques relacionades amb la definició, organització, elaboració, tutela, presentació, defensa, avaluació i gestió administrativa dels TFG en la Universitat Jaume I.

Informació proporcionada per: InfoCampus