UJI

Preguntes més freqüents

Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans
Última modificació: 12/06/2018 | Font: USE

1. Què és el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans ofereix la formació que capacita per a la correcta adopció de decisions organitzatives i per a la prevenció i resolució de les qüestions i els confictes que puguen sorgir entorn de les relacions laborals. Per a això s'estudia la canviant normativa sociolaboral i s'adquireixen coneixements que versen sobre l'organització, els mètodes de treball, la sociologia i la psicologia aplicats al treball humà.

Les graduades i graduats en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran estudiar, assessorar, representar i gestionar tots aquells assumptes que els siguen encomanats o demandats per l'Estat, pels òrgans de l'administració local o autonòmica, per les entitats gestores de la seguretat social, pels sindicats i organitzacions empresarials, per empreses i treballadors i per part de qualsevol particular. A més, també els permetrà encarregarse de realitzar anàlisis i diagnòstics, de configurar estratègies en matèria de gestió de recursos humans, o de realitzar funcions de conciliació i negociació.

El grau en Relacions Laborals i Recursos Humans ofereix la formació que capacita per a la correcta adopció de decisions organitzatives i per a la prevenció i resolució de les qüestions i conflictes que puguen sorgir al voltant de les relacions laborals. Per això, s’estudia la canviant normativa juridicolaboral i s’adquireixen coneixements que versen sobre l’organització, mètodes de treball, sociologia i psicologia aplicats al treball humà

Els graduats i graduades en Relacions Laborals i Recursos Humans per la Universitat Jaume I adquiriran competències que els permetran estudiar, assessorar, representar i gestionar tots aquells assumptes que els encarreguen o sol·liciten els diferent agents implicats en el mon laboral des de els treballadors en els conflictes que se l’es puguen presentar en la concertació y execució del seu contracte laboral o en les seues relacions amb el sistema de seguretat social pública, fins les empreses, l’Estat, els òrgans de l’administració local o autonòmica o les entitats gestores de la Seguretat Social, els sindicats i organitzacions empresarials, empreses i treballadors i treballadores, com també qualsevol particular. A més, també els permetrà encarregarse de realitzar anàlisis i diagnòstics, de configurar estratègies en matèria de gestió de recursos humans, o de realitzar funcions de conciliació i negociació así como participar como agent de intermediació i col.locació en el mercat de treball. 

2. A quina branca de coneixement està adscrit aquest grau?

Ciències Socials i Jurídiques.

3. En quin centre s'imparteixen els estudis?

El centre on s'imparteixen aquests estudis es a la Facultat de Ciències Jurídiques i Econòmiques (FCJE). En concret, per a aquest grau es compta amb les següents instal·lacions i recursos tecnològics per al desenvolupament de l'activitat docent:

Aules ordinàries previstes de taula multimèdia amb accés a Internet, megafonia i projector de vídeo.

Aules d'informàtica.

Seminaris.

Laboratori d'estudis, ordenació i planificació d¿espais turístics. Aquest laboratori està dotat amb un sistema d'informació geogràfica i de tots els mitjans tècnics i cartogràfics perquè l'alumnat puga formarse en l'ordenació del territori turístic.

4. Com es pot accedir al grau?

Les possibles vies d'accés són les següents:

Batxillerat amb les PAU superades.

Cicles formatius de grau superior, o equivalents.

PAU per a persones majors de 25 anys i PAU per a persones majors de 45 anys (que no tenen una forma d'accés)

Persones majors de 40 anys mitjançant acreditació d'experiència laboral o professional.

Títol universitari

Batxillerats comunitaris i d'altres països amb conveni, amb credencial d'accés.

Estudis no comunitaris homologats amb les PAU superades.

5. Hi ha programes de suport acadèmic per als estudiants?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, s'ofereix a tot l'estudiantat de la Universitat Jaume I, una sèrie d'activitats, programes i accions amb la finalitat de que aprofite al màxim el seu pas per la universitat.

Més informació

6. Hi ha programes de suport per a estudiants amb Necessitats Educatives Específiques?

Des de la Unitat de Suport Educatiu, el Programa d'Atenció a la Diversitat pretén donar suport acadèmic als membres de la comunitat universitària que presenten algun tipus de necessitat educativa específica (NEE) i al seu professorat. Podem treballar amb l'estudiant la pressa de decisió a nivell d'estudis universitaris (orientació universitària), l'acompanyem durant la realització de les proves d'accés a la universitat i li donem suport durant tota la trajectòria acadèmica fins a la finalització dels estudis universitaris.

Considerem Necessitats Educatives Específiques les relacionades amb la discapacitat sensorial auditiva o visual, mobilitat reduïda o discapacitat motora, malalties cròniques, problemàtica psíquica/psicològica, situacions personals difícils, incapacitat temporal (fractures, operacions, rehabilitació, ...) i necessitats davant de la immigració o la diversitat sociocultural que repercuteixen directament en l'estudi o treball acadèmic.

Més informació

7. Què és la permanència en els estudis?

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

1. L'estudiantat ha de superar un mínim del 20% del total de crèdits de què consta el curs complet, que es reflectix en el pla d'estudis corresponent. Almenys la meitat d'aquests crèdits s'han d'obtenir d'assignatures bàsiques o obligatòries.

2. L'alumnat que no supere aquest mínim podrà continuar el curs següent en el mateix grau, en la modalitat de matrícula a temps parcial o fer la preinscripció en un estudi de grau diferent.

3. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d'intercanvi.

8. Què és el rendiment acadèmic?

1. L'estudiantat que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics consecutius no supere almenys el 50% dels crèdits en què es matricule, haurà de matricularse a temps parcial en els dos cursos següents als que no va superar el 50% dels crèdits matriculats i se'ls exigirà la superació del 75% per poderse matricular de nou en el mateix grau en qualsevol modalitat de dedicació d'estudi.

De no ser així, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim en que es va matricular de temps parcial.

En tot cas, l'estudiant pot matricularse en un altre grau desprès d'efectuar la preinscripció.

2. L'estudiantat a temps parcial que es matricule per segona vegada o successivament en un mateix grau de la Universitat i que durant dos anys acadèmics no supere al menys el 50% dels crèdits matriculats, no es podrà matricular en el mateix grau fins que no passe un curs des de l'últim que no va superar el 50% dels crèdits matriculats.

En tot cas, l'estudiantat podrà matricularse en un altre grau desprès d'efectuar la preinscripció.

3. No s'han d'aplicar aquestes normes de permanència a l'estudiantat que ha superat el 80% dels crèdits del pla d'estudis.

4. A aquests efectes, les assignatures reconegudes no comptabilitzen com assignatures superades, excepte les cursades en un programa d'intercanvi.

9. Màxims i mínims de matrícula

Alumnat matriculat per primera vegada en el primer curs d'un estudi de grau de la Universitat Jaume I

Matrícula temps complet de 60 crèdits i matrícula temps parcial ( per necessitats educatives especials, situació laboral de l'estudiantat, funcions de representació estudiantil, esportistes d'alt nivell, conciliació familiar, simultaneïtat d'estudis i altres motius degudament justificats a parer de la Comissió de Permanència) entre 24 i 30 crèdits.

Alumnat matriculat per segona vegada o posterior

Matrícula temps complet: mínim 30 crèdits i màxim 72 crèdits

Matrícula temps parcial: entre 24 i 48 crèdits

10. Nombre màxim de convocatòries

1. El nombre màxim de convocatòries per assignatura a què té dret l'alumnat és de quatre. Si esgota les quatre convocatòries, l'alumnat nomès disposarà de dues convocatòries addicionals per a poder superar l'assignatura.

2. L'anul·lació de convocatòria és automàtica si en l'acta d'avaluació corresponent consta la qualificació "no presentat".

11. Puc cursar part dels meus estudis en altra universitat? Mobilitat nacional i Internacional.

Podràs fer part dels estudis d'aquest Grau en altres universitats, tant espanyoles com estrangeres.

Més informació sobre els programes de mobilitat

12. En què consisteixen les Pràctiques Externes?

La estada en pràctiques és una assignatura de caràcter obligatori i encara que tenen caràcter acadèmic, tot l'estudiantat de la universitat acaba els estudis de grau amb una experiència laboral. Durant les pràctiques els estudiants i les estudiantes observen la realitat institucional, empresarial i laboral del seu entorn dins de les respectives professions. Els objectius més específics són el desenvolupament de competències (coneixements, habilitats i destreses, actituds) i la facilitació de la transició al mercat de treball. Al llarg de l'estada l'alumnat té una doble tutoria: per un professor o professora de la universitat i per un o una professional de l'organització a què s'incorpora. La durada de l'estada ve determinada pel pla d'estudis del grau que es cursa.

Més informació sobre les estades en pràctiques al Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans.

13. Què és el Treball Fi de Grau? 

Es tracta del desenvolupament d'un treball pràctic aplicat en qualssevol de les línies obertes a la docència del grau, amb aplicació específica dels aspectes de creativitat i 

memòria addicional en el qual es puga constatar la capacitat relacional, reflexiva i crítica de l'estudiantat. El treball s'ha d'orientar a un producte terminal, és a dir, un projecte que s'ha de desenvolupar i finalitzar.

S'ha de realitzar en anglès. La llengua de redacció i exposició del TFG és qualsevol de les llengues oficials, encara que s’ha de presentar un resúm. executiu en anglès i pot ser necessari l’us de bibliografia i altres recursos en anglés.

El Treball Fi de Grau no es pot realitzar fins que no has superat el 80% de les assignatures de formació bàsica (FB) i obligatòries (OB) del grau, excloses les pràctiques externes.

14. Hi ha itineraris o especialitats dins de la titulació?

El pla d'estudis del Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans inclou 2 itineraris:

1. Jurídic i Econòmic

2. Recursos Humans

Més informació

15. Una vegada finalitzats els estudis, quines possibilitats ofereix l'UJI per a continuar la meua formació? Màsters i Doctorat

Els titulats i titulades en el Grau en Relacions Laborals i Recursos Humans poden continuar la seua formació cursant els següents màsters que ofereix l'UJI:

- Màsters Oficials:

Màster universitari en Igualtat i Gènere en l’Àmbit Públic i Privat

Màster universitari en Prevenció de Riscos Laborals

Màster universitari en Psicologia del Treball, de les Organitzacions i en Recursos Humans

Màster Universitari en Sostenibilitat i Responsabilitat Social Corporativa

Així mateix, amb el grau en Relacions Laborals i Recursos Humans també pots accedir a altres màsters i títols propis:

Curs d'especialització en Dret del Treball i la Seguretat Social ( gestionat per la FUE)

A més, amb el títol es pot accedir a qualsevol màster de l'extensa oferta de la Universitat Jaume I.

Més informació

16. Quines són les eixides professionals d'aquest títol?

Exercici de la professió de graduada o graduat social, com a professional lliure, en l'assessorament d'empreses o en la direcció de departaments de recursos humans.

Responsables de les polítiques de gestió i administració dels recursos humans.

Persones expertes en el control, l'elaboració i l'avaluació de polítiques d'ocupació, en assessorament en polítiques d'atracció i gestió de la mà d'obra.

Persones expertes en prevenció de riscos laborals, en serveis de prevenció o en empreses consultores especialitzades.

Persones expertes en protecció social i seguretat social.

Persones expertes en resolució de confictes: en la intervenció o negociació en els convenis col·lectius, en l'arbitració o resolució de confictes laborals col·lectius o individuals. 

Persones expertes en representació d'interessos col·lectius i professionals, tant en l'àmbit privat com en l'administració pública.

Experts en col·locació i intermediació entre l'oferta i demanda de teball, tand en l'àmbit de les empreses de treball temporal com en agències de col·locació.

Més informació

17. Qui és la vicedegana de la titulació?

Fernando Vicente Pachés

Departament de Dret del Treball/Seguretat Social/Eclesiàstic i de l'Estat.

Despatx: JC 2127 DD 

Telèfon: 964 72 8665

Correu electrònic: devicent@uji.es

18. On puc informarme?

INFOCAMPUS és el servei d'informació de la Universitat Jaume I especialitzat en ensenyament superior.

Es troba situat en el local 15 de l'Àgora de la Universitat.

L'horari d'atenció personalitzada es de dilluns a divendres, de 9'00 a 14'00h, i de 16'00 a 20:00h

El nostre telèfon d'atenció es 964387777.

Pots trobarnos a la web: https://infocampus.uji.es

Pots enviarnos la teua consulta a: info@uji.es

Informació proporcionada per: Unitat de Suport Educatiu